Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2002, s. 9-11
Tomasz Pasierski
Współczesne sposoby leczenia miażdżycy i zapobiegania ostrym zespołom wieńcowym
Current concepts of treatment of atherosclerosis and prevention of coronary events
Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Hanna Szwed
Streszczenie
Czynniki leżące u podstaw rozwoju miażdżycy mogą być skutecznie modyfikowane. Statyny zmniejszają progresję miażdżycy oraz reakcję zapalną w blaszce miażdżycowej. Ich korzystny wpływ na przeżycie potwierdzono w dużych badaniach klinicznych. Przewlekłe stosowanie leków przeciwzakrzepowych zmniejsza ryzyko niedokrwiennego zdarzenia naczyniowego. Zmniejszenie zdarzeń wieńcowych w wyniku leczenia inhibitorami konwertazy wynika raczej z ich korzystnego działania profibrynolitycznego i przeciwzapalnego niż z regresji zmian miażdżycowych.
Summary
Factors that underlie the development of atherosclerosis may be modified. Statins decrease the progression of atherosclerosis and inflammatory reaction within vessel wall. When used in clinical studies they reduced the frequency of coronary events and mortality. Risk of coronary events is decreased also by long term antithrombotic therapy. Angiotensin converting enzyme inhibitors do not cause the atherosclerosis regression but they decrease the prevalence of myocardial infarction. This effect may be caused by their profibrynolytic and antiinflammatory activity.
Modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy, najważniejszymi z których są palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, wysokie stężenie cholesterolu zawartego w lipoproteinach LDL i niskie stężenie cholesterolu w lipoproteinach HDL oraz cukrzyca, zapobiega powstawaniu nowych zmian miażdżycowych (8). Istnieją ponadto możliwości farmakologicznego oddziaływania na istniejące już zmiany miażdżycowe. Badania eksperymentalne wskazują na to, że wraz ze zmniejszeniem stężenia cholesterolu, zarówno poprzez modyfikację diety, jak też postępowanie farmakologiczne, obserwuje się cofanie zmian miażdżycowych. Na ogól jednak proces regresji ogranicza się do cofania wczesnych zmian odpowiadających nacieczeniu tłuszczowemu (typu I-III), a nie bardziej złożonych zmian miażdżycowych (25).
Statyny – leki hamujące reduktazę hydroksymetylo-glutarylo koenzymu A stanowią najsilniejszą grupę leków zmniejszającą stężenie cholesterolu zawartego w lipoproteinach LDL. Ich stosowanie prowadziło w warunkach eksperymentalnych do zmniejszenia ilości makrofagów w blaszce miażdżycowej oraz zlokalizowanych pozakomórkowo lipidów i do zwiększenia ilości kolagenu i komórek mięśni gładkich w blaszce miażdżycowej (24). Sama objętość blaszek miażdżycowych nie ulegała jednak zmianie. Wspomniane procesy uważane są jednak za korzystne, gdyż zmieniona struktura blaszki zmniejsza ryzyko jej pęknięcia lub erozji jej powierzchni, a tym samym wystąpienia zdarzeń wieńcowych. Jednym z badań, w których oceniano wpływ statyn na progresję zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych było badanie MAAS (19). Oceniano w nim wpływ simwastatyny na progresję miażdżycy tętnic wieńcowych u mężczyzn z hipercholesterolemią. Obserwacja trwała średnio 4 lata. Okazało się, że simwastatyna znacznie ograniczyła progresję miażdżycy tętnic wieńcowych, lecz nie była w stanie odwrócić tego procesu. Przy stosowaniu simwastyny narastanie średniego zwężenia w trakcie badanego okresu wyniosło jedynie 0,02 mm, natomiast w grupie otrzymującej placebo wyniosło 0,08 mm. W wyniku stosowania statyn możemy więc liczyć raczej na zmniejszenie progresji miażdżycy tętnic wieńcowych, niż na ich rzeczywistą regresję, która osiągana jest rzadko.
Procesy prowadzące do zmniejszenia narastania zwężenia, a nawet zwiększenia światła tętnicy wieńcowej w trakcie leczenia statynami nie zostały jednoznacznie określone. Badania z zastosowaniem tomografii komputerowej wiązką elektronów wykazały, że leczenie statynami, które prowadzi do zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL poniżej 120 mg/dl (3,10 mmol/l) wiąże się z nieznacznym (średnio o 7%) zmniejszeniem objętości blaszek miażdżycowych (5). Z drugiej strony wewnątrzwieńcowe badania ultradźwiękowe (IVUS) wykazały, że wzrost pola przekroju światła naczynia w trakcie leczenia statynami wynika w większym stopniu z korzystnej przebudowy, czyli poszerzenia sąsiadującej z blaszką miażdżycową zdrowej ściany tętnicy niż z samego zmniejszenia objętości blaszki miażdżycowej (13).
Niezależnie od wpływu na regresję zmian miażdżycowych statyny wywierają korzystny wpływ na występowanie zdarzeń wieńcowych i umieralność z przyczyn wieńcowych Po raz pierwszy korzyści ze stosowania tego leku w prewencji pierwotnej wykazano w badaniach WOSCOP obejmujących mężczyzn z hipercholesterolemią (28). Przyjmowanie 40 mg prawastatyny w skojarzeniu z dietą spowodowało obniżenie częstości zgonów w wyniku choroby wieńcowej lub zawału mięśnia sercowego o 31% w ciągu pięciu lat oraz prowadziło do bliskiej znamienności statystycznej redukcji umieralności całkowitej (22%, p= 0,051). W drugim badaniu prewencji pierwotnej – AFCAPS/TexCAPS wzięły udział osoby ze stężeniami cholesterolu całkowitego i frakcji LDL w szerokich granicach oraz z obniżonym stężeniem cholesterolu HDL, w tym również kobiety (9). Leczenie lowastatyną w dawce dopasowanej do obniżenia cholesterolu LDL poniżej 110 mg/dl zmniejszyło częstość występowania pierwszego w życiu zdarzenia wieńcowego o 37%, w tym zawału serca o 40%, a niestabilnej choroby wieńcowej o 32%. Jeszcze większe korzyści przynosi leczenie statynami u chorych ze stabilną chorobą wieńcową lub po przebytym zawale serca. W badaniu 4S, które obejmowało 4444 osób z hipercholesterolemią i chorobą wieńcową, (79% po zawale serca) wykazano, że leczenie simwastatyną przez okres 5,4 lat zmniejszyło umieralność całkowitą o 30%, a częstość zdarzeń wieńcowych o 34% (23). W badaniu CARE obejmującym osoby po zawale serca ze średnimi stężeniami cholesterolu, leczenie prawastatyną prowadziło do zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych o 24% (22). Badanie LIPID obejmowało zarówno osoby po przebytym zawale serca (66%) jak też po niestabilnej dławicy, w podobnie szerokim zakresie stężeń cholesterolu, co w badaniu CARE. Leczenie prawastatyną przez okres 6,8 lat prowadziło do zmniejszenia umieralności całkowitej o 23% (18).
Fibraty są lekami, które znacznie zmniejszają stężenie triglicerydów oraz zwiększają stężenie cholesterolu frakcji HDL. Należący do leków tej grupy bezafibrat hamował progresję miażdżycy tętnic wieńcowych u młodych mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego (10). W badaniu Va-HIT, w grupie mężczyzn o umiarkowanym stężeniu cholesterolu LDL i niskim stężeniu cholesterolu HDL, z których 61% podawało w wywiadzie zawał serca wykazano, że stosowanie gemfibrozilu powoduje zmniejszenie ryzyka zdarzenia wieńcowego o 22% (2).
Miażdżycorodne działanie cholesterolu LDL wiąże się z jego oksydacyjną modyfikacją. Badania eksperymentalne wskazują na to, że działająca antyoksydacyjnie witamina E hamuje rozwój miażdżycy. Jak dotąd nie potwierdzono jednak korzyści płynących ze stosowania jednej z postaci tej witaminy (alfa tokoferolu), zarówno w pierwotnej jak i we wtórnej prewencji choroby wieńcowej (7, 11, 15). Okazuje się, że stosowany doustnie alfa tokoferol nie ma wpływu na utlenianie lipidów (21).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 1/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych