Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2005, s. 228-230
Magdalena Dragan
Wpływ leczenia ortodontycznego na tkanki przyzębia – na podstawie piśmiennictwa
Interaction between orthodontic therapy and periodontal tissue – a review of literature
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Charakterystyczne zmiany u osób noszących aparaty ortodontyczne były opisywane już w latach 70-tych (1). Do najczęściej wymienianych należały obrzęk, zaczerwienienie dziąsła brzeżnego oraz zwiększona skłonność do krwawienia. Aparaty ortodontyczne, zwłaszcza stałe, sprzyjają odkładaniu płytki nazębnej, u pacjentów stwierdza się pogorszenie higieny jamy ustnej i stan zapalny dziąseł (2, 3). Kontrola płytki nazębnej powinna być prowadzona podczas leczenia ortodontycznego u wszystkich pacjentów, a zwłaszcza tych z chorobami przyzębia.
Badania Masztalerza przeprowadzone w trzech 30-osobowych grupach pacjentów: leczonych aparatami stałymi, leczonych aparatami ruchomymi i w grupie kontrolnej osób z wadą zgryzu, ale nieleczonych ortodontycznie, wykazały najgorszy stan przyzębia u osób leczonych aparatami stałymi. Do oceny stanu przyzębia stosowano wskaźnik przyzębia wg Russella, stan higieny jamy ustnej oceniono zaś wskaźnikiem fuksynowym wg Sobolewskiego. W celu zbadania szkodliwego wpływu na przyzębie zamków (przyklejonych bezpośrednio do zębów) lub pierścieni, obliczono i porównano wskaźniki przyzębia i higieny oddzielnie dla 297 zębów z pierścieniami, dla 93 z zamkami oraz dla 373 zębów, na których nie było ani zamków ani pierścieni. Zaobserwowano, że szczególnie niekorzystnie na przyzębie działają pierścienie ortodontyczne. Niemal przy każdym zębie zaopatrzonym w taki pierścień stwierdzono łagodne zapalenie dziąsła, podczas gdy w przypadku zamków, przyklejonych do zębów podobny stan przyzębia występował w 25% (4). Niekorzystne działanie pierścieni tłumaczy się ciągłym drażnieniem brzegu dziąsła, a zwłaszcza brodawek dziąsłowych, często uszkodzonych na wstępie leczenia przy separowaniu zębów.
Również badania Perzyńskiej wykazały, że aparaty stałe wywołują lekki stan zapalny przyzębia utrzymujący się w ciągu całego leczenia, a obecność płytki wyrażona wskaźnikiem PI była największa w grupie osób leczonych aparatami stałymi (5).
Duży wpływ na etiopatogenezę chorób przyzębia mają specyficzne zmiany w mikroflorze jamy ustnej. Wielu autorów sugeruje, że niekorzystne skutki uboczne terapii ortodontycznej są związane z wpływem aparatów stałych na skład mikrobiologiczny płytki nazębnej i śliny.
W swoich badaniach Diamanti-Kipioti i wsp. oceniali zmiany w składzie płytki poddziąsłowej po założeniu pierścieni ortodontycznych. Autorzy stwierdzili wzrost liczby bakterii beztlenowych, a w szczególności Prevotella intermedia, oraz zmniejszenie liczby względnych beztlenowców. Muller i wsp. zaobserwowali wzrost miana krętków i wrzecionowców w płytce poddziąsłowej u pacjentów leczonych aparatami stałymi. Także Leggott i wsp. analizując skład płytki nazębnej pacjentów po upływie 6 miesięcy od założenia aparatu stałego zanotowali 2-3-krotny wzrost liczby ruchomych form bakteryjnych (6).
Paolantonio i wsp. badali obecność Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa) w poddziąsłowej płytce nazębnej u 20 pacjentów leczonych aparatami stałymi. Stwierdzili oni obecność bakterii Aa u 85% osób poddanych leczeniu ortodontycznemu i jedynie u 15% z grupy kontrolnej (osób z wadą zgryzu nieleczonych ortodontycznie). Co więcej, u 40% osób z grupy badanej szczepy Aa stanowiły ponad 1% całkowitej flory beztlenowej płytki naddziąsłowej, podczas gdy już wartość 0,01% jest przez wielu autorów uznawana za rokującą rozwinięcie choroby przyzębia. Zaobserwowano również istotną statystycznie różnicę w ocenie stanu przyzębia za pomocą wskaźnika krwawienia z dziąseł (GBI). W grupie badanej wynosił on 57,5%, a w grupie kontrolnej jedynie 25,0%. Wyniki te pokazują, że modyfikacja środowiska jamy ustnej poprzez umieszczenie w niej aparatu stałego może prowadzić do zmian we florze bakteryjne, poprzez wzrost liczby patogennych dla przyzębia bakterii Aa, co znajduje odzwierciedlenie w objawach klinicznych (7).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ziółkiewicz T.: Czas. Stomat., 1968, XXI, 6: 585. 2.Bajd R.L., Baumrind D.: Periodontal considerations in the use of bonds or bands on molars in addescents and adults Angle Orthond., 1992 Summer, 62, 2, 117-26. 3.James E. Hinrichs: The role of dental calculus and other predisposing factors. W: Carranza´s Clinical Periodontology. Red.: Newman M.G., Takei H.H., Carranza F. H., W.B. Sanders, Philadelphia 2002, 11, 182-183. 4.Mastalerz A., Masztalerzowa Z.: Wpływ leczenia ortodontycznego na przyzębie i higienę jamy ustnej. Czas. Stomat., 1987, XL, 40, 11-12: 809-813. 5.Perzyńska K., i wsp.: Ocena stanu przyzębia i higieny jamy ustnej pacjentów leczonych aparatami stałymi i ruchomymi, Czas. Stomat., 1996, XLIX, 9: 636-640. 6.Atack N.E., et al.: Periodontal and Microbiological. Changes Associated with the Placement of Ortodontic Appliances, A review J. Periodontal., 1996, 67, 78-85.7. Paolantonio M., et al.: Occurence of Actinobacillus actinomycetemcomitans in patients wearing orthodontic appliances. A cross – sectional study. J. Clin. Periodontal., 1996, 23: 112-18.8. Huser M.C., et al.: Effects of orthodontic bands on mocrobiologic and clinical parameters. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop., 1990, 97: 213-18.9. Czochrowska E.: Leczenie ortodontyczne u pacjentów z chorobami przyzębia. Choroby przyzębia pod red. Górska R., Warszawa 2001, 126-137.10. Fields H.W.: Specjalne uwagi na temat właściwego leczenia dorosłych W. Proffit Ortodoncja Współczesna Red. Smiech-Słomkowska G. Czelej Lublin 2001, 647-678.11. Wennström J.L.: Mucogingival considerations in orthodontic treatment, Sem. Orthod., 1996 2: 46-54. 12.Domaniak M., i wsp.: Recesje dziąseł w odniesieniu do potencjalnych czynników etiopatologicznych, Stomatologia Współczesna vol. 9, nr 2, 2002.13. Masztalarz A.: Stałe aparaty ortodontyczne – zalety i wady. Przegl. Stom. Wieku Rozwojowego 1993, 1/2, 29-31. 14.Machein D.: Legal aspects of orthodontic practice: risk of management concepts. Am. J. Orthog. Denttofac. Othop., 1991, 7: 93-4.
Nowa Stomatologia 4/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia