Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2019, s. 142-145 | DOI: 10.25121/NM.2019.26.4.142
Paweł Siekierski, Waldemar Kiereś, *Przemysław Ciesielski
Pacjent z ciałem obcym w jelicie grubym – opis przypadku
A patient with a foreign body in the large intestine ? a case report
Department of General Surgery, County Hospital in Wołomin
Streszczenie
Przypadki pacjentów z ciałami obcymi w końcowym odcinku przewodu pokarmowego nie są często spotykanymi w codziennej praktyce chirurgicznej. Najczęściej obecność ciał obcych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego spowodowana jest urazami i praktykami seksualnymi. Chorzy z ciałami obcymi w odbycie i odbytnicy często wymagają różnego rodzaju interwencji chirurgicznej. Autorzy opisują przypadek 45-letniego pacjenta, który zgłosił się do szpitala z objawami niskiej niedrożności przewodu pokarmowego. Mężczyzna wprowadził sobie do odbytu olbrzymie ciało obce w trakcie zabaw seksualnych. Następnie nie mógł go samodzielnie usunąć. Podjęto próbę usunięcia ciała obcego od strony krocza, która okazała się nieskuteczna ze względu na rozmiar przedmiotu wprowadzonego do odbytu. Pacjent został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. Wykonano laparotomię, a ciało obce usunięto przez jednoczasowy ucisk od strony jamy brzusznej i wyciąganie od strony kanału odbytu.
Summary
Cases of patients with foreign bodies impacted in the terminal part of the gastrointestinal tract are rarely encountered in everyday surgical practice. Injuries and sexual practices are the most common aetiology of foreign body impaction in the lower gastrointestinal tract. Different types of surgical interventions are often needed in patients with anal or rectal foreign bodies. We describe a case of a 45-year-old patient who reported to hospital with the symptoms of low gastrointestinal obstruction. The man introduced a large foreign body into his anus during sexual play and was unable to remove it by himself. An attempt to remove the foreign body through the perineal access was made, but was unsuccessful due to the size of the impacted object. The patient was qualified for surgical treatment. Laparotomy was performed, and the foreign body was removed by a simultaneous use of abdominal pressure and extraction from the anal canal.
Wstęp
Przypadki pacjentów z ciałami obcymi w końcowym odcinku przewodu pokarmowego nie są często spotykanymi w codziennej praktyce chirurgicznej. Obecność ciała obcego w odbycie i odbytnicy może być spowodowana urazem, np. urazy typu wbicia na pal czy urazy doznane w trakcie gwałtu. Istnieje też grupa pacjentów, którzy wprowadzają sobie różne przedmioty do odbytu w celach seksualnych. Gdy taki przedmiot zostanie wprowadzony za głęboko, może on być trudny do samodzielnego usunięcia. Pacjent wymaga przyjęcia do szpitala w celu usunięcia ciała obcego przez lekarza. U pacjentów urazowych dochodzi zazwyczaj do uszkodzenia mięśni zwieraczy, odbytu i odbytnicy. Pacjenci, którzy wprowadzają sobie ciała obce w celach seksualnych, zazwyczaj mają wyjściowo osłabione napięcie zwieraczy czynne i bierne i rzadko dochodzi u nich do uszkodzenia jelita. Przypadek mężczyzny, który zgłosił się z obecnością ciała obcego w odbytnicy, jest unikalny ze względu na rozmiar przedmiotu ? 35 x 8 cm.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ooi BS, Ho YH, Eu KW et al.: Management of anorectal foreign bodies: a cause of obscure anal pain. Aust N Z J Surg 1998; 68(12): 852-855.
2. Kasotakis G, Roediger L, Mittal S: Rectal foreign bodies: a case report and review of the literature. Int J Surg Case Rep 2012; 3(3): 111-115.
3. Kurer MA, Davey C, Khan S, Chintapatla S: Colorectal foreign bodies: a systematic review. Colorectal Dis 2010; 12(9): 851-861.
4. Goldberg JE, Steele SR: Rectal foreign bodies. Surg Clin North Am 2010; 90: 173-184.
5. Clarke DL, Buccimazza I, Anderson FA, Thomson SR: Colorectal foreign bodies. Colorectal Dis 2005; 7: 98-103.
6. Gould GM, Pyle W: Anomalies and curiosities of medicine. WB Saunders, Philadelphia 1901: 645-648.
7. Cologne KG, Ault GT: Rectal foreign bodies: what is the current standard? Clin Colon Rectal Surg 2012; 25(4): 214-218.
otrzymano: 2019-10-07
zaakceptowano do druku: 2019-10-28

Adres do korespondencji:
*Przemysław Ciesielski
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
tel.: +48 (22) 763-31-16
drprzemyslawciesielski@gmail.com

Nowa Medycyna 4/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna