Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2004
Mariusz Sałamacha, Dorota Bańkowska-Polak, Helena Lewandowska
Charakterystyka populacyjno-kliniczna chorych objętych opieką terminalną w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie w latach 2001-2003
he population – clinical characteristics of patients treated terminally at the good samaritan hospice in lublin in the years 2001-2003
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej „Hospicjum Dobrego Samarytanina” w Lublinie
Kierownik: lek. med. Dorota Bańkowska-Polak
Streszczenie
The Good Samaritan Hospice in Lublin was founded in 1989. At the beginning only home care was available, but since 1997 stationary care also has been provided. The aim of the article was to present the clinical – population characteristics of patients treated terminally in the hospice in the years 2001-2003.
Over 801 patients were evaluated. It was estimated that the majority (71.1%) of the hospice patients were people from the city, people from the village (28.6%) and homeless people (0.3%). The average age was 66.4 and the most numerous group (56.05%) consisted of older patients (more than 60 years old). Women were more likely to be treated at the hospice (53.1%). The most frequent reason of death among the hospice patients were cancers: the alimentary tract (26.71%), the respiratory system (19.85%), feminine sexual organs (10.86%), breast cancer (10.74%), the urinary system (6.62%). The in-ward treatment lasted 15.67 days in average. Concluding, the inward terminal care is a short term care.
WSTĘP
Polsce ostatnie 20 latach charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem i wyodrębnieniem ruchu paliatywno-hospicyjnego. Termin „hospicjum” w rozumieniu miejsca przeznaczonego dla ludzi umierających użyto po raz pierwszy w XIX wieku. W 1842 roku powstało w Lyonie pierwsze założone przez Jeanne Garnier hospicjum dla ludzi umierających.
Podstawy współczesnego ruchu hospicyjnego stworzyła Cicely Saunders. Założone przez nią w roku 1967 Hospicjum Św. Krzysztofa w Londynie jest obecnie ośrodkiem wzorcowym i edukacyjnym. W Polsce początek bujnego rozwoju ruchu paliatywno-hospicyjnego to lata siedemdziesiąte i początek lat osiemdziesiątych. Obecnie na terenie Polski jest ponad 200 ośrodków opieki paliatywno-hospicyjnej o różnych formach organizacyjnych (7, 8, 15). W 1989 roku zostało zarejestrowane Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum, które prowadziło początkowo opiekę domową, a w 1997 roku utworzyło 12-łóżkowy oddział opieki stacjonarnej – Hospicjum Dobrego Samarytanina. Opieką paliatywno-hospicyjną obejmowani są głównie chorzy w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Termin opieka kojarzy się bardziej z pielęgnacją niż z leczeniem, ale aby zapewnić godne umieranie i bez bólu w jak najlepszej jakości życia chorzy powinni pozostawać pod kontrolą lekarską. Za interesujące uznaliśmy przeprowadzenie charakterystyki pacjentów objętych opieką terminalną w lubelskim hospicjum, tym bardziej że w polskim piśmiennictwie brakuje tego typu opracowań (16).
MATERIAŁ I METODY
W okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2003 r. w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie zgłoszono do opieki terminalnej stacjonarnej 801 osób. Przeprowadzono charakterystykę populacyjno-kliniczną objętych badaniem chorych, określając ich miejsce zamieszkania, płeć, wiek, umiejscowienie nowotworu pierwotnego oraz średni czas pobytu w hospicjum.
WYNIKI
Spośród 801 chorych objętych opieką terminalną w lubelskim hospicjum stacjonarnym w latach 2001-2003 hospitalizowanych było w 2001 roku – 253 chorych, w 2002 roku – 272 chorych, w 2003 roku – 276 chorych.
Charakterystykę populacyjno-kliniczną w porównywalnych grupach ilustruje tabela 1. Zdecydowana większość, bo aż 71,1% naszych chorych była mieszkańcami miasta, a tylko 28,6% pochodziło ze wsi, oraz zarejestrowano 3 chorych jako osoby bezdomne tj. 0,3%. Szczegółowo przedstawia się to następująco: 2001 rok: miasto – 75,9%, wieś – 23,7%, bezdomni 0,4%; 2002 rok: miasto – 67,6%, wieś – 32,4%; 2003 rok: miasto – 69,9%, wieś – 29, 3%, bezdomni 0,8%.
Tabela 1. Charakterystyka populacyjno-kliniczna chorych objętych badaniem.

Liczba chorych

2001200220032001-2003
253%272%276%801%
Miasto19275,918467,619369,956971,1
Teren6023,78832,48129,322928,6
Bezdomni10,4--20,830,3
 
Kobiety 14456,614252,213950,442553,1
Mężczyźni10943,113047,813749,637646,9
Średni czas pobytu16 dni15 dni16 dni15,7 dnia
Wśród wszystkich chorych objętych opieką terminalną znalazło się 425 (53,1%) kobiet i 376 (46,9%) mężczyzn. Najmłodszy chory liczył 20 lat, najstarszy 96, a średnia wieku wynosiła 66,4 lat. Stwierdzono, że wśród chorych objętych opieką terminalną najczęstszą grupę (56,05%) stanowiły osoby powyżej 60 roku życia. Zdecydowanie rzadziej do opieki hospicyjnej były zgłaszane osoby młode poniżej 40 roku życia, które stanowiły zaledwie 3,75% wszystkich badanych chorych. Najczęstszą przyczyną zgonu chorych objętych opieką terminalną były nowotwory: przewodu pokarmowego (26,71%), układu oddechowego (19,85%) oraz narządów płciowych kobiecych (10,86%), piersi (10,74%) i układu moczowego (6,62%)
OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ashby M., Wakefild M.: Attitudes to some aspects of death and dying, living will and substituted health care decision-making in South Australia: public opinion survey for a parliamentary select committee. Palliative Med., 1993, 7(4), 273-82. 2. Faisinger R.L., et al.: Home versus Hospice Inpatient Care: Discharge Characteristics of Palliative Care Patients in an Acute Care Hospital. J. of Palliative Care 16, 1/2000, 29-34. 3. Higgingson I.J.: Where do cancar pacient die? Ten-yers trends in the place death of cancer patients in England. Palliative Med., 1998 Sept., 12(5), 353-363. 4. Hinton J.: Which patients with terminal cancer are admitted from home care?, Palliative Med., 1994, 8(3), 197-210. 5. Jordhoy M.S.: A palliative care intervention and death ad home: a cluster randomized thrial, The Lancet 2000, 396, 888-93. 6. Kane R.: A randomized controlled trial of hospice care. The Lancet 1984, 21, 880-94. 7. Łuczak J.: Palliative/hospice care in Poland, Palliative Medicine. 1993, 7, 67-75. 8. Łuczak J.: Cierpienia chorych u kresu życia. Opieka paliatywna/hospicyjna. Rozwój opieki paliatywnej/hospicyjnej w Polsce, Nowa Medycyna. Rok IV zeszyt 92, 9-13. 9. Łuczak J.: Ogólna charakterystyka opieki paliatywnej, Nowa Medycyna. Rok VI, październik 99. Wydanie specjalne: 4-9. 10. Malcolm L. i wsp.: Poprawa przeżycia chorych na nowotwory o nieznanym ognisku pierwotnym. Med. po Dyplomie., 2001, 10, nr.4, 164-75. 11. Mc Neil C.: A good death. J. Palliative Care 1998, 14(1), 5-6. 12. Townsend J., et al.: Terminal cancer care and patients preference for place of death: a prospective study. BMJ 1990, 301, 415-7. 13. Wilkinson E.K.: Patient and carer preference for, and satisfaction with, specialist models of palliative care: a systematic literature revive. Palliative Med., 1999, 13, 197-216. 14. Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1996 r. Warszawa 1999, 24. 15. Siwek B., i wsp.: Problemy medycyny paliatywnej w onkologii. Lublin 1999, 11-1. 16. Bańkowska-Polak D., i wsp.: Charakterystyka populacyjno-kliniczna chorych objętych opieką terminalną w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
Nowa Medycyna 2/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna