Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2011, s. 11-15
*Agnieszka Maria Dziewa1, Anna Ksykiewicz-Dorota2
Monitorowanie zakażeń rany operacyjnej
Monitoring of surgical wound infection
1mgr pielęgniarstwa, doktorantka Katedry i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie
2Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik Katedry i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie: dr hab. n. med. prof. ndzw. UM Anna Ksykiewicz-Dorota
Summary
Introduction: Infection at the site of surgery is the most frequent complication concerning patients hospitalized in surgical wards.
Aim: The objective of the study was the monitoring of the frequency of infections at the site of surgery.
Material and methods: The study was conducted in the last quarter of 2008, in the Independent Public Health Care Facility in Kraśnik, with the use of ‘Surgeries and Procedures Chart’, containing data concerning the type of surgery and periprocedural management. For the analysis of data the ‘Post-Operative Wounds Observation Chart’ was also applied, containing the description of the type of surgery, the complications occurring, and laboratory diagnostic methods. In addition, the patient’s medical records were used, as well as the documentation concerning hospital infections.
Results: The three-months analysis showed a small number of wound infections in relation to the number of surgeries performed: 3.4% in October, 2.3% in November, and 3.6% in December.
Conclusions: The prevention of infections at the site of surgery requires the consideration of all potential sources of infection. Data should also be verified concerning various methods of prophylaxis of this type of infection, and the most effective procedures selected.
WSTĘP
W klinicznej opiece nad pacjentem blisko połowę wszystkich negatywnych skutków leczenia stanowią powikłania związane z zabiegami chirurgicznymi. Wśród pacjentów operowanych typowym powikłaniem jest zakażenie miejsca operowanego, które jest najczęstszym zakażeniem wśród pacjentów chirurgicznych i drugim co do częstości występowania zakażeniem w ogólnej puli infekcji szpitalnych – po zakażeniach układu moczowego (1, 2).
CEL PRACY
Celem pracy była ocena monitorowania częstości występowania zakażeń miejsca operowanego w jednym ze szpitali województwa lubelskiego.
MATERIAŁ I METODY
Metodą badawczą była obserwacja pacjentów hospitalizowanych z powodu zabiegów operacyjnych, nadzór nad występowaniem zakażeń rany operacyjnej i analiza dokumentacji szpitalnej, rejestrującej zakażenia szpitalne – „Karta rejestracji zakażenia szpitalnego”, „Raport roczny o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych”, „Karta zabiegów i procedur” oraz „Karta obserwacji ran pooperacyjnych”.
Badaniem objęto 1278 chorych leczonych na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Endoskopowej, Chirurgii Urazowej z Pododdziałem Ortopedycznym, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na podstawie indywidualnej dokumentacji pacjenta, tj. „Historii choroby” i „Historii pielęgnowania” od października do grudnia 2008 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku dokonywano obserwacji i analizy częstości występowania zakażeń ran operacyjnych u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych. Pacjentom objętym badaniem zakładano dodatkową dokumentację medyczną w postaci „Karty zabiegów i procedur” oraz „Karty obserwacji ran pooperacyjnych”. Pierwszy z dokumentów, oprócz danych identyfikujących pacjenta, tj. numeru historii choroby, daty urodzenia pacjenta, daty przyjęcia na oddział oraz danych identyfikujących pielęgniarkę dokonującą wpisu, zawierał informacje o sposobie przeprowadzenia zabiegu: datę operacji, operowane miejsce lub narząd, stopień czystości pola, czas trwania operacji, rodzaj znieczulenia, tryb przyjęcia do zabiegu, liczbę wykonanych procedur. Stanowił on narzędzie do analizy czynników wpływających na liczbę i częstość występowania ran operacyjnych. „Karta obserwacji ran” w części metryczkowej zawierała dane o oddziale i pacjencie, natomiast w części obserwacyjnej dokonywano zapisów dotyczących rodzaju zabiegu, operatora i osób asystujących, daty zabiegu, kolejnej doby obserwacji, faktu zaistnienia infekcji w dniu przyjęcia na oddział, daty, rodzaju i wyniku badania bakteriologicznego oraz objawów ze strony rany (intensywny, drażniący zapach, mętna wydzielina, ropa, naciek zapalny, obrzęk, zapalenie tkanki łącznej). Dodatkowe informacje o wielkości problemu szpitalnych zakażeń rany operacyjnej uzyskano z dokumentacji Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, tj. „Karty rejestracji zakażenia szpitalnego”, elektronicznej wersji zgromadzonych danych o czynnikach ryzyka, wykonanych badaniach, stosowanej antybiotykoterapii. Obowiązująca w szpitalu procedura przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego została sprawdzona pod względem merytorycznym i stanowiła podstawę do sprawdzenia poprawności jej stosowania na oddziałach zabiegowych szpitala.
WYNIKI
W październiku 2008 r., w pierwszym miesiącu badań, wykonano ogółem 147 zabiegów operacyjnych, z czego 72 stanowiły zabiegi chirurgii miękkiej, 54 – urazowej i 21 dotyczyło pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Zabiegi chirurgiczne obejmowały następujące obszary ciała: jama brzuszna – 41,3%, kończyny – 38,9%, skóra – 9,5%, tracheostomia lub drenaż klatki piersiowej – 6,3%, biodro – 4%. Największą grupę pacjentów operowanych stanowiły osoby powyżej 60. roku życia – 53,6%. Zabiegi te najczęściej odbywały się w polu czystym – 57,5% lub czystym-skażonym – 33,1%, natomiast w brudnym – 6,3% i zaledwie 3,1% w skażonym. Najczęściej stosowanym sposobem znieczulenia było znieczulenie ogólne (65,1%), podczas gdy znieczulenie przewodowe lub miejscowe stosowano u niespełna 1/5 pacjentów. Większość pacjentów przyjmowana była na oddział w trybie planowym (69,8%), w 44,6% zbieg trwał do 1 godz., a średni czas przebywania na oddziale przed operacją wynosił niepełne 2 doby. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w omawianym miesiącu wykonano 21 cięć cesarskich, przy czym wszystkie pacjentki mieściły się w przedziale wiekowym do 40. r.ż. W 85,7% pacjentki przyjmowane były do zabiegu w trybie nagłym, stąd średni czas przebywania na oddziale przed zabiegiem wynosił 1 dobę. Zabiegi dokonywane były w polu czystym, przy znieczuleniu dolędźwiowym w 66,7% przypadków. Obserwacja ran operacyjnych u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach chirurgicznych dotyczyła 58,5% kobiet i 41,5% mężczyzn. Żadna z tych osób nie została przyjęta na oddział z infekcją. Największa liczba zabiegów dotyczyła kamicy wątrobowej i przepukliny. U jednego pacjenta pojawiła się mętna wydzielina w ranie i u jednego – naciek zapalny. Rozpoznania zakażenia dokonywano najczęściej na podstawie obrazu klinicznego, zaś posiewy bakteriologiczne z rany wykonano u 30 chorych, gdzie najczęściej diagnozowanym drobnoustrojem okazywała się Escherichia coli. Zakażenie rany nastąpiło po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięciu guza jelita i resekcji jelit. Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym odnotowane infekcje dotyczyły ran po cięciu cesarskim. U 2 pacjentów z ranami operacyjnymi, hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii w październiku nie odnotowano objawów zakażenia. Na podstawie indywidualnej dokumentacji pacjenta oraz Karty rejestracji zakażenia szpitalnego, w omawianym okresie rozpoznano 5 przypadków zakażenia rany operacyjnej (60% – oddział chirurgiczny, 40% – ginekologiczno-położniczy), co stanowi 31,25% wszystkich zakażeń w październiku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-02-10
zaakceptowano do druku: 2011-03-11

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Maria Dziewa
Polichna III, 21, 23-225 Szastarka
tel.: 604-152-793, fax: (81) 884-32-09
e-mail: dziagn@o2.pl

Nowa Medycyna 1/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna