Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2011, s. 3-6
*Konrad Wroński1,2, Roman Bocian1,2
Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył okołoodbytowych – opis przypadku
Conservative treatment of thrombosed external hemorrhoids – case report
1Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr med. Jerzy Okraszewski
2Poradnia Proktologiczna, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Kierownik Poradni: dr Roman Bocian
Summary
External hemorrhoids are located outside to the dentate line and covered by anoderm. Thrombosed external hemorrhoids are one of the frequent acute anorectal disease. However, this disease still pose a serious therapeutical problem in Poland. Thrombosed external hemorrhoids appear mostly in young patients who have been diagnosed with a hemorrhoidal disease before, patients with diarrhea or constipation and patients prolonged sitting. Patients go to a hospital because of pain in anorectal region which is caused by internal sphincter hypertonicity. Pain caused by thrombosed external hemorrhoids is presented during standing, sitting or defecating.
An early diagnosis of the thrombosed external hemorrhoids and applying an appropriate treatment is an effective procedure in this disease. Conservative treatment and surgery are methods of treatment of perianal thrombosis. Incision or excision of the thrombosis are surgical treatment. The best effects of surgery of thrombosed external hemorrhoids are during first 72 hours after onset.
In the following article the authors present a case of a 34-years-old male patient treated conservative for thrombosed external hemorrhoids and also review the latest literature referring to this proctological issue.
WPROWADZENIE
Żylaki zewnętrzne odbytu umiejscowione są poniżej linii grzebieniastej i pokryte anodermą (1-4). Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono całkowicie etiologii zakrzepicy żył okołoodbytowych (1, 2). Głównymi objawami z jakimi zgłaszają się chorzy do lekarza rodzinnego, poradni lub izby przyjęć z zakrzepicą żył okołoodbytowych jest silny ból i widoczny pojedynczy twardy zakrzep żył okołoodbytowych barwy czarnej (ryc. 1) lub pojedynczy zakrzep z widocznym perforowanym skrzepem krwi w dnie pęknięcia (ryc. 2) (1). Powyżej opisanym objawom często towarzyszy żywoczerwone krwawienie (1, 2, 5-8).
Ryc. 1. Obraz przedstawiający zakrzepicę żyły okołoodbytowej u 34-letniego mężczyzny.
Ryc. 2. Obraz przedstawiający zakrzepicę żyły okołoodbytowej z perforacją skrzepu krwi u 40-letniego mężczyzny.
OPIS PRZYPADKU
34-letni pacjent zgłosił się do Poradni Proktologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi z powodu silnego bólu i świądu w okolicy odbytu. W wywiadzie dolegliwości bólowe wystąpiły dwa dni wcześniej. W badaniu przedmiotowym u chorego nie stwierdzono odchyleń od normy. Natomiast w badaniu per rectum rozpoznano zakrzepicę żyły okołoodbytowej (ryc. 1).
Pacjent nie wyraził zgody na nacięcie lub wycięcie zakrzepniętego żylaka w znieczuleniu miejscowym, wobec powyższego u chorego zastosowano leczenie zachowawcze.
U chorego zastosowano lek zawierający suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego, hesperydyny i kwasu askorbinowego w dawce 4 tabletki w ciągu doby, czopki zawierające zawiesinę Escherichia coli i hydrokortyzon w dawce 1 czopek dwa razy dziennie i zalecono nasiadówki w korze dębu lub rumianku cztery razy dziennie, w wodzie o temperaturze około 40°C przez 20 minut. Przeciwbólowo u chorego zastosowano maść zawierającą lidokainę trzy razy dziennie.
Pacjent co 7 dni był kontrolowany w Poradni Proktologicznej. Po dwóch tygodniach leczenia dolegliwości bólowe i świąd w okolicy odbytu ustąpiły. Obecnie pacjent jest pod opieką Poradni Proktologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi. Po 5 miesiącach od momentu leczenia zachowawczego zakrzepicy żyły okołoodbytowej nie stwierdzono u pacjenta nawrotu choroby.
OMÓWIENIE
Zakrzepica żyły okołoodbytowej jest przyczyną silnego bólu, swędzenia, a także żywoczerwonego krwawienia z odbytu (1, 3). Uważa się, że główną rolę w powstaniu dolegliwości bólowych odgrywa wzmożone napięcie mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu (2).
Rozpoznanie zakrzepicy żyły okołoodbytowej następuje na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego. Badanie per rectum wykonane w pozycji bocznej lub kolankowo-łokciowej pozwala na uwidocznienie zakrzepicy żyły okołoodbytowej (1-3).
W piśmiennictwie medycznym istnieje wiele innych nazw określających zakrzepicę żyły okołoodbytowej, takich jak: ostry zakrzep żylaka zewnętrznego odbytu (acute thrombosed external haemorrhoid) (4), ostry stan choroby hemoroidalnej (acute haemorrhoidal disease) (5), krwiak odbytu (anal haematoma) (6, 7), zakrzepica okolicy odbytu (perianal thrombosis) (8) i krwiak okolicy odbytu (perianal haematoma) (9).
W piśmiennictwie medycznym wciąż trwa zażarta dyskusja na temat sposobu leczenia zakrzepicy żyły okołoodbytowej. W artykule Greenspona i wsp. (1) porównano efekty leczenia zachowawczego i chirurgicznego zakrzepicy żyły okołoodbytowej. Badanie zostało przeprowadzone w latach 1990-2002 na grupie 231 chorych. Leczenie zachowawcze zastosowano u 51,5% pacjentów, natomiast leczenie chirurgiczne u 48,5% chorych. Nawrót choroby częściej był obserwowany u pacjentów leczonych zachowawczo (25,4%) niż u chorych leczonych chirurgicznie (6,3%). Również średni czas nawrotu choroby od momentu wyleczenia w grupie leczonych zachowawczo wynosił 7,1 miesiąca do 25 miesięcy wśród grupy chorych leczonych chirurgicznie. Przeprowadzona analiza statystyczna leczonych chorych wykazała istotne różnice statystyczne na korzyść leczenia chirurgicznego. Chorzy, u których wycięto lub nacięto zakrzepicę żyły okołoodbytowej, wskazywali na ustąpienie dolegliwości bólowych zaraz po zabiegu, występowało u nich mniejsze ryzyko nawrotu choroby i dłuższy okres remisji choroby.
W artykule Jongena i wsp. (2) przeprowadzono retrospektywne badanie wśród 340 pacjentów dotyczące powikłań, przyczyn nawrotów i efektów leczenia chirurgicznego zakrzepicy żyły okołoodbytowej w znieczuleniu miejscowym, którzy byli leczeni w latach 1995-2000. Tylko u 22 chorych (6,5%) po leczeniu chirurgicznym w ciągu 9 miesięcy wystąpił nawrót choroby. U 340 leczonych chorych powikłania pooperacyjne wystąpiły zaledwie u 8 pacjentów (2,4%), z czego u 1 pacjenta (0,3%) wystąpiło krwawienie pooperacyjne, a u 7 chorych (2,1%) ropień lub przetoka około odbytnicza. Zdecydowana większość chorych biorących udział w badaniu nie miała powikłań po leczeniu chirurgicznym i wskazywała na pełną satysfakcję z zastosowanej metody leczenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-02-15
zaakceptowano do druku: 2011-03-29

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636-76-11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Medycyna 1/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna