Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 8/2010

Spis treści / Contents

Wstęp
– s. 585
Szanowni Państwo!
– s. 586
Hypocaloric diet and pharmacological treatment reduces body weight, insulin resistance and androgen levels and restore menstruation in obese women with polycystic ovary syndrome
Wpływ niskokalorycznej diety i leczenia farmakologicznego na masę ciała, wrażliwość na insulinę, androgeny oraz na cykl miesiączkowy u otyłych kobiet z zespołem policystycznych jajników
Jarosław Kozakowski, Wojciech Zgliczyński – s. 587-594
Związek stężeń testosteronu, estradiolu i siarczanu dehydroepiandrosteronu z zaburzeniami wzwodu u zdrowych mężczyzn w starszym wieku
The relationship of serum testosterone, estradiol and dehydroepiandrosterone sulfate to erectile dysfunction in healthy, aging male
Michał Rabijewski, Jarosław Kozakowski, Wojciech Zgliczyński – s. 595-599
Glomerulopatie w materiale Kliniki Nefrologii CMKP – analiza wyników 214 biopsji nerki
Biopsy proven glomerulopathies at the Department of Nephrology, Medical Center for Postgraduate Medicine – analysis of 214 cases
Marcin Czystowski, Eliza Klinert, Tomasz Żelek, Andrzej Mróz, Krzysztof Bardadin, Ryszard Gellert – s. 600-603
Cewnik udowy S-tunelowany jako trwały dostęp naczyniowy do hemodializ
S-shaped-tunneled femoral catheter for permanent hemodialysis access
Ryszard Gellert, Tomasz Żelek, Marcin Czystowski, Dorota Daniewska – s. 604-607
Zdrowe urodzenia u ciężarnych z zaawansowaną niewydolnością nerek leczonych codziennymi hemodializami – opis 3 przypadków
Healthy newborns deliviered on daily hemodialysis for chronic renal failure – series of three cases
Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Tomasz Żelek, Małgorzata Bińkowska, Romuald Dębski – s. 608
Wieloetapowe leczenie kamicy nerkowej i moczowodowej – opis przypadku
Multistage treatment of nephrolithiasis and ureteral stone – case report
Piotr Kryst, Urszula Trykozko – s. 612-615
Całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST – analiza danych klinicznych i elektrokardiograficznych
Total occlusion of coronary artery in non-ST segment elevation acute coronary syndrome – analysis of electrocardiographic and clinical data
Leszek Majecki, Marek Dąbrowski – s. 616-623
Nagłe zatrzymanie krążenia w okresie przedszpitalnym – przyczyny, rokowanie, perspektywy leczenia – doniesienie wstępne
Cardiac arrest out of hospital – etiology, prognosis, perspectives of treatment – preliminary report
Monika Kozłowska, Grażyna Snopek, Marek Dąbrowski – s. 624-626
Leczenie zaburzeń rytmu po zawale mięśnia sercowego – wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora
Treatment of arrhythmias after myocardial infarction – indications for implantable cardioverter-defibrillator
Tomasz Saniewski, Włodzimierz Mojkowski, Marek Dąbrowski – s. 627-634
Zawał serca u pacjentów z prawidłowym obrazem tętnic wieńcowych – kardiomiopatia tako-tsubo w obserwacji własnej
Myocardial infarction in patients without coronary artery disease – tako-tsubo cardiomiopathy in half-year follow up
Katarzyna Jarząbek, Marek Dąbrowski – s. 635-639
1000 operacji miażdżycowych zwężeń tętnic szyjnych w Szpitalu Bielańskim – ewolucja poglądów oparta na rekomendacjach i doświadczeniu własnym
1000 operations of carotid artery stenosis in Bielanski hospital – development of opinions inspired by recommendations and own experience
Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki, Andrzej Gabrusiewicz, Paweł Dąbek, Witold Raciborski, Adam Lewszuk, Tomasz Krosny, Zofia Łysko – s. 640-644
Endowaskularne zaopatrywanie tętniaków aorty brzusznej u chorych z dużym ryzykiem kardiologicznym
Endovascular treatment of the aortic aneurysm in patients with high cardiologic risk
Walerian Staszkiewicz, Włodzimierz Hendiger, Zbigniew Kwietniak, Andrzej Gabrusiewicz – s. 645-648
Rak pochewkowy krtani – opis przypadku
Carcinoma cuniculatum of the larynx – case report
Agnieszka Powała, Przemysław Wiśliński – s. 649-651
Diversion colitis – pytania i dylematy. Aktualny stan wiedzy i własne doświadczenia
Diversion colitis – questions and dilemmas. Current state of knowledge and own experience
Marek Szczepkowski, Adam Kobus – s. 652-658
Powikłania związane z występowaniem uchyłka Meckela jako postaci przetrwałego przewodu żółtkowo-jelitowego
Complications related to presence of Meckel's diverticulum as a form of remnant of vitelline duct
Joanna Gradek, Jerzy Michalak – s. 659-663
Porównanie skuteczności i tolerancji 80 mg drotaweryny i 400 mg ibuprofenu u pacjentek z pierwotnie bolesnymi miesiączkami – badanie DOROTA
Comparative efficacy and tolerability of drotaverine 80 mg and ibuprofen 400 mg in patients with primary dysmenorrhea – Protocol DOROTA
Romuald Dębski, Tomasz Niemiec, Marzena Mazurek, Marzena Dębska – s. 664-669
Współuzależnienie, wydarzenia traumatyczne i objawy zespołu stresu pourazowego u hospitalizowanych i niehospitalizowanych kobiet z rodzin alkoholowych**
Codependency, traumatic events and symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD) in hospitalized and non hospitalized women from alcoholic families
Maria Załuska, Anna Kossowska-Lubowicka, Zofia Traczewska, Maja Kszczotek, Urszula Zaniewska-Chłopik, Edyta Poświata – s. 670-676
Zaburzenia hormonalne a bóle głowy
Headaches and hormonal disorders
Anna Zduńska, Joanna Cegielska, Jan Kochanowski – s. 677-684
Komentarz do prac
– s. 685
Comment
– s. 686