Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2013, s. 22-27
*Anna Krajewska-Patan1, Agnieszka Gryszczyńska1, Sebastian Mielcarek1, Mirosława Furmanowa2, Waldemar Buchwald1, Przemysław Ł. Mikołajczak1,3, Bogusław Czerny1,4, Przemysław M. Mrozikiewicz1,5
Możliwości wykorzystania różeńca Kiryłowa (Rhodiola kirilowii) w nowoczesnej fitoterapii**
Possible Rhodiola kirilowii use in modern phytotherapy
1Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
2Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry: dr hab. Olga Olszowska
3Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska
4Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. Bogusław Czerny
5Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej, Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Przemysław M. Mrozikiewicz
Summary
Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim (Crasssulaceae family) is a plant used in traditional East Asian medicine, mainly in China, to prevent damages due to hypoxic environment of high altitude. The authors present - on the basis of own investigations and wide review of the literature - the present status of phytochemical investigations carried out on R. kirilowii plant. The interesting perspectives of medicinal use of extracts from R. kirilowii are also presented.
Wstęp
W ostatnich latach dało się zauważyć wzmożone zainteresowanie naukowców oraz pacjentów, również europejskich, badaniami nad różeńcem Kiryłowa (Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim. (rodzina Gruboszowatych, Crassulaceae), rośliną stosowaną w tradycyjnej medycynie Azji Wschodniej. Jest to gatunek stosunkowo jeszcze mało poznany, w przeciwieństwie do różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.), rośliny występującej też w Europie, na terenach górskich, a wchodzącej w skład licznych suplementów diety stosowanych w celu podniesienia wydajności fizycznej i psychicznej organizmu oraz w celu adaptacji do niesprzyjających warunków środowiskowych. Różeniec Kiryłowa, jako roślina zbliżona systematycznie do różeńca górskiego, stosowana w ludowej medycynie chińskiej, głównie jako środek zapobiegający niekorzystnym zmianom w organizmie ludzkim na skutek hipoksji związanej z przebywaniem w górach na dużych wysokościach (1), stała się w ostatnich latach materiałem do badań fitochemicznych, a także szeregu wstępnych badań nad właściwościami biologicznymi prowadzonymi w wielu ośrodkach naukowych na świecie, a w Polsce głównie w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Charakterystyka botaniczna surowca
Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim., syn. Sedum kirilowii Regel i Sedum elongatum Kar. (2, 3) należy do rodziny Crassulaceae – Gruboszowate. Po raz pierwszy została opisana w roku 1859 w czasopiśmie Mémoires présentés á l’ Académie Impériale des Sciences de St.-Petersburg par Divers Savants et lux dans ses assemblées (2). Jest to bylina, osiągająca wysokość do 90 cm, o lancetowatych ząbkowanych liściach i grubym kłączu z korzeniami, stanowiącym surowiec zielarski. Kwitnie w okresie od maja do września. Kwiaty są dwu- lub jednopłciowe o zielonych, zielonkawożółtych lub czerwonych płatkach. R. kirilowii rośnie głównie w pasmach górskich Tien-Szanu, Ałtaju i Pamiru na wysokości 2000-5600 m n.p.m. Naturalne stanowiska tej rośliny to brzegi lasów, trawiaste stoki; rośnie często w półcieniu (2, 3).
Badania fitochemiczne różeńca Kiryłowa
Pierwsze prace o badaniach fitochemicznych tego gatunku były prowadzone w Rosji w latach 70. XX wieku i pozwoliły na stwierdzenie obecności w tym gatunku fenyloetanoidów: salidrozydu (jeden z głównych związków czynnych w innym gatunku tego rodzaju – R. rosea) oraz p-tyrozolu, kwasu galusowego (fenolokwas), hydroksykumaryn: eskuletyny i umbeliferonu oraz flawonoidu herbacytryny (glukozyd herbacetyny) (4). W następnych latach prace nad R. kirilowii prowadzone były głównie w Chinach i pozwoliły na identyfikację w korzeniach bergeniny (izokumaryna) za pomocą metody spektralnej przez Zhanga i wsp. (5) oraz fitosteroli: β-sitosterolu przez zespół Kanga (6) i daukosterolu przez Penga i wsp. (7). W kłączach wykryto również lotaustralin, toksyczny glikozyd cyjanogenny (7), a jego zawartość według badań wykonanych metodą chromatografii gazowej w tym gatunku była wyższa niż jego zawartość w innych badanych gatunkach z tego rodzaju (8, 9).
W ostatnich latach do badań nad zawartością związków czynnych (jakościową i ilościową) w R. kirilowii zastosowano nowe techniki badawcze, np. strefową kapilarną elektroforezę (CZE), co pozwoliło na opracowanie szybkiej metody jednoczesnego wykrywania obecności salidrozydu i p-tyrozolu w materiale roślinnym, m.in. w R. kirilowii. Autorzy tej metody proponują zastosowanie jej do kontrolnego jakościowego badania surowca roślinnego (10).
Liczne związki chemiczne w R. kirilowii zostały określone przy okazji badań na aktywność wyciągów w stosunku do przewlekłego zapalenia wątroby wywołanego obecnością wirusa C (chronic hepatitis C virus) (11). Zuo i wsp. stwierdzili, po raz pierwszy, że w wyciągu występowały następujące flawonoidy: luteolina, tricetyna, galusan (–)-epigalokatechiny (EGCG), galusan (–)-epikatechiny (ECG), (–)-epigalokatechina, (–)-epikatechina (cztery ostatnie związki są zaliczane do podgrupy flawonoidów – flawan-3-oli, zwanych też proantocyjanidynami), 3,3’-digaloiloproprodelfidyna B2 (rodizyna), 3,3’-digaloiloprocyjanidyna B2 i rodiolinozyd (fenoloketon). Badacze ci potwierdzili też obecność w wyciągu kwasu galusowego, tyrozolu i salidrozydu (11).
Inna grupa badaczy chińskich, oceniając tuberkulostatyczną aktywność wyciągu (12), wyizolowała z R. kirilowii 12 związków, wśród nich wiele zidentyfikowano po raz pierwszy w tej roślinie, a mianowicie kwas trans-hydroksycynamonowy (fenylopropanoid), terpenoidy: sakranozyd B, geranylo-β-glukopiranozyd, nerylo-β-glukopiranozyd, oligosacharyd heksylo-β-glukopiranozyd, lignan isolaricirezinolo-9-O-β-glukopiranozyd, flawonoid rodiolgina i oligoglikozyd rodiooktanozyd. Potwierdzono też obecność β-sitosterolu, p-tyrosolu, kwasu galusowego i proantocyjanidyny – galusanu epigalokatechiny (12).
Badania Yanga i wsp. (13), opublikowane w 2011 roku, wskazują, że w R. kirilowii występują: 4-hydroksyfenyloetylo-(4’-metoksyfenyloetylo)eter, 1-(2-hydroksy-2-metylomaślan-β-D-glukopiranoza, octan 4-etoksyfenyloetanolu, p-hydroksyacetofenon, ester etylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego, kwas 4-hydroksybenzoesowy, aldehyd 4-hydroksybenzoe-sowy, melleina, stigmasterol, 4-metoksy-fenyloetanol i galusan metylu.
W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich prace badawcze nad R. kirilowii zapoczątkowano w latach 90. XX wieku. Były one prowadzone w ramach projektów badawczych prowadzonych wspólnie z Katedrą i Zakładem Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Materiał do badań pochodził z upraw własnych, prowadzonych w Ogrodzie Roślin Leczniczych Instytutu w Plewiskach k. Poznania oraz z kultur kalusowych i kultur roślin zregenerowanych w warunkach in vitro. Badaniami objęto uprawę tej rośliny w warunkach gruntowych oraz w kulturach in vitro, chemizm oraz jej biologiczne właściwości w cyklu doświadczeń na zwierzętach. Badania fitochemiczne prowadzone były również przy zastosowaniu metod opracowanych w Instytucie podczas realizacji projektów badawczych: z wykorzystaniem HPLC oraz ultrasprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (UPLC MS/MS).
W ramach prac prowadzonych w Instytucie stwierdzono, że w badanych korzeniach i wyciągach wodnych oraz wodno-alkoholowych z korzeni R. kirilowii, uprawianych na terenie Polski występują substancje (podano ilości w suchym sproszkowanym surowcu):
– proantocyjanidyny: (+)-katechina (0,097 mg/100 g korzeni), (–)-epikatechina (0,288 mg/100 g korzeni), (–)-epigallokatechina (19,584 mg/100 g korzeni), (–)-galusan epikatechiny (5,294 mg/100 g korzeni), (–)-galusan epigallokatechiny (135,435 mg/100 g korzeni) (14-17),
p-tyrozol: 25,68 mg/100 g korzeni (18, 19),
– salidrozyd: 0,239 mg/100 g korzeni (19, 20),
– kwas chlorogenowy: 0,051 mg/100 g korzeni (20),
– kwas galusowy: 3,852 mg/100 g korzeni (14, 15, 18, 20, 21, 22),
– lotaustralina: 3,226 mg/100 g korzeni (23),
– taniny (14, 18),
– rozawina, rozyna, rozaryna (fenylopropanoidy),
– kwas kawowy: 47,67 mg/100 g korzeni (24).
W surowcu uprawianym w Instytucie, a badanym w ramach współpracy z Instytutem Farmaceutycznym Uniwersytetu w Bonn, stwierdzono także występowanie nowych związków: rodiocyjanozydu A (glikozyd cyjanogenny), arbutyny i fruktopirano-(1-4)-glukopiranozy (25).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-01-18
zaakceptowano do druku: 2013-01-22

Adres do korespondencji:
*dr Anna Krajewska-Patan
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel.: +48 (61) 665-95-50, fax: 665-95-51
e-mail: anna.patan@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 1/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii