Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2016

Spis treści / Contents

Wstęp
Marcin Adamczak – s. 604
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Relationship between diet and calcium-phosphorus disorders in maintenance hemodialysis patients
Związek pomiędzy dietą a zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych przewlekle hemodializowanych
Sylwia Małgorzewicz, Małgorzata Kaczkan, Magdalena Jankowska, Bolesław Rutkowski, Alicja Dębska-Ślizień – s. 605-610
Association between serum fetuin-A concentrations and vascular calcifications among patients on maintenance hemodialysis**
Związek pomiędzy stężeniem fetuiny-A w surowicy i zwapnieniami naczyniowymi u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami
Danuta Fedak, Marek Kuźniewski, Paulina Dumnicka, Maria Kapusta, Grzegorz Chmiel, Bogdan Solnica, Władysław Sułowicz – s. 611-619
Three months treatment with cinacalcet does not change plasma leptin concentration in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism**
Trzymiesięczne leczenie cynakalcetem nie zmienia stężenia leptyny w osoczu u hemodializowanych chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc
Piotr Kuczera, Marcin Adamczak, Andrzej Więcek – s. 620-623
Histomorphometric analysis of glomeruli obtained by preimplantation needle biopsies of paired kidneys harvested from adult deceased donors. Important factor for kidney graft outcome**/***
Ocena histomorfometryczna kłębuszków nerkowych pobranych metodą przedimplantacyjnej biopsji igłowej z obu nerek od dorosłych dawców zmarłych. Istotny czynnik wpływający na czynność nerki przeszczepionej
Henryk Karkoszka, Katarzyna Kwiecień, Marcin Adamczak, Magdalena Szotowska, Robert Król, Lech Cierpka, Andrzej Więcek – s. 624-631
Urinary tract infections with alert pathogens in allogeneic kidney transplant recipients
Zakażenie układu moczowego szczepami alarmowymi u chorych po zabiegu przeszczepienia nerki
Beata Semeniuk, Zbigniew Lewandowski, Łukasz Chabros, Magdalena Durlik, Teresa Bączkowska – s. 632-638
Optical coherence tomography imaging of denervated renal arteries
Wewnątrznaczyniowa optyczna tomografia koherentna w ocenie tętnic nerkowych poddanych przezskórnej denerwacji
Tomasz Roleder, Wojciech Wojakowski, Michał Tendera – s. 639-642
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Hypercalcemic crisis in patient after thyroidectomy due to suspected thyroid cancer**
Przełom hiperkalcemiczny u chorej po tyreoidektomii z powodu podejrzenia raka tarczycy
Michał Holecki, , Marta Pietrukaniec, Jan Duława – s. 643-646
PRACA POGLĄDOWA
REVIEW PAPER
Positive and negative aspects of cooperative action of angiotensin II and vasopressin in the kidney
Pozytywne i negatywne skutki współdziałania angiotensyny II i wazopresyny w nerkach
Ewa Szczepańska-Sadowska – s. 647-652
From salt sensitivity to hypertension – what do we know about endogenous cardiotonic steroids?**
Od sodowrażliwości do nadciśnienia tętniczego – co wiemy na temat endogennych steroidów kardiotonicznych?
Katarzyna Łabno-Kirszniok, Grzegorz Piecha, Andrzej Więcek – s. 653-658
Microbiome and the kidney
Mikrobiom w chorobach nerek
Alicja Rydzewska-Rosołowska, Katarzyna Kakareko, Mariusz Rosołowski, Tomasz Hryszko, Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec, Beata Naumnik – s. 659-663
ANCA associated vasculitis – new insight into pathogenesis, diagnostics and therapy**
Nowe spojrzenie na patogenezę, diagnostykę i leczenie układowego zapalenia naczyń związanego z przeciwciałami ANCA
Maciej Szymczak, Marian Klinger – s. 664-668
The body fluid monitoring during hemodialysis using bioimpedance techniques in end-stage renal patients
Ocena stanu nawodnienia w czasie zabiegu hemodializy za pomocą techniki bioimpedancji elektrycznej u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
Andrzej Książek, Wojciech T. Załuska – s. 669-671
Cardiovascular disease in patients qualified to kidney transplantation**
Choroby układu sercowo-naczyniowego u chorych zgłaszanych do przeszczepienia nerki
Jolanta Małyszko, Dominika Musiałowska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jacek Małyszko – s. 672-676
Primary hiperaldosteronism – incidence and impact on heart and kidney
Pierwotny hiperaldosteronizm – częstość występowania oraz wpływ na serce i nerki
Aleksander Prejbisz, Ewa Warchoł-Celińska, Sylwia Kołodziejczyk-Kruk, Andrzej Januszewicz – s. 677-681
The expectancy and quality of life in hypertension
Długość i jakość życia w nadciśnieniu tętniczym
Kalina Kawecka-Jaszcz, Marek Klocek – s. 682-687
Diabetes mellitus in special situations
Cukrzyca w sytuacjach szczególnych
Edward Franek, , Magdalena Walicka – s. 688-691
Healthcare rationing or waste avoidance?**
Racjonowanie opieki medycznej czy unikanie marnotrawstwa?
Jan Duława, – s. 692-696
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Marcin Adamczak – s. 697
Comment
Marcin Adamczak – s. 698