Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2008, s. 67-70
*Joanna Kałużna-Czaplińska1, Wioletta Grys1, Anna Szymańska2, Jacek Rynkowski1
Rola stresu oksydacyjnego w autyzmie
Role of oxidative stress in autism
1Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Jacek Rynkowski
2NZOZ „NAVICULA-CENTRUM” Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Dziecięcym
Dyrektor NAVICULA-CENTRUM: dr n. med Anna Szymańska
Streszczenie
Autism is a neurodevelopmental and multifactorial disorder with the onset prior to 3 years of age. Autism is a behaviourally defined disorder which involves a combination of impairments in communication, reciprocal social interactions, and stereotyped patterns of interest/behavior.
Increasing evidence suggests the role of oxidative stress in the development and clinical manifestation of autism. In normal conditions there is a dynamic equilibrium between the production of reactive oxygen species and the antioxidant capacity of the cell. Reactive oxygen species includes superoxide, hydroxyl, peroxyl, alkoxy, and nitric oxide free radicals. Superoxide is the first reduction product of molecular oxygen, and it is an important source of hydroperoxides and deleterious free radicals.
The oxidative stress in autism may be caused by an imbalance between the generation of reactive oxygen species by endogenous/exogenous pro-oxidants and the defence mechanism against reactive oxygen species by antioxidants. Levels of major antioxidant serum proteins, namely transferrin (iron-binding protein) and ceruloplasmin (copper-binding protein), are decreased in children with autism. There is a positive correlation between reduced levels of these proteins and loss of previously acquired language skills in children with autism. New studies have suggested alterations in the activities of antioxidant enzymes such as superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase in autism.
Wstęp
Autyzm to całościowe zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, które charakteryzują się upośledzeniem interakcji społecznych, brakiem mowy lub zaburzeniami jej rozwoju oraz powtarzalnymi, stereotypowymi wzorcami zachowań i zainteresowaniami dotyczącymi szczególnie obiektów nieożywionych (1).
Etiologia tej choroby nie jest znana. Szacuje się, że jedno dziecko na 250 cierpi na zaburzenia należące do spektrum autystycznego, a ostatnie badania epidemiologiczne przeprowadzone w USA sugerują, że objawy tej choroby dotykają jedno na 150 dzieci. Autyzm może być leczony (farmakologicznie i behawioralnie), ale na dzień dzisiejszy nie jest wyleczalny. Wczesna diagnoza i działanie są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego, wczesnego rozwoju dziecka. Istnieją liczne dowody potwierdzające udział stresu oksydacyjnego w patogenezie różnych schorzeń (2, 3, 4).
Stres oksydacyjny jest określany jako wzmożone wytwarzanie reaktywnych form tlenu, przekraczające wydolność fizjologicznych układów antyoksydacyjnych. W tych warunkach ujawnia się uszkadzające działanie reaktywnych form tlenu wobec związków organicznych, głównie lipidów i białek, czego konsekwencją są zaburzenia strukturalne i czynnościowe na poziomie molekularnym i komórkowym. Wzrasta liczba dowodów, że stres oksydacyjny odgrywa ważną rolę w rozwoju klinicznych objawów autyzmu (5, 6, 7).
Obciążenie tlenowe organizmu w autyzmie
U dzieci autystycznych stwierdza się zmienione poziomy endogennych przeciwutleniaczy. Stężenia głównych białkowych antyoksydantów: transferyny (białko wiążące żelazo) i ceruloplazminy (białko wiążące miedź) występują na niższym poziomie w osoczu u części chorych. Istnieje związek między obniżoną zawartością tych protein a utratą nabytych zdolności mowy u pacjentów cierpiących na zaburzenia należące do spektrum autystycznego. Chorzy, którzy nie utracili umiejętności mowy mają podobne poziomy transferyny i ceruloplazminy, jak dzieci zdrowe (8). Transferyna redukuje zawartość wolnych jonów żelaza (II), które przyczyniają się do obciążenia tlenowego organizmu, gdyż katalizują przemianę nadtlenku wodoru do wysoce toksycznych rodników hydroksylowych w reakcji Fentona. Ceruloplazmina hamuje proces utleniania błon komórkowych, chroniąc wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed atakiem aktywnych rodników tlenowych. Zmienione poziomy tych antyutleniaczy mogą powodować zaburzenia w metabolizmie żelaza i miedzi u autystyków (9). Zmianie ulegają również aktywności enzymatycznych antyutleniaczy: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) oraz peroksydazy glutationowej (GSH-Px). SOD selektywnie usuwa rodniki ponadtlenkowe, hamuje utlenianie tłuszczów przez katalizowanie przemiany ponadtlenków do nadtlenku wodoru i tlenu. CAT z kolei przemienia nadtlenek wodoru do wody i tlenu cząsteczkowego, ograniczając ilość tworzenia wolnych rodników hydroksylowych. GSH-Px także katalizuje m.in. reakcję przekształcania uszkadzającego komórki nadtlenku wodoru do wody (8). Enzymy te wykazują więc wzajemnie uzupełniającą się aktywność w przeciwutleniającym mechanizmie obronnym organizmu, jako że H2O2, będący produktem reakcji katalizowanej przez dysmutazę ponadtlenkową, jest również substratem dla katalazy i peroksydazy glutationowej (10). Część uczonych stwierdza niską aktywność peroksydazy glutationowej oraz dysmutazy ponadtlenkowej w osoczu autystyków (8). Inne wyniki badań doświadczalnych wskazywały na znaczący wzrost aktywności SOD w erytrocytach i płytkach krwi oraz spadek aktywności CAT w erytrocytach (10). Dzieci są bardziej podatne na stres oksydacyjny niż dorośli ze względu na ich naturalnie niski poziom glutationu w okresie niemowlęctwa oraz wczesnego dzieciństwa. Glutation spełnia rolę czynnika odtruwającego, działającego w ustroju jako układ oksydo-redukcyjny, chroniący grupy sulfhydrylowe białek (SH) przed utlenieniem. Obniżone stężenia tego antyoksydantu dodatkowo pogłębiają występujący w autyzmie stres oksydacyjny (11, 12, 13).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2008-11-12
zaakceptowano do druku: 2008-11-28

Adres do korespondencji:
*Joanna Kałużna-Czaplińska
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
tel.: (0-42) 631-31-10
e-mail: jkaluzna@p.lodz.pl

Nowa Pediatria 4/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria