Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2009, s. 70-76
*Wioletta Waksmańska, Halina Woś, Beata Babiarczyk
Analiza BMI (Body Mass Index) 4- i 5-letnich dzieci uczęszczających do przedszkola w odniesieniu do normy rozwojowej regionalnej i globalnej oraz ocena wpływu warunków socjoekonomicznych na stan odżywienia
The analysis BMI (Body Mass Index) 4- and 5-years old children frequenting of the nursery school with reference to the development norm regional and total and the estimation of the influence reserves socio-economic on condition of nourishing
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu
Streszczenie
The introduction. In first three years of the life the influence on processes of the growing has a manner of the nutrition. The irregular nutrify makes for overweights or obesities, but also to malnutrition.
Patients and the method. With research one embraced 366 children aged since 36-60 the month of the life. Calculated values BMI one achieved to centile nets of the city of Cracow and centile nets WHO. Analyses of the socio-economic status of the family performed on the ground the questionnaire full by parents.
Results. Among four years´- girls one ascertained at 10.3% the overweight, and 15.8% obesity. In the class of five-year-old- girls with public playschool 15% little the overweight, and 5 it% was obese. In the class of four years´- boys according to centile nets WHO 10 owns underweight, and 1 overweight. Five-year-old- boys have BMI being situated within of the norm. In the class of families of girls exist economically, one ascertained existence of the malnutrition, overweights and obesity. Five-year-old- boys on every economic level of families are developed correctly.
Conclusions. The physical development of examined boys proceeds correctly, instead at girls one notices the tendency to the overweight and obesity. Centile nets BMI total, have lower values from which diagnosed is the overweight, obesity and malnutrition. In families about the economic higher status one ascertained both cases of the overweight and obesity, as and malnutritions.
Wstęp
Prawidłowe odżywianie korzystnie wpływa na harmonijny rozwój somatyczny młodego organizmu.
W pierwszych trzech latach życia wpływ na procesy wzrastania ma sposób odżywiania (1). Wynika z tego, że zróżnicowanie potrzeb żywieniowych dzieci głównie podyktowane jest rozwojem młodego organizmu, a nie np. postępem cywilizacji (2). Styl żywienia narzucony przez zachodnią kulturę sprzyja niedoborom: błonnika, żelaza, wapnia, potasu i witamin. Złe nawyki żywieniowe dorosłej części społeczeństwa, niosą za sobą ryzyko nieprawidłowego odżywienia dzieci. Wiadomo również, że wzory żywienia z którymi dziecko styka się już w najmłodszych latach, stają się nawykami żywieniowymi w ich dorosłym życiu (3).
Nieprawidłowe żywienie prowadzi do nadwagi lub otyłości, ale również do niedożywienia. Powszechne występowanie nadwagi podnosi ją do rangi epidemii (4), zaś niedożywienie jest powodem nawet 10 milionów zgonów dzieci do 5 roku życia (5).
Długotrwały niedobór masy ciała do 2 roku życia może prowadzić do zahamowania wzrostu, osłabienia funkcji odpornościowych organizmu, zaburzeń emocjonalnych, a nawet obniżenia inteligencji (6, 7). Groźnymi powikłaniami otyłości są cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego oraz nowotwory (8, 9). Otyłe dzieci nie są akceptowane przez rówieśników, cierpią na depresje (4).
Najważniejszym elementem postępowania profilaktycznego jest więc wczesne rozpoznanie nadwagi lub otyłości oraz stwierdzenie stanów niedoborowych organizmu (niedożywienia). Jest to niezbędny element w procesie promocji zdrowia i leczenia (10).
Cel pracy
1. ocena rozwoju fizycznego dzieci z Bielska-Białej za pomocą siatek centylowych miasta Krakowa i siatek centylowych opracowanych przez WHO,
2. porównanie oceny rozwoju fizycznego dzieci przy użyciu 2 rodzajów siatek centylowych,
3. ocena wpływu sytuacji socjoekonomicznej badanych rodzin na prawidłowy rozwój.
Pacjenci i metoda
Badaniami objęto 366 dzieci w wieku od 36-60 miesiąca życia z miasta Bielsko-Biała. Wszystkie dzieci uczęszczały do przedszkola: 24 dzieci (17 dziewczynek i 7 chłopców) do przedszkoli prywatnych, a pozostałe dzieci do przedszkoli państwowych.
W analizie wykorzystano testy BMI (ang. body mass index), przyjmując następujące kryteria: BMI między 90 a 97 percentylem – nadwaga, BMI powyżej 97 percentyla – otyłość, BMI poniżej 3 percentyla – niedożywienie (10, 11, 12).
Wartość BMI odniesiono do wieku i płci dzieci posługując się siatkami centylowymi opracowanymi przez krakowski zespół pod redakcją Stanisława Gołąbka i Marii Chrzanowskiej (13), oraz siatkami centylowymi opracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia WHO (World Health Organization) (14). Krakowskie siatki centylowe obejmują 4,5 tysięczną próbę populacji dzieci i młodzieży krakowskiej w wieku 4-20 lat. Siatki centylowe opracowane przez WHO opierają się na badaniach 8440 zdrowych dzieci w wieku od urodzenia do 71 miesiąca życia z państw: Brazylia, Ghana, Indie, Norwegia, Oman i USA.
Analizy statusu socjoekonomicznego rodziny dokonano na podstawie ankiety wypełnionej przez rodziców dziecka, w której brano pod uwagę subiektywną ocenę warunków materialnych rodziny oraz wykształcenia rodziców (15).
Wyniki
Wśród czteroletnich dziewczynek na podstawie krakowskich siatek centylowych BMI większość dziewczynek mieści się w granicach normy, 11 (8,7%) dziewczynek ma nadwagę, a 9 (7,1%) jest otyłych. Według siatek opracowanych przez WHO 13 (10,3%) dziewczynek ma nadwagę, a 20 (15,8%) jest otyłych (ryc. 1).
Ryc. 1. Wartości BMI według siatek centylowych miasta Krakowa i siatek WHO wśród 4-letnich dziewczynek.
W grupie pięcioletnich dziewczynek wydzielono dwie grupy: dziewczynki uczęszczające do przedszkoli państwowych (40 dziewczynek) oraz dziewczynki uczęszczające do przedszkoli prywatnych (17 dziewczynek). BMI pięcioletnich dziewczynek z przedszkoli państwowych według krakowskich siatek centylowych wykazało: 6 (15%) dziewczynek ma nadwagą, a 2 (5%) są otyłe. W tej samej grupie dziewczynek według siatek WHO 3 (7,5%) dziewczynki mają nadwagę, a 7 (17,5%) jest otyłych. W grupie pięcioletnich dziewczynek uczęszczających do przedszkoli prywatnych wszystkie dziewczynki zarówno według siatek krakowskich, jak i WHO ma nadwagę (ryc. 2).
Ryc. 2. Wartości BMI według siatek centylowych miasta Krakowa i siatek WHO wśród 5-letnich dziewczynek z podziałem na przedszkola prywatne i państwowe.
Po 2 przypadki niedożywienia stwierdzono zarówno w grupie czteroletnich, jak i pięcioletnich dziewczynek.
Czteroletni chłopcy na podstawie krakowskich siatek centylowych mieszczą się w granicach normy, według siatek centylowych opracowanych przez WHO 10 chłopców ma niedowagę (znajduje się poniżej 5 centyla), a 1 ma nadwagę (ryc. 3). W grupie pięcioletnich chłopców, wartości BMI zarówno według siatek krakowskich, jak i WHO, mieszczą się w granicach normy.
Ryc. 3. Wartości BMI według siatek centylowych miasta Krakowa i WHO wśród 4-letnich chłopców.
Porównując wartości BMI według siatek miasta Krakowa i WHO w grupie dziewczynek w wieku 4 lat (ryc. 1) i w wieku 5 lat (ryc. 4), stwierdzono większą grupę dziewczynek z BMI powyżej 97 centyla według siatek WHO, niż według siatek miasta Krakowa. Dokonując tej samej analizy w grupie czteroletnich chłopców stwierdzono, że według siatek miasta Krakowa nadwaga w tej grupie wiekowej w ogóle nie występuje, a według siatek WHO nadwaga ta dotyczy 10 chłopców (ryc. 3).
Ryc. 4. Porównanie wartości BMI według siatek centylowych miasta Krakowa i siatek WHO wśród 5-letnich dziewczynek.
W grupie czteroletnich dziewczynek, których rodziny znajdują się w złej sytuacji ekonomicznej, stwierdzono wartości BMI świadczące o prawidłowym rozwoju fizycznym. W grupie rodzin żyjących oszczędnie, ale bez większych problemów finansowych, zarówno wśród czteroletnich, jak i pięcioletnich dziewczynek stwierdzono występowanie niedożywienia, ale również nadwagi i otyłości. W grupie rodzin w dobrej sytuacji ekonomicznej dziewczynki, zarówno mają nadwagę, jak i są otyłe. Na uwagę zwraca fakt, że w grupie pięciolatek uczęszczających do prywatnych przedszkoli wszystkie mają nadwagę (tab. 1).
Tabela 1. Analiza BMI na podstawie siatek centylowych WHO z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej rodziny dziecka, z podziałem na grupy wiekowe i rodzaj przedszkola (na szarym tle zaznaczono przedszkola prywatne).
Sytuacja ekonomiczna rodziny4 lata5 lat (przedszkole państwowe + przedszkole prywatne)
Żyjemy oszczędnie i są problemy z większymi zakupamiŻyjemy oszczędnie i wystarcza na wszystkoWystarcza pieniędzy na wszystko bez oszczędzaniaŻyjemy oszczędnie i są problemy z codziennymi zakupamiŻyjemy oszczędnie i są problemy z większymi zakupamiŻyjemy oszczędnie i wystarcza na wszystkoWystarcza pieniędzy na wszystko bez oszczędzania
Centyle/BMIdziewczynkichłopcydziewczynkichłopcydziewczynkichłopcydziewczynkichłopcydziewczynkichłopcydziewczynkichłopcydziewczynkichłopcy
poniżej 5-210-2
5-8913185410424101010392394
90-96-91420+31+0
97 i powyżej 97-15561+50+9
Analizując rozwój fizyczny i status socjoekonomiczny rodzin stwierdzono, iż w grupie czteroletnich chłopców według siatek centylowych WHO 10 chłopców jest niedożywionych, a jeden ma nadwagę. W grupie 5-letnich chłopców, zarówno w przypadku przedszkoli państwowych, jak i prywatnych, wszyscy chłopcy na każdym poziomie ekonomicznym rodzin rozwijają się prawidłowo (tab. 1).
Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego wśród czteroletnich dziewczynek jest bardzo zróżnicowana: ponad 63% rodzin żyje oszczędnie, jednak wystarcza na wszystkie potrzebne zakupy, 26,2% rodzin nie musi oszczędzać, zaś ponad 10% rodzin żyje bardzo oszczędnie i ma problemy z większymi zakupami, w tym z zakupem ubrań dla dzieci.
W grupie pięcioletnich dziewczynek uczęszczających do przedszkoli państwowych 45% rodzin żyje oszczędnie i ma problemy z większymi zakupami, 30% żyje oszczędnie i wystarcza na wszystkie zakupy, a 25% rodzin nie musi oszczędzać. Wśród dziewczynek, które uczęszczają do przedszkola prywatnego 47% rodzin żyje oszczędnie, a 53% w ogóle nie oszczędza (ryc. 5). Różnice pojawiają się w przypadku analizy sytuacji socjoekonomicznej rodzin chłopców. W grupie czteroletnich chłopców najwięcej jest rodzin o średnim statusie socjoekonomicznym (ponad 80%). W przypadku pięcioletnich chłopców pojawia się grupa rodzin o bardzo złej sytuacji ekonomicznej – rodzinom tym wystarcza pieniędzy jedynie na najtańsze jedzenie i dotyczy to ponad 30% rodzin, których dzieci uczęszczają do państwowych przedszkoli. Wśród chłopców w wieku 5 lat, uczęszczających do państwowych przedszkoli, ponad 54% rodzin żyje oszczędnie, ale wystarcza na wszystkie potrzebne zakupy. W grupie o tym samym statusie ekonomicznym znajduje się ponad 71% rodzin, których pięcioletni chłopcy uczęszczają do prywatnych przedszkoli (ryc. 6).
Ryc. 5. Porównanie sytuacji gospodarstwa domowego wśród dziewczynek w wieku 4 i 5 lat z podziałem 5-latek na przedszkola państwowe i prywatne.
Ryc. 6. Porównanie sytuacji gospodarstwa domowego wśród chłopców wieku 4 i 5 lat z podziałem 5-latków na przedszkola państwowe i prywatne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-06-17
zaakceptowano do druku: 2009-07-29

Adres do korespondencji:
*Wioletta Waksmańska
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Konopnickiej 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 0-504-228-726
e-mail: wwaksmanska@ath.bielsko.pl

Nowa Pediatria 3/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria