Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2002, s. 12-14
Danuta Rosińska-Borkowska, Magdalena Ciupińska, Kazimierz Kalbarczyk
Zespół Sweeta u 13-letniej dziewczynki
Case of Sweet syndrome in 13-year old girl
z Oddziału Dermatologii Dziecięcej Szpitala Dermatologicznego im. Św. Łazarza w Warszawie 
Ordynator Oddziału: dr med. Danuta Rosińska-Borkowska
Streszczenie
Clinical and histological pictures were atypical in a initial stage. Syndrome Sweet diagnosis was confirmed by appearance of leukocytosis, neurophyly and fever. The latest histological picture showed neutrophyllic infiltration. Treatment: Encortolon and Disulone were administrated. The skin eruption disappeared and laboratory result was normalized. The disease recurrence with minor clinical manifestation and morphology result was observed one year later.
Przed 38 laty angielski dermatolog R. Sweet opisał nową jednostkę chorobową (18). Charakteryzowała się ona wystąpieniem wykwitów rumieniowo-naciekowych na skórze i gorączką. W badaniach dodatkowych we krwi obwodowej stwierdzał obecność lekocytozy i neutrofilii, a w badaniu tkankowym nacieków neutrofilowych w skórze właściwej. Jednostkę tę nazwał, acute febrile neutrophilic dermatosis (AFND), w późniejszych latach powszechnie nazwaną zespołem Sweeta (6, 11, 17).
Choroba u dorosłych najczęściej występuje wiosną i jesienią, w przedziale wiekowym 40-70 lat, znacznie częściej u kobiet (6, 18). W obrazie klinicznym obserwuje się zmiany rumieniowe, rumieniowo-naciekowe, niekiedy pęcherzyki lub krostki, rzadziej typu rumienia guzowatego. U części chorych może wystąpić zajęcie błon śluzowych oczu i jamy ustnej. Objawom skórnym często towarzyszy gorączka powyżej 38°C, ogólne złe samopoczucie i bóle stawowe (6, 18).
W badaniach laboratoryjnych stwierdzano leukocytozę powyżej 10 000, sięgającą nawet do 30 000 oraz neutrofilię, jak też wyraźnie podniesione OB (6, 11, 18).
W obrazie histopatologicznym dominuje naciek w skórze właściwej złożony głównie z leukocytów obojętnochłonnych z domieszką limfocytów, rzadziej histocytów. Nierzadko widoczna jest rozsiana leukocytoklazja powstała w wyniku rozpadu jąder neutrofilów (6, 10). Nacieki obserwuje się także w otoczeniu naczyń, ale bez cech vasculitis leukoclastica. Bardzo często powstaje obrzęk górnych warstw skóry właściwej (10, 11, 18).
W celu rozpoznania zespołu Sweeta konieczne jest spełnienie kryteriów podanych przez Su i Liu (17): dwóch dużych (typowy obraz kliniczny i histopatologiczny) oraz dwóch z czterech małych (gorączka, leukocytoza, neutrofilia i bardzo dobra odpowiedź na ogólne podanie sterydów).
Leczeniem z wyboru jest stosowanie hormonów sterydowych – najczęściej Encortonu w dawce dziennej 40-60 mg (6, 11, 18). Nierzadko dobre wyniki uzyskuje się po zastosowaniu Dapsonu 100-150 mg/dziennie (1), co pozwala na zmniejszenie dawki Encortonu (11). Ustępowanie zmian jest widoczne już po 2-3 dniach, a wyleczenie po około 2 do 4 tygodni. W części przypadków (około 20%) pojawiają się nawroty, z reguły o mniejszym nasileniu (6, 11).
Celem tej pracy było: 1. Ocena, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, częstości występowania zespołu Sweeta u dzieci. 2. Stwierdzenie ewentualnych różnic kliniczno-histopatologicznych między chorobą u dzieci i dorosłych. 3. Przedstawienie dokładnego obrazu ZS u dzieci na podstawie opisu naszego przypadku.
Opis przypadku
Chora G.M., lat 13, przyjęta do oddziału z powodu zmian grudkowo-złuszczających na skórze całego ciała, z obecnością drobnych wybroczyn na podudziach i stopach. Towarzyszył im niewielki świąd. Przed miesiącem dziecko było leczone przeciwświerzbowo Jacutinem. W badaniach dodatkowych stwierdzono leukocytozę 14 800 z eozynofilią 32% i neutrofilią 45% oraz podwyższone OB 65. W piątym dniu pobytu wystąpiła gorączka 38°C, a następnie 39°C. Jednocześnie obserwowano wysiew licznych rumieni naciekowych na twarzy, kończynach i na tułowiu (ryc. 1), gdzie wystąpiły też wykwity pęcherzykowe (ryc. 2). Na dłoniach pojawiły się również wykwity grudkowe, a zwłaszcza pęcherzykowe, a na grzbietach stóp grudkowo-krostkowo-złuszczające, częściowo krwotoczne.
Ryc. 1. Liczne rumienie naciekowo-obrzękowe na skórze twarzy, uszu i klatce piersiowej.
Ryc. 2. Drobne wykwity pęcherzykowe na powierzchni rumieni naciekowych.
Rozpoznano wstępnie zespół Sweeta i włączono Encorton 40 mg/0,8 mg/kg. Wykonano badanie histopatologiczne, gdzie wykazano nacieki zapalne złożone głównie z limfocytów, w otoczeniu naczyń. W następnym badaniu, w 2 dni później, stwierdzono duży obrzęk warstwy brodawkowatej skóry. Nacieki były bardziej rozproszone, ale skupiały się głównie wokół naczyń, a w ich składzie oprócz limfocytów pojawiły się polimorfonukleary (ryc. 3).
Ryc. 3. Obraz mikroskopowy. Znaczny obrzęk górnych warstw skóry właściwej, w głębi rozległy naciek złożony z polimorfonuklearów i limfocytów z domieszką histiocytów.
Mimo przyjmowania Encortonu, zmian skórnych przybywało, obserwowano rumienie obrzękowe, oraz pęcherzyki wypełnione treścią surowiczą. Jedynie gorączka ustąpiła. W kolejnym badaniu histopatologicznym, oprócz obrzęku, stwierdzono masywny naciek, obejmujący skórę właściwą i sięgający do tkanki podskórnej, złożony z licznych granulocytów obojętnochłonnych z obecnością niewielkiej rozsianej leukocytoklazji, z domieszką limfocytów i nielicznych histiocytów (ryc. 4, 5).
Ryc. 4. Obraz mikroskopowy. Naciek w głębokich warstwach skóry i częściowo tkanki podskórnej. Widoczne granulocyty obojętnochłonne z niewielką leukocytoklazją oraz licznymi eozynofilami i pojedynczymi plazmocytami.
Ryc. 5. Obraz mikroskopowy. Rozsiany naciek z granulocytów obojętnochłonnych w skórze właściwej.
Wzrosła też leukocytoza do 20 055 przy liczbie neutrofilii ponad 10 000, eozynofilia utrzymywała się nadal. Z tego powodu włączono Disulone w dawce 75 mg uzyskując bardzo szybkie ustępowanie zmian. Po 12 dniach stosowania Disulone równocześnie z Encortonem nastąpiło całkowite cofnięcie się zmian skórnych z pozostawieniem przebarwień, ustąpienie eozynofilii, zmniejszenie się leukocytozy i neutrofilii. W związku z tym Disulone odstawiono, jednocześnie zmniejszając dawkę Encortonu do 20 mg. Po 30 dniach leczenie zakończono, uzyskując normalizację w zakresie skóry, OB i morfologii krwi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 1/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria