Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2007, s. 36-38
*Maria Danuta Pospieszyńska
Niektóre nieprawidłowości uzębienia i ich następstwa
Some malfomations of dentition and their consquences
Klinika Ortodoncji AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
P.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Barbara Biedziak
W ostatnich latach opublikowano szereg artykułów na temat nieprawidłowości zębów, przy czym szczególną uwagę poświęcono często występującym (1-8). Wydaje się zatem celowe przedstawienie rzadziej występujących nieprawidłowości w uzębieniu, które mogą stwarzać niekiedy trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
W kategorii wad dotyczących nadliczbowości zębów najczęściej występuje ząb środkowy – mesiodens o charakterystycznym sopelkowatym kształcie. Częstość jego występowania przekracza według Basdry i wsp. ponad połowę ogólnej liczby zębów nadliczbowych (9). Niekiedy w szczęce występuje ząb środkowy o odmiennym kształcie. W badaniu rentgenowskim nakładanie się jego cienia na zatrzymany stały siekacz przyśrodkowy może utrudniać rozpoznanie. Ilustruje to zdjęcie rtg przedstawione na rycinie 1. Przypadek ten dotyczy 9-letniego chłopca, u którego stwierdzono zatrzymanie prawego górnego siekacza przyśrodkowego z powodu obecności mesiodensa. Wyłuszczony ząb nadliczbowy miał kształt beczułkowaty i był pozbawiony korzenia (ryc. 2).
Ryc. 1.
Ryc. 2.
Zbyt późne zgłoszenie pacjenta do leczenia sprawiło, że dla sprowadzenia zatrzymanego siekacza do łuku zębowego, konieczne było zastosowanie aparatu ortodontycznego z elastycznym wyciągiem. Samoistne wyrznięcie tego zęba mogłoby nastąpić tylko wtedy, gdyby ząb nadliczbowy usunięto przed ukończeniem rozwoju tego korzenia. Należy podkreślić, że w tego rodzaju przypadkach wczesne rozpoznanie obecności zęba nadliczbowego jest bardzo ważne dla dalszego rokowania.
Do stosunkowo rzadkich nieprawidłowości w uzębieniu należy występowanie zęba środkowego w żuchwie, który w materiale własnym rozpoznano u 10-letniej dziewczynki (ryc. 3). Po jego usunięciu podjęto leczenie ortodontyczne mające na celu zamknięcie powstałej z tego powodu diastemy.
Ryc. 3.
Spośród zębów nadliczbowych, występujących w bocznych okolicach szczęki i żuchwy, wymienia się najczęściej zęby zatrzonowe i przytrzonowe, umiejscowione w przedsionku jamy ustnej (2). Znacznie rzadziej, bo w zaledwie 0,5%, spotyka się je w okolicy zębów przedtrzonowych (9). Mogą one być w pełni ukształtowane tak, jak to rozpoznano u 14-letniego chłopca. Dodatkowy ząb przedtrzonowy występował u niego w szczęce po prawej stronie (ryc. 4). Takie zęby mogą występować również w formie szczątkowej. Dodatkowe szczątkowe przedtrzonowce stwierdzono u 17-letniego chłopca, w żuchwie po stronie lewej, co ilustruje rycina 5. Umiejscowienie tych zębów poza łukiem zębowym nie spowodowało zmian w zgryzie, ani też w estetycznym wyglądzie uzębienia. Jednakże usunięto je ze względu na trudności w oczyszczaniu z powodu bliskiego sąsiedztwa z właściwymi zębami przedtrzonowymi.
Ryc. 4.
Ryc. 5.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dominiak M. i wsp.: Anomalie rozwojowe zębów - przegląd piśmiennictwa. Czas. Stomat., 2003, LVI, 687-690. 2. Dominiak M. i wsp.: Anomalie rozwojowe zębów w materiale Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej we Wrocławiu w latach 2000-2001. Czas. Stomat., 2003, LVI, 760-771. 3. Komorowska A., Drelich A.: Powstawanie i rozwój zębów nadliczbowych. Czas. Stomat., 1995, XLVIII, 272-281. 4. Kuczyńska E., Kiernicka M.: Wrodzone nieprawidłowości budowy twardych tkanek zębów - problem klasyfikacji. Przegląd Stomat. Wieku Rozwojowego, 1993, 4, 26-28. 5. Marczak-Wojtyńska A. i wsp.: Zaburzenia rozwojowe zębów w obrazie radiologicznym. Nowa Stomatologia, 1997, II, 17-20. 6. Pospieszyńska M. i wsp.: Morfologiczna różnorodność zębów nadliczbowych. Poznańska Stomatologia, 1990, 203-208. 7. Zadurska M. i wsp.: Posptępowanie w przypadku wrodzonego braku górnych bocznych siekaczy. Czas. Stomat., 1995, VLVIII, 135-142. 8. Zadurska M. i wsp.: Hipodoncja - częstość, postacie oraz objawy na podstawie piśmiennictwa i własnego materiału. Czas. Stomat., 1999, LII, 614-621. 9. Basdra E. et al.: Congenital tooth anomalies and malocclusions: a genetic link? Europ. J. Orthod., 2001, 23, 145-151. 10. Borum M., Andreasen J.: Sequelae of trauma to primary maxillary incisors. EndodDent-Traumatol., 1998, 14, 31-44. 11. Zachrisson B.: Global Trends and Paradigm shifts in Clinical Orthodontics. World J. Orthod., 2005, 6, Supplement, 3-7. 12. Cieślik T. i wsp.: Mnogie zęby zatrzymane. Czas. Stomat., 1997, L. 761-766. 13. Zuccati G.: Bilaterally impacted maxillary canines: a case report in an adult. Europ. J. Orthod., 1984, 16, 325-328.
otrzymano: 2007-02-19
zaakceptowano do druku: 2007-03-12

Adres do korespondencji:
*Maria Danuta Pospieszyńska
Klinika Ortodoncji AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Bukowa 70, 60-812 Poznań
tel. 061 854-71-01, fax 061 854-71-02

Nowa Stomatologia 1/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia