Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Farmakoekonomika 1/2004
Ewa Orlewska
Reguły decyzyjne w ocenie ekonomicznej programów zdrowotnych
Decision rules of economic evaluation of healthcare programmes
Centrum Farmakoekonomiki, Warszawa
Streszczenie
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie reguł decyzyjnych w analizie efektywności/użyteczności kosztów. Metody: Na podstawie hipotetycznego przykładu omówiono sposób kalkulowania średnich i inkrementalnych współczynników efektywności kosztów oraz reguły decyzyjne: regułę budżetową, oraz regułę gotowości do płacenia za jednostkę wyniku. Wnioski: W celu maksymalizacji wyniku w ramach ograniczonego budżetu konieczna jest kalkulacja nie średnich, ale inkrementalnych współczynników efektywności kosztów (IWEK). Aby w oparciu o wyniki analizy efektywności kosztów zdecydować, które programy powinno się zaakceptować, należy zastosować albo regułę budżetową, albo regułę gotowości do płacenia za jednostkę wyniku. Tylko dzięki zastosowaniu tych reguł analizy efektywności kosztów mogą mieć praktyczne znaczenie w podejmowaniu decyzji.
Summary
The aim of the study: The aim of this article is to demonstrate the decision rules of cost-effectiveness/utility analysis. Methods: A hypothetical example has been used to demonstrate the appropriate estimation of average and incremental cost-effectiveness ratios and decision rules of cost-effectiveness analysis: the budget as the decision rule and the price per effectiveness unit as the decision rule. Conclusion: In order to use cost-effectiveness ratios to maximize effectiveness for a given amount of resources, incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) should be calculated. To determine which treatments to implement based on cost-effectiveness analysis, either a fixed budget or a price per effectiveness unit must be introduced as the decision rule. Only thanks to the application of the appropriate decision rules of cost-effectiveness analysis, the results of cost-effectiveness analyses can be interpreted meaningfully for decision making.1. Podstawowe pojęcia
Obecnie najczęściej stosowaną metodą oceny ekonomicznej programów zdrowotnych są analiza efektywności kosztów (AEK) i jej szczególna odmiana – analiza użyteczności kosztów (AUK). W analizach tych, dla uproszczenia zwanych analizą opłacalności, koszty mierzone są w jednostkach monetarnych, a wyniki – w jednostkach naturalnych (np. lata życia lub QALY, czyli lata życia skorygowane o jakość). Celem tego typu analizy jest maksymalizacja wyniku zdrowotnego uzyskanego w ramach określonego budżetu (1-3), czyli wskazanie, jaki jest najlepszy sposób wydawania pieniędzy z danego budżetu.
Relację pomiędzy kosztami i wynikami porównywanych programów zdrowotnych przedstawia ryc. 1. Jeśli program A kosztuje mniej i daje lepszy wynik niż program B, uznajemy go za dominujący i akceptujemy. Jeśli program A kosztuje więcej i daje gorszy wynik niż program B, uznajemy go za zdominowany i odrzucamy. W przypadku, gdy program A kosztuje więcej i daje lepszy wynik niż program B lub jeśli program A kosztuje mniej i daje gorszy wynik niż program B, o jego akceptacji lub odrzuceniu można zadecydować dopiero po przeprowadzeniu analizy inkrementalnej. Analiza inkrementalna polega na obliczeniu dodatkowego kosztu, narzuconego w związku z wprowadzeniem nowego programu, i porównaniu go z dodatkowym wynikiem, uzyskanym dzięki realizacji nowego programu. Wynik analizy inkrementalnej przedstawiany jest w postaci inkrementalnego współczynnika efektywności kosztów (IWEK), który informuje, ile kosztuje uzyskanie dodatkowej jednostki wyniku przy zastąpieniu starego programu nowym lub też jakie będą nasze oszczędności uzyskane w związku z pogorszeniem wyniku:
Koszty
A > BA < B
WynikiA > BAnaliza inkrementalnaA dominuje
A < BB dominujeAnaliza inkrementalna
Ryc. 1. Relacje pomiędzy kosztami i wynikami porównywanych programów zdrowotnych.
W celu określenia, czy dany program jest opłacalny, niezbędne jest wyznaczenie granicy opłacalności leczenia, czyli społecznej gotowości do płacenia za uzyskanie dodatkowej jednostki wyniku (np. roku życia, QALY). Jeśli IWEK nie przekracza tej granicy – program uznajemy za opłacalny, jeśli ją przekracza – program uznajemy za nieopłacalny.
2. Granica opłacalności leczenia
O społecznej gotowości do płacenia za uzyskanie dodatkowej jednostki wyniku (np. roku życia, QALY) można wnioskować na podstawie wcześniejszych decyzji o akceptacji lub odrzuceniu programów zdrowotnych, podjętych jeszcze przed okresem stosowania oceny ekonomicznej, i określić ją, używając wskaźnika efektywności kosztów tych programów zdrowotnych, za które społeczeństwo rutynowo płaci (4-6). Posługując się tą metodą, granicę opłacalności leczenia w krajach wysoko rozwiniętych wyznaczono na poziomie 50 000 USD/zyskany rok życia (7). Oryginalne pochodzenie tej granicy związane jest z kosztem terapii nerkozastępczej (8). Uchwalenie przez amerykański Kongres prawa, zgodnie z którym koszty dializoterapii miałyby być pokrywane przez Medicare, zainspirowało badaczy do stworzenia pewnego systemu normatywnego dla porównań wyników analiz efektywności kosztów: społeczeństwo powinno refundować programy zdrowotne mające podobny do dializoterapii lub niższy współczynnik efektywności kosztów. Posługując się takim sposobem wyznaczania granicy opłacalności leczenia, można byłoby przyjąć, że w Polsce wynosi ona około 60 000 PLN/rok życia (9, 10).
Innym proponowanym podejściem do kalkulowania granicznej wartości społecznej gotowości do płacenia za rok życia lub QALY jest odniesienie się do produktu krajowego brutto per capita. Międzynarodowe doświadczenia na temat akceptowanych wartości współczynników efektywności kosztów sugerują, że określona w ten sposób wartość graniczna powinna wynosić średnio – 1,5 x PKB/1 mieszkańca (zakres: 0,7 – 2,3 x PKB/1 mieszkańca) (9). W 2001 r. PKB/mieszkańca wynosił w Polsce 17 725 PLN (10). Stosując przedstawioną powyżej regułę można byłoby wyznaczyć graniczną wartość społecznej zdolności do płacenia za rok życia lub QALY na poziomie 27 000 PLN (12 407 PLN – 40 800 PLN) (10).
3. Reguły decyzyjne analizy opłacalności
3.1. Hipotetyczny przykład
Załóżmy, że mamy trzy, liczące po 1000 osób homogenne grupy chorych. Programy zdrowotne, które są dostępne dla poszczególnych grup są wzajemnie wykluczające się, co oznacza, że u danego chorego w grupie można zastosować tylko jedną z alternatywnych terapii. Ponadto koszty i wyniki zdrowotne programu stosowanego w jednej grupie chorych nie zależą od wyboru alternatywy w innych grupach. Koszty i wyniki zdrowotne (efektywność) w przeliczeniu na 1 chorego są niezależne od liczby leczonych w grupie. Koszty (w przeliczeniu na 1 chorego) i efektywność (lata życia lub QALY w przeliczeniu na 1 chorego) oraz średni koszt uzyskania jednostki efektywności (całkowity koszt leczenia podzielony przez całkowity wynik terapii w przeliczeniu na 1 chorego) dla wszystkich alternatywnych programów zdrowotnych w 3 różnych grupach chorych (grupy chorych I-III) przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Koszt (K), efektywność (E) oraz średni współczynnik efektywności kosztów (K/E)w przeliczeniu na 1 chorego dla hipotetycznych alternatywnych programów zdrowotnych w 3 różnych grupach chorych. Każda grupa liczy 1000 chorych. Koszty i wyniki programów zdrowotnych liczone są względem terapii wyjściowej.
Grupa IGrupa IIGrupa III
programKEK/EprogramKEK/EprogramKEK/E
A50510F105715I100520
B98714G2101021J150625
C160820H3301133K3001225
D189921        
3.2. Obliczanie inkrementalnego współczynnika efektywności kosztów (IWEK)
Jakie wnioski na temat opłacalności różnych alternatyw można wyciągnąć na podstawie tabeli 1? Na przykład, że program B w grupie I jest bardziej opłacalny niż program G w grupie II, ponieważ średni współczynnik efektywności kosztów tych programów wynosi odpowiednio 14 i 21? Czy opłacalność programów J i K w grupie III jest taka sama, ponieważ średni współczynnik efektywności kosztów tych programów jest taki sam (wynosi 25)? Odpowiedź brzmi: nie! Nie można wyciągać jakichkolwiek wniosków o opłacalności różnych alternatywnych programów, opierając się na średnich współczynnikach efektywności kosztów!
W celu maksymalizacji wyniku w ramach ograniczonego budżetu konieczna jest kalkulacja nie średnich, ale inkrementalnych współczynników efektywności kosztów (IWEK). Aby obliczyć IWEK należy najpierw w każdej grupie chorych uszeregować programy zdrowotne według wzrastającej efektywności, a następnie obliczyć iloraz różnicy kosztów i różnicy wyników kolejno dla każdej bardziej skutecznej alternatywy. Inkrementalny koszt i inkrementalny wynik pokazuje, o ile wzrastają koszt i wynik, gdy dla danego chorego wybiera się krańcowo lepszą opcję terapeutyczną. Należy podkreślić, że IWEK może być tylko obliczony dla wzajemnie wykluczających się programów w obrębie danej grupy chorych, a nie pomiędzy niezależnymi alternatywami w różnych grupach chorych. Niemniej jednak właśnie te współczynniki są wskaźnikami przy podejmowaniu decyzji o wyborze zarówno między wzajemnie wykluczającymi się alternatywami, jak i pomiędzy niezależnymi alternatywami terapeutycznymi.
3.3. Wykluczenie zdominowanych alternatyw
IWEK może być interpretowany jako dodatkowy (inkrementalny) koszt związany z uzyskaniem dodatkowego wyniku przy porównaniu z następną bardziej efektywną wzajemnie wykluczającą się opcją terapeutyczną. Alternatywa „zdominowana” nigdy nie może być wybrana bez względu na wielkość budżetu. Alternatywy mogą być zdominowane z dwóch powodów. Po pierwsze, terapia jest zdominowana, jeśli jest mniej skuteczna i droższa od alternatywy, z którą jest porównywana. Po drugie, terapia może być zdominowana, jeśli jej IWEK jest wyższy niż ten obliczony dla następnej bardziej skutecznej opcji. Ten ostatni przypadek nazywany jest „rozszerzoną dominacją”(extended dominance).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Weinstein M.C., Zeckerhauser R. Critical ratios and efficient allocation. J. Public. Econ. 1973, 2, 147-57.
2. Weinstein M. Principles of cost-effective resource allocation in health care organizations. Int. J. Technol. Asses. Health Care 1990, 6, 93-105.
3. Johannesson M., Weinstein M. On the decision rules of costs-effectiveness analysis. J. Health Econ. 1993, 12, 453-67.
4. Sackett D.L., Torrance G.W. The utility of different health states as perceived by the general public. J. Chronic Dis. 1978, 31, 697-704.
5. Laupacis A., Fenny D., Detsky A.S., Tugwell P.X. How attractive does a new technology have to be to warrant adaptation and utilization? Tentative guidelines for using clinical and economic evaluatios. Can. Med. Assoc. J. 1992, 146(4), 473-81.
6. Tengs T.O., Wallace A. One thousand health-related quality-of-life estimates. Med. Care 2000, 38, 583-637.
7. Hutton J., Mauskopf J., Benedict A. Is it worth it? Problems in creating a cost-effectiveness threshold for decision-making. Presented at ISPOR 5th Annual European Congress, 3-5 November 2002, Rotterdam, The Netherlands.
8. Winkelmayer W.C., Weinstein M.C., Mittleman M.A., et al. Health economic evaluations: the special case of end-stage renal disease treatment. Med. Dec. Making 2002, 22(5), 417-430.
9. Orlewska E. Analiza koszty-efektywność stosowania preparatu Arthrotec 75 vs diklofenak SR 75 u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą zwyrodnieniową stawów w Polsce. Farmakoekonomika 2000, 1, 2-18.
10. Orlewska E., Mierzejewski P. Project of Polish guidelines for conducting pharmacoeconomic evaluations in comparison to international health economic guidelines. Eur. J. Health Econ. 2003, 4(4); 296-303.
11. Rocznik Statystyczny, Warszawa 2002.
12. Karlsson G., Johannesson. The decision rules of cost-effectiveness analysis. Pharmacoeconomics 1996.
13. Orlewska E. Rola analizy efektywności kosztów w podejmowaniu decyzji. W: Podstawy farmakoekonomiki, Unimed, Warszawa1999.
14. Orlewska E., Mierzejewski P. Polskie wytyczne przeprowadzania analiz farmakoekonomicznych (projekt). Farmakoekonomika 2000, Suplement 1, 2-11.
15. Sintonen H., Alander V. Comparing the cost-effectiveness of drug regimens in the treatment of duodenal ulcers. J. Health Econ. 1990, 9, 95-101.
16. Buxton M.J., O´Brien B.J. Economic evaluation of ondansetron: preliminary analysis using clinical trial data prior to price setting. Br. J. Cancer 1992, 66 Suppl., S64-7.
17. Kawachi I., Malcolm L.A. The cost-effectiveness of treating mild-to-moderate hypertension: a reappraisal. J. Hypertens 1991, 9, 199-208.
18. Garattini L., Grilli R., et al. A proposal for Italian guidelines in pharmacoeconomics. Pharmacoeconomics 1995, 7, 1-6.
Farmakoekonomika 1/2004

Pozostałe artykuły z numeru 1/2004: