Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2015

Spis treści / Contents

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U DZIECI I MŁODZIEŻY
ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN AND ADOLOSCENTS
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Występowanie nadciśnienia tętniczego i ocena antropometrycznych predyktorów podwyższonego ciśnienia tętniczego u nastolatków w wieku 14 lat
Prevalence of arterial hypertension and anthropometrical predictors of elevated blood pressure in 14 years old adolescents
Tadeusz Dereziński, Zbigniew Kułaga, Mieczysław Litwin – s. 756-759
Przyspieszone dojrzewanie limfocytów krwi obwodowej u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Accelerated maturation of peripheral blood lymphocytes in children with primary hypertension
Anna Niemirska, Jacek Michałkiewicz, Mieczysław Litwin – s. 760-765
Ocena centralnego ciśnienia tętniczego jako predyktora uszkodzenia narządowego u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Assessment of central blood pressure as a predictor of target organ damage in children with primary hypertension
Łukasz Obrycki, Jędrzej Sarnecki, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin – s. 766-771
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Polimorfizmy genu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Genetic polymorphisms of endothelial nitric oxide synthase in children with primary hypertension
Joanna Śladowska-Kozłowska, Mieczysław Litwin – s. 772-778
Udział mechanizmów odpornościowych w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego
The role of immune system in pathogenesis of primary hypertension
Jacek Michałkiewicz, – s. 779-786
Nadciśnienie tętnicze u dzieci – zarys problemu, wartości referencyjne, wskazania do badań przesiewowych i zasady leczenia
Pediatric hypertension – definition, normative values, epidemiology, screening and treatment
Mieczysław Litwin, Zbigniew Kułaga – s. 787-793
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Mieczysław Litwin – s. 794
Comment
Mieczysław Litwin – s. 795
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Potransfuzyjne martwicze zapalenie jelit (TANEC) – wczesne powikłanie poprzetoczeniowe u noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową (ELBW) czy jeden z czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit (NEC)? Doświadczenie jednego ośrodka
Transfusion-associated necrotizing enterocolitis (TANEC) – early post-transfusion complication in neonates with extremely low birth weight (ELBW) or one of the risk factor necrotizing enterocolitis (NEC)? One centre’s experience
Aleksandra Janusz, Joanna Janusz, Krystyna Wieczorek, Joanna Józwa, Anna Grajewska, Joanna Toborek, Maria Czachura, Bożena Drybańska – s. 796-799
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii adalimumabem u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Evaluation of the efficacy and safety of adalimumab therapy in pediatric patients with Crohn’s disease
Dorota Jarzębicka, Joanna Sieczkowska, Grzegorz Oracz, Jarosław Kierkuś – s. 800-805
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Dwa przypadki niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego w wyniku skrętu jelita grubego
Two cases of mechanical bowel obstruction due to large intestine volvulus
Łukasz Piskorz, Wojciech Jankowski, Piotr Misiak, Jacek Śmigielski – s. 806-810