Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2008, s. 73-75
*Artur Gadomski1, Michał Brzewski2, Jadwiga Małdyk3
Ganglioneuroblastoma – guz śródpiersia tylnego u 2,5-letniego chłopca
Ganglioneuroblastoma – posterior mediastinal tumour in 2.5-years boy
1Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Michał Matysiak
2Zakład Radiologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr n. med. Michał Brzewski
3Zakład Patomorfologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Aleksander Wasiutyński
Streszczenie
A boy aged 2.5 years was diagnosed with a posterior mediastinal tumour. The clinical picture of the disease with increased indicators of inflammation and imaging studies suggested a diagnosis of posterior mediastinal abscess, which was not confirmed intraoperatively. On the basis of a histopathological examination of the removed tumour and increased level of catecholamines in a 24-hour urine collection the final diagnosis was determined – ganglioneuroblastoma.
Wstęp
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma i gangloineuroma są guzami współczulnego układu nerwowego. Guzy te najczęściej spotykamy w następujących lokalizacjach: szyja, tylne śródpiersie, nadnercza, przestrzeń zaotrzewnowa, miednica. Ganglioneuroblastoma w przeciwieństwie do neuroblastoma jest guzem bardziej dojrzałym i wyżej zróżnicowanym (ponad 50% utkania stanowi dojrzałe utkanie ganglioneuronalne), czego wynikiem jest jego mniejsza złośliwość nowotworowa . Ganglioneuroma jest najbardziej dojrzałą i zróżnicowaną postacią w tej grupie nowotworów. Neuroblastoma najczęściej jest rozpoznawany u najmłodszych dzieci (mediana wieku poniżej 2. roku życia), pozostałe bardziej dojrzałe guzy występują u starszych dzieci (mediana wieku około 7 lat) (1, 2).
Opis przypadku
2,5 letni chłopiec został przyjęty do oddziału pediatrycznego w ciężkim stanie ogólnym z powodu duszności i gorączki. Przy przyjęciu stwierdzono nieznaczne powłóczenie klatką piersiową przy oddychaniu po stronie prawej oraz stłumienie szmeru pęcherzykowego poniżej szczytu płuca prawego z towarzyszącym stłumieniem wypuku nad całym płucem. W wyjściowych rentgenogramach klatki piersiowej stwierdzono zacienienie pola środkowego płuca prawego zlewające się z sylwetką serca i zacierające zarys przepony, odpowiadające zapaleniu miąższu płucnego, z obecnością płynu w prawej jamie opłucnowej (ryc. 1).
Ryc. 1. Obraz radiologiczny klatki piersiowej (przed zabiegiem operacyjnym).
Wskaźniki stanu zapalnego były wyraźnie podwyższone: OB 80 mm/h, CRP 18,7 mg%. W kontrolnych morfologiach krwi obwodowej obserwowano powoli narastającą niedokrwistość (Hb 9,8 g/dl). Leukocytoza była wyraźnie podwyższona (WBC 23,7 x 103/?l). W rozmazie krwinek białych dominowały granulocyty (pałki 4%, segmenty 78%, limfocyty 12%, monocyty 6%). Saturacja krwi obwodowej wahała się w granicach 93-98%.
Zastosowana skojarzona antybiotykoterapia (cefalosporyna III generacji+aminoglikozyd) przyniosła częściową poprawę w postaci ustąpienia gorączki, obniżenia o około 2 cm linii stłumienia i pojawienia się szmeru pęcherzykowego i trzeszczeń w prawej okolicy pachowej.
Leukocytoza uległa wyraźnemu obniżeniu (WBC 5,4 x 103/?l) z normalizacją obrazu odsetkowego krwinek białych. Posiewy bakteriologiczne krwi i badania serologiczne w kierunku atypowego zapalenia płuc wypadły negatywnie. Po 2 dniach poprawy nastąpiło ponowne pogorszenie ze wzrostem gorączki. Wobec podejrzenia obecności ciała obcego w drogach oddechowych chłopca mogącego być przyczyną nieskuteczności dotychczasowego leczenia, dziecko zostało przeniesione do oddziału pneumonologii celem rozszerzenia diagnostyki i leczenia. W wykonanym badaniu tomografii komputerowej klatki piersiowej rozpoznano w dole płuca prawego przy tylniej ścianie ropień płuca o wymiarach 8 x 6,5 cm, otoczony dość grubą torebką ulegającą wzmocnieniu kontrastowemu oraz naciek zapalny w płucu prawym z obecnością wolnego płynu w prawej jamie opłucnowej (ryc. 2).
Ryc. 2. Obraz klatki piersiowej w tomografii komputerowej.
Wynik badania ultrasonograficznego okolicy śródpiersia tylnego nie wykluczał obecności zmiany litej z ogniskami nasilonego rozmiękania.
Wobec nieskuteczności dotychczasowej wielolekowej antybiotykoterapii i pogarszaniu się stanu ogólnego dziecka zastosowano do leczenia chloramfenicol, który nie przyniósł oczekiwanej poprawy. Chłopiec gorączkował, wysokie wskaźniki stanu zapalnego i zmiany radiologiczne w płucach nadal się utrzymywały. Z powodu narastającej anemizacji chłopiec wymagał przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych. Dziecko zakwalifikowano do leczenia operacyjnego z powodu podejrzenia ciała obcego w prawym oskrzelu i obecności dużego ropnia płuca prawego.
W trakcie zabiegu (torakotomia przez łożysko 5 żebra bez resekcji) stwierdzono guz – torbiel cienkościenną, którą oddzielono od ściany klatki piersiowej w okolicy kręgosłupa i przełyku w śródpiersiu tylnym. Płat środkowy i tylny płuca prawego rozprężył się prawidłowo po usunięciu guza.
Wstępne rozpoznanie ciała obcego i ropnia płuca prawego nie potwierdziło się. Ostateczne rozpoznanie ustalono na podstawie badania histopatologicznego usuniętego guza tylnego śródpiersia – ganglioneuroblastoma, typ guzkowy, klasyczny (w guzie częściowo martwicze, częściowo żywe utkanie ganglioneuroblastoma, ogniskowo zatory w naczyniach poza główną masą guza). Wykonane badania immunohistochemiczne potwierdziły rozpoznanie (dodatnie odczyny: PCNA, MIB-1, ChgrA, S-100, NSE).
Po zabiegu operacyjnym chłopiec został przekazany do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w celu kontynuacji diagnostyki choroby nowotworowej i leczenia.
W celu określenia stopnia zaawansowania choroby nowotworowej wykonano ponowną ocenę dotychczas wykonanych badań obrazowych oraz dodatkowe badania.
Dokonano oceny wyjściowego badania tomografii komputerowej klatki piersiowej stwierdzając:

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2008-11-12
zaakceptowano do druku: 2008-11-26

Adres do korespondencji:
*Artur Gadomski
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii I Onkologii Uniwersytet Medyczny
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: (0-22) 629-06-44
e-mail: agped@amwaw.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria