Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Balneologia Polska 2/2006, s. 101-105
*Joanna Szykowska-Styczyrz
Efekty kontrolowanego treningu fizycznego w grupie pacjentów z prewencji rentowej ZUS z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym
Effects of frequently controlled exercises in a group of patients with cardiac ischaemia and hypertension
z Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z siedzibą w Polanicy Zdroju
Ordynator Oddziału: dr n. med. Joanna Szykowska-Styczyrz
Streszczenie
Pozytywne efekty rehabilitacji kardiologicznej z elementami prewencji wtórnej są rekomendowane zarówno przez Amerykańskie, Europejskie i Polskie Towarzystwa Kardiologiczne jako najbardziej skuteczna metoda ograniczenia występowania ostrych incydentów ze strony układu sercowo-naczyniowego.
W przedstawionej pracy, w grupie 233 pacjentów z prewencji rentowej ZUS, z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym o różnym stopniu zaawansowania choroby, prowadzono kontrolowany systematyczny trening fizyczny przez trzy tygodnie. Program ćwiczeń fizycznych został odpowiednio dobrany w zależności od stopnia wydolności fizycznej układu krążenia. Badania The American Heart Association (AHA) wykazały, że w dalszym etapie rehabilitacji kardiologicznej uzyskuje się 26% redukcji śmiertelności ze strony układu sercowo-naczyniowego. Omówiono przebieg prowadzonego treningu w badanej grupie oraz efekty końcowe w postaci subiektywnej poprawy kondycji fizycznej i samopoczucia psychicznego, co w konsekwencji doprowadziło do poprawy jakości życia i zwiększonej aktywności społeczno-zawodowej. Uzyskane w pracy własne wyniki zachęcają do systematycznego prowadzenia tej formy rehabilitacji w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.
Wstęp
Systematyczne prowadzenie ćwiczeń ruchowych w formie kontrolowanego treningu fizycznego posiada swoją ustabilizowaną pozycję w programach leczenia uzdrowiskowego i kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego (2, 14).
Niezbędnym elementem decydującym o bezpieczeństwie i formie prowadzonych ćwiczeń jest ocena funkcjonalna wydolności układu krążenia, którą uzyskuje się poprzez wykonanie testu wysiłkowego ze stopniowym obciążeniem. W naszych badaniach zastosowaliśmy zmodyfikowany protokół Bruce´a, w którym stały zapis EKG, parametry hemodynamiczne oraz objawy kliniczne decydują o możliwości i zakresie indywidualnej tolerancji wysiłku w grupie badanych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.
Wiele doniesień świadczy o pozytywnych indywidualnych aspektach, uzyskiwanych w wyniku prowadzenia systematycznych ćwiczeń ruchowych, które redukują stopień ryzyka ostrych incydentów wieńcowych, poprawiają tolerancję na wysiłek i zwiększają wydolność fizyczną, z jednoczesną możliwością ograniczenia stosowanych leków, z następowym wtórnym korzystnym efektem farmakoekonomicznym (13, 15).
Badania te zachęcają do prowadzenia tego typu leczenia, jednak powinny być prowadzone rozważnie przy zachowaniu rekomendacji Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz stanowiska AHA (Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego) obowiązujących współcześnie (3, 4. 5, 7).
Realizacja tego typu rehabilitacji wymaga odpowiedniej edukacji pacjenta w zakresie prewencji wtórnej, jak również pełnej świadomości do utrzymania ciągłości treningów, tylko bowiem współpraca zespołu rehabilitacyjnego ze świadomym pacjentem pozwala na uzyskanie oczekiwanych pozytywnych skutków aktywności fizycznej w postaci:
- zmniejszenia oporu obwodowego,
- zmniejszenia reaktywności układu współczulnego,
- zmniejszenia aktywności układu RAA,
- obniżenia poziomu reniny i angiotensyny I
- zwiększenia insulinowrażliwości,
- obniżenia cholesterolu i trójglicerydów, i podwyższenia HDL,
- zmiany właściwości reologicznych krwi z obniżeniem wrażliwości prozakrzepowej (8, 9).
Podane powyżej pozytywne skutki zachodzące w układzie sercowo-naczyniowym, uzyskuje się również przy zastosowaniu leków z grupy B-blokerów, ACE-inhibitorów i przeciwzakrzepowych, z tym że niewspółmiernie tańsze są efekty przy zastosowaniu ćwiczeń ruchowych.
Materiał i metody
W niniejszej pracy dokonano oceny możliwości oraz efektów prowadzenia kontrolowanego treningu fizycznego w cyklu trzytygodniowym w grupie 233 pacjentów z prewencji rentowej ZUS, w przedziale wiekowym 45-55 lat, z rozdziałem na płeć i stopień zaawansowania nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca (tab. 1).
Tabela 1. Zestawienie liczby pacjentów z uwzględnieniem płci i stopnia nadciśnienia tętniczego.
Stopień nadciśnienia tętniczegoLiczba i płeć pacjentów
KobietyMężczyźniRazem
I° wg JNC14420164
II° wg JNC393069
Razem18350233
Wszystkich pacjentów podzielono na 3 grupy kinezyterapeutyczne A; B; C w zależności od stopnia zaawansowania nadciśnienia tętniczego i wyniku próby wysiłkowej zgodnie z zalecanymi limitami tętna i obciążenia, stosownie do posiadanej rezerwy wieńcowej i reakcji presyjnej na wysiłek. Zgodnie z tym podziałem grupa kinezyterapeutyczna A składała się z 76 pacjentów z I° nadciśnienia tętniczego wg JNC, grupa B – 87 pacjentów i C – 70 pacjentów (tab. 2).
Tabela 2. Podział pacjentów wg stopnia nadciśnienia tętniczego, wyniku próby wysiłkowej i kwalifikacji do grup kinezyterapeutycznych.
Stopień nadciśnienia tętniczego wg JNCWynik próby wysiłkowejGrupy kinezyterapeutyczne
ABCRazem
Dodatni086288
Ujemny760076
Razem76862164
II°Dodatni016869
Ujemny0000
Razem016869
Razem768770233
Program w tych grupach realizowano w cyklu dozowanych ćwiczeń fizycznych 6 razy w tygodniu, dwa razy dziennie w godzinach przed- i popołudniowych, przez trzy tygodnie.
Wszystkie zajęcia i treningi przeprowadzono zgodnie z rekomendacją Sekcji Rehabilitacji i Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w formie:
1. zajęć kinezyterapii podzielonych czasowo na dwa cykle w ciągu dnia, w tym: ćwiczenia indywidualne, ogólnousprawniające i ćwiczenia oddechowe 6 razy w tygodniu,
2. trening interwałowy na ergometrze rowerowym: 4 min pracy; 2 min odpoczynku w czasie 20-30 min 3 razy w tygodniu,
3. terapię przyrządową: bieżnia, stepper – 3 razy w tygodniu,
4. terenoterapia; spacery 30-40 min z różnym stopniem trudności – 6 razy w tygodniu,
5. psychorelaksacja raz w tygodniu (7) (tab. 3).
Tabela 3. Stosowane obciążenia i limity tętna w poszczególnych modelach wg prof. S. Rudnickiego.
ModelKlasyfikacjaProgram rehabilitacjiOdczyt tętna
A>/= 100W (> 7 MET) I klasa NYHA? Ćwiczenia ogólnousprawniajace
? Trening przyrządowy
? Ćwiczenia oddechowe
? Terenoterapia
? Trening intrerwałowy na ergometrze 
Tętno w czasie treningu zachowane w granicach 60-80% przyrostu tętna uzyskanego w czasie próby wysiłkowej
B>/= 75 W (5-6 MET) II klasa NYHA
C< 75 E (3-5 MET) II-III klasa NYHA? Ćwiczenia oddechowe grupowe
? Trening interwałowy
? Ćwiczenia indywidualne
? Spacery
Wzrost tętna w czasie ćwiczeń o 30% wartości tętna spoczynkowego
Systematyczne zajęcia ruchowe i treningi przyrządowe były połączone z leczeniem:
- farmakologicznym – kontynuowanym w uzdrowisku, które uprzednio zlecił lekarz prowadzący, przed skierowaniem do uzdrowiska,
- klimatycznym (klimat średniobodźcowy, podgórski),
- dietetycznym – dieta niskocholesterolowa zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie,
- psychorelaksacji w formie indywidualnej i grupowej – rozmowy i zajęcia z psychologiem.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Tsai.J.C., Yang W.H., et al.: The beneficial effect of regular endurance exercise training on blood pressure and quality of life in patiens of hypertensio Clin. Exp. Hypertens., 2004; 26: 255-256.
2. Kethelhurt R.G., Franz I.W., Sholze J.: Regular exercise as an effective approach in antihypertensive therapy. Med. Sci. Sports Exerc., 2004; 36; 4-8.
3. American College of Sports Medicine /ACSM/, Guidelines for exercises. Testing and Prescription Lea Feibiger, Philadelphia 1991: 55-60.
4. Fletcher G.F, Balady G., Blair S.N., et al.: Statement on exercise: benefits and recommendations for physical activity programs for all Americans: a statement for health professionals by the Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitation of the Council on Clinical Cardiology. American Heart Association. Circulation. 1996; 94: 857-862.
5. Rodgers G.P., Ayanian J.Z., Balady G., et al.: American College of Cardiology/American Heart Association clinical competence statement on stress testing: a report of the American College of American Heart Association/American College of Physicians-American Society of Internal Medicine Task Force on clinical competence. Circulation. 200; 102: 1726-1738.
6. McHam S.A., Marwick T.H., Pashkow F.J., et al.: Delayer systolic blood pressure recowery after graded exercise: an independent correlate of angiographic coronary disease. J Am. Coll. Cardiol., 1999; 34: 754-759.
7. Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna – Standardy. Folia Cardiologica 2004, tom 11, supl. A. Miesięcznik Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, strony A1-A48.
8. Fagard R.H.: Prescription and results of physical activity. J. Cardiovasc Pharmacol. 1995; 25, Suppl. 1: 20-27.
9. Papademetriou V., Kokkinos P.F.: The role of exercise in the control of hypertension and cardiovascular risk. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens 1996; 5: 459-62.
10. MacMahon S., Peto R., Cutler J., Collins R., Sorlie P., Neaton J., Abbott R., Godwin J., Dyer A., Stampler J.: Blood pressure, stroke, and coronary heat disease, part 1. Prolonged differences in blood pressure: prospective observational studies corrected for the regression dilution bias. Lancet 1990; 335; 765-774.
11. Hakim A.A., Curb J.D., Petrovitch H., Rodriguez B.L., Yano K., Ross G.W., White L.R., Abott R.D.: Efects of walking on coronary heat disease in elderty men. The Honolulu Heart Program. Circulation, 1999; 100: 9-13.
12. Zdrojewski T., Kakol M., Pieńkowski R., Krupa-Wojciechowska B.: Adults in Poland underestimate cardiovascular risks of sedentary life style and profits of regular physical activity. Eur.Heart J., 1999; 20 (Suppl. abstr): 136.
13. Lavie C.J., at al.: Benefits of cardiac rehabilitation and exercise training in secondary coronary prevention in the elderly. Lacc 1993, 22, 3, 768-683.
14. Dylewicz P., Przywarska I.: Perspektywy rehabilitacji kardiologicznej w XXI wieku. Rehabilitacja Medyczna 2001, Tom 5, Numer specjalny, str.9.
15. Jegier A.: Zalecenia aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Rehabilitacja Medyczna 2001, Tom 5, Numer specjalny, str. 13.
16. Pescatello L.S, Fargo A.E, Leach C.N Jr, et al.: Short-term effect of dynamic exercise on arterial blood pressure. Circulation., 1991; 83: 1557-1561.
otrzymano: 2006-04-05
zaakceptowano do druku: 2006-05-08

Adres do korespondencji:
*Joanna Szykowska-Styczyrz
ul. Konopnickiej 2, 57-320 Polanica Zdrój
tel. (0-74) 868 0 3 10

Balneologia Polska 2/2006