Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2012, s. 553-556
Agata Gieleżyńska1, 3, *Jadwiga Fabijańska-Mitek1, Marzena Dębska2
Wprowadzenie matczynych i płodowych parametrów morfologicznych krwi do obliczania dawek immunoglobuliny anty-RhD stosowanej po porodzie
Introduction of maternal and foetal morphological parameters of blood for calculation the postpartum anti-RhD immunoglobulin doses**
1Department of Immunohaematology, Medical Centre of Postgraduate Education, Warsaw
Head of Department: dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
2Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Centre of Postgraduate Education, Warsaw
Head of Department: Romuald Dębski, MD, PhD Associate Professor
3Regional Centre of Blood Transfusion, Warsaw
Head of Department: Dariusz Piotrowski MD
Streszczenie
Wprowadzenie. Dawki Ig anty-RhD stosowane w immunpoprofilaktyce choroby hemolitycznej noworodka ustalono w odniesieniu do objętości RhD dodatnich krwinek płodowych w krążeniu RhD ujemnych osób. Natomiast wyniki uzyskane z cytometru przepływowego, mikroskopowego testu Kleihauera-Betke lub testów serologicznych przedstawiają procentową zawartość krwinek płodowych w próbce krwi matki. Ważne jest obliczenie objętości krwinek płodowych, a następnie zalecenie odpowiedniej dawki IgG anti-RhD, gdyż 20 μg przeciwciał anti-RhD neutralizuje 1 ml płodowych krwinek czerwonych.
Metody. Dwa wzory do obliczania objętości krwinek płodowych: pierwszy ze średnimi wartościami parametrów krwi i drugi uwzględniający ciężar ciała matki, jej Ht, MCV oraz MCV krwinek płodowych zastosowano dla 58 kobiet i ich noworodków.
Wyniki. Średnie wartości mierzonych parametrów morfologicznych były zbliżone do średnich wartości w populacji kobiet i noworodków, ale zakresy wartości użytych do wyliczania objętości krwawienia płodowo – matczynego miały szeroki zakres i wynosiły: Ht 25,7-46,2%, ciężar ciała 48-99 kg, obliczona objętość krwi matki 3600-7425 ml i stosunek MCV noworodka do MCV matki 1.04-1.41. Dla przecieku krwinek płodowych stanowiącego 1% przewidywano 4 dawki Ig anty-RhD 750 IU (150 μg) stosując pierwszy wzór i 2, 3, 4, 5 lub 6 dawek zależnie od kobiety i jej noworodka oraz zastosowania drugiego wzoru.
Wnioski. Wzór zawierający indywidualne matczyne i płodowe parametry morfologiczne pozwala obliczyć objętość krwinek płodu, a następnie ustalić odpowiednią dawkę Ig anty-RhD dużo dokładniej niż wzór z wartościami przeciętnymi, który zazwyczaj jest stosowany.
Summary
Introduction. Doses of anti-RhD Ig for immunoprophylaxis of haemolytic disease of newborn (HDN) are established with reference to the volume of RhD positive foetal red blood cells in the circulation of RhD negative person. However, results obtained from flow cytometry, microscopic Kleihauer-Betke test or serological tests represent percentage of foetal cells in mother’s blood sample. Since 20 μg of anti-RhD can neutralise 1 ml of foetal RBCs, it is important to estimate the FMH volume in order to apply the appropriate dose of anti-RhD Ig.
Methods. Two formulas: 1st with average values of blood count and 2nd based on mother’s body weight and Hct, maternal and foetal MCV measured in 58 women and their newborns.
Results. Mean values of measured maternal morphological parameters were close to the average values in population of women and newborns but the ranges of these used for FMH volume calculation were wide ex. Hct 25.7-46.2%, body weight 48-99 kg, calculated volume of maternal blood 3600-7425 ml and ratio of foetal MCV to maternal MCV 1.04-1.41. For 1% FMH we predicted 4 doses of anti-RhD Ig 750 IU (150 μg) using the 1st formula and using 2nd formula 2, 3, 4, 5 or 6 doses depending on the woman and her newborn parameters.
Conclusions. The formula with individual maternal and foetal morphological parameters is much more accurate for calculation of the volume of FMH and anti-RhD Ig doses compared with routinely used formula with average values.
Introduction
Detection and quantification of foetal red blood cells in maternal blood samples is essential for obstetrical management in cases of pathological massive feto-maternal haemorrhage (FMH) and also determination of an accurate standard dose of anti-RhD immunoglobulin (Ig) in antepartum and postpartum immunoprophylaxis of haemolytic disease of foetus/newborn (HDFN). As some investigators we also have introduced various methods of detection and quantification of foetal red blood cells such as flow cytometry tests, the Kleihauer-Betke microscopic test and the serological test. All obtained results are presented as a percentage of foetal red blood cells among mother red blood cells. However, doses of anti-RhD Ig are established in relation to the volume of RhD positive foetal red blood cells in the circulation of RhD negative persons.
Aim of the study
The aim of this study was to calculate volume of FMH and then estimated doses of anti-RhD Ig using two different formulas based on average or individual morphological parameters of tested mothers and their newborns.
Materials
EDTA blood samples from 58 mothers obtained in 2 hours after delivery and 58 cord blood samples from their newborns.
Methods
The blood count was measured by the haematological analyser (Beckman Coulter, USA).
The clinical history of childbirths and information about body weight of mothers were obtained from the clinic.
Two formulas were used for the calculation of FMH volume (ml of foetal red blood cells):
where 1800 ml is an average volume of red blood cells in women’s circulation and 1.22 is an average proportion of the newborn’s MCV (mean corpuscular volume) to the mother’s MCV;
where the volume of red blood cells in each mother was estimated from her body weight and Hct and based on presumption that there is 75 ml of blood for each 1 kg of body weight, and MCV is tested in each mother and newborn.
Formulas above were used for hypothetic FMH 1%, which could happen in each of tested women.
Results
The age of 58 investigated women was ranging from 18 to 42. Thirty three of them were primigravida and 25 had one or more deliveries in the past. Thirty four had a natural delivery, and 24 women were delivered by caesarean section, all at a normal term. None of the women had excessive blood loss, which required transfusion of red blood cells. FMH measured by various methods in 55 maternal samples was ≤ 0.1%, in some remaining samples: 0.15%, 1.45%, 3.5%.
The following parameters were used to calculate the volume of FMH: the newborn’s MCV and the mother’s MCV to calculate their ratio, the Hct of mother to calculate the volume of her red blood cells in her circulation, the body weight of mother to estimate the volume of her blood.
Table 1 presents ranges of these parameters, mean values and standard deviations. Mean values of our patients’ parameters were similar to the average values used in the 1st formula. However, the individual parameters revealed wide ranges. The FMH volume estimated with 1st formula was different in comparison to the FMH volume for the same percentage but calculated with 2nd formula. Table 2 shows estimated volumes of foetal red blood cells and the number of predicted standard doses of anti-RhD Ig, if their contents were 1% in all tested samples.
Table 1. Morphological parameters of 58 mothers and their newborns used for calculation the FMH.
Newborn’s MCV [fl]Mother’s MCV [fl]Mother’s Hct [%]Mother’s body weight [kg]Calculated volume
of mother’s blood cells [ml]
Newborn’s MCV Mother’s MCV
rangex ± SDrangex ± SDrangex ± SDrangex ± SDrangex ± SDrangex ± SD
100.3-119.2109.8 ± 4.570.9-102.291.8 ± 5.725.7-46.234.2 ± 448-9970 ± 121177-29431797 ± 3761.04-1.411.20 ± 0.08
Table 2. Predicted numbers of anti-RhD IgG doses administered postpartum, based on the FMH volume 1% and calculated by two formulas.
FormulasFMHThe number of doses
%volume (ml)100* μg
(5 ml)1
150** μg
(7.5 ml)1
112254
2113-383-82-6
*standard dose used in UK, **standard dose used in our country
1in parentheses: volume of neutralized RBCs
Discussion
HDNF prophylaxis by giving anti-RhD Ig to RhD negative women after delivery RhD positive newborn was introduced in late sixties. It is assumed that 25 μg of RhD Ig is enough to neutralize 1 ml of RhD positive red blood cells of newborn (1-4) but some authors deem that already 20 μg is sufficient for this purpose (5-10). There is no clear evidence which dose of anti-RhD IgG is the most effective and safe. Various standard doses after physiological delivery are used in various countries: 500, 600, 750, 1000, 1250 or 1500 IU (100, 120, 150, 200, 250 or 300 μg).
Many laboratories in the world evaluate amount of FMH using a 50-year-old Kleihauer-Betke test, agglutination technique (rosette test, DiaMed gel) an modern flow cytometry assays. Results obtained are presented as a percentage of foetal red blood cells among maternal red blood cells (2,11-16). To determine accurate dose of anti-RhD Ig usually Mollison formula is used (1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 17, 18). It assumes that the maternal red blood cell volume is 1800 ml and foetal cells are 22% larger than maternal cells (foetal MCV: maternal MCV = 1.22). Some authors postulate to take into consideration body weight and height while establishing mother’s volume of blood (19-21). Investigators from Collage of American Pathologists (CAP) found that 20% of 1450 laboratories recommended incorrect doses of anti-RhD Ig for the volume of foetal red blood cells they had measured (21). Most of the laboratories in cited study used Mollison formula with average values. CAP suggests to use “RhIg Dose Calculator”, which takes into account the mother’s actual blood volume based on her weight and height thereby limiting mathematical errors.
Our investigation shows that average body weight, haematocrit and estimated blood volume and red cells volume of women after delivery do not differ significantly from those which are regarded as average, however, the range of each parameter is wide.
Considering the same hypothetic percentage of newborn’s red blood cells in mother’s blood and applying formula which require more individual data of mother and her baby we obtained significant differences between calculated blood/red blood cells volumes and doses of anti-RhD Ig for the same woman.
Conclusions
1. Formula for FMH volume calculation from its percentage which takes into account individual parameters, like body weight, Hct, MCV of mother and newborn, allows to determine more accurate dose of anti-RhD Ig for each woman than formula with the average values for population.
2. Determination of some morphological parameters of mother’s and newborn’s blood and mother’s body weight is contained in routine care of mother and child on obstetric ward and is easy to obtain.

**This study was supported by 502-1-26-02-11 CMKP grant.
Piśmiennictwo
1. Mollison PL: Quantitation of transplacental haemorrhage. Brit J Med 1972; 3: 31-34.
2. Lloyd-Evans P, Guest AR, Austin EB et al.: Use of a phycoerythrin-conjugated anti-glucophorin A monoclonal antibody as a double label to improve the accuracy of FMH quantification by flow cytometry. Transfus Med 1999; 9: 155-60.
3. National Blood Authority: Guidelines on the prophylactic use of RhD immunoglobulin (anti-D) in obstetrics. 2003. http://www.nba.gov.au/pubs/pdf/glines-anti-d.pdf.
4. British Committee for Standards in Haematology: Guidelines for the use of prophylactic anti-D immunoglobulin. 2008. http://www.anzsbt.org.au/news/documents/BCSH_FMH_230708.pdf.
5. Duguid JKM, Bromilow IM, Eggington J et al.: Kleihauer testing and flow cytometry. A comparative study for assessment of feto-maternal haemorrhage. Hematology 1996; 1: 79-83.
6. Kennedy GA, Shaw R, Just S et al.: Quantification of feto-maternal haemorrhage (FMH) by flow cytometry: anti-fetal haemoglobin labelling potentially underestimates massive FMH in comparison to labelling with anti-D. Transfus Med 2003; 13: 25-33.
7. Little BH, Robson R, Roemer B et al.: Immunocytometric quantification of foeto-maternal haemorrhage with the Abbott Cell-Dyn CD4000 haematology analyzer. Clin Lab Haematol 2005; 27: 21-31.
8. Augustson BM, Fong EA, Grey ED et al.: Postpartum anti-D: can we safety reduce the dose? Med J Australia 2006; 184: 611-613.
9. Ramsey G: Inaccurate doses of Rh immune globulin after Rh-Incompatible Fetomaternal Hemorrhage. Survey laboratory practice. Arch Pathol Lab Med 2009; 133: 465-469.
10. Wylie BJ, D’Alton M: Fetomaternal Hemorrhage. Obstet Gynaecol 2010; 155: 1039-1051.
11. Regan FAM, Naftalin J, Springer V et al.: Is the recommended minimum dose of anti-D adequate considering the rise in obesity? Transfus Med 2008; 18: 266-8.
12. Working Party on the Use of Anti-D Immunoglobulin for the Prevention of Isoimmunization of Rh-negative Women During Pregnancy: Controlled trial of various anti-D dosages in suppression of Rh sensitization following pregnancy. Brit J Med 1974; 2: 75-80.
13. British Committee for Standards in Haematology: Guideline for the estimation of Fetomaternal Haemorrhage. 2009. http://www.anzsbt.org.au/news/documents/BCSH_FMH_230708.pdf.
14. Duguid JKM, Bromilow IM: Laboratory Measurement of fetomaternal hemorrhage and its clinical relevance. Transfus Med Rev 1999; 13: 43-48.
15. Pelikan DM, Scherjon SA, Mesker WE et al.: Quantification of fetomaternal hemorrhage: a comparative study of the manual and automated microscopic Kleihauer-Betke tests and flow cytometry in clinical samples. Am J Obstet Gynaecol 2004; 191: 551-557.
16. Dziegiel MH, Koldkjaer O, Berkowicz A: Massive antenatal fetomaternal hemorrhage: evidence for long-term survival of fetal red blood cells. Transfusion 2005; 45: 539-544.
17. Davis BH, Davis KT: Laboratory assessment of fetomaternal hemorrhage is improved using flow cytometry. Labmedicine 2007; 38: 365-371.
18. Roback JD, Rae Combs M, Grossman BJ et al.: Technical Manual, edn. 16. American Association of Blood Banks, Bethesda, USA 2008.
19. Fung Kee Fung K, Eason E, Crane J: Prevention of Rh alloimmunization. J Obstet Gynaecol Canada 2003; 25: 765-773.
20. Woelfer B, Schuchter K, Janisiw M et al.: Postdelivery levels of anti-D IgG prophylaxis in D- mothers depend on maternal body weight. Transfusion 2004; 44: 512-517.
21. Paxton A: Bringing new rigor to RhIG calculation. College of American Pathologists. 2008. http://www.cap.org/apps/portlets/contentViewer.
otrzymano: 2012-05-07
zaakceptowano do druku: 2012-06-04

Adres do korespondencji:
*Jadwiga Fabijańska-Mitek
Department of Immunohaematology Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warsaw
tel.: +48 (22) 569-38-20
fax.: +48 (22) 569-38-29
e-mail: biofizyka@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 7/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych