Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2006, s. 32-36
*Małgorzata Kołodziejczak
Opieka nad pacjentem ze stomią
Care for stomal patients
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii, Szpital Urazowy na Solcu w Warszawie
Ordynator Oddziału: dr. n. med. Jacek Bierca
Kierownik Proktologii dr. n. med Małgorzata Kołodziejczak
Summary
Paper discusses the significance of care for stomal patients with relation to their quality of life. Introduction describes types of stoma, indications and early as well as late complications. The second part is related to quality of life of stomal patients and possibility of its improvement through proper collective care. The individual steps of that care are described: preparation to surgery, intra-operational management, early and late post-operative period and home care. The important components of this care are specified, like attending surgeon, psychologist, patient´s family and family doctor. Especially the role and scope of activity of stomal nurse is extensively discussed.
Wstęp
Słowo stomia pochodzi z języka greckiego i oznacza otwór. Stomia w medycynie oznacza celowo wykonane połączenie światła narządu z powierzchnią ciała. Operacja wyłonienia stomii jelitowej, czyli odbytu brzusznego (nie sztucznego, gdyż jelito jest naturalnym narządem człowieka), jest często zabiegiem ratującym życie pacjenta.
Wskazaniem do wytworzenia odbytu brzusznego są przede wszystkim nowotwory jelita grubego (operowane radykalnie lub paliatywnie), choroby zapalne jelita grubego, takie jak choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, powikłana choroba uchyłkowa, polipowatość rodzinna, martwica jelita, urazy odbytnicy i jelita grubego, wysokie przetoki odbytniczo-pochwowe, przetoki odbytnicze, nawrotowe wysokie przetoki odbytu, zmiany popromienne w odbytnicy (u kobiet po radioterapii z powodu nowotworów narządu rodnego, u mężczyzn z powodu nowotworu prostaty) oraz wady wrodzone odbytu. Mniej częstym wskazaniem jest niewydolność zwieraczy odbytu o etiologii neurogennej lub pourazowej skutkująca nietrzymaniem stolca. Stomia jest w tych przypadkach traktowana jako rozwiązanie ostateczne. Pojedyncze doniesienia wykazują znaczną poprawę jakości życia pacjenta z wykonaną stomią w tych przypadkach (1). Sporadycznie stomia jest też wykonywana w przypadkach kłykcin olbrzymich odbytu (guza Buschke-Loewensteina). W Polsce, pomimo wprowadzenia do techniki chirurgicznej staplerów, liczba wykonywanych stomii nadal jest wysoka. Wiąże się to z faktem, że nadal najczęstszym wskazaniem do wykonania stomii jest nowotwór jelita grubego, który znajduje się na liście zachorowalności na nowotwory w Polsce na drugim miejscu (u kobiet po nowotworze piersi, u mężczyzn po nowotworze płuc). Również w krajach Europy Zachodniej problem pacjentów ze stomią nie jest rzadkością, np. w Niemczech liczba pacjentów ze stomią (ileostomią bądź kolostomią) wynosi około 17 tys. (2). W Anglii liczba wykonywanych kolostomii wynosi ok. 100 tys./rok, ileostomii 10 tys./rok, zaś urostomii od 2 tys. do 3 tys. rocznie. W USA liczba wykonywanych kolostomii wynosi 100 tys. rocznie, w Chinach jest to podobna liczba (3). W zależności od poziomu wyłonienia jelita można mieć do czynienia z kolostomią (stomią wyłonioną na jelicie grubym) lub ileostomią (stomią wyłonioną na jelicie cienkim). Stomia wyłoniona na jelicie grubym to najczęściej sigmoideostomia (odbyt brzuszny wyłoniony na poziomie esicy) lub transwersostomia (odbyt brzuszny wyłoniony na poziomie poprzecznicy).
Innym kryterium podziału stomii jest kryterium czasowe dzielące stomie na czasowe, kiedy istnieje możliwość przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego lub definitywne, tj. takie, które pacjent ma do końca życia. Można również podzielić stomie na dwulufowe (tzw. pętlowe) i jednolufowe (końcowe)(4).Wytworzenie stomii jest krytycznym wydarzeniem życiowym dla chorego. Już prawidłowo wytworzony i pielęgnowany odbyt brzuszny może wywołać depresję i spadek aktywności życiowej u pacjenta. Niestety, powikłania po operacjach z wytworzeniem stomii są częste. Powikłania te decydują o tym, czy życie pacjenta ze stomią jest związane z kalectwem, czy też nie różni się zasadniczo od życia tego pacjenta sprzed wykonanej operacji. Powikłania stomii mogą wynikać zarówno z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu, jak i niewłaściwej pielęgnacji odbytu. Powikłania chirurgiczne wczesne to: zmiany zapalne skóry wokół stomii, obrzęk, krwawienie błony śluzowej, wpadnięcie stomii do jamy brzusznej, martwica nadpowięziowa i podpowięziowa wyłonionego jelita, złe gojenie rany wokół stomii. Szczególnie to ostatnie powikłanie wymaga kompleksowego zaangażowania i cierpliwości całego zespołu terapeutyczno-pielęgniarskiego (5). Do powikłań późnych zalicza się: wypadanie stomii, przepuklinę okołostomijną oraz zwężenie odbytu brzusznego.
Poza powikłaniami miejscowymi może dojść do powikłań ogólnoustrojowych, takich jak psychologiczne, seksualne oraz metaboliczne.
Te właśnie powikłania decydują o tzw. jakości życia pacjenta. Zainteresowanie problematyką jakości życia w medycynie datuje się od połowy lat dziewięćdziesiątych. Jakość życia pacjentów ze stomią badana była różnymi testami, m.in. testem FACT-C (Functional Assesment of Cancer Therapy-Colorectal). Test składa się z 36 pytań oceniających stan emocjonalny, stan fizyczny, życie rodzinne, towarzyskie, funkcjonowanie w życiu codziennym oraz dolegliwości pacjenta. Test ten stosowany jest również w polskich pracach badawczych, m.in. Witaszka i Wrońska (6) oceniły za pomocą tego testu jakość życia chorych po leczeniu operacyjnym raka jelita grubego z wytworzeniem odbytu brzusznego. W wyniku tych badań okazało się, że najlepiej ocenianym wymiarem jakości życia jest stan fizyczny, zaś najważniejsze znaczenie dla niskiej oceny jakości chorych ze stomią spowodowaną rakiem jelita grubego ma skrępowanie z powodu posiadania odbytu brzusznego, niezadowolenie z życia seksualnego, brak wsparcia przyjaciół, niezadowolenie z wyglądu własnego ciała oraz obawy o stan zdrowia związane z perspektywą śmierci. Z badań tych wynika, że niższą jakością życia charakteryzują się kobiety, pacjenci powyżej 60-tego roku życia, mieszkający na wsi i w małych miastach, z niższym wykształceniem, bierni zawodowo. Te same autorki w innym doniesieniu dotyczącym samoopieki pacjentów ze stomią wykazały, że wyższy wskaźnik samoopieki prezentują pacjenci poniżej 50-tego roku życia, lepiej wykształceni, mieszkający w dużych miastach i uczestniczący w spotkaniach towarzystw stomijnych (7). W Przyszpitalnej Poradni Proktologicznej Szpitala na Solcu w Warszawie przeprowadzono ankietę wśród pacjentów posiadających stomię (8). Ankieta składała się z 65 pytań zawartych w 5 blokach tematycznych dotyczących danych społeczno-demograficznych, oceny przez chorego stanu zdrowia w porównaniu do stanu sprzed operacji, stanu emocjonalnego, życia rodzinnego oraz zawodowego.
Przeprowadzona ankieta wykazała, że 70% badanych oceniało swoją kondycję zdrowotną jako średnią lub złą, ale jednocześnie 70% badanych uważało, że jest ona lepsza, niż przed zabiegiem wytworzenia stomii. W badanej grupie 62% pacjentów miało problemy z akceptacją faktu posiadania stomii, a tylko 7% badanych uważało stomię za jedyne sensowne „zło konieczne”. Ankietowani pacjenci w większości (69%) uważali, że rodzina akceptuje ich stan zdrowia. Wytworzona stomia miała też wpływ na życie seksualne pacjentów, gdyż aż 65% chorych zaprzestało po operacji życia seksualnego. Znamienne jest, że 80% ankietowanych chorych była bierna zawodowo, pracowało jedynie 20% pacjentów i wszyscy oni zmuszeni byli do zawieszenia aktywności zawodowej na okres od 3 do 6 miesięcy po operacji (8).
Na jakość życia pacjenta ze stomią oprócz choroby podstawowej, z powodu której pacjent był operowany, wpływ ma przede wszystkim fachowa zespołowa opieka medyczna. Polski Klub Koloproktologii rekomenduje Model Opieki nad Pacjentem ze Stomią, zaś Międzynarodowe Towarzystwo Stomijne wydało Kartę Praw Osoby ze Stomią, w której określono prawa pacjenta do opieki specjalistycznej przed operacją, po operacji, a także po opuszczeniu szpitala.
Opieka nad pacjentem ze stomią
Opieka nad pacjentem ze stomią obejmuje następujące etapy: okres przedoperacyjny, śródoperacyjny oraz okres pooperacyjny. Ten ostatni okres obejmuje pobyt pacjenta w szpitalu, oraz okres po wypisaniu pacjenta do domu. Poniżej omówione zostaną kolejne etapy tej opieki.
Okres przedoperacyjny
Jest to okres, w którym przygotowujemy pacjenta do zabiegu zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Przygotowanie takie jest możliwe tylko w przypadku operacji planowych. W przypadku operacji ze wskazań ostrych, często wykonywanych w nocy, na dyżurze, z powodu np. niedrożności czy perforacji jelita grubego, chirurg nie ma możliwości przygotować psychicznie pacjenta do stomii. Jednak, jeżeli lekarz spodziewa się sytuacji śródoperacyjnej, która zmusi go do wytworzenia odbytu brzusznego, zawsze powinien przeprowadzić z pacjentem rozmowę przed zabiegiem o stomii. Przygotowanie emocjonalne pacjenta do operacji ma decydujący wpływ na jego późniejszą akceptację odbytu brzusznego. Pacjent musi wiedzieć o możliwości wyprowadzenia odbytu brzusznego i wyrazić na to pisemną zgodę. Rozmowa powinna być przeprowadzona w sposób dla pacjenta zrozumiały. Chirurg powinien wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące choroby i związanej z nią stomii. Obecnie wzrasta oczekiwanie chorych na pełną informację o swojej chorobie i rozpoznaniu. Sposób przeprowadzenia rozmowy może być różny, należy go indywidualizować w zależności od osobowości pacjenta. Najważniejszym elementem jest nawiązanie kontaktu emocjonalnego z pacjentem. Jest to istotne, gdyż tylko wtedy, kiedy pacjent zaufa lekarzowi, czuje się bezpiecznie (9). W niektórych przypadkach nie wystarcza sama rozmowa lekarza z pacjentem. Czasem trzeba poprosić o współpracę rodzinę, czy też skorzystać z pomocy psychologa. Pozytywną rolę w akceptacji przez pacjenta nowej sytuacji życiowej mogą spełnić wolontariusze stomijni, gdyż są to byli pacjenci, którzy tak jak nikt potrafią wczuć się w sytuację chorego człowieka oczekującego na operację.
Przygotowanie fizyczne polega na oczyszczeniu jelita przed zabiegiem. W większości przypadków jest to płukanie przepływowe połączone z lewatywami i wlewkami. Są to zabiegi uciążliwe dla pacjenta, dużo lepiej znosi je pacjent znając istotę i cel tych przygotowań.
Ważne jest też, aby pacjent miał w tym czasie dostęp do łazienki szpitalnej oraz zachowaną intymność. W trakcie przygotowania pacjenci powinni pić dużo płynów, zaś pacjenci w starszym wieku wymagają uzupełnienia płynów i elektrolitów parenteralnie. Niektórzy chorzy znoszą źle czyszczenie jelita, dlatego ważne jest monitorowanie w tym okresie parametrów hemodynamicznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Norton Ch., et al.: Patients views of a colostomy for fecal incontinence. Dis Colon Rectum 2005; 48: 1062-1069. 2. Bekkers M.J.T.M., et al.: Survival and psychosocial adjustment to stoma surgery and nonstoma bowel resection: a 4-year follow-up. J. Psychosom. Res., 1997, vol 42, N 3: 235-244. 3. Yu De-houng: Recent advances in colostomy care. Patients Education and Counseling 1995,26: 349-352. 4. Szczepkowski M.: Stomia jako problem chirurgiczny Troska styczeń 2002, 1: 3-7. 5. Szewczyk M.T., i wsp.: Opieka nad chorym z raną wokół stomii. Przew Lek., 2005, 4: 92-96. 6. Wiraszka G., Wrońska I.: Jakość życia chorych ze stomią. cz I. Pielęgniarka i położna 3, 2003: 4-9. 7. Wiraszka G., Wrońska I.: Jakość życia chorych ze stomią. cz II. Pielęgniarka i położna 4, 2003: 4-6. 8. Bierca M.: Jakość życia dorosłych-chorych ze stomią. Niepublikowana praca magisterska na kierunku: Socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych, Warszawa, maj 2006. 9. Fryc-Martyńska J.: Jak przygotować pacjenta do stomii. Troska październik 2001, 2, (7): 8-12. 10. Kruk D.: Przygotowanie pacjenta do planowej operacji wyłonienia stomii jelitowej. Troska październik 2001, 2: 4-12. 11. Kruk D.: Etapy opieki szpitalnej nad pacjentami ze stomią. Troska kwiecień 2002, 2(9): 6-7. 12. Cierzniakowska K., i wsp.: Wybrane procedury w opiece okołooperacyjnej nad chorym ze stomią. Przew. Lek., 2005, 2: 87-92. 13. Witaszka G.: Zaakceptować siebie. Magazyn pielęgniarki i położnej 2003, 4: 17-18. 14. Kozłowska-Wojciechowska M.: Zasady żywienia pacjentów ze stomią. Troska lipiec 2002, 3, (10): 7-8. 15. Biercewicz M.: Stomia jako trudny problem chirurgiczny Pielęgniarstwo Polskie 2002,1 (13): 87-94. 16. Fowler J.M., et al.: Opieka nad pacjentami z kolostomią. Lek. Rodz., 2003, 12: 1354-1359. 17. Bekkers M.J.T.M., et al.: Psychosocial adaptation to stoma surgery: a review. J. Behav. Med., 1995; 18: 1-31. 18. Carabajal B.: Practical points in the care of patients recovering from a colostomy. Journal of Perianesthesis Nursing, 1997, vol 12, N3: 188-190.
otrzymano: 2006-04-28
zaakceptowano do druku: 2006-05-18

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii
Szpitala Urazowego na Solcu w Warszawie
ul. Solec 93, 00-382 Warszawa
tel. (0-22) 625-22-31
e-mail: drkolodziejczak@o2.pl

Medycyna Rodzinna 2/2006
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna