Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2005, s. 132-135
Monika Kozarzewska
Aseptyczne przechowywanie materiałów pomocniczych w gabinecie stomatologicznym*
The aseptic way of storing auxiliary materials in the dontist room
NZOZ – Stomatologia Koło-Dent w Warszawie
Kierownik Medyczny: lek. stom. Izabela Dzido-Kowalska
WSTĘP
Aseptyka to stosowanie zespołu środków i czynności mających na celu niedopuszczenie do zakażenia lub zanieczyszczenia drobnoustrojami ludzi, powietrza, narzędzi, materiałów, leków i pomieszczeń.
Postępowanie aseptyczne ma na celu ochronę pacjenta przed wprowadzeniem zakażenia z zewnątrz poprzez:
– używanie sterylnych narzędzi,
– właściwą dezynfekcję i sterylizację,
– odpowiednie przechowywanie wyjałowionych instrumentów i materiałów,
– odpowiednie przechowywanie czystych materiałów pomocniczych (1, 2).
Specyfika zabiegów wykonywanych w gabinecie stomatologicznym wymaga szczególnie rygorystycznego przestrzegania zasad aseptyki ze względu na różnorodne instrumentarium, wieloraki charakter zabiegów oraz z uwagi na łatwość przenoszenia się drobnoustrojów z jamy ustnej pacjenta przez bezpośredni kontakt, powietrze, używane sprzęty, narzędzia i materiały.
W gabinecie stomatologicznym na skutek stykania się ze śliną, krwią, niekiedy ropą pacjenta istnieje duże prawdopodobieństwo zakażenia powszechnie występującymi bakteriami takimi jak paciorkowce a-hemolityczne, gronkowce oraz innymi patogenami chorobotwórczymi np.: prątkami gruźlicy, grzybami Candida albicans.Pacjent będący w okresie wylęgania lub będący bezobjawowym nosicielem WZW B, WZW C czy HIV jest potencjalnym źródłem zakażenia gdyż przeniesienie wirusa znajdującego się w ślinie i we krwi poprzez zanieczyszczone instrumentarium jest bardzo prawdopodobne. Przy czym ryzyko zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C jest wielokrotnie wyższe od ryzyka zakażenia wirusem HIV. Podobnie istnieje możliwość zakażenia wirusem opryszczki pospolitej i innymi wirusami ( m.in. grypy) szczególnie patogenami chorób zakaźnych u dzieci (1, 3, 4 ).
Kierunek przenoszenia się zakażeń od pacjentów, często pomijany w opracowaniach, to droga powietrzno-kropelkowa. Stąd stomatolog zobowiązany jest do przestrzegania zasad aseptyki by nie dopuścić do zakażenia zarówno na drodze lekarz-pacjent jak i, a może przede wszystkim, pacjent-otoczenie-pacjent. Wszyscy przyjmowani pacjenci powinni być traktowani jako potencjalnie zakażeni. Drogi rozprzestrzeniania się drobnoustrojów chorobotwórczych ilustruje rycina 1 a grubość strzałek obrazuje prawdopodobieństo zakażenia (3, 4).
Ryc. 1. Drogi rozprzestrzeniania się zakażeń w gabinecie stomatologicznym.
Nieprawidłowe przechowywanie materiałów pomocniczych może być przyczyną przenoszenia zakażeń na drodze powietrzno-kropelkowej i wtórnie poprzez zanieczyszczenie materiałów osiadającymi drobnoustrojami bez względu na czystość pracy lekarza oraz obecność czynnej asysty pielęgniarskiej.
Zapobieganie rozsiewaniu patogennych drobnoustrojów jest szczególnie istotne w przypadku stosowania urządzeń rozpryskujących wodę, ślinę, krew pacjenta przez co zanieczyszczeniom mikrobiologicznym ulega sprzęt, narzędzia, materiały znajdujące się w najbliższym otoczeniu. W trakcie pracy w promieniu 2-3 metrów od unitu stomatologicznego zanieczyszczenie bakteriami zwiększa się pięciokrotnie (3).
Należy zatem zwrócić uwagę, że narzędzia i pomocnicze materiały medyczne powinny być przechowywane w warunkach wykluczających możliwość wtórnego zanieczyszczenia (4).
Zwracając uwagę na wymogi aseptyki, narzędzia i materiały pomocnicze używanie w praktyce stomatologicznej należy podzielić przyjmując jako kryterium:
? Zachowanie czystości:
– jałowe, sterylne – narzędzia (instrumenty, igły, wiertła itp.),
– czyste – materiały pomocnicze (ślinociągi, końcówki ssaka, klisze rtg, kubki, kalki, wałki, lignina itp.).
? Sposób pakowania fabrycznego:
– pojedynczo (igły, strzykawki),
– w opakowaniach zbiorczych (kubki, ślinociągi, klisze rtg).
CEL PRACY
Przedstawienie sposobów przechowywania narzędzi i materiałów pomocniczych w gabinecie stomatologicznym ograniczające możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń.
MATERIAŁ I METODY
Na podstawie wywiadu z personelem medycznym siedemnastu warszawskich gabinetów stomatologicznych oraz ankiety sporządzono zestawienie głównych sposobów przechowywania różnorodnych materiałów pomocniczych niezbędnych w codziennej pracy lekarza stomatologa.
Ankieta uwzględniała miejsce przechowywania (asystor, szafka, unit, szuflada, półka, blat), rodzaj używanych pojemników oraz fakt ich zamknięcia.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Sposób przechowywania narzędzi i materiałów posiadających fabryczne opakowania jednostkowe lub pakowanych w odrębne rękawy sterylizacyjne bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym nie budzi zastrzeżeń.
Materiały czyste w zbiorczych opakowaniach fabrycznych narażone są na wtórne zabrudzenie i zanieczyszczenie mikrobiologiczne gdyż folia lub papier stanowi raczej opakowanie transportowe i nie powinno służyć po otwarciu jako opakowanie długoczasowego przechowywania wieloelementowego wsadu i spełniać roli podajnika.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Anusz Z.: Mikrobiologia i parazytologia lekarska. Podręcznik dla średniego szkolnictwa medycznego. PZWL Warszawa 1990. 2.Jańczuk Z., i wsp.: Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych. PZWL Warszawa 1994. 3.Polskie Towarzystwo Higieniczne – praca zbiorowa.: Zapobieganie zakażeniom w stomatologii. Gabinet XXI wieku. Wytyczne dla lekarzy stomatologów oraz średniego personelu stomatologicznego. Problemy higieny ISSN 0860-0309, nr 67, Warszawa 2001. 4.Mikliński P., i wsp.: Wytyczne zapobiegania zakażeniom HIV i innym zakażeniom krwiopochodnym w praktyce stomatologicznej. Fundacja Pomocy Służbie Zdrowia Warszawa 1994. 5.Whaites E.: Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej. Sanmedica Warszawa 1994. 6.European guidelians on radiation protection in dental radiology. The safe use of radiographs in dental pratice. Radiation Protection 136. Office for official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
Adres do korespondencji:
NZOZ Stomatologia Koło-Dent
ul. Górczewska 114A, 01-110 Warszawa

Nowa Stomatologia 3/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia