Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Balneologia Polska 2/2006, s. 95-100
*Jarosław Pasek, Romualda Mucha, Joanna Gmyrek, Aleksander Sieroń
Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego systemem VIOFOR JPS na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem tętniczym
Influence of slow – changing magnetic fields VIOFOR JPS System to observe practice on blood pressure parameters persons with arterial hypertension
z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Specjalistyczny Szpital nr 2 w Bytomiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
Streszczenie
Wprowadzenie: Celem pracy było określenie wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego w czasie 10 standardowych zabiegów magnetostymulacji na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz porównanie uzyskanych wyników z grupą placebo. Obserwowano również, jakim zmianom ulegają badane parametry podczas stosowania kolejnych zabiegów terapii.
Materiał i metody: Autorzy ocenili wpływ terapii wolnozmiennym polem magnetycznym 60-osobowej grupy pacjentów w wieku od 39 do 75 lat (średnio 55,2), z chorobą nadciśnieniową II° wg WHO. Czynnej emisji pola magnetycznego poddano 40-osobową grupę pacjentów, natomiast 20-osobową w tym samym przedziale wiekowym z nadciśnieniem tętniczym II° wg WHO poddano efektowi placebo.
Wyniki: Analiza wyników pozwala wskazać na hipotensyjny wpływ zabiegów magnetostymulacji w badanej grupie w stosunku do grupy kontrolnej zarówno w parametrach ciśnienia skurczowego jak i rozkurczowego. Otrzymane wyniki całej terapii osób poddanych zabiegom magnetostymulacji, wykazują wysoką znamienność statystyczną.
Wnioski: Słuszne wydaje się zastosowanie terapii wolnozmiennym polem magnetycznym jako uzupełnienie i wsparcie leczenia farmakologicznego w celu obniżenia wartości parametrów ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą nadciśnieniową.
Wstęp
Nadciśnienie tętnicze to jeden z podstawowych problemów, z którymi lekarze różnej specjalności stykają się w codziennej praktyce. Jest także jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy i związanych z nim chorób sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że nadciśnienie tętnicze stanowi przyczynę ok. 6% wszystkich zgonów w dorosłej populacji. Najczęstszymi powikłaniami ze strony serca są przerost mięśnia lewej komory, niewydolność serca, ostre zespoły wieńcowe i zaburzenia rytmu serca, ze strony układu nerwowego udar mózgu. Nadciśnienie tętnicze uszkadza także naczynia krwionośne powodując utrwalone zmiany strukturalne zarówno w aorcie i dużych tętnicach jak i w naczyniach małego kalibru. W przebiegu nadciśnienia tętniczego dochodzi do szeregu hemodynamicznych oraz strukturalnych zmian w nerkach, co może prowadzić do stwardnienia drobnych tętniczek i rozwoju niewydolności nerek i konieczności dializowania lub przeszczepu nerki (1, 2, 3).
Utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi jest jednym z zasadniczych elementów zapewnienia homeostazy organizmu, czynnikiem decydującym o przepływie krwi przez poszczególne tkanki i narządy. Zasadniczymi ogniwami tego mechanizmu jest objętość wyrzutowa serca i opór obwodowych naczyń krwionośnych. Wzrost któregokolwiek z tych czynników powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi (4, 5, 6).
W ostatnich kilkudziesięciu latach stworzono naukowe podstawy do właściwego stosowania pól magnetycznych w medycynie. Leczenie energią promieniowania elektromagnetycznego stanowi domenę medycyny fizykalnej, dyscypliny wykorzystującej oddziaływania fizyczne do poprawy stanu zdrowia pacjenta. W licznych pracach klinicznych potwierdzono efekt wazodilatacyjny, poprawę utylizacji tkankowej tlenu oraz hipotensyjne działanie zmiennego pola magnetycznego, co stanowi przesłanki do klinicznego wykorzystania tej metody również w leczeniu nadciśnienia tętniczego (6, 7, 8). Magnetostymulacja w niektórych przypadkach pozwala na zmniejszenie ubocznych skutków farmakoterapii a także kosztów leczenia (9, 10).
Autorzy niniejszego opracowania postanowili włączyć terapię wolnozmiennym polem magnetycznym do leczenia nadciśnienia tętniczego i zbadać wpływ tej terapii na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi. Dałaby ona szansę na poszerzenie oferty terapeutycznej i wsparcie farmakoterapii. W obserwacjach klinicznych dotyczących stosowania stymulacji magnetycznej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w większości badań uzyskiwano obniżenie wartości badanych parametrów. Jednocześnie obserwowano ustępowanie dolegliwości bólowych i poprawę stanu ogólnego (11, 12, 13), a zwłaszcza zmniejszenie zawrotów głowy, dolegliwości stenokardialnych, uczucia mrowienia, rozdrażnienia i męczliwości. Korzystnym efektem takiego działania wydaje się być normalizacja funkcji wegetatywnej układu naczyniowego w wyniku zmniejszenia tonusu naczyń i obniżenia oporów obwodowych (12, 14, 15). Pomiar ciśnienia krwi jest jednym z ważniejszych składowych badania przedmiotowego (16, 17).
Każdy przyrost ciśnienia tętniczego o 10 mmHg skraca oczekiwaną długość życia. Dlatego tak ważne jest skuteczne obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości pożądanych, co z innymi czynnikami ryzyka składa się na tzw. całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe, będące podstawowym kryterium postępowania leczniczego w codziennej praktyce (18, 19, 20).
W niniejszej pracy stosowano wolnozmienne pola magnetyczne generowane przez magnetostymulator VIOFOR JPS z dużą matą obejmujące całe ciało pacjenta (21).
Tabela 1. Zalecane wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach ambulatoryjnych według.
European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood pressure measurement.
 Optymalne*PrawidłoweNieprawidłowe
W czasie aktywności<130/80<135/85>140/90
W czasie snu<115/65<120/70>125/75
* Dla osób obciążonych dużym całkowitym ryzykiem sercowo- naczyniowym oraz dla osób z chorobą współistniejącą, taką jest cukrzyca, wartości optymalne mogą być niższe.
– pomiary u dzieci odbywają się według odrębnych zasad (17, 22).
Materiał i metoda
Wszystkie pomiary przeprowadzono w Klinice Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Grupę badaną stanowiło 60 pacjentów w tym 40 poddanych było czynnej magnetostymulacji, 20 zaś efektowi placebo. Badaniami objęto 40 chorych u których rozpoznane było nadciśnienie tętnicze II° (wg WHO). Pacjenci kontynuowali typowe leczenie farmakologiczne w tym diuretyczne i hipotensyjne. Wśród 40 osób znajdowały się 24 kobiety i 16 mężczyzn w wieku od 39-75 lat (średnio 55,2 lat). Grupa ta poddana była 10-dniowej magnetostymulacji aparatem VIOFOR JPS SYSTEM (Med.&Live) – duża mata ze sposobem aplikacji M1P2 z intensywnością 5 podczas pięciu pierwszych zabiegów i 6 podczas pięciu kolejnych.
M1 – aplikacja ze stałą intensywnością przez cały czas zabiegu w czasie 10 min,
P2 – system JPS z dwoma rodzajami impulsów o częstotliwości 180-195 Hz.
Czas zabiegu wynosił 10 min w pozycji leżącej. Zabiegi odbywały się codziennie z przerwą sobotnio-niedzielną. Każdy pacjent podlegał dwukrotnemu pomiarowi ciśnienia tętniczego krwi przed i po terapii podczas I, V i X zabiegu. Pomiary odbywały się:
– w pozycji siedzącej z podpartym ramieniem (lewym) na poziomie serca,
– po uprzednim 5-minutowym odpoczynku (przed zabiegiem),
– mankietem standardowym 12x26 cm,
– pacjent podczas zabiegu nie rozmawiał z osobą wykonującą zabieg.
Grupę porównawczą stanowiło 20 osób – 12 kobiet i 8 mężczyzn w tym samym przedziale wiekowym (również z nadciśnieniem tętniczym, w trakcie leczenia farmakologicznego w tym diuretycznym i hipotensyjnym), u których zastosowano efekt placebo i dokonano dwukrotnego pomiaru RR podczas I, V i X zabiegu. Wyniki uzyskane przez te grupy obrazują kolejno prezentowane tabele. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu STATISTICA.PL. Do porównania zmian między poszczególnymi grupami użyto testu Manna-Whitney´a. Istotność różnic zmiennych ciągłych analizowano wg testów Wilcoxona. Za znamienne przyjęto różnice, dla których p<0,05.
Wyniki
W trakcie trwania zabiegów oceniano zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi w grupie osób poddanych magnetostymulacji i grupie kontrolnej, w której zastosowano efekt placebo. Analizując otrzymane dane zauważono, iż w grupie poddanej czynnej magnetostymulacji ciśnienie skurczowe w kolejno prezentowanych zabiegach w grupie badanej, obniżało się średnio o 15 mmHg, natomiast rozkurczowe o 7 mmHg. Efekt ten utrzymywał się podczas kolejno wykonywanych zabiegów, co przyczyniło się do uzyskania zadowalających wyników (tab. 2).
Tabela 2. Wartości parametrów ciśnienia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem poddanych zabiegom magnetostymulacji w 1, 5, 10 zabiegu.
GrupaRR skurczowe przedRR skurczowe powartość p
średniaSDśredniaSD
1 zabiegnadciśnienie+magnetostymulacja151,2513,61136,4614,41<0,001
5 zabiegnadciśnienie+magnetostymulacja143,9617,19125,6313,38<0,001
10 zabiegnadciśnienie+magnetostymulacja143,9614,14130,0014,37<0,001
GrupaRR skurczowe przedRR skurczowe powartość p
średniaSDśredniaSD
1 zabiegnadciśnienie+magnetostymulacja89,3810,2582,508,080,002
5 zabiegnadciśnienie+magnetostymulacja85,006,7677,718,97<0,001
10 zabiegnadciśnienie+magnetostymulacja85,6310,4678,139,070,002

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-04-20
zaakceptowano do druku: 2006-05-04

Adres do korespondencji:
*Jarosław Pasek, Romualda Mucha, Joanna Gmyrek
Szpital Specjalistyczny nr 2 Katedra i Klinika
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu
ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom
tel.: (0-32)-786-16-24

Balneologia Polska 2/2006