Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 8/2009

Spis treści / Contents

Prokalcytonina: diagnostyka i monitorowanie szpitalnego zapalenia płuc
Procalcitonin as a diagnostic and monitoring test in Hospital-Acquired Pneumonia
Urszula Zielińska-Borkowska, Barbara Górka, Joanna Skubis-Zegadło – s. 568-572
Najczęściej występujące zaburzenia krzepnięcia u chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT)
The most often seen coagulation disorders in critical care patients
Małgorzata Złotorowicz – s. 573-580
Analgosedacja – jej rola w leczeniu chorych w OIT. Rola nowego opioidu – remifentanylu
Analgosedation – its role in treatment of critical care patients. The role of a new opioid – remiphentanil
Małgorzata Złotorowicz – s. 581-586
Prokalcytonina w diagnostyce i monitorowaniu zakażeń
Procalcitonin in diagnosis and monitoring of infections
Urszula Zielińska-Borkowska – s. 587-589
Zaburzenia oddechowe w oparzeniach
Respiratory disorders in burn patients
Jacek Jastrzębski – s. 590-596
Problemy związane z wczesną fazą oparzenia dróg oddechowych z uwzględnieniem roli bronchofiberoskopiia)
Problems in management of early phase of thermal airway injury – role of bronchofiberoscopya)
Michał Pirożyński, Kamil Radzikowski, Dariusz Fedyniak, Ewa Pirożyńska, Jacek Jastrzębski – s. 597-601
Szpitalne zapalenia płuca)
Hospital acquired pneumoniaa)
Michał Pirożyński, Ewa Pirożyńska, Dariusz Fedyniak – s. 602-609
Niedodma: patofizjologia, objawy kliniczne
Pulmonary atelectasis: pathophysiology, clinical signs
Michał Pirożyński – s. 610-613
Patofizjologia ostrego uszkodzenia płuc („acute lung injury”). Rola nabłonka oddechowego i śródbłonka
Pathophysiology of acute lung injury. The role of the endo- and epithelium
Michał Pirożyński, Ewa Miller – s. 614-616
Rola surfaktantu płucnego we wczesnej fazie ostrej niewydolności oddechowej u pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej
Pulmonary surfactant function in acute lung injury in the patients treated by mechanical ventilation
Ewa Miller, Monika Pawelec, Tomasz R. Sosnowski, Leon Gradoń, Jacek Jastrzębski, Michał Pirożyński – s. 617-625
Komentarz do prac
– s. 626
Comment
– s. 627
Alloimmunologiczna małopłytkowość płodu
Feto-maternal alloimmune thrombocytopenia
Marzena Dębska – s. 628-634