Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2007, s. 482-491
*Janusz Milanowski
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i inne choroby wywołane pyłami organicznymi
Extrinsic allergic alveolitis and other organic dust induced lung diseases
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Janusz Milanowski
Streszczenie
W niniejszym artykule omówiono etiopatogenezę, epidemiologię, przebieg kliniczny, leczenie i rokowanie chorób układu oddechowego wywołanych przez pyły organiczne: alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, zespołu toksycznego wywołanego pyłem organicznym (ODTS) bisynozy i astmy oskrzelowej.
Summary
Occupational exposure to organic dusts may cause a pulmonary diseases, such as extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis), organic dust toxic syndrome (ODTS), byssinosis, and asthma. The etiopathogenesis, epidemiology, clinical outcome, treatment and prognosis of these diseases were descibed in this paper.
1. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych ( Allergic alveolitis)
Definicja
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP) jest określeniem grupy chorób układu oddechowego wywołanych powtarzaną wziewną ekspozycją na pyły organiczne, z następowym uczuleniem na zawarte w nich składniki.
Na wstępie warto podkreślić, że choroba jest umiejscowiona nie tylko w pęcherzykach płucnych, jak sugeruje jej nazwa, ale też obejmuje zmiany w oskrzelikach, tkance śródmiąższowej, z możliwością wytworzenia ziarniniaków i włóknień w płucach.
Epidemiologia
Na szkodliwe działanie pyłów organicznych narażone są duże grupy ludności stykające się z nimi w czasie pracy. Do najbardziej narażonych grup należą: rolnicy, pracownicy elewatorów i magazynów zbożowych, młynarze, hodowcy ptaków i pieczarek, pracownicy stykający się z pyłem drzewnym. Jak z tego wynika, w naszym kraju narażoną populację stanowią miliony ludzi. Zachorowalność na AZPP w Polsce nie jest znana, ponieważ brak jest dokładnych opracowań epidemiologicznych w tym zakresie. Liczba zgłoszonych i potwierdzonych przypadków choroby zawodowej obejmuje zaledwie margines zjawiska i nie może służyć do oceny rozpowszechnienia choroby.
Częstość występowania AZPP w różnych krajach świata jest uzależniona od wielu czynników. Są to m.in. warunki klimatyczne (częstsze występowanie w klimacie wilgotnym), rodzaj upraw oraz stopień zaawansowania kultury rolnej (automatyzacja i hermetyzacja procesów produkcyjnych zmniejsza narażenie). Znaczenie ma również dobór kryteriów służących do rozpoznania choroby. Pojedyncze doniesienia, m.in. z USA i Kanady, oceniają, że 2-10% rolników i 6-15% hodowców gołębi choruje na AZPP (25). Badania populacji rolniczej w Wielkiej Brytanii oceniają częstość zachorowań na ok. 7%. Częstość zachorowań wśród hodowców gołębi może być znacznie wyższa i może wynosić od 6% do 21% narażonej populacji. W badaniach prowadzonych w pomieszczeniach biurowych zanieczyszczonych przez promieniowce przedostające się do powietrza z systemu klimatyzacyjnego, u 15% pracowników tam pracujących rozpoznano szczególną formę AZPP – gorączkę nawilżaczy ( humidifier fever, ventilation pneumonitis). Interesującym, jak dotąd nie wyjaśnionym, zjawiskiem jest rzadsze występowanie AZPP u palaczy tytoniu.
Etiopatogeneza
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych jest określeniem całej grupy chorób charakteryzujących się bardzo podobnym obrazem klinicznym, lecz wywołanych przez różne czynniki etiologiczne. Większość współczesnych badaczy uważa, że czynnikami tymi są w przeważającej mierze antygeny drobnoustrojowe znajdujące się w pyłach pochodzenia organicznego (12, 13, 23, 30, 31, 46). Zbiorcze zestawienie najbardziej znanych chorób z grupy AZPP oraz czynników je wywołujących przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Ważniejsze choroby z grupy „ alveolitis allergica ”.
Nazwa chorobyŹródło patogennego pyłuCzynnik etiologiczny
Płuco rolnika (farmer´s lung)spleśniałe surowce roślinneMicropolyspora faeni
Thermoactinomyces vulgaris
Gorączka zbożowa Gorączka młynarzy Płuco młócącegozboże i mąkaErwinia herbicola
Sitophilus granarius
Gorączka słodowa (choroba browarników)słód jęczmienny, przy produkcji piwaAspergillus clavatus
Aspergillus fumigatus
Płuco hodowców pieczarekkompost używany do hodowli pieczarekThermoactinomyces vulgaris
Micropolyspora faeni
Bagasozaspleśniała trzcina cukrowaThermoactinomyces sacchari
Choroba serowarówspleśniałe seryPenicillium casei
Acarus siro
Płuco hodowców ptakówodchody, pierze, naskórek ptakówantygeny wytwarzane w organizmie ptaków (białka, polisacharydy)
Choroba drwali odkorowujących klonygrzyby rozwijające się pod korą drzewCryptostroma corticale
Choroba stolarzy i pracowników papiernidrewnoAlternaria
Aspergillus fumigatus
Korkowica (suberoza)spleśniała kora drzewa korkowegoPenicillium frequentans
Choroba robotników produkujących środki piorąceproszek enzymatycznyenzymy proteolityczne wytwarzane przez Bacillus subtilis
W patogenezie AZPP biorą udział zarówno mechanizmy swoiste, jak i nieswoiste. Mechanizmy swoiste, to reakcja alergiczna typu III (Arthusa), typu IV (późna), oraz typu I, czyli natychmiastowa. Mechanizmy nieswoiste, to: reakcja typu ciała obcego, aktywacja dopełniacza drogą alternatywną oraz bezpośrednia aktywacja komórek zapalnych, głównie makrofagów pęcherzykowych.
Według poglądu Pepysa, podstawowym mechanizmem wywołującym AZPP jest reakcja alergiczna typu III (33). Antygeny (zarodniki promieniowców i grzybów, bakterie, białka ptasie), znajdujące się we frakcji respirabilnej (penetrującej do pęcherzyków płucnych) pyłu organicznego, dostają się do oskrzelików i pęcherzyków płucnych, gdzie następuje ich połączenie z przeciwciałami precypitującymi z klasy IgG lub IgM wytworzonymi w czasie poprzedniej ekspozycji na te antygeny. Powstałe kompleksy antygen-przeciwciało przyłączają dopełniacz. Z przyłączonych składników dopełniacza C3 i C5 uwalniają się polipeptydy (anafilatoksyny), które powodują wyzwalanie amin naczynioaktywnych i wzrost przepuszczalności naczyń. Wybitną aktywność biologiczną przejawia składowa C5a. Dzięki jej działaniu następuje migracja leukocytów do miejsca tworzenia kompleksów i ich skupianie się w tym rejonie. Kompleksy immunologiczne są fagocytowane przez granulocyty i uszkadzają ich błony lizosomalne, w wyniku czego uwalniają się enzymy hydrolityczne uszkadzające tkankę płucną. Możliwe jest również uwalnianie się hydrolaz z makrofagów. Za udziałem reakcji typu III w patogenezie AZPP przemawia obecność precypityn w surowicy chorych oraz wyniki badań eksperymentalnych na zwierzętach. Z drugiej zaś strony – nie we wszystkich przypadkach choroby można wykryć precypitujące przeciwciała, a mogą one być obecne u osobników narażonych, lecz bezobjawowych (16). W większości przypadków również nie można znaleźć zmian o typie zapalenia naczyń, charakterystycznych dla reakcji typu III, z udziałem kompleksów immunologicznych. Ponadto, poziom dopełniacza w surowicy w tych przypadkach zwykle pozostaje w normie lub jest podwyższony – inaczej, niż to dzieje się w chorobach kompleksów immunologicznych. Nie udało się też eksperymentalnie wywołać zmian patologicznych przez bierne przeniesienie surowicy od immunizowanych zwierząt i późniejszą inhalację antygenu.
O roli reakcji typu IV (komórkowego) w patogenezie AZPP świadczy coraz więcej faktów klinicznych i eksperymentalnych (37, 38). Szczególne znaczenie przypisuje się powstaniu uczulonych limfocytów T i zjawisku aktywacji makrofagów (27, 28). Wykazano, że uczestniczą one najpierw w powstawaniu zapalenia pęcherzyków płucnych ( alveolitis), a następnie w rozwoju nacieków śródmiąższowych i ziarniniaków w przebiegu AZPP (9, 39). Dowiedziono, że zmiany te mogą rozwinąć się bez udziału dopełniacza, po jego zablokowaniu u uczulonych zwierząt. Zmiany takie udało się również wywołać u nieimmunizowanych świnek morskich, po podaniu do węzłów chłonnych dawki uczulonych komórek pochodzących od świnek immunizowanych. Liczne badania wykazały produkcję czynnika hamującego migrację makrofagów (MIF) przez stymulowane swoistym antygenem limfocyty pochodzące od chorych z AZPP. Na tej obserwacji zostały oparte i szeroko zastosowane odczyny zahamowania migracji makrofagów i leukocytów (30). Posiadają one, według wielu autorów, wysoką swoistość w rozpoznawaniu AZPP. Wiele innych faktów świadczy również na korzyść roli reakcji komórkowej w patogenezie AZPP. Są to między innymi zaburzenia w składzie komórkowym i zmiany biochemiczne w płynie BAL. Stwierdza się w nim znaczny odsetek limfocytów (60-70%) – głównie limfocytów T, wśród których przeważają komórki supresorowe, tworząc stosunek TH/TS<1 (7, 40, 41). Limfocyty te charakteryzują się zwiększoną odpowiedzią na stymulację mitogenami, jak np. phytohemaglutyniną, a także zwiększoną aktywnością antygenów powierzchniowych, takich jak Ia lub MLR1-3. Uczulone przez powtarzającą się ekspozycję (inhalację antygenu) limfocyty T uwalniają limfokiny, które uczestniczą w reakcji zapalnej poprzez aktywację makrofagów i indukowanie chemotaksji. Bezwzględna liczba makrofagów pęcherzykowych w BAL jest również zwiększona i komórki te wykazują cechy aktywacji (m.in. uwalniają znaczne ilości wolnych rodników tlenowych i interleukinę-1). Badania płynu BAL w ostrych przypadkach AZPP i po inhalacji antygenu wykazały wzrost liczby neutrofilów i eozynofilów i zwróciły uwagę na ich znaczenie w patogenezie tej choroby. Stwierdzono również obecność czynników chemotaktycznych dla neutrofilów, uwalnianych głównie przez zaktywowane makrofagi pęcherzykowe. Nowe światło na problem patogenezy AZPP rzucają badania wykazujące rolę produktów drogi lipooksygenazy pochodzących z makrofagów (m.in. leukotrienów LTC4 i LTD4) w wywoływaniu ziarniniaków płucnych.
W pewnej liczbie przypadków AZPP, niewątpliwa wydaje się rola reakcji natychmiastowej. Według badań biorą w niej udział krótko działające immunoglobuliny z klasy IgG (STS-IgG), a nie reaginy z klasy IgE, tradycyjnie wiązane z reakcją typu natychmiastowego. Według Pepysa przeciwciała te mogą „torować drogę” innym typom reakcji immunologicznych, w mechanizmie nazwanym przez niego „gate keeper”. Możliwa jest również reakcja podwójna u jednego osobnika, łącząca odpowiedź natychmiastową z odpowiedzią opóźnioną lub późną, co zresztą znajduje wyraz w czasie przeprowadzanych testów inhalacyjnych (42, 43).
Godna podkreślenia wydaje się teoria poliklonalnej aktywacji komórek, w myśl której pewne choroby płuc mogą być wywołane przez inhalowane substancje, które aktywują komórki płuc na drodze immunologicznej, lecz nieswoistnej. Substancje te, nazwane „aktywatorami wielu klonów komórek” ( polyclonal cell activators), były badane od dawna w wielu pracowniach immunologicznych najczęściej jako adiuwanty reakcji immunologicznych, lecz stosunkowo niedawno zaczęto uważać je za potencjalne czynniki wywołujące niektóre choroby płuc. Mechanizm ich działania polega na jednoczesnym, bezpośrednim aktywowaniu szerokich populacji leukocytów, z towarzyszącym uwalnianiem czynników chemotaktycznych, mitogennych i mediatorów aktywujących inne komórki. Do grupy tych aktywatorów zalicza się niektóre składniki pyłów organicznych, takie jak mikroorganizmy (np. Micropolyspora faeni) oraz ich produkty: endotoksyny, peptydoglikany, niektóre peptydy, białka i enzymy. Zjawiska zapalne wywoływane tą drogą, w przeciwieństwie do swoistej reakcji na pojedynczy antygen, mają szeroki zasięg, wciągając w grę liczne populacje komórek. Ponadto, zjawiska wywołane tymi aktywatorami mogą torować drogę dla typowych reakcji immunologicznych.
Najnowsze poglądy na patogenezę AZPP podkreślają centralną rolę makrofagów pęcherzykowych w uwalnianiu przez nie cytokin prozapalnych MIP-1 i IL-8. Cytokiny te mają właściwość przyciągania komórek zapalnych (limfocytów CD8+ i neutrofilów) do dróg oddechowych. Limfocyty Th1 uwalniają IL-2 i TNF-γ. TNF-γ pobudza z kolei makrofagi do uwalniania zwiększonych ilości TNF ( tumor necrosis factor) oraz IL-1 (17, 44, 45).
Makrofagi zaktywowane przez TNF oraz IL-1 uwalniają szereg biologicznie aktywnych mediatorów, takich jak MAF, MCF oraz MIF (8). Monokiny te przyciągają młode makrofagi do ogniska zapalenia, aktywują je i stymulują ich dojrzewanie. W wyniku takich zjawisk dochodzi do rozwoju ziarniniaków złożonych z komórek nabłonkowych i olbrzymich. Komórki CD8+, wchodzące również w skład ziarniniaków, modulują ich powstawanie poprzez uwalnianie cytokin. Gromadzenie się komórek zapalnych i aktywnych immunologicznie oraz uwalnianie przez nie fibronektyny i vitronektyny doprowadza do przebudowy tkanki śródmiąższowej i włóknienia płuc (5).
Aktywacja komórek tucznych wg niektórych autorów może również mieć pewne znaczenie w patogenezie AZPP.
Podsumowując, uszkodzenie tkanki płucnej w przebiegu AZPP rozwija się jako następstwo całego łańcucha zjawisk takich jak uczulenie, nieswoista aktywacja komórek, rozwój stanu zapalnego ( alveolitis) oraz powstanie komórek pamięci dające możliwość nawracania i ciągłości choroby.
Obraz kliniczny
Obraz kliniczny choroby jest zależny od wielu czynników, m.in. od: 1. rodzaju patogennego pyłu (wielkości cząstek, rozpuszczalności, struktury antygenowej, 2. intensywności i częstości narażenia na pył i 3. rodzaju i intensywności odpowiedzi immunologicznej narażonego organizmu. Istotne w indukcji choroby może okazać się równoczesne występowanie infekcji układu oddechowego, co zostało potwierdzone obserwacjami klinicznymi jak i wynikami badań eksperymentalnych.
Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych jest schorzeniem każdego wieku, spotykanym również u dzieci i młodzieży. Objawy i przebieg choroby są podobne we wszystkich chorobach z grupy AZPP, niezależnie od rodzaju czynnika etiologicznego (34). Czas niezbędny do rozwoju uczulenia drogą inhalacyjną jest zwykle dość długi i wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. W przebiegu klinicznym wyróżnia się dwie formy choroby: ostrą i przewlekłą. Niektórzy autorzy wyróżniają jeszcze trzecią postać – podostrą. Postać ostra występuje w 4-8 godzin po ekspozycji na pył zawierający patogenny antygen i charakteryzuje się dużą intensywnością objawów (6). Objawy ogólne są wyraźne: podwyższona ciepłota ciała, dreszcze, osłabienie, bóle głowy, pocenie się, brak apetytu. Objawy ze strony układu oddechowego obejmują: duszność, suchy kaszel, kłucie w klatce piersiowej, czasami krwioplucie. Osłuchowo można stwierdzić trzeszczenia, najlepiej słyszalne u podstawy płuc. Trzeszczenia mogą być obecne przez wiele dni lub tygodni. Niekiedy mogą wystąpić objawy skurczu oskrzeli, chociaż nie należą one do typowego obrazu choroby (1, 3, 4, 19).
Rutynowe badania laboratoryjne u chorych z AZPP wykazują zwykle przyspieszenie OB i podwyższoną leukocytozę, a zwłaszcza wzrost liczby neutrofilów. Obserwuje się również wzrost poziomu immunoglobulin, z wyjątkiem IgE. Stwierdzano również obecność czynnika reumatoidalnego oraz przeciwciał przeciwjądrowych u tych chorych.
Choroba trwa kilka dni i znika zazwyczaj po przerwaniu ekspozycji na szkodliwy pył. Po ponownej ekspozycji następuje zwykle nawrót choroby (15).
W przypadku długo trwającej ekspozycji na niskie stężenia pyłu może rozwinąć się forma przewlekła AZPP. Odznacza się ona mniej charakterystycznymi objawami: okresowo występuje suchy kaszel, czasami objawy paragrypowe, stopniowo pojawia się duszność wysiłkowa, następnie spoczynkowa i sinica oraz następuje spadek ciężaru ciała. Do tego mogą dołączyć się objawy przewlekłego zapalenia oskrzeli. W końcowym okresie choroby dominują objawy przewlekłej niewydolności oddechowej z obrazem serca płucnego. Częstym zjawiskiem jest podstępny rozwój choroby prowadzący bezpośrednio do fazy przewlekłej, bez charakterystycznych ostrych objawów (41).
Obraz radiologiczny
W początkowym okresie choroby, szczególnie w postaciach ostrych i podostrych, obraz radiologiczny płuc może być normalny, chociaż najczęściej stwierdza się zacienienia drobnoplamiste i siateczkowate, rozsiane przeważnie w środkowych i dolnych polach płucnych. Można również obserwować zlewanie się zacienień, co daje obraz „szkła mlecznego”. Nigdy nie obserwuje się adenopatii wnękowej, ani wysięku opłucnowego. W przewlekłej fazie choroby spotyka się zmiany siateczkowo-guzkowe, a nawet drobnojamiste w postaci tzw. „plastra miodu” ( honeycomb lung). Liczne badania wykazały, że zmiany rozedmowe w badaniu radiologicznym płuc stwierdza się w 15% przypadków przewlekłej formy AZPP. Przy zastosowaniu tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (HRCT) odsetek ten zmniejsza się do ok. 27%. Typowym obrazem końcowego etapu choroby jest rozsiane zwłóknienie płuc z uniesieniem przepony i retrakcją ściany klatki piersiowej (18, 20).
Nie jest wyjaśnione, czy istnieje korelacja między zasięgiem i typem zmian radiologicznych a nasileniem zmian histopatologicznych oraz rokowaniem w tej chorobie. Obserwacje kliniczne jednak wskazują, że obrazy radiologiczne typu „szkła mlecznego” oraz drobnoguzkowe towarzyszą zwykle postaciom ostrym, podczas gdy typowe zmiany śródmiąższowe są obecne w postaciach przewlekłych choroby.
Doświadczenia ostatnich lat wskazują na dużą przydatność tomografii komputerowej (CT) w ocenie zaawansowania zmian radiologicznych w AZPP i w innych chorobach śródmiąższowych płuc. Szczególne znaczenie ma wykonywanie badania CT o wysokiej rozdzielczości (18).
Badania czynnościowe
Badania czynnościowe układu oddechowego w AZPP nie są charakterystyczne i podobne jak w innych chorobach śródmiąższowych płuc. Najczęściej stwierdza się zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego, z redukcją całkowitej (TLC – total lung capacity) i życiowej (VC – vital capacity) pojemności płuc i zmniejszeniem podatności, opisywane jako charakterystyczne dla AZPP. Obserwuje się także zaburzenia typu mieszanego, a nierzadko i obturacyjnego, ujawniające się zwłaszcza w testach drobnych dróg oddechowych, jako manifestacja zmian typu „bronchiolitis”. Ocenia się, że ok. 10-25% chorych wykazuje nadreaktywność oskrzeli. W części przypadków spirogram jest prawidłowy. W okresie ostrym choroby, odpowiedź układu oddechowego pojawia się po 4-8 godzinach po ekspozycji i jest to najczęściej równoczesny spadek FVC i FEV1, z niewielkim zaburzeniem stosunku FEV1/VC %. Mogą wystąpić niewielkie zaburzenia we wskaźnikach przepływu oskrzelowego (22).
Najbardziej czułym zaburzeniem czynności układu oddechowego jest zmniejszenie pojemności dyfuzyjnej (DLCO). Wykazano, że wartość ta jest dobrym wskaźnikiem prognostycznym w AZPP. Upośledzeniu wentylacji i dyfuzji może towarzyszyć w stadium przewlekłym spoczynkowa hipoksemia, nasilająca się wyraźnie po wysiłku i rzadziej – hiperkapnia.
BAL
U chorych z AZPP w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych stwierdza się kilkakrotny wzrost całkowitej liczby komórek (40, 41). Uderzająca jest dominacja limfocytów, które stanowią często ponad 50% populacji. Wśród nich przeważają limfocyty T, a zwłaszcza – CD8+. Dochodzi więc do zachwiania stosunku CD4/CD8 na korzyść tych ostatnich (47). Ponadto, stwierdzono również obecność komórek-zabójców ( natural killer cells), zwłaszcza tych aktywowanych limfokinami. Podobne zmiany w BLA wykazano również u bezobjawowych, narażonych rolników i hodowców ptaków. Nie jest jasne, czy zmiany te należą do typowej, fizjologicznej reakcji zapalnej płuc w odpowiedzi na narażenie środowiskowe, czy też stanowią wstępną, subkliniczną fazę rozwoju choroby, z obecnością „ alveolitis ” o niewielkim nasileniu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ando M, et al.: Curr. Opin. Pulm. Med., 1997, 5:391-95.
2. Barrowcliff DF, et al.: Thorax 1968, 23:490-95.
3. Bouchard S, et al.: Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1995, 152: 997-1002.
4. Brown JE, et al.: Ann. Allergy Asthma Immunol., 1995, 74:45-47.
5. Calvert JE, et al.: Clinical and Experimental Allergy, 1999, 29:166-175.
6. Campbell JM: Brit. Med. J., 1932, 2:1143.
7. Costabel U: Eur. Respir. J., 1988, 1:5-8.
8. Dai H, et al.: Clinical and Experimental Allergy 1999, 29:1209-1213.
9. Dakhama A, et al.: Eur. Respir. J., 1996, 9:1456-62.
10. Denis M: Am. J. Respir. Crit. Care. Med., 1995, 151:164-69.
11. Do Pico DA: Am. J. Ind. Med., 1986, 10:261.
12. Dutkiewicz J, et al.: Biologiczne szkodliwości zawodowe. PZWL, Warszawa, 1989.
13. Dutkiewicz J, et al.: (red.) Hazardous materials toxicology. Clinical principles of environmental health. Williams & Wilkins, 1992, 589-99.
14. Emanuel DA, et al.: Am. J. Med., 1964, 37:392-401.
15. Emanuel DA, et al.: Chest 1975, 67:293-97.
16. Erkinjuntti-Pekkanen R, et al.: Allergy 1999, 54:1181-1187.
17. Fukuzawa J, et al.: Nippon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 1996, 34:978-82.
18. Hansell DM, et al.: Radiology 1996, 199:123-28.
19. Hapke EJ, et al.: Thorax 1968, 23:451-467.
20. Howard J, et al.: Radiology 1970, 97:341-50.
21. Husman K, et al.: Am. J. Ind. Med., 1990, 17:79-80.
22. Kokkarinen JI, et al.: Am. Rev. Respir. Dis., 1992, 145:3-5,
23. Lacey J: Postharvest News and Information, 1990, 1:113-17.
24. Lecours R, et al.: Thorax 1986, 41:924-26.
25. Madsen D: Am. Rev. Respir. Dis., 1976, 113:171-79.
26. May JJ: Am. J. Ind. Med., 1990, 17:111-13.
27. Milanowski J, et al.: Allergol. Immunopathol., 1990, 18:211-15.
28. Milanowski J: J. Toxicol. Environ. Health 1997, 50:101-14.
29. Milanowski J: Inhalation Toxicology, 1997, 9:369-88.
30. Milanowski J: Ann. Allergy, 1992, 68:89.
31. Milanowski J: Pneum. Pol., 1988, 56:100-105.
32. Milanowski J: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 1997, 3:22-28.
33. Pepys J: Hypersensitivity diseases of the lungs due to fungi and organic dusts. S. Karger, Basel, 1969.
34. Ramazzini B: De Morbus Artificum Diatriba. 1713. Typographia Caroli Columbi, Roma 1953.
35. Rask-Andersen A: Brit. J. Ind. Med., 1989, 46:233-38.
36. Raymenants E, et al.: Thorax 1990, 45:713-714.
37. Reynolds HY: Lung 1988, 166:189-208.
38. Rose C, et al.: Am. Rev. Respir. Dis., 1992, 145:2-4.
39. Rylander R, et al.: Eur. Respir. J., 1999, 13:1151-1157.
40. Salvaggio JE: Hosp. Pract., 1995, 30:57-62, 65-66.
41. Salvaggio JE: Clin. Exp. Allergy, 1990, 20:137-146.
42. Sharma OP, et al.: Semin. Respir. Infect., 1995, 10:96-106.
43. Shellito JE: Sem. Respir. Med., 1991, 12:196-202.
44. Suga M, et al.: Sarcoidosis Vasc. Diffuse Lung Dis., 1997, 14:2, 131-38.
45. Sugiyama Y, et al.: Eur. Respir. J., 1995, 8:1084-90.
46. Terho EO: Microbiological and serological studies on farmer´s lung disease. Publication of the University of Kuopio Medicine. Series Original Reports 1978, 1.
47. Wahlstrom J, et al.: Clin. Exp. Immunol., 1998, 112:1-9.
otrzymano: 2007-04-26
zaakceptowano do druku: 2007-07-30

Adres do korespondencji:
*Janusz Malinowski
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego
ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
tel.: (0-81) 742-52-40, 724-44-31
e-mail: pulm_dpt@eskulap.am.lublin.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych