Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2002
Stanisław Zabielski1, Marek Antiszko1, Alicja Rączka2, Jan Lach3
Zastosowanie testu HYBRID CAPTURE SYSTEM II w diagnostyce skąpo- i bezobjawowych zapaleń cewki moczowej (NGU) o etiologii Chlamydialnej
The use of the HYBRID CAPTURE SYSTEM II test in the diagnosis of mildly manifested and asymptomatic urethritis (NGU) caused by Chlamydia
1 z Kliniki Dermatologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
im. gen. dyw. B. Szareckiego w Warszawie
Kierownik Kliniki: płk prof. dr hab. med. Stanisław Zabielski
2 z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej
Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego w Warszawie
Kierownik Zakładu: płk dr hab. med. Wiesław Piechota
3 z Zakładu Higieny i Ekologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie
Kierownik Zakładu: płk prof. dr hab. Jerzy Bzdęga
Streszczenie
Summary
Screening tests have been carried out in a group of young men using the Hybrid Capture System II method.The usefulness of this method was demonstrated in diagnosing infections caused by Chlamydia trachomatis, especially while the disease is mildly manifested or asymptomatic.
Nierzeżączkowym zapaleniem cewki moczowej (NGU) określamy zapalenie cewki moczowej bez mikroskopowych cech zapalenia rzeżączkowego. Schorzenie ma charakter polietiologiczny i może być wywoływane przez bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby (5, 7).
W wielu przypadkach nie udaje się ustalić czynnika przyczynowego zakażenia. Trudności diagnostyczne spowodowane są niejednokrotnie brakiem odpowiedniego sprzętu i zaplecza diagnostycznego. Często pomijane są pierwsze symptomy choroby i rozpoczęcie diagnostyki następuje w okresie poważnych powikłań, które są następstwem pierwotnego, bezobjawowego lub skąpoobjawowego zakażenia (4, 6, 14, 20, 21).
Głównym czynnikiem patogennym tej choroby jest bakteria Chlamydia trachomatis, która jest odpowiedzialna za 23-55% ogółu zakażeń. Odsetek zakażeń obniża się do 19-31% przy wykorzystaniu w diagnostyce testów o większej czułości wykrywających materiał genetyczny drobnoustrojów w badanej próbce (4, 6, 7).
Odsetek bezobjawowych infekcji układu moczowego wywoływanych przez chlamydie może przekraczać 25% u mężczyzn, a u kobiet z zakażeniem w obrębie szyjki macicy nawet do 76% (24, 25).
Jest to ważne z epidemiologicznego punktu widzenia, ponieważ chorzy ci nie odczuwając objawów chorobowych są źródłem zakażenia swoich partnerów z najbliższego otoczenia (3).
Wpływ na stopień rozprzestrzeniania się choroby, zwłaszcza wśród ludzi młodych o największej aktywności seksualnej, ma również kilkakrotnie dłuższy okres inkubacji niż w rzeżączce, który wynosi od 3 do 7 tygodni (25).
W fazie przewlekłego zakażenia może dochodzić do poważnych powikłań ze strony układów: moczowo-płciowego, krążenia, oddechowego, narządu wzroku oraz zaburzeń ogólnoustrojowych (17).
Najczęstszymi powikłaniami NGU u mężczyzn są: zapalenie jąder i najądrzy, zapalenie gruczołu krokowego, leukocytospermia, niepłodność, zapalenie spojówek, zespół Behceta, Reitera – z zapaleniem dużych stawów kończyn oraz kręgosłupa, ostrym zapaleniem stawu krzyżowo-biodrowego, zapaleniem błony naczyniowej oczu oraz przyczepów ścięgien (5, 25).
U kobiet obserwuje się najczęściej wstępujące zakażenie dróg moczowo-płciowych z zapaleniem kanału szyjki macicy, ciąże pozamaciczne, niepłodność, poronienia i trudności z donoszeniem ciąży (5, 8, 13, 25).
Dyskutowana jest rola chlamydii jako kofaktora w rozwoju raka szyjki macicy wspólnie z zakażeniem onkogennymi wirusami HPV oraz w rozwoju raka jajnika (23).
Ze strony układu krążenia może wystąpić zapalenie aorty, niedomykalność zastawki aorty, zapalenie osierdzia, zaburzenia przewodnictwa i nasilenie zmian miażdżycowych. W przypadku powikłań dotyczących układu pokarmowego obserwowano: zapalenie błony śluzowej odbytu, zespół Fitz Huga Curtisa z zajęciem tkanki okołowątrobowej z możliwością wytworzenia ropni, a także zajęcie innych narządów miąższowych np. śledziony oraz nerek (25).
Do zakażenia noworodków szczepami okulogenitalnymi dochodzi w czasie akcji porodowej od chorych matek, które mogą spowodować zapalenie spojówek, płuc, a nawet choroby przewodu pokarmowego. Zakażenie okołoporodowe przyczynia się również do wzrostu śmiertelności noworodków na co zwracają uwagę liczni autorzy (12, 16, 25).
W odpowiedzi na antygeny Chlamydia trachomatis może dojść do produkcji cytokin i aktywacji systemu immunologicznego oraz wystąpienia zmian skórnych o charakterze naczyniowym (leukoklastyczne zapalenie naczyń) (1, 18).
Biorąc pod uwagę liczbę oraz różnorodność możliwych, poważnych powikłań wynikających ze skąpoobjawowego przebiegu zakażenia, przeprowadzono badania przesiewowe w wybranym środowisku podwyższonego ryzyka jakim są młodzi mężczyźni odbywający służbę wojskową.
Za cele badań przyjęto:
– Ocenę częstości występowania zakażeń cewki moczowej Chlamydia trachomatis oraz współistnienia zakażenia dwoinką rzeżączki u młodych mężczyzn.
– Przypadkowość wykrycia i skuteczność wybranej metody w skąpoobjawowym okresie schorzenia.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzone zostały na jednorodnym pod względem wieku, płci i warunków bytowych materiale klinicznym, co stworzyło porównywalną grupę badanych. Grupę badaną stanowiło 500 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w wieku 19-25 lat (przedział wiekowy badanych związany jest ze szczytem zachorowań na NGU) z klinicznymi objawami zakażenia układu moczowego: (objawy dysuryczne, ból i dyskomfort w obrębie miednicy, zespół cewkowy, częstomocz) oraz bez uchwytnych objawów klinicznych zakażenia układu moczowego. Średnia wieku badanych wynosiła 21 lat. Byli to w większości młodzi mężczyźni prowadzący aktywne, często nieustabilizowane życie płciowe.
U wszystkich badanych przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe, ponadto pobrano próbki moczu oraz wymazy z cewki moczowej do badań laboratoryjnych.
Wywiad obejmował:
1. Dane ogólne (dane personalne, stan cywilny, wykształcenie, zawód oraz dane środowiskowe).
2. Wywiad chorobowy uwzględniający inne choroby układu moczowo-płciowego, dotychczasowe leczenie farmakologiczne i operacyjne.
3. Główne dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego oraz objawy towarzyszące ze strony innych narządów i układów.
4. Wywiad seksuologiczny w celu wykrycia ewentualnych źródeł zakażenia, dotychczasowych kontaktów, orientacji seksualnej i stosowanych metod antykoncepcji.
Badanie fizykalne obejmowało ocenę zewnętrznych narządów płciowych i charakter wydzieliny z cewki moczowej.
Wymaz z cewki moczowej pobierano przy pomocy zestawu Digene Sampler i umieszczano w podłożu transportowym (Specimen Transport Medium). Próbki umiesz-czano w lodówce w temperaturze 4°C.
Próbki moczu o objętości 20-30 ml pobierano do jałowych pojemników z hermetycznym zamknięciem. Próbkę stanowiła pierwsza porcja moczu po nocnej przerwie. Każdy badany był poinformowany o konieczności nie oddawania moczu przynajmniej godzinę przed badaniem. Próbki moczu i wymazy transportowano w warunkach chłodniczych w temperaturze 2-8°C do laboratorium. Materiał opracowywany był w ciągu 4 dni (mocz) i 7 dni (wymazy). Pozostałe próbki zamrażano do czasu wykonania badań w temp. -20°C.
Test hybrid capture system II wykonywano w pracowni specjalistycznej z zachowaniem reżimu dekontaminacyjnego, przy użyciu rękawiczek bezpudrowych w celu uniknięcia zanieczyszczeń pyłem i kurzem. Test wykonywano w temperaturze otoczenia 20-25°C. Przed wykonaniem testu wszystkie próbki i odczynniki pozostawiano do ogrzania w temperaturze pokojowej 20-25°C i mieszano. Pierwszym etapem testu była denaturacja próbek. (Denaturacja DNA w badanych próbkach przy użyciu odczynnika denaturującego – Denaturation Reagent, którym był roztwór zasady sodowej).
Przygotowywano odczynnik denaturujący, a kalibratory i próbki umieszczano w statywach do prób. Kolejno dodawano odczynnik denaturujący do każdej próbki badanej oraz do kalibratorów pozytywnych i negatywnych. Kontrolę ujemną (Negative Calibrator) stanowił nośnik DNA w płynnym podłożu transportowym z azydkiem sodu. Kontrolę dodatnią CT/GC (CT/GC Positive Calibrator) stanowiło sklonowane CT/GC DNA (1,0 pg/ml) na nośniku DNA w płynnym podłożu transportowym. Następnie wszystkie próbki i kalibratory mieszano na worteksie minimum 5 sekund na najwyższej prędkości (kolor kalibratorów i prób powinien zmienić się na ciemnopurpurowy) i inkubowano w łaźni wodnej w temp. 65 ± 2°C przez 45 ± 5 min. W czasie inkubacji i denaturacji próbek przygotowywano sondę Probe Mix (CT/GC Probe) – jest to zbuforowany roztwór zawierający komplementarne RNA CT/GC.
Drugim etapem testu była hybrydyzacja. Do każdej probówki hybrydyzacyjnej dodawano po 25 ml Probe Mix. Po wymieszaniu próbek i kalibratorów na worteksie przenoszono po 75 ml ich zawartości do odpowiednio oznaczonych probówek hybrydyzacyjnych używając 4-kanałowej pipety EXPAND-4. Próbki zakrywano naklejką i mieszano na wytrząsarce w 1100 ± 100 rpm przez 2-3 min. (kolor wszystkich prób powinien zmienić się na żółty). Następnie próbki poddawano inkubacji w łaźni wodnej przez 60 ± 5 min. w temperaturze 65 ± 2°C.
Po przygotowaniu mikropłytek (Capture Mikroplate – 96-dołkowa mikropłytka opłaszczona przeciwciałami dla hybryd RNA:DNA) i luminometru rozpoczęto etap opłaszczania. Opłaszczanie – (powstałe hybrydy RNA:DNA wychwytywane są przez specyficzne dla hybryd RNA:DNA przeciwciała opłaszczone na ściankach mikrodołków). W tym celu przenoszono dokładnie całą zawartość każdej probówki hybrydyzacyjnej do odpowiedniego dołka mikropłytki, używając do tego celu pipety 8- kanałowej Titerman. Zakrywano płytkę naklejką, a następnie mieszano na wytrząsarce w 1100 ± 100 rpm w temp. 20-25°C przez 60 ± 5 min. W tym czasie przygotowywano bufor płuczący – Wash Buffer. Po zakończeniu mieszania wylewano zawartość mikropłytki i osuszano ją na bibule absorpcyjnej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 3/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna