Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2020, s. 69-73 | DOI: 10.25121/NS.2020.25.3.69
*Michalina Żyłkiewicz1, Sylwia Kuderewska1, Monika Plewik2, Grażyna Marczuk-Kolada1
Skuteczność działania ozonoterapii w leczeniu mucositis jamy ustnej indukowanej chemioterapią u onkologicznego pacjenta w wieku rozwojowym – opis przypadku
The effectiveness of ozone therapy in treatment oral mucositis induced chemotherapy in oncological pediatric patient – case report
1Zakład Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
2Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik Lecznicy: dr n. med. Anna Klimiuk
Streszczenie
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (ang. oral mucositis – OMBI) jest często skutkiem ubocznym chemio- i radioterapii wykorzystywanych w leczeniu nowotworów. Objawami klinicznymi są m.in. zaczerwienienie błony śluzowej, pojawiające się z czasem owrzodzenia, które mogą być przyczyną bólu i trudności w przyjmowaniu pokarmu oraz wtórnych zakażeń grzybiczych i bakteryjnych. Wśród metod leczenia wyróżniamy m.in. laseroterapię, ozonoterapię, krioterapię oraz leczenie miejscowe z zastosowaniem różnych farmaceutyków. W pracy przedstawiono przypadek 12-letniego pacjenta z białaczką limfoblastyczną B-komórkową, leczonego ogólnie zgodnie z protokołem AIEOP-BFM-ALL 2017, u którego wystąpiło oral mucositis IV° według WHO. Po zabiegach laseroterapii odnotowano zwiększenie krwawienia ze zmian. Zastosowano ozonoterapię. Po 6 zabiegach zaobserwowano znaczny stopień wygojenia zmian. Stosowanie ozonoterapii w przypadku zmian martwiczo-wrzodziejących w przebiegu oral mucositis może prowadzić do wygojenia zmian, co pozwala na kontynuację leczenia przeciwnowotworowego i poprawia komfort życia pacjenta.
Summary
Oral mucositis (OMBI) is a common side effect of chemo- and radiotherapy, which are use to cancer treatment. The clinical symptoms are: erythematous, ulcers that appear over time, which may be painful and cause difficulty in food intake, secondary fungal and bacterial infections. Among the methods of treatment, we distinguish laser therapy, ozone therapy, cryotherapy and local treatment. The paper presents the case of a 12-year-old patient with B-cell lymphoblastic leukemia, treated according to the AIEOP-BFM-ALL 2017 protocol, who developed oral mucositis IV°. Bleeding from wounds after laser therapy were noticed. Ozone therapy was applied. After 6 treatments significant lesion healing was observed. The use of ozone therapy in the case of necrotic-ulcerative lesions in the course of oral mucositis in a patient in the developmental age may lead to the healing of the lesions, which allows the continuation of antitumor therapy.
Wstęp
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (ang. oral mucositis – OMBI) jest często skutkiem ubocznym chemio- i radioterapii, wykorzystywanych w leczeniu nowotworów (1). Występuje u 30-70% pacjentów poddawanych wymienionym formom terapii onkologicznej. Może pojawić się także w następstwie przeszczepu komórek macierzystych (1, 2). Objawami klinicznymi są m.in. zaczerwienienie błony śluzowej (ang. erythematous), pojawiające się z czasem owrzodzenia, które mogą być przyczyną bólu i trudności w przyjmowaniu pokarmu oraz wtórnych zakażeń grzybiczych i bakteryjnych (2-4). Klasyfikacja WHO wyróżnia cztery stopnie mucositis (tab. 1). Objawy zapalenia błony śluzowej jamy ustnej rozwijają się zwykle po kilku dniach od momentu zastosowania terapii przeciwnowotworowej (1, 3). Zmiany te utrzymują się nawet do kilku tygodni (u pacjentów z neutropenią nawet dłużej) (1). Chorzy z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej często wymagają karmienia pozajelitowego oraz stosowania narkotycznych leków przeciwbólowych (5). Wzrasta również ryzyko gorączki oraz poważnych infekcji, czego efektem może być przerwanie terapii przeciwnowotworowej, a co za tym idzie zmniejszenie szans na powodzenie leczenia onkologicznego. Wiąże się to także z większą ilością stosowanych medykamentów, przedłużoną hospitalizacją i większymi kosztami terapii (2, 4). Wśród metod leczenia wyróżniamy m.in. leczenie miejscowe, laseroterapię, ozonoterapię oraz krioterapię (6, 7). Ozon jest gazem znanym ze swoich właściwości antybakteryjnych, przeciwwirusowych oraz przeciwgrzybiczych. Udowodniono, że może on zwiększać mikrokrążenie i wykazywać działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz immunomodulacyjne. Znajduje szerokie zastosowanie w medycynie, w tym także w stomatologii (6).
Tab. 1. Klasyfikacja oral mucositis według WHO
0 – brak objawów klinicznych mucositis
I° – zaczerwienienie błony śluzowej, rumień i dyskomfort
II° – rumień, owrzodzenia, pacjent może przełykać pokarmy stałe
III° – owrzodzenia błony śluzowej, pacjent toleruje tylko dietę płynną
IV° – owrzodzenia i zmiany rzekomobłoniaste, karmienie doustne jest niemożliwe, pacjent wymaga żywienia pozajelitowego
Celem pracy jest ocena skuteczności stosowania ozonoterapii w leczeniu objawów oral mucositis u pacjenta w wieku rozwojowym poddanemu terapii przeciwnowotworowej.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2020-08-17
zaakceptowano do druku: 2020-09-07

Adres do korespondencji:
*Michalina Żyłkiewicz
Zakład Stomatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15 a, 15-274 Białystok
tel.: +48 600-004-140
michalina.zylkiewicz@gmail.com

Nowa Stomatologia 3/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia