Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2007, s. 3-7
*Michał Ganowicz1, Maria Wierzbicka2, Elżbieta Pierzynowska1, Marcin Zawadziński1, Elżbieta Jodkowska1
Występowanie próchnicy u dzieci w wieku 6 lat w Polsce w 2005 roku
Caries prevalence in 6 year-old children in Poland in 2005
1Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
2Fundacja Promocji Zdrowia Jamy Ustnej
Prezes Fundacji: prof. dr hab. Maria Wierzbicka
Wstęp
Znajomość stanu zdrowia populacji w regionie, kraju i na świecie jest niezwykle istotna przy opracowywaniu działań prozdrowotnych. Porównanie aktualnych wyników z wcześniejszymi daje możliwość oceny zachodzących zmian, ale także oceny skuteczności dotychczas podjętych kroków. Od 1997 roku w Polsce prowadzony jest ogólnopolski program monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji. W latach 1997, 1999, 2000, 2002 i 2005 badano m.in. dzieci 6-letnie.
Cel pracy
Celem obecnej pracy jest przedstawienie wyników badania stanu uzębienia dzieci w wieku 6 lat w Polsce przeprowadzonego w roku 2005.
Materiał i metody
W 2005 roku w ramach programu „Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6-12 lat w Polsce, w pierwszych latach procesu integracji europejskiej” (1), przeprowadzono badania epidemiologiczne uzębienia dzieci w wieku 6 lat. Populację wyłoniono w wielowarstwowym losowaniu przeprowadzonym w każdym z 16 województw, w których z kolei wylosowano co najmniej 8 szkół podstawowych (po 4 w gminach o charakterze miejskim i wiejskim). W każdej ze szkół zbadano dzieci uczęszczające do klasy zerowej. W większości regionów badanie prowadziły 2 osobowe zespoły lekarzy stomatologów. Badanie stomatologiczne dzieci miało charakter przekrojowego badania epidemiologicznego, wykonano je zgodnie z wytycznymi WHO (2, 3). Wykorzystano przy tym sondę WHO/FDI oraz zmodyfikowane karty badania WHO. Przed rozpoczęciem właściwej części badania dla zespołów stomatologiczno-epidemiologicznych zorganizowano sesję szkoleniową poświęconą głównie kwalifikacji stanów i zmian mogących budzić wątpliwości diagnostyczne. Zespół był wcześniej poddany procesowi kalibracji (określono trafność i powtarzalność ocen każdego z badających oraz wielkość błędu pomiędzy badającymi). Rzetelność ocen klinicznych sprawdzono pod koniec pracy w szkole dzięki powtórnemu badaniu co 10 dziecka. U każdego z badanych dzieci oceniono:
– liczbę wyrżniętych i zachowanych zębów,
– liczbę zębów objętych próchnicą w stadium kawitacji,
– liczbę zębów z wypełnionymi ubytkami próchnicowych,
– liczbę zębów usuniętych z powodu próchnicy,
– liczbę zębów z uszczelnioną powierzchnią żującą.
W obecnym badaniu po raz pierwszy podjęto próbę określenia nasilenia próchnicy w grupie dzieci o najcięższym przebiegu choroby, w tym celu wykorzystano wskaźnik SiC.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 i 12 lat w Polsce, w pierwszych latach procesu integracji europejskiej. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 2005. 2. Oral Health Surveys, Basic data. WHO, Geneva, 1997. 3. Oral Status Euro (Tool for Collection of Data on Oral health Status). WHO Geneva, 1997. 4. Almeida C.M. et al.: Changing oral health status of 6- and 12-year-old schoolchildren in Portugal. Community Dent Health, 2003, 20: 211-216. 5. Pitts N.B. et al.: The dental caries experience of 5-year-old children in England and Wales (2003/4) and in Scotland (2002/3). Surveys co-ordinated by the British Association for the Study of Community Dentistry. Community Dent Health, 2005, 22: 46-56. 6. Truin G.J. et al.: Caries trends 1996-2002 among 6- and 12-year old children and erosive wear prevalence among 12-year-old children in the Hague. Caries Res, 2005, 39:2-8. 7. Stadtler P. et al.: Prevalance of Caries in 6-year-old Austrian Children. Oral Health Prev Dent, 2003, 1: 179-183. 8. Bratthall D.: Introducing the Significant Caries Index together with a proposal for a new global oral health goal for 12-year-olds. Int Dent J, 2000, Dec; 50(6): 378-84. 9. Morgan M.Z. et al.: Summary measures of caries prevalence to describe high-risk communities. Community Dent Health, 2005, Dec; 22(4): 246-52. 10. Jańczuk. Z., Ciągło A.: Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia. CEM, Warszawa,1999. 11. Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań. Polska 2000. Dzieci w wieku 6,11 i 12 lat. Min. Zdrowia. AM Warszawa. AM Łódź. 12. Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań. Polska 2002. Min. Zdrowia. AM Warszawa. AM Łódź. 13. Pine C.M. at al.: Barriers to the treatment of childhood caries perceived by dentists working in different countries. Community Dent Health, 2004, 21(suppl): 112-120. 14. Petersen P.E. et al.: The global burden of oral diseases and risk to oral health. Bulletin of WHO, 2005, 83, 9, 661-669. 15. Loroy R. et al.: Effect of caries experience in primary molars on cavity formation in the adjacent permanent first molar. Caries Res, 2005, 39, 5: 342-349. 16. Pine C.M. at al.: International comparisons of health inequalities in childhood dental caries. Community Dent Health, 2004, 21(suppl): 121-130. 17. Wierzbicka M. i wsp.: Świadomość i zachowania zdrowotne matek małych dzieci w Polsce z początkiem nowego tysiąclecia. Stomatologia Współczesna, 2003, 4: 8-12.
otrzymano: 2007-02-19
zaakceptowano do druku: 2007-03-12

Adres do korespondencji:
*Michał Ganowicz
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax 022 502-20-32
e-mail: michalganowicz@gmail.com

Nowa Stomatologia 1/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia