Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2012, s. 605
Jadwiga Fabijańska-Mitek
Komentarz do prac
Obecny numer „Postępów Nauk Medycznych” został przygotowany przez Zakład Immunohematologii CMKP oraz współpracujących z nami pracowników Klinicznego Oddziału Pediatrycznego i Kliniki Pediatrii CMKP, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Centrum Zdrowia Dziecka. Poświęcony jest problematyce immunohematologicznej, która dynamicznie rozwija się w Zakładzie. Jest ona wiodącym tematem prac badawczych i własnych naukowych projektów doktorantek oraz działalności dydaktycznej realizowanej w ramach pięciu różnych zalecanych kursów doskonalących.
Nowy zespół Zakładu przedstawia w publikacjach przeglądowych podstawy podjętych badań. Dotyczą one zastosowania cytometrii przepływowej w ocenie immunologicznej krwinek czerwonych, spośród których dotychczas wdrożono badania krwawienia płodowo-matczynego we współpracy z Kliniką Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz badania zmian markerów powierzchniowych związanych z niszczeniem erytrocytów („Zastosowanie cytometrii przepływowej w immunohematologicznej ocenie krwinek czerwonych”).
Rozwój immunohematologii zaczął się od odkrycia układu grupowego ABO. Obecnie znamy 30 układów grupowych oraz setki antygenów. Pasjonujące ich odkrywanie z zastosowaniem nowych technik laboratoryjnych jest ważne dla zrozumienia budowy i funkcji błony komórkowej krwinek czerwonych („Nowe układy grupowe krwi”). W celu szczegółowej oceny zmian w obrębie błony komórkowej i ich znaczenia podczas przechowywania i przetaczania koncentratów krwinek czerwonych, podjęto badania proteomiczne we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN, z zastosowaniem własnych procedur izolacji i oczyszczania białek erytrocytarnych oraz z założeniem, że wyniki w przyszłości mogą być wykorzystane dla oceny bezpieczeństwa i efektywności transfuzji („Why study proteom of red blood cells stored in blood banks”).
Kolejna publikacja przeglądowa poświęcona jest wrodzonym mechanizmom hemolizy w hemoglobinopatiach i talasemiach, które mogą być w kręgu zainteresowań immunohematologów, różnicujących niedokrwistości hemolityczne o podłożu nieimmunologicznym i immunologicznym („Hemoglobinopathies and thalasemias – genetic basis and molecular diagnosis”). Badania rozpoczęły się i mogą wypełnić lukę, jaka istnieje w diagnostyce tych chorób, które dotyczą nie tylko chorych w odległych rejonach świata, ale również polskich pacjentów.
Przeglądowe prace z Zakładu Immunohematologii na temat krwinek czerwonych są wzbogacone publikacją z Klinicznego Oddziału Pediatrycznego i Kliniki Pediatrii, dotyczącą hepcydyny – peptydu regulującego dostępność żelaza podczas erytropoezy i odpowiedzialnego za niedokrwistości w stanach zapalnych („The role of hepcidin in inflamation”).
Z Centrum Zdrowia Dziecka pochodzi praca na temat roli krwinek białych i diagnostyki cytometrycznej neutropenii („Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce neutropenii”).
Jednocześnie publikujemy cztery prace oryginalne. Dwie prezentują wyniki naszych badań krwawienia płodowo-matczynego w diagnostyce i profilaktyce choroby hemolitycznej płodu i noworodka („Comparison of two quantitative methods of microscopic feto-maternal haemorrhage”, „Introduction of maternal and foetal morphological parameters of blood for calculation the postpartum anti-RhD immunoglobulin doses”). Pozostałe dwie prace zostały wykonane w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Jedna dotyczy oceny potransplantacyjnego chimeryzmu i jego znaczenia w prognozowaniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi („Early chimerism analysis using real-time PCR method as predictor of graft-versus-host-disease following allogeneic haematopoetic stem cell transplatation”). Druga publikacja prezentuje wyniki oceny ekspresji niektórych markerów różnicowania limfocytów i ich zastosowania w prognozowaniu przewlekłej limfocytowej białaczki B komórkowej („Expression of CD79b, CD25 and CD100 molecules on B cells in chronic lymphocytic leukemia – B-CLL”).
Dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
Postępy Nauk Medycznych 7/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych