Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2017, s. 418-421
*Paweł Królik
Nawracające zapalenie chrząstek – opis przypadku
Relapsing polychondritis – case raport
Oddział Geriatrii, Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Kierownik Oddziału: lek. med. Paweł Królik
Streszczenie
Nawracające zapalenie chrząstek jest chorobą charakteryzującą się niszczeniem tkanki chrzęstnej ucha zewnętrznego, nosa, krtani, drzewa oskrzelowego, stawów obwodowych, ale również tkanek pozbawionych chrząstki, takich jak: oko, serce, naczynia krwionośne czy skóra. Nieleczona prowadzi do rozwoju poważnych, czasami zagrażających życiu powikłań: zniekształcenia ucha zewnętrznego, uszkodzenia błędnika, głuchoty, zapadnięcia grzbietu nosa, podgłośniowego zwężenia krtani i tchawicy z niewydolnością oddechową, zapalenia twardówki, rogówki i błony naczyniowej oczu, które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku. W przebiegu choroby może również dojść do poszerzenia aorty wstępującej z uszkodzeniem aparatu zastawkowego, zapalenia naczyń krwionośnych i niewydolności nerek. Przyczyna nawracającego zapalenia chrząstek nie jest znana. Istotną rolę odgrywają zaburzenia immunologiczne. W zajętych chorobą tkankach obecne są kompleksy immunologiczne i limfocyty. W 1/3 przypadków współistnieje z innymi schorzeniami systemowymi, które modyfikując jej przebieg, utrudniają rozpoznanie. Ze względu na różnorodność objawów klinicznych, które zmieniają się wraz z nasileniem i czasem trwania choroby, a także jej rzadkość proces diagnostyczny u ok. 70% pacjentów trwa ponad rok. W leczeniu stosowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz sterydy w małych dawkach. W stanach zagrożenia życia konieczne są wyższe dawki sterydów podawane doustnie lub w formie pulsów dożylnych. W artykule omówiono przypadek 65-letniej pacjentki, u której wystąpiło zapalenie małżowin usznych, nosa, rogówki oraz drobnych stawów dłoni. Opierając się na kryteriach diagnostycznych McAdama i wsp., rozpoznano nawracające zapalenie chrząstek. Włączenie niewielkiej dawki sterydów pozwoliło na szybkie ustąpienie dolegliwości.
Summary
Relapsing polychondritis (RPC) is an autoimmune disease characterized by the inflammation and destruction of the cartilaginous tissues, particulary the external ear, nose, larynx, respiratory tract, peripheral joints, but also tissues without cartilages such as the eye, heart, blood vessels or skin. Untreated disease leads to the development of serious, sometimes life-threatening complications: deformation of the ear, damage to the labyrinth, deafness, saddle nose deformity, subglottic stenosis of the larynx and trachea with airway obstruction resulting in even respiratory failure and death, scleritis, keratitis and uveitis, which can lead to permanent eye damage. In the course of the disease, it may also be possible aortic aneurysm with aortic annular dilitation, vasculitis and renal failure. The etiopathogenesis of relapsing polychondritis is still anonymous. Antibodies and humoral immunity play a role in disease pathogenesis. Immune complexes and lymphocytes are present in the diseased tissues. Approximately in one-third of the cases relapsing polychondritis is associated with other systemic diseases, which modifying the course of disease, makes it difficult to recognize. The widespread diversity of clinical manifestations, that change with the disease severity and duration, and its rare occurrence, make diagnostic procedures in about 70% of patients last for over a year. Non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAISD) and low-dose steroids are used in the treatment. In patients with potentially severe manifestations higher doses of steroides are required orally or in the form of intravenous pulses. This article discusses the case history of a 65-year-old-woman with the ear, nose, corneal and small joint of hands inflammation. The diagnosis, with normal laboratory results and without histopathological confirmation, was made on the basis of McAdam criteria. Medical treatment of RPC depends on disease severity and extension of the disease. Administration of a small dose of steroids allowed for a quick cure of ailments.
WSTĘP
Nawracające zapalenie chrząstek (ang. relapsing polychondritis – RPC) to choroba autoimmunologiczna, charakteryzująca się zapaleniem tkanki chrzęstnej uszu, nosa, krtani, tchawicy i oskrzeli, stawów obwodowych, a także innych narządów bogatych w proteoglikany, takich jak: oko, serce, naczynia krwionośne, ucho wewnętrzne, kłębuszki nerkowe i skóra. Jej etiopatogeneza pozostaje niewyjaśniona. Często współistnieje z innymi chorobami autoimmunologicznymi. Rozpoznanie opiera się na kryteriach diagnostycznych McAdama i wsp. Przebieg choroby jest trudny do przewidzenia. Leczenie zależy od aktywności choroby, często konieczne jest zastosowanie glikokortykoidów w niskich dawkach (1-4).
OPIS PRZYPADKU
Sześćdziesięciopięcioletnia pacjentka przyjęta została do szpitala na oddział geriatryczny z powodu występujących od 3 miesięcy bólu i obrzęków stawów nadgarstkowych, śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych obu dłoni. Skarżyła się również na trwającą około godziny poranną sztywność stawów dłoni i nadgarstków. Dziesięć miesięcy wcześniej przechodziła ostre zapalenie małżowin usznych. Obydwie były zaczerwienione, obrzęknięte, ciepłe i bardzo mocno bolały (ryc. 1). Nie towarzyszyła im gorączka, nie poprzedziły objawy infekcyjne. Zapalenie ustąpiło dopiero po włączeniu przez konsultującego pacjentkę dermatologa doustnych sterydów (metyloprednizolon stosowany był przez miesiąc, dawki pacjentka nie pamiętała). Rozpoznania nie postawiono. Badania laboratoryjne nie były wykonane. Od tego czasu kilkakrotnie występowały zaostrzenia w postaci obrzęków i bólu obu małżowin usznych, ale o mniejszym nasileniu. Pacjentka trzykrotnie przechodziła zapalenie rogówki prawego oka. Po tygodniu od włączenia prednizonu w dawce 10 mg/dobę ból, obrzęki i sztywność poranna stawów, podobnie jak dolegliwości bólowe małżowin usznych były zdecydowanie mniejsze.
Ryc. 1. Zdjęcie wykonane przez pacjentkę w czasie ostrego zapalenia ucha zewnętrznego: małżowina uszna obrzęknięta i zaczerwieniona. Typowo proces zapalny nie obejmuje płatka ucha
Pacjentka bez istotnej przeszłości chorobowej, dotychczas nie była hospitalizowana.
W badaniu przedmiotowym stwierdzono występowanie niewielkich obrzęków oraz bólu przy ucisku stawów nadgarstkowych, śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych obu dłoni. Małżowiny uszne, z wyjątkiem płatków, były bolesne przy dotyku, nieznacznie obrzęknięte i zaczerwienione. Występowała również niewielka bolesność dotykowa grzbietu nosa. Poza tym nie stwierdzono innych nieprawidłowości.
W badaniach laboratoryjnych morfologia prawidłowa, parametry zapalne niskie. Prawidłowe były też: wskaźniki funkcji wątroby, nerek i tarczycy, poziom kwasu moczowego, odczyn Waalera-Rosego, przeciwciała przeciwcytrulinowe i przeciwjądrowe (ANA2 i ANA3). Nie stwierdzono zaburzeń elektrolitowych. Prawidłowe były poziom glukozy i lipidogram. W rtg klatki piersiowej pola płucne bez zmian naciekowych i ogniskowych, sylwetka serca nieznacznie poszerzona. W usg jamy brzusznej wykazano obecność 17 mm okołomiedniczkowej torbieli lewej nerki, poza tym bez nieprawidłowości. W ECHO serca stwierdzono poszerzenie do 42 mm aorty wstępującej oraz obecność łagodnej niedomykalności zastawki mitralnej. Wielkość jam serca oraz kurczliwość odcinkowa i globalna ścian pozostawały w normie. Wynik spirometrii był prawidłowy. Wykonano również rtg dłoni i stóp. Poza płaskostopiem poprzecznym obu stóp z koślawieniem paluchów obecne były drobne zmiany zwyrodnieniowe z niewielkimi cechami zaniku kostnego w stawach śródstopno-paliczkowych I oraz śródręczno-paliczkowych I i międzypaliczkowych dalszych obu dłoni. Nie stwierdzono występowania zmian typowych dla procesu zapalnego: rozrzedzeń struktury kostnej, nadżerek, torbieli itp. Badanie usg nie wykazało obecności wysięku w stawach obwodowych.
Pacjentka konsultowana laryngologicznie – poza zmianami w zakresie małżowin usznych i bolesnością grzbietu nosa nie wykazano innych nieprawidłowości.
Kobietę wypisano do domu z zaleceniem kontynuacji sterydoterapii (prednizon w dawce 5 mg/dobę). Do leczenia włączono też wapń i witaminę D.
DYSKUSJA
Nawracające zapalenie chrząstek jest chorobą rzadką. Częstość zachorowań wynosi 3-4 przypadki/milion osób. Początek choroby przypada najczęściej na 5. dekadę życia. Pojawić się może jednak w każdym wieku, również u dzieci (4). Nieco częściej chorują kobiety. Często, bo w ok. 30% przypadków, współistnieje z chorobami o podłożu immunologicznym (1). Są to układowe choroby tkanki łącznej, najczęściej zespół Sjögrena, ponadto reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, choroba Behçeta (nakładanie się RPC z chorobą Behçeta to tzw. zespół MAGIC: Mouth and Genital ulceration with Inflamed Cartilage) (5). Pozostałe to: choroby zapalne naczyń, seronegatywne artropatie (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów), zaburzenia hematologiczne (zespół mielodysplastyczny, chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze), zaburzenia hormonalne (choroba Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, cukrzyca t. I), choroby przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, pierwotna marskość żółciowa wątroby) (2).
W patogenezie RPC brane są pod uwagę zaburzenia odporności zarówno typu humoralnego, jak i komórkowego z aktywacją limfocytów Th1. Zidentyfikowano związek między RPC a antygenem HLA-DR4 (1, 6). W zajętej chorobą tkance chrzęstnej mogą występować: złogi immunoglobulin IgG, IgA, IgM, składowe dopełniacza, limfocyty CD4+ oraz plazmocyty. W surowicy wykazano obecność przeciwciał przeciwko kolagenowi typu II, IX i XI, przeciwko COMP (oligomeryczne białko macierzy chrzęstnej) oraz matrilinie-1 (niekolagenowe białko obecne w tkance chrzęstnej tchawicy, w mniejszym stopniu uszu i nosa). Matrilina-1 nie występuje w chrząstkach stawów obwodowych, prawdopodobnie dlatego pomimo ich zapalenia nie stwierdza się występowania nadżerek (2). Przeciwciała zarówno przeciwko kolagenowi typu II, jak i matrilinie-1 nie mają jednak dostatecznej czułości i swoistości, by znaleźć zastosowanie do celów diagnostycznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2017-06-08
zaakceptowano do druku: 2017-06-29

Adres do korespondencji:
*Paweł Królik
Oddział Geriatrii Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
tel. +48 (13) 443-77-95, +48 790-275-553
pawkrolik@interia.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych