Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2009, s. 63-67
*Sławomir Lech Czaban1, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz1, Jadwiga Jaworowska3, Wojciech Kuźniak2, Jerzy Robert Ładny1, Bogusław Poniatowski1
Zapalenia płuc u chorych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia – praca oryginalna
Pneumonia in patients after out-of-hospital cardiac arrest treated in emergency department – original paper
1Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik Zakładu: prof dr hab. med. Jerzy Robert Ładny
2Szpitalny Oddział Ratunkowy, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Kierownik Oddziału: dr n. med. Bogusław Poniatowski
3Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr hab. med. Elżbieta Tryniszewska
Streszczenie
Wstęp: Zatrzymanie krążenia jest patologią wywołującą różnorodne powikłania w ustroju człowieka, do których zalicza się również zapalenie płuc. Czynnikami predysponującymi do zapalenia płuc jest możliwość aspiracji treści z jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego we wczesnym okresie zatrzymania krążenia, jak również mikroaspiracja tej treści pomiędzy mankietem uszczelniającym rurki intubacyjnej, a ścianą tchawicy w późniejszych etapach leczenia. Celem pracy jest analiza czynników etiologicznych zapaleń płuc u chorych po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia leczonych w SOR oraz próba zakwalifikowania zapaleń płuc rozwijających się w tej grupie chorych z uwzględnieniem obowiązujących kryteriów. Materiał i metody:Badaniami objęto grupę 28 chorych leczonych w SOR USK w Białymstoku po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Analizie poddano wyniki badań mikrobiologicznych. Stosowano kryteria ustalone przez American Thoracic Society i Infectious Diseases Society of America, Centers for Disease Control oraz skalę zapalenia płuc CPIS – Clinical Pulmonary Infection Score. Wyniki:Stwierdzono, że u chorych po zatrzymaniu krążenia leczonych w SOR rozpoznać można zapalenie płuc pozaszpitalne (CAP), zapalenie płuc związane z opieką zdrowotną (HCAP) oraz wczesne szpitalne zapalenie płuc (HAP) z jego szczególną postacią czyli zapaleniem płuc związanym z wentylacją mechaniczną (VAP). Z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych hodowano w 45,24% bakterie G(+), w 33,33% bakterie G(-) i w 21,43% grzyby. Stwierdzono również obecność szczepów wieloopornych w materiale biologicznym pobranym w badanej populacji chorych. Wnioski:W grupie pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia występują różne subpopulacje chorych, które wymagają dokładnej charakterystyki w celu prawidłowego rozpoznania rodzaju zapalenia płuc, a tym samym włączenia właściwej antybiotykoterapii empirycznej. Wczesne zapalenie płuc rozwijające się w SOR może być zakażeniem wywołanym przez wielooporne szczepy bakteryjne i grzyby, co należy uwzględnić w schematach antybiotykoterapii stosowanych w oddziale.
Summary
Introduction:Cardiac arrest is a pathology leading to various complications in an organism, including pneumonia. Potential aspiration of contents of the oral cavity, throat and the alimentary tract in an early stage of cardiac arrest, as well as microaspiration between the cuff of a tracheal tube and a tracheal wall in later stages of treatment are factors predisposing to pneumonia. The aim of the study is to analyze etiologic factors of pneumonia in patients treated in an emergency department after out-of-hospital cardiac arrest, and to classify the cases of pneumonia of those patients according to currently biding criteria. Materials and methods:A group of 28 patients treated in the University Hospital in Bialystok Emergency Department after out-of-hospital cardiac arrest was examined. The results of microbiological tests were analysed. The criteria established by the American Thoracic Society and the Infectious Diseases Society of America,Centers for Disease Control and the CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score) scale of pneumonia were applied. Results: The cardiac arrest patients treated in the emergency department were diagnosed with out-of-hospital acquired pneumonia (CAP), healthcare-associated pneumonia (HCAP), and early hospital acquired pneumonia (HAP) with its special form – ventilation-associated pneumonia (VAP). 45,24% Gram-positive pathogens, 33,33% Gram-negative pathogens and 32,14% fungi were cultivated from the broncho-alveolar lavage. Presence of multiresistant strains was confirmed in biological material. Conclusions: There are various subpopulations of the out-of-hospital cardiac arrest patients that require a precise characterization in order to determine the type of pneumonia and choose the right empirical antibiotic therapy. Hospital acquired pneumonia (HAP) developed in an emergency department can be an infection caused by multiresistant strains of bacteria and fungi, which should be accounted for in the schemes of antibiotic therapy used in the departament.Wstęp
Zespół poresuscytacyjny charakteryzują czasowe zmiany czynnościowe narządów, które rowinąć się mogą w trzech następujących po sobie etapach. Pierwszy stanowią zaburzenia czynności narządów rozwijające się w pierwszych 24 godzinach po resuscytacji i zależne są od czasu podjęcia resuscytacji, czasu jej trwania, jak również jej efektywności. Drugi to zaburzenia czynności narządów w pierwszych kilku dobach po resuscytacji, które prezentować mogą postępującą niewydolność prowadzącą do zespołu dysfunkcji wielonarządowej (MODS). Ostatnim etapem zmian po resuscytacji są wtórne, późne zaburzenia czynnościowe narządów (1). Układ oddechowy podlega zmianom we wszystkich okresach zespołu poresuscytacyjnego. Zapalenie płuc u chorych po resuscytacji oddechowo-krążeniowej, należy do późnych zaburzeń czynnościowych i wiąże się głównie z zakażeniem związanym z utrzymywaniem sztucznych dróg oddechowych i stosowaniem wentylacji mechanicznej (1). Zatrzymanie krążenia w istotny sposób predysponuje pacjenta do rozwoju powikłań pod postacią zapalenia płuc, co wiąże się z aspiracją wydzieliny z górnych dróg oddechowych oraz treści z przewodu pokarmowego do układu oddechowego we wczesnym okresie, czy też wiąże się z przeintubowywaniem chorego lub mikroaspiracjami treści z jamy ustno-gardłowej obok mankietu uszczelniającego rurki intubacyjnej w okresie późniejszym (2, 3). Rzadsze drogi zakażenia układu oddechowego to inhalacja aerozoli zawierających patogeny, droga krwiopochodna oraz translokacja drobnoustrojów z przewodu pokarmowego. Z punktu widzenia epidemiologicznego zapalenia płuc u chorych po zatrzymaniu krążenia można podzielić na wczesne, rozwijające się do 4 doby pobytu w szpitalu, lub późne, które powstają po upływie 5 dób (4). Zapalenia płuc pozostają ważnymi przyczynami chorobowości i zgonów, pomimo postępu w leczeniu przeciwbakteryjnym i stosowaniu nowych metod postępowania terapeutycznego i profilaktycznego (3). Szpitalne zapalenie płuc (HAP) (Hospital Aquired Pneumonia) definiuje się jako zapalenie płuc, które wystąpiło po 48 godzinach od przyjęcia do szpitala u chorego, u którego wykluczy się uprzednio istniejące infekcje w okresie inkubacji. Zapalenie płuc związane z opieką medyczną (HCAP) (Healthcare Associated Pneumonia) to zapalenie płuc u wszystkich chorych, którzy byli hospitalizowani na oddziale pomocy doraźnej przez okres 2 dni i dłużej w ciągu 90 dni od zakażenia, u chorych którzy przebywali w domu opieki lub zakładzie opieki przewlekłej; u chorych, którym w ciągu ostatnich 30 dni od aktualnego zakażenia podawano dożylnie antybiotyki, zastosowano chemioterapię lub którym leczono rany oraz u chorych, którzy z innych powodów zgłosili się do szpitala lub stacji hemodializ. Wyodrębnionym z grupy szpitalnych zapaleń płuc jest zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną (VAP) (Ventilator Associated Pneumonia), które występuje po upływie 48-72 godzin od intubacji dotchawiczej (3).
Celem pracy była próba określenia typu zapalenia płuc u chorych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia, jak również określenie drobnoustrojów wywołujących zapalenia płuc w tej grupie chorych.
Materiał i metody
Badaniami objęto grupę 28 chorych (7 kobiet i 21 mężczyzn) po przebytym pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia i skutecznej resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Rozpiętość wiekowa w badanej grupie była duża i zawierała się w przedziale od 21 do 83 lat. Do dominujących chorób, które stwierdzono w grupie chorych z zatrzymaniem krążenia należy zaliczyć: udar niedokrwienny mózgu (n=1), cukrzyca (n=4), ostry zespół wieńcowy (n=4), astma (n=2), przewlekła niewydolność nerek (n=1), wstrząs pourazowy (n= 1), wstrząs hypowolemiczny w przebiegu krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego (n=1), kardiomiopatie i przewlekła niewydolność krążenia (n=9), przewlekła obturacyjna choroba płuc (n=2), szpiczak mnogi (n=1), akoholizm przewlekły i zatrucia alkoholem różnego pochodzenia (n=6). Rozpoznanie zapalenia płuc stawiano na podstawie: objawów klinicznych, stwierdzanych w badaniu przedmiotowym, wyników badań laboratoryjnych (leukocytoza, stężenie białka CRP, stosunek PaO2/FiO2) oraz obrazu radiologicznego płuc (zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej i/lub tomografia komputerowa). W celu zobiektywizowania rozpoznania zapalenia płuc posługiwano się uproszczoną skalą CIPS (Clinical Pulmonary Infection Score) w modyfikacji Singh i Luna, na podstawie której rozpoznawano infekcję płuc przy punktacji wynoszącej 5 punktów i więcej (5, 6). Do badań mikrobiologicznych pobierano popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe oraz krew.
W żadnym przypadku nie pobrano płynu z jamy opłucnowej, gdyż w badanej grupie nie było pacjenta, który miałby wskazania do nakłucia jamy opłucnej. Badania mikrobiologiczne pobranego w badanej grupie chorych materiału biologicznego wykonywane były w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W pracy posługiwano się definicjami i kryteriami opracowanymi przez American Thoracic Society i Infectious Diseases Society of America oraz Center for Disease Control and Prevention (Atlanta) (3, 7).
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kübler A: Układ oddechowy u chorych w okresie poresuscytacyjnym. [W:] Kübler A, Mysiak A (red.), Choroba poresuscytacyjna. Wrocław; Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner 2005: 153-159.
2. Ibrahim HI, et al.: The occurrence of ventilator-associated pneumonia in a community hospital: Risk factors and clinical outcomes. Chest 2001; 120: 555-561.
3. Niederman MS, et al.: Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 388-416.
4. Pawińska A: Szpitalne zapalenie płuc. [W:] Dzierżanowska D (red.), Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych. Bielsko-Biała; alfa-medica press 2007: 245-271.
5. Luna CM, et al.: Resolution of ventilator-associated pneumonia: prospective evaluation of the clinical pulmonary infection score as an early clinical predictor of outcome. Crit Care Med 2003; 31: 676-682.
6. Singh N, et al.: Short-course empiric antibiotic therapy for patients with pulmonary infiltrates in the intensive care unit. A proposed solution for indiscriminate antibiotic prescription. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 505-511.
7. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA: CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control 2008; 36: 309-332.
8. Grochowska M, Semczuk K, Zacharska H: Definicje kliniczne i podział zakażeń szpitalnych. [W:] Dzierżanowska D (red.), Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych. Bielsko-Biała; alfa- medica press 2007: 245-271.
9. Trouillet JL, et al.: Ventilator-associsted pneumonia caused by potentially drug-resistant bacteria. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: 531-539.
10. El Sohl AA, et al.: Etiology of severe pneumonia in the very elderly. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 645-651.
11. El Sohl AA, et al.: Impact of invasive strategy on management of antimicrobial treatment failure in institutionalized older people with severe pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 1038-1043.
12. Wójkowska-Mach J, et al.: Hospital-Acquired Pneumonia in the Intensive Care Units of Polish Hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27: 784-786.
13. Wójkowska-Mach J, et al.: Szpitalne zapalenia płuc u chorych operowanych. Analiza wyników systemu czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Anest Inten Terap 2007; 39: 26-31.
14. Łukaszewski MK, Durek G: Diagnostyka i leczenie zapalenia płuc związanego z terapią wentylacyjną – opis przypadku. Anest Inten Terap 2006; 38: 29-32.
15. Cabello H, et al.: Bacterial colonization of distal airways in healthy subiects and conic lung diseases: a bronchoscopic study. Eur Respir J 1997; 10: 1137-1144.
16. Abrahamian FM, et al.: Health care-associated pneumonia: identification and initial management in the ED. AM j eMERG mED 2008; 26: 1-11.
otrzymano: 2008-11-17
zaakceptowano do druku: 2008-12-17

Adres do korespondencji:
*Sławomir Lech Czaban
Szpitalny Oddział Ratunkowy USK w Białymstoku
ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
tel.: (0-85) 746-88-31; tel/fax.: (0-85) 746-84-65
e-mail: sczaban@gazeta.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych