Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2010

Spis treści / Contents

Złamanie poprzeczne w środkowym odcinku korzeni stałych zębów siecznych przyśrodkowych w szczęce – opis przypadku
Teeth fracture in the middle part of the root of both upper permanent mesial incisors – case study
Dorota Olczak-Kowalczyk, Paweł Jasiński, Piotr Sobiech, Halszka Boguszewska-Gutenbaum – s. 43-46
Trend zachorowalności na próchnicę pierwszych zębów trzonowych stałych u dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2008
Prevalence of caries of first permanent molars in 12 year old children in Lodz Voivodship between 1978-2008
Magdalena Perkowska, Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Magdalena Wochna-Sobańska – s. 47-53
Ocena głębokości wnikania Sr uwalnianego z cementu szkło-jonomerowego Fuji VII w twarde tkanki zębów szczura – badanie doświadczalne
Evaluation of depth penetration of Sr released from glass – ionomer cement Fuji VII into hard tissues of rat teeth – experimental study
Iwona Prędecka, Leopold Wagner – s. 54-61
Współzależność wad wymowy i wad zgryzu – doniesienie wstępne
Interdependence between malocclusion and articulatory disorders – preliminary communication
Dorota Olczak-Kowalczyk, Justyna Grudziąż-Sękowska – s. 62-67
Czy pacjenci są dobrze informowani przez lekarzy dentystów o stopniu ryzyka proponowanego zabiegu stomatologicznego? Prawne aspekty związane z udzieleniem informacji o ryzyku wykonania zabiegu leczniczego w Polsce
Are patients sufficiently informed by the dentists about the risk connected with the suggested treatment? Legal aspects related to importing information about the risk of dental procedures in Poland
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta – s. 68-73
Guzy łagodne i zmiany patologiczne w jamie ustnej zagrożone transformacją nowotworową u dzieci. Część pierwsza – obraz kliniczny
Mild tumors and pathological changes in the oral pit in danger of transforming to cancer. Part one – a clynical image
Ewa Krasuska-Sławińska, Anna Kosiorowska-Bednarczyk, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 74-77
Współczesne poglądy na temat leczenia próchnicy na podstawie piśmiennictwa
Contemporary opinions regarding dental caries treatment – review of literature
Magdalena Perkowska – s. 78-81
Aktualne kierunki badań nad polimorfizmem genów warunkujących choroby zapalne przyzębia
Current research trends about gene polymorphisms conditioning susceptibility to periodontitis
Andrzej Miskiewicz, Grzegorz Szparecki – s. 82-86
Zastosowanie pasty Colgate Total Advanced w leczeniu zwiększonej nadwrażliwości zębiny – ocena kliniczna
The usage of paste Colgate Total Advanced in treatment of dentine hypersensitivity – clinical estimate
Magdalena Dragan, Magdalena Napora – s. 87-90