Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002

Spis treści / Contents

Anestezjologia w kardiochirurgii i torakochirurgii - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
Anaesthesia in cardiac and thoracic surgery: where we are - we are we going?
Piotr Knapik - s. 67-70
Chromatograficzne pomiary zawartości pentanu, heksanu i ich pochodnych jako wykładnika oksydacji lipidów podczas operacji z użyciem krążenia pozaustrojowego (CPB)*
Serum pentane, hexane and their derivatives´ concentration as markers of lipid oxidation during cardiopulmonary bypass
Marcin Wąsowicz,, Henryk Jeleń, Rafał Drwiła,, Janusz Andres, Antoni Dziatkowiak - s. 71-75
Surfaktant egzogenny a uszkodzenie bariery powietrze-krew. Studium eksperymentalne
Effect of exogenous surfactant on alveolar barrier. An experimental study
Marcin Wąsowicz ,, Wiesława Biczysko, Rafał Drwiła,, Andrzej Marszałek, Janusz Andres, Ewa Florek - s. 76-80
Czy obecność surfaktantu płucnego w krążeniu może być wykładnikiem uszkodzenia płuc podczas zabiegów kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego? Studium morfologiczne*
Can the presence of surfactant in pulmonary circulation be regarded as a marker of lung injury during cardiopulmonary bypass? Morphological study
Marcin Wąsowicz ,, Rafał Drwiła ,, Paweł Sobczyński, Wiesława Biczysko, Piotr Przybyłowski, Janusz Andres, Antoni Dziatkowiak - s. 81-85
Zaburzenia hemodynamiczne podczas pomostowania trzech naczyń wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego
Haemodynamic changes during off-pump three vessels coronary grafting
Romuald Lango, Krzysztof Szyndler, Janusz Siebert, Lech Anisimowicz, Jan Rogowski, Paweł Mroziński - s. 86-90
Ocena porównawcza stężenia białka S-100 B w surowicy chorych poddawanych chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej z zastosowaniem różnych technik krążenia pozaustrojowego
Comparison of the serum protein S-100B levels during CABG with use of different cardiopulmonary bypass techniques
Waldemar Goździk, Wojciech Kustrzycki, Grażyna Durek, Zdzisław Falkiewicz, Barbara Adamik, Andrzej Kübler, Krzysztof Namięta - s. 91-96
Śródoperacyjny zawał serca u chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej
Intraoperative myocardial infarction during coronary bypass surgery
Elżbieta Szymańska, Piotr Okoński, Justyna Grychowska, Ryszard Golański, Ryszard Jaszewski, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka - s. 97-100
Analgezja zewnątrzoponowa ciągła w odcinku piersiowym u chorych leczonych profilaktycznymi dawkami heparyn drobnocząsteczkowych
Thoracic epidural analgesia in low molecular weight heparin prophylaxis patients
Jacek Prokopowicz, Krzysztof Guz, Izabella Molatta, Lidia Nowicka, Radosław Szmurło - s. 101-104
Anestezja całkowicie dożylna z zastosowaniem ciągłego wlewu remifentanylu oraz propofolu metodą TCI do zabiegów chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego
Continuous remifentanil - propofol TCI anaesthesia for coronary artery bypass grafting
Waldemar Goździk, Grażyna Durek, Zdzisław Falkiewicz, Andrzej Kübler - s. 105-109
Analgezja pooperacyjna do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci
Postoperative analgesia in the Nuss pectus excavatus surgery
Piotr Stoksik, Hanna Misiołek, Jacek Karpe, Hanna Kucia, Piotr Knapik, Wojciech Korlacki, Jarosław Rycaj - s. 110-113
Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev - doświadczenia własne
Our experiences with the POLVAD-MEV ventricular assist device
Ewa Sitkowska-Rysiak, Teresa Partyka, Beata Gutowska, Sławomir Banaś, Andrzej Kurowski, Zbigniew Kacprzyk, Piotr Wolski - s. 114-116
Znieczulenie chorych z myasthenia gravis do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii - doświadczenia własne
Anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenic patients
Hanna Misiołek, Hanna Kucia, Jacek Karpe, Piotr Stoksik, Piotr Knapik, Ewa Wojcieszek, Damian Czyżewski, Magdalena Werszner - s. 117-120
Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa u pacjenta poddanego rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty z powodu tętniaka z masywnym krwawieniem śród- i pooperacyjnym wskutek zaburzeń krzepnięcia
Recombinant activated factor VII for the management of severe intraoperative and postoperative bleeding after abdominal aortic surgery
Małgorzata Nowicka, Barbara Wójtowicz-Sprada, Emilia Rozwadowska, Roman Szulc - s. 121-123
Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorych po wcześniejszym przeszczepieniu serca lub płuc
Anaesthesia for cardiac or lung transplantation patient
Paweł Nadziakiewicz, Piotr Knapik - s. 125-130
Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy promieniowej - wiarygodność pomiaru w wybranych stanach klinicznych
Usefulness of radial artery blood pressure monitoring in selected clinical situations
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Grzegorz Juszczyk, Sebastian Pawlak, Grzegorz Szapiel, Sławomir Czaban, Andrzej Siemiątkowski - s. 131-134
Receptory alfa-2-adrenergiczne i ich agoniści w praktyce anestezjologicznej
Alpha-2 adrenergic receptors and their agonists in anaesthesiological practice
Włodzimierz Dziubdziela, Przemysław Jałowiecki - s. 135-140