Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2013, s. 12-18
*Edyta Ciok1, Anna Grzebyta1, Dorota Maciejak2, Małgorzata Zadurska2
Świadomość kobiet w ciąży na temat profilaktyki zaburzeń narządu żucia
Awareness of prophylaxis of disorders in stomatognathic system among pregnant women
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, dr n. med. Dorota Maciejak
2Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
Summary
Introduction: About 80% of disorders in stomatognathic system are acquired. Parents’ awareness concerning methods of prophylaxis and ways of everyday care is essential in prevention of malocclusion and contributes to proper development of stomatognathic system.
Aim: The main aim of this research was to evaluate the awareness of prophylaxis of disorders in stomatognathic system among pregnant women. In addition, authors analysed factors that may influence this awareness.
Material and methods: A survey was conducted among 61 women, hospitalized in 1st Department of Obstetrics and Gynecology of Warsaw Medical University. A questionnaire comprised 12 questions, concerning dysfunctions, parafunctions, caries and oral hygiene. SPSS Statistics was used for statistical analysis of answers.
Results: Average number of correct answers for 12 questions was 7.64 (standard deviation 1.871). There was no correlation between age, number of previous pregnancies, frequency of dental check-ups and visit at dental surgery during present pregnancy and the level of awareness concerning prophylaxis of defects in stomatognathic system. 61% of women declared that pediatrician should give them information about prophylaxis of disorders in stomatognathic system.
Conclusion: 1. Pregnant women are not satisfyingly aware of risk factors and principles of orthodontic prophylaxis. 2. Dentists should be more meticulous while educating their patients, because they are the main source of knowledge about prophylaxis of disorders in stomatognathic system for respondents. 3. Due to the fact, that the majority of respondents indicated a pediatrician as a person who should give information about orthodontic prophylaxis, the cooperation between orthodontists and paediatricians is desirable.WSTĘP
Według Łabiszewskiej-Jaruzelskiej, aż 80% zaburzeń szczękowo-zgryzowo-zębowych jest spowodowanych miejscowo działającymi szkodliwymi czynnikami zewnątrzpochodnymi (1). Należą do nich dysfunkcje, parafunkcje, następstwa próchnicy i urazów. Poprzez eliminację czynników szkodliwych oraz właściwą opiekę, mającą na celu umożliwienie harmonijnego rozwoju narządu żucia, można zapobiegać powstawaniu i nasilaniu zaburzeń w układzie stomatognatycznym.
CEL PRACY
Celem pracy była ocena świadomości kobiet w ciąży na temat profilaktyki wad zgryzu oraz analiza czynników, mogących mieć wpływ na jej poziom.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem ankietowym objęto 61 losowo wybranych pacjentek I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W grupie badawczej znalazły się kobiety w wieku 18-40 lat, będące w III trymestrze ciąży. Ankieta składała się z 12 pytań dotyczących dysfunkcji, parafunkcji, próchnicy i higieny jamy ustnej. Zawarte w niej były również pytania o wiek, liczbę przebytych ciąż, częstotliwość wizyt u stomatologa oraz liczbę wizyt stomatologicznych w czasie obecnej ciąży. Na podstawie liczby udzielonych prawidłowych odpowiedzi określono świadomość kobiet na temat profilaktyki ortodontycznej przyjmując następującą skalę oceny: 0-6 – niski poziom świadomości, 7-9 – średni poziom świadomości, 10-12 – dobry poziom świadomości.
Zbadano korelacje pomiędzy świadomością pacjentek a takimi czynnikami jak: wiek, liczba przebytych ciąż, regularność wizyt u stomatologa oraz liczba wizyt stomatologicznych podczas obecnej ciąży. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu komputerowego SPSS Statistics. Do oceny korelacji użyto wskaźnika Pearsona.
WYNIKI
Wśród badanych przyszłych matek znalazły się 34 kobiety w wieku poniżej 30. roku życia oraz 27 powyżej 30. roku życia. Dla 28 kobiet obecna ciąża była pierwszą, zaś dla 33 kolejną – drugą lub trzecią. 36 pacjentek zgłaszało się na wizyty u stomatologa nie rzadziej niż co pół roku. Natomiast pozostałe 25 kobiet kontrolowało stan swojego uzębienia rzadziej niż co 6 miesięcy. Podczas trwania obecnej ciąży zaledwie połowa ankietowanych była u dentysty. Informacje na temat systematyczności wizyt stomatologicznych miały służyć ocenie udziału dentystów w edukacji przyszłych matek.
W pytaniu wprowadzającym poproszono o wskazanie ewentualnych przyczyn wad zgryzu. Uzyskane dane na temat etiologii wad zgryzu ujawniły, że tylko 5% kobiet jest świadomych konsekwencji nieprawidłowego układania dziecka podczas snu, a tylko 3% zauważa związek pomiędzy zaburzonym rozwojem szczęk a zaburzonym torem oddychania lub powikłaniami próchnicy. Najczęściej wskazywaną przyczyną wad zgryzu były nawyki i nieprawidłowa czynność żucia (ryc. 1).
Ryc. 1. Odpowiedzi kobiet na pytanie o przyczyny wad zgryzu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Karłowska I: Zarys współczesnej ortodoncji. PZWL, Warszawa 2008, 59-73. 2. Jańczuk Z: Praktyczna periodontologia kliniczna. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2004, 109-110. 3. Łabiszewska-Jaruzelska F: Ortopedia szczękowa. PZWL, Warszawa 1997, 204-205. 4. Trędota M, Zadurska M, Piekarczyk B et al.: Znajomość zagadnień z zakresu profilaktyki stomatologicznej i ortodontycznej wśród lekarzy pediatrów, ginekologów i przyszłych matek. Ortopedia Szczękowa i Ortodoncja 2005; 1: 3-8. 5. Starczewska M, Emerich K: Profilaktyka stomatologiczna u dzieci. Nowa Pediatria 2010; 1: 28-31. 6. Grzesiak I, Kaczmarek U: Wiedza prozdrowotna matek i świadomość uzębienia ich dzieci w wieku do 3 lat. Dent Med Probl 2004; 41: 59-66. 7. Jabbar NSA, Bueno ABM, da Silva PE et al.: Bottle feeding, increased overjet and Class 2 primary canine relationship: is there any association? Braz Oral Res 2011; 25 (4): 331-337. 8. Kobayashi HM, Scalone Jr H, Ferreira RI, Gamba Garib D: Relationship between breastfeeding duration and prevalence of posterior crossbite in the deciduous dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137(1): 54-58. 9. Bishara SE, Warren JJ, Broffitt B, Levy SM: Changes in the prevalence of nonnutritive sucking patterns in the first 8 years of life. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130(1): 31-36. 10. Melink S, Vagner MV, Hocevar-Boltezar I, Ovsenik M: Posterior crossbite in the deciduous dentition periods, its relation with sucking habits, irregular orofacial habits and otolaryngological findings. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138(1): 32-40. 11. Heimer MV, Tornisiello Katz CR, Rosenblatt A: Non – nutritive sucking habits, dental malocclusion and facial morphology in Brazilian children, a longitudinal study. Eur J Orthod 2008; 30(6): 580-585. 12. Warren JJ, Bishara SE: Duration of nutritive and nonnutritive sucking behaviors and their effects on the dental archs in the primary dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 121(4): 347-356. 13. Cozza P, Baccetti T, Franci L et al.: Sucking habits and facial hyperdivergency as risk factors for anterior open bite in the mixed dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005; 128(4): 517-519. 14. Souki BQ, Pimenta BP, Souki M et al.: Prevalence of malocclusion among mouth breathing children: Do expectations meet reality? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73: 767-773. 15. Strużycka I, Aleksiński M: Możliwości transmisji drobnoustrojów próchnicotwórczych. Nowa Stomatologia 2006; 1: 34-37. 16. Iwanicka-Grzegorek E, Kępa-Prokopienko J, Pierzynowska E: Świadomość zdrowotna rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – badanie ankietowe. Nowa Stomatologia 2007; 4: 140-145. 17. Pawka B, Dreher P, Herda J et al.: Próchnica zębów u dzieci z problemem społecznym. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(1): 5-7. 18. Valeria Luzzi V, Fabbrizi M, Coloni C et al.: Experience of dental caries and its effects on early dental occlusion: a descriptive study. Ann Stomatol 2011; 2(1-2): 13-18. 19. Banaszek D: Świadomość i zachowania zdrowotne matek objętych edukacją stomatologiczną w szkole rodzenia oraz stan narządu żucia ich dzieci w wieku 2-5 lat. Nowa Stomatologia 2006; 4: 140-145. 20. Szarek A, Szott J, Janiszewska-Olszowska J: Stan wiedzy kobiet ciężarnych na temat profilaktyki stomatologicznej u dzieci. Pediatr Pol 2008; 83(4): 351-356.
otrzymano: 2012-12-20
zaakceptowano do druku: 2013-01-30

Adres do korespondencji:
*Edyta Ciok
Zakład Ortodoncji IS WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-005 Warszawa
tel.: +48 531 745 129
e-mail: edytaciok@gmail.com

Nowa Stomatologia 1/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia