Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2009, s. 132-134
*Magdalena Dragan, Renata Górska
Patologiczne migracje zębów. Epidemiologia i etiologia – przegląd piśmiennictwa
Pathologic tooth migration. Epidemiology and etiology – review of the literature
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Chasens zdefiniował patologiczne migracje zębów (pathologic tooth migration PTM) jako zmiany w pozycji zębów, występujące w następstwie zaburzenia równowagi pomiędzy czynnikami zachowującymi fizjologiczną pozycję zęba w stosunku do czaszki (1).
EPIDEMIOLOGIA
Według różnych autorów częstość migracji zębów u pacjentów z chorobą przyzębia waha się od 30,3% do 55,8%. Brak dokumentacji pacjentów z okresu sprzed pojawienia się migracji jest problemem, który wpływa na dość ograniczone informacje w tym zakresie. Większość prac dostępnych w literaturze prezentuje badania retrospektywne opierające się na wywiadzie i ankiecie.
Martinez-Caunt i wsp. przeprowadzili badania w grupie 852 pacjentów, którzy zgłosili się do leczenia periodontologicznego. Za migrację zębów przyjmowali oni pojawienie się diastem w obrębie siekaczy szczęki bądź też powiększenie się w następstwie choroby przyzębia już obecnych trem. Częstość migracji wynosiła 55,8% (2).
Towfighi i wsp. badali częstość występowania patologicznych migracji zębów w grupie 343 pacjentów ze średnim i ciężkim zapaleniem przyzębia. Na podstawie badania klinicznego, w którym stwierdzono obecność przemieszczeń zębów siecznych i subiektywnego odczucia pacjenta dotyczącego przemieszczenia zębów w odcinku przednim w ostatnich 5 latach, określili oni częstość migracji zębów na 30,03% (3).
Demetriou i wsp. przeprowadzili badania ankietowe w grupie 330 periodontologicznych pacjentów pytając o powody, które stanowiły przyczynę zgłoszenia się do lekarza periodontologa. 36% pacjentów podało migrację zębów (4).
ETIOLOGIA
Etiologia patologicznych migracji zębów jest złożona. Głównymi składowymi mającymi wpływ na położenie zębów są: tkanki przyzębia, czynniki zgryzowe, siły wytwarzane przez tkanki miękkie policzka, języka i warg oraz nawyki. Często więcej, niż jeden z tych czynników bierze udział u indywidualnego pacjenta w powstaniu patologicznych migracji.
Stan przyzębia
Udowodniono, że destrukcja tkanek przyzębia ma istotną rolę w powstaniu patologicznych migracji zębów.
Towfighi et al. zmierzył utratę przyczepu łącznotkankowego w 75 parach zmigrowanych i nie zmigrowanych kontralateralnych zębów u 44 periodontologicznych pacjentów. Utrata przyczepu łącznotkankowego w obrębie grupy badanej ze zmigrowanymi zębami (4,79± 0,28 mm) była statystycznie większa (P<0,001), niż w grupie kontrolnej, u pacjentów, których zęby nie uległy przemieszczeniu (3,21-0,18 mm). Rezultat tych badań potwierdzają kliniczne spostrzeżenia cytowanego autora, z których wynika, że choroba przyzębia, w następstwie której dochodzi do utraty przyczepu łącznotkankowego odgrywa główną rolę w etiologii PTM. Stwierdzono także, że zmigrowane zęby wykazywały istotnie statystycznie większą ruchomość (P<0,0001) (3). Selwyn zbadał stopień utraty kości wyrostka zębodołowego u ponad 30 pacjentów z chorobą przyzębia i współistniejącą migracją siekaczy. Grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów z rozpoznaną chorobą przyzębia, u których nie stwierdzono przemieszczeń w obrębie zębów siecznych. Badania wykazały ubytek kości wyrostka zębodołowego statystycznie większy w grupie z migracjami zębów w porównaniu do grupy bez migracjami zębów (P<0,001) (5).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Chasens A: Periodontal disease, pathologic tooth migration and adult orthodontics. New York J Dent 1979; 49: 40-43. 2. Martinez-Canut P, Carrasquer A, Magan R, Lorca A: A study on factors associated with pathologic tooth migration. J Clin Periodontol 1997; 24: 492-497. 3. Towfighi P et al.: Pathologic migration of anterior teeth in patients with moderate to severe periodontitis. J Periodontol 1997; 68: 967-972. 4. Demetriou N, Tsami-Pandi A, Parashis A: Is it possible for periodontal patients to recognize periodontal disease? Stomatologia (Athens) 1991; 47: 284-295. 5. Selwyn S: An assessment of patients with periodontally involved migrated incisors. J Dentistry 1973; 1: 153-157. 6. Proffit W: Equilibrium theory revisited: Factors influencing position of the teeth. Angle Orthod. 1978; 48, 175-186. 7. Rzeszut A, Kawala B: Leczenie periodontologiczno – ortodontyczne wtórnego zgryzu urazowego u dorosłych. Dent Med Prob 2005; 42, 4: 637-646. 8. Lear C, Moorrees C: Buccolingual muscle force and dental arch form. Am J Orthod 1969; 56: 376-393. 9. Ong M, Wang H: Periodontic and orthodontic treatment in adults. Am.J. Orth. Dentofac. Orthop 2002; 4, 420-428. 10. Melsen B, Agerbaek N, Markenstam G: Intrusion of incisors in adult patients with marginal bone loss. Am. J. Orthod Dentofac Orthop 1989; 96, 232-241. 11. Brunsvold MA: Pathologic Tooth Migration Review J Periodontol 2005; 76: 863. 12. The part played by the transseptal fibre system in experimental approximal drift of the cheek teeth in monkeys (Macaca irus). Arch Oral Biol 1982; 27: 273-278. 13. Moss J, Picton D: Short – term changes in the mesiodistal position of teeth following removal of approximal contacts in the monkey (Macaca fascicularis). Arch Oral Biol 1982; 27: 273-278. 14. Fu E et al.: Gingival overgrowth and dental alveolar alterations: Possible mechanisms of cyclosporin-induced tooth migration. An experimental study in the rat. J Periodontol 1997; 68: 1231- 1236. 15. Hirschfeld L: The dynamic relationship between pathologically migrating teeth and inflammatory tissue in periodontal pockets: A clinical study. J Periodontol 1933; 4: 35-47. 16. Stern N, Brayer L: Collapse of occlusion –aetiology, symptomatology and treatment. J Oral Rehabil 1975; 2: 1-19. 17. Sutton P: The blood-vessel thust theory of tooth eruption and migration. Med Hypotheses 1985; 18: 289-295.
otrzymano: 2009-11-04
zaakceptowano do druku: 2009-11-20

Adres do korespondencji:
*Magdalena Dragan
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: (22) 831 21 36
e-mail: sluzowki@o2.pl

Nowa Stomatologia 4/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia