Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2012, s. 3-7
*Łukasz Szarpak, Marcin Madziała
Występowanie epizodów padaczki u dzieci
Occurrence of the episodes of epilepsy at children
Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie
Prorektor: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański
Summary
Introduction. Epilepsy is one from the most frequent, and at children the most frequent disease of nervous arrangement. The serious clinical problem makes up from point of the sight of rescue medicine from the attention on high mortality.
Material and methods. Analysis of paediatric patients treated in the Regional Specialist Hospital in Lodz because of the epilepsy in the period 2008-2009. Analysis it was conducted in the support about medical records. Such parameters were subjected the analysis how: age and the patients sex, the time of day and year, the kind of epilepsy and the time of the hospitalization.
Results. Among treated 244 children (133 girls, 111 boys) in the age 3 months-17 years (mean age 8,56 years) were the cause of the hospitalization the assault of epilepsy.
Conclusions. Episodes of epilepsy relate to young girls than boys more often. The maximum of epilepsy assaults was observed morning hours 8 a.m. and in the month the July. Spontaneous epilepsy and epilepsy teams about the situated beginning are the recognized kind of epilepsy the most often.Wprowadzenie
Padaczka jest częstym zespołem chorobowym obserwowanym wśród dzieci i młodzieży. Występuje u 1,0% osób w wieku rozwojowym, zaś 50-60% wszystkich padaczek ma swój początek przed 16 r.ż. (1, 2).
Padaczka to zespół kliniczny charakteryzujący się występowaniem nawracających napadów padaczkowych (3). Jest ona skutkiem nieprawidłowej, nadmiernej bądź synchronicznej czynności bioelektrycznej mózgu. W zależności od zlokalizowania nadpobudliwych ośrodków oraz zakresu, jak i szybkości szerzenia się wyładowań, napady padaczkowe mogą przyjmować różnorodną formę kliniczną (2, 3).
Rozpoznanie padaczki opiera się na dokładnym określeniu rodzaju napadu padaczkowego, ze szczególnym naciskiem kładzionym na wyeliminowanie innych przyczyn zaburzeń wywołujących zmiany organiczne uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy (np. spadek poziomu glukozy we krwi).
Celem pracy jest próba oceny częstości występowania napadów padaczki u dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi w latach 2008-2009.
Materiał i metody
W pracy analizowano retrospektywnie przypadki napadów padaczki wśród pacjentów pediatrycznych w oparciu o karty leczenia szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Analizie poddano takie parametry, jak: wiek i płeć pacjentów, porę dnia i roku, liczbę dni hospitalizacji oraz typ napadu padaczki.
Analiza dotyczyła lat 2008-2009 i opierała się na dokumentacji medycznej. Przeprowadzono ją, przestrzegając przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Normalność rozkładu zmiennych zbadano za pomocą poziomu istotności p dla testu Shapiro-Wilka. W przypadku normalności rozkładu średnie różnice badano testem par t-Studenta. W pozostałych przypadkach korzystano z testu nieparametrycznego Wilcoxona a otrzymane wyniki opisano i przedstawiono na wykresach za pomocą mediany.
Badanie zależności między częstością występowania badanych zmiennych w analizowanych przekrojach badano testem niezależności chi-kwadrat z przyjętym poziomem istotności p = 0,05. Dla tablic dwudzielczych siłę zależności między zmiennymi zbadano dodatkowo współczynnikiem V-Cramera.
Wyniki
W okresie dwóch lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi leczono 244 przypadki napadów padaczki wśród dzieci w wieku od 3 miesięcy do 17 lat. W badanej grupie przeważały dziewczęta (n = 133; 55%) nad chłopcami (n = 111; 45%; p < 0,001).
Średnia wieku badanej grupy wynosiła 8,56 lat ± 5,12 i była nieznacznie wyższa dla dziewcząt (8,81 lat) aniżeli chłopców (8,25 lat). Najbardziej liczną grupą wiekową były osoby w 11 r.ż. stanowiące 7% badanej grupy. Wśród osób w wieku 16 lat odnotowano jedynie 5 przypadków (ryc. 1; p = 0,0000).
Ryc. 1. Rozkład wieku grupy badawczej.
W grupie chłopców najwięcej przypadków napadów padaczki odnotowano wśród pacjentów w wieku 10 lat (n = 11), następnie w wieku 13 lat (n = 10). Wśród chłopców w wieku 16 lat odnotowano najmniejszą liczbę przypadków (n = 2; p = 0,0012). Wśród dziewcząt najwięcej przypadków odnotowano natomiast w 11 oraz 17 r.ż. (n = 12 dla każdej z grup wiekowych), następnie w 6 r.ż. (n = 10). Podobnie jak w przypadku chłopców, tak też wśród dziewcząt najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 16 lat (p = 0,00007). Test U Manna-Whitneya nie wykazał istotnie statystycznej różnicy w średniej wieku dziewcząt i chłopców (ryc. 2; p = 0,3854).
Ryc. 2. Wykres ramka – wąsy średniej wieku z uwzględnieniem płci w materiale badawczym.
Przeprowadzona analiza z uwzględnieniem występowania napadów padaczki w cyklu dobowym wykazała największe nasilenie występowania napadów padaczki w okresie 9:00-9:59 (n = 72; 30%), następnie 8:00-8:59 (n = 38; 16%). W godzinach 16:00-16:59, 23:00-23:59 oraz 2:00-5:59 nie odnotowano żadnych przypadków (ryc. 3; p = 0,0000). Dodatkowa analiza na podstawie godzin zgrupowanych do czterech rozłącznych grup: 0:00-5:59, 6:00-11:59, 12:00-17:59, 18:23:59 wykazała największe nasilenie przypadków napadu padaczki w godzinach przedpołudniowych (6:00-11:59 – 153 przypadki; 63%), następnie w okresie późnowieczornym 18:00-23:59 (n = 58; 24%). W okresie 12:00-17:59 odnotowano 13% wszystkich przypadków (n = 31). Najmniej, bo jedynie dwa przypadki, odnotowano w okresie 0:00-5:59 (p = 0,0000). Test U Manna-Whitneya nie wykazał istotnie statystycznej różnicy w występowaniu napadów padaczki u chłopców i dziewcząt względem godziny (p = 0,3667).
Ryc. 3. Rozkład występowania epizodów padaczki w cyklu dobowym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Forsgren L et al.: The epidemiology of epilepsy in Europe – a systematic review. Eur J Neurol 2005; 12 (4): 245-53. 2. Bartolini E, Bell GS, Sander JW: Multicultural challenges in epilepsy. Epilepsy Behav 2011; 20 (3): 428-34. 3. Bhalla D et al.: Etiologies of epilepsy: a comprehensive review. Expert Rev Neurother 2011; 11 (6): 861-76. 4. Carpio A et al.: Mortality of epilepsy in developing countries. Epilepsia 2005; 46 Suppl 11: 28-32. 5. Chang YH et al.: Risk of mortality among patients with epilepsy in southern Taiwan Seizure 2011. 6. Gomes MM: Mortality from epilepsy: Brazil (capitals) 1980-2007. Arq Neuropsiquiatr 2011; 69 (2A): 166-69. 7. Rakitin A et al.: Mortality risk in adults with newly diagnosed and chronic epilepsy: a population-based study. Eur J Neurol 2011; 18 (3): 465-70. 8. Ridsdale L et al.: Epilepsy mortality and risk factors for death in epilepsy: a population-based study. Br J Gen Pract 2011; 61 (586): e271-e278. 9. Sillanpaa M, Shinnar S: Long-term mortality in childhood-onset epilepsy. N Engl J Med 2010; 363 (26): 2522-29. 10. Simpson PJ: Epilepsy: increased mortality risk linked with childhood-onset epilepsy. Nat Rev Neurol 2011: 7 (3): 124. 11. Terra VC et al.: Mortality in children with severe epilepsy: 10 years of follow-up. Arq Neuropsiquiatr 2011; 69 (5): 766-69. 12. Smith ML, Elliott I, Naguiat A: Sex differences in episodic memory among children with intractable epilepsy. Epilepsy Behav 2009; 14 (1): 247-49. 13. Quinones-Nunez M, Lira-Mamani D: Epidemiological profile of epilepsy in a hospital population in Lima, Peru. Rev Neurol 2004; 38 (8): 712-15. 14. Ong LC et al.: Sleep habits and disturbances in Malaysian children with epilepsy. J Paediatr Child Health 2010; 46 (3): 80-84. 15. Jonsson P, Eeg-Olofsson O: 10-Year outcome of childhood epilepsy in well-functioning children and adolescents. Eur J Paediatr Neurol 2011; 15 (4): 331-37. 16. Guekht A et al.: The epidemiology of epilepsy in the Russian Federation. Epilepsy Res 2010; 92 (2-3): 209-18. 17. Dagar A et al.: Epilepsy Surgery in a Pediatric Population: A Retrospective Study of 129 Children from a Tertiary Care Hospital in a Developing Country along with Assessment of Quality of Life. Pediatr Neurosurg 2011; 47 (3): 186-93. 18. Kim H et al.: Safety and utility of supplemental depth electrodes for localizing the ictal onset zone in pediatric neocortical epilepsy. J Neurosurg Pediatr 2011; 8 (1): 49-56. 19. Uliel-Sibony S et al.: Pediatric temporal low-grade glial tumors: epilepsy outcome following resection in 48 children. Childs Nerv Syst 2011; 27 (9): 1413-18. 20. Caraballo R et al.: Hemispherectomy in pediatric patients with epilepsy: a study of 45 cases with special emphasis on epileptic syndromes. Childs Nerv Syst 2011; 27 (12): 2131-36. 21. Janus D: Wpływ pogody na zdrowie człowieka. Lekarz Wojskowy 2005; 81: 46-49. 22. Zalewska JB, Nowak JZ: Rytmika okołodobowa i zegar biologiczny. Sen 2002; 2: 127-36. 23. Schapel GJ, Beran RG, Kennaway DL: Melatonin response in active epilepsy. Epilepsia 1995; 36: 75-78. 24. Cortez MA, Burnham WM, Hwang PA: Infantile spasms: seasonal onset differences and zeitgebers. Pediatr Neurol 1991; 6: 355-64. 25. Benamer HT, Grosset DG: A systematic review of the epidemiology of epilepsy in Arab countries. Epilepsia 2009; 50 (10): 2301-04.
otrzymano: 2012-01-30
zaakceptowano do druku: 2012-02-29

Adres do korespondencji:
*Łukasz Szarpak
Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
ul. G. Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów
tel.: +48 500-186-225
e-mail: lukasz.szarpak@gmail.com

Nowa Pediatria 1/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria