Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2013, s. 201-204
Ewa Koc-Żórawska, *Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko, Michał Myśliwiec
VAP-1 u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz cukrzycową chorobą nerek**
VAP-1 in chronic kidney disease and diabetic kidney disease
Klinika Nefrologii i Transplantologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec
Streszczenie
VAP-1 (naczyniowa cząsteczka adhezyjna-1 – ang. vascular adhesion protein-1) to glikoproteina o podwójnej roli, pełni funkcję cząsteczki adhezyjnej oraz aminooksydazy wrażliwej na semikarbazyd. Jest on wydzielany przez szereg komórek np. śródbłonka, mięśniówki gładkiej naczyń czy adipocytów. Wykazano, iż stężenie VAP-1 wzrasta w hiperglikemii oraz w przewlekłej chorobie nerek.
Celem obecnej pracy była ocena stężenia VAP-1 oraz renalazy, która jest wydzielana przez podobne komórki i ma posiadać własności monoaminooksydazy, u pacjentów dializowanych otrzewnowo w zależności od współistnienia cukrzycy.
Ponadto oceniano inne markery uszkodzenia śródbłonka: czynnik von Willebranda i cząsteczki adhezyjne: P and E-selektyny, ICAM i VCAM, CD40L, CD44, CD146 oraz wybrane parametry układu hemostazy kompleksy trombina-antitrombina-TAT, fragmenty protrombiny 1+2, kompleksy plazmina-antyplazmina PAP, tkankowy aktywator plazminogenu-tPA i jego inhibitor-PAI-1, oraz VAP-1 i renalazę przy użyciu komercyjnie dostępnych zestawów. Pacjenci z nefropatią cukrzycową mieli istotnie wyższe stężenie VAP-1 i CD146, zaś niższe renalazy niż pacjenci bez nefropatii cukrzycowej. VAP-1 w analizie jednoczynnikowej, korelował z czasem dializ, obecnością cukrzycy, liczbą płytek krwi, stężeniem CD146, zaś stężenie renalazy z obecnością cukrzycy, CD40L i PAP. W analizie wieloczynnikowej predyktorem VAP-1 była tylko obecność cukrzycy.
Podsumowując, stężenie VAP-1 jest zależne od obecności cukrzycy w grupie pacjentów dializowanych otrzewnowo. Biorąc pod uwagę specyfikę dializy otrzewnowej, podwyższone stężenie VAP-1 i markerów uszkodzenia śródbłonka może przyczyniać się do szybszego rozwoju miażdżycy w tej szczególnej populacji.
Summary
VAP-1 (vascular adhesion protein-1) is a copper-containing SSAO (semi-carbazide sensitive amine oxidase) with dual function. It is secreted by vascular smooth muscle cells, adipocytes, and endothelial cells with functional monoamine oxidase activity. VAP-1 is elevated in hyperglycemia and chronic kidney disease.
The aim of the study was to assess VAP-1 levels and its correlations with renalase,which possesses possible monoamine oxidase activity, in patients on peritoneal dialyses in regard to the presence of diabetes.
We assessed adhesion moleculeas: P and E-selectins, ICAM i VCAM, CD40L,CD44, CD146 and some hemostatic parameters thrombin-antithrombin comlpexes-TAT, prothrombin fragments 1+2, plasmin-antiplasmin complexes PAP, tissue plasminogen activator-tPA and its inhibitor-PAI-1, VAP-1 and renalase with commercially available assays. Diabetic patients had higher VAP-1 and CD146 levels but lower renalase than non-diabetic subjects. In univariate analysis VAP-1 was related to time on dialyses, presence of diabetes, platelet count, CD146, and renalase was related to presence of diabetes, CD40L and PAP. In multivariate analysis, predictor of VAP-1 was only the presence of diabetes.
Concluding, VAP-1, elevated in patients on peritoneal dialyses was predominantly dependent the presence of diabetes, both factors associated with endothelial damage and promoting cardiovascular complications. Taking into consideration the principle of peritoneal dialysis, elevated VAP-1 and markers of endothelial cell damage might contribute to the enhanced progression of atherosclerosis in this population.WSTĘP
VAP-1 (naczyniowa cząsteczka adhezyjna-1 – ang. vascular adhesion protein-1) jest glikoproteiną o masie 170-180 kDa, która pośredniczy w przyłączaniu limfocytów do środbłonka naczyniowego (1). Dwie identyczne podjednostki są połączone z sobą wiązaniami dwusiarczkowymi (1). Jest to białko przez błonowe zbudowane z 764 aminokwasów, z krótką N-końcową częścią cytoplazmatyczną, pojedynczą domeną transbłonową i dużą pozakomórkową domeną C-końcową (2). Każda podjednostka ma sześć miejsc N-glikozylacji (3). Łańcuchy N-glikozydowe VAP-1, różniące się między sobą w zależności od tkanki, w której występują, zawierają na końcu kwas sjalowy. Zróżnicowanie poszczególnych łańcuchów N-glikozydowych VAP-1 może sugerować ich odmienność funkcyjną (4). Zewnątrzkomórkowa domena VAP-1 zawierająca w swym centrum aktywnym atom miedzi wykazująca aktywność SSAO (aminooksydaz wrażliwych na semikarbazyd – ang. semicarbazide-sensitive amine oxidase) (5). Białko to katalizuje dwuetapową reakcję deaminacji oksydacyjnej grup aminowych do aldehydów z wytworzeniem nadtlenku wodoru oraz amoniaku (6). Powoduje to ochronę organizmu przed endo- i egzogennymi aminami. Postaci rozpuszczalna VAP-1 (soluble VAP-1 – sVAP-1) występuje fizjologicznie w surowicy osób zdrowych. U chorych z przewlekłą chorobą nerek czy cukrzycą wszechobecne jest uszkodzenie śródbłonka i upośledzenie odporności (7). W naszej poprzedniej pracy wykazaliśmy korelacje pomiędzy renalazą, mającą posiadać własności monoaminooksydazy (8), a VAP-1 w populacji chorych po zabiegu transplantacji nerki (9). Nie stwierdzono takich korelacji u chorych hemodializowanych (10). Mając powyższe na uwadze za cel pracy przyjęto ocenę stężenia VAP-1 w surowicy pacjentów z cukrzycową chorobą nerek oraz przewlekłą chorobą nerek o innej etiologii dializowanych otrzewnowo.
PACJENCI I METODY
Badania zostały przeprowadzone na grupie 60 chorych z przewlekłą chorobą nerek, w tym 18 chorych z nefropatią cukrzycową jako przyczyną schyłkowej niewydolności nerek, dializowanych otrzewnowo. Do badania zakwalifikowano pacjentów spełniających następujące kryteria: stabilny stan kliniczny, brak powikłań zakrzepowych, czy jawnego klinicznie stanu zapalnego (białko C-reaktywne w granicach normy tj. poniżej 6 mg/L), brak przetoczeń krwi w ostatnich 2 miesiącach oraz leków wpływających na układ hemostazy w ciągu ostatnich 2 tygodni przed badaniem. Pacjenci byli poinformowani o celu badań i wyrazili świadomą zgodę. Krew była pobierana rano, przy okazji wizyty kontrolnej, a próbki przechowywane w temperaturze -70°C do czasu oznaczeń. Oceniano aktywność trombiny (kompleksy trombina-antitrombina-TAT, Enzygnost TAT micro, DadeBehring, Niemcy, fragmenty protrombiny 1+2, Enzygnost F1+2 micro, DadeBehring, Niemcy), stopień generacji plazminy (kompleksy plazmina-antyplazmina PAP, Enzygnost PAP micro, DadeBehring, Niemcy) przy użyciu gotowych zestawów. Markery uszkodzenia śródbłonka – czynnik von Willebranda i cząsteczki adhezyjne: P and E-selektyny, oraz ICAM i VCAM oceniano przy pomocy zestawów firmy American Diagnostica, USA, i R&D Systems, Quantikine, UK, odpowiednio. Rozpuszczalny CD40L, CD44 były oceniane przy pomocy zestawów firmy Bender, MedSystem, Austria a CD146 Biocytex, Marseille, Francja. Tkankowy aktywator plazminogenu-tPA i jego inhibitor-PAI-1 przy użyciu gotowych zestawów firmy Bioopol, Umea, Sweden. Renalaza była oceniana metodą ELISA przy pomocy zestawów firmy USCN Life Sci.China a VAP-1 BioVendor, Modrice, Czechy. Stężenie hemoglobiny, liczbę płytek krwi, fibrynogenu, gospodarkę lipidową, stężenie albumin, białka całkowitego badano standardowymi metodami laboratoryjnymi. Dane analizowano przy pomocy programu statystycznego Statistica 10.0 PL, stosując odpowiednie testy statystyczne (test rank Mann-Whitney lub test t-Studenta) przyjmując p < 0,05 jako istotne statystycznie. Korelacje oceniano przy pomocy współczynników Pearsona lub Spearmana.
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Salmi M, Tohka S, Jalkanen S: Human vascular adhesion protein-1 (VAP-1) plays critical role in lymphocyte-endothelial cell adhesion cascade under shear. Circ Res 2000; 86: 1245-1251.
2. Salmi M, Jalkanen S: VAP-1: an adhesin and an enzyme. Trends Immunol 2001; 22: 211-216.
3. Salminen TA, Smith DJ, Jalkanen S, Johnson MS: Structural model of the catalytic domain of an enzyme with cell adhesion activity: human vascular adhesion protein-1 (HVAP-1) D4 domain is an amine oxidase. Protein Eng 1998; 11: 1195-1204.
4. Jaakkola K, Kaunismaki K, Tohka S et al.: Human vascular adhesion protein-1 in smooth muscle cells. Am J Pathol 1999; 155: 1953-1965.
5. Smith DJ, Salmi M, Bono P et al.: Cloning of vascular adhesion protein-1 reveals a novel multifunctional adhesion molecule. J Exp Med 1998; 188: 17-27.
6. Lyles GA: Mammalian plasma and tissue-bound semicarbazide-sensitive amine oxidases: biochemical, pharmacological and toxicological aspects. Int J BiochemCell Bio1 1996; 28: 259-274.
7. Małyszko J: Mechanism of endothelial dysfunction in chronic kidney disease. Clin Chim Acta 2010; 411: 1412-1420.
8. Xu J, Li G, Wang P, Velazquez H et al.: Renalase is a novel, soluble monoamine oxidase that regulates cardiac function and blood pressure. J Clin Invest 2005; 115: 1275-1280.
9. Koc-Żórawska E, Małyszko J, Małyszko JS, Mysliwiec M: VAP-1, a nover molecule linked to endothelial damage an dkidney function in kidney allograft recipients. Kidney Blood Pressure Res 2012; 36: 242-247.
10. Koc-Żórawska E, Małyszko J, Zbroch E et al.: VAP-1 and renalase in regard to diabetes in hemodialyzed patients. Arch Med Sci 2012; 8: 1048-1052.
11. Bardin N, Frances V, Lesaule G et al.: Identification of the S-Endo 1 endothelial-associated antigen. BiochemBiophys Res Commun 1996; 218: 210-216.
12. Bardin N, George F, Mutin M et al.: S-Endo 1, a pan-endothelial monoclonal antibody recognizing a novel human endothelial antigen. Tissue Antigens 1996; 548: 531-539.
13. Bardin N, Moal V, AnfossoF et al.: Soluble CD146, a novel endothelial marker, is increased in physiopathological settings linked to endothelial junctional alteration. Thromb Haemost 2003; 11: 285-291.
14. Małyszko J, Małyszko JS, Myśliwiec M: Comparison of hemostatic disturbances between patients on CAPD and HD. Perit Dial Int 2001; 21: 158-165.
15. Małyszko J, Małyszko JS, Myśliwiec M: Endothelial cell injury markers in chronic renal failure on conservative treatment and continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Kidney Blood Press Res 2004; 27: 71-77.
16. Małyszko J, Małyszko JS, Wolczyński S et al.: Adiponectin is related to CD146, a novel marker of endothelial cell activation/injury in chronic renal failure and peritoneally dialyzed patients. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 4620-4627.
17. Małyszko J, Małyszko JS, Brzosko S et al.: Markers of endothelial cell activation/injury: CD146 and thrombomodulin are related to adiponectin in kidney allograft recipients. Am J Nephrol 2005; 25: 203-210.
18. Zbroch E, Małyszko J, Małyszko J et al.: Renalase, kidney function and markers of endothelial dysfunction in renal transplant recipients. Pol Arch Med Wewn 2012; 122: 174-179.
19. Małyszko J, Małyszko JS, Mikhailidis DP et al.: Hypertension and kidney disease: is renalase a new player or an innocent bystander? J Hypertens 2012; 30: 457-462.
20. Li HY, Wei JN, Lin MS et al.: Serum vascular adhesion protein-1 is increased in acute and chronic hyperglycemia. Clin Chim Acta 2009; 404: 149-153.
21. Lin MS, Li HY, Wei JN et al.: Serum vascular adhesion protein-1 is higher in subjects with early stages of chronic kidney disease. Clin Biochem 2008; 41: 1362-1367.
22. Li HY, Lin MS, Wei JN et al.: Change of serum vascular adhesion protein-1 after glucose loading correlates to carotid intima-medial thickness in non-diabetic subjects. Clin Chim Acta 2009; 403: 97-101.
23. Li HY, Jiang YD, Chang TJ et al.: Serum vascular adhesion protein-1 predicts 10-year cardiovascular and cancer mortality in individuals with type 2 diabetes. Diabetes 2011; 60: 993-999.
otrzymano: 2013-01-04
zaakceptowano do druku: 2013-02-15

Adres do korespondencji:
*Jolanta Małyszko
Klinika Nefrologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Żurawia14, 15-540 Białystok
tel.: +48 (85) 740-94-64
e-mail: jolmal@poczta.onet.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych