Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2014, s. 586-591
*Mariusz Uryszek, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski
Ostre schorzenia jamy brzusznej związane z chorobą uchyłkową
Acute abdominal diseases associated with diverticular disease
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski
Streszczenie
Uchyłkowatość definiuje sieę jako obecność uchyłków w jelicie. Przyczyna powstawania uchyłków w jelicie grubym nie jest do końca znana. Przypuszcza się, że istotne znaczenie ma zaburzenie perystaltyki jelita połączone ze zmniejszoną ilością błonnika w świetle jelita. Objawy zwykle zależne są od stanu zaawansowania i ewentualnych powikłań zapalenia uchyłków. Do diagnostyki wykorzystuje się tomografię komputerową (CT), która jest podstawową metodą diagnostyczną. W chwili obecnej nie ma jednoznacznych wytycznych leczenia choroby uchyłkowej. W oparciu o piśmiennictwo omówiono kontrowersje związane z leczeniem choroby uchyłkowej oraz jej powikłań. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości leczenia zachowawczego nawet w grupie chorych z powietrzem w obrębie jamy brzusznej oraz na wyniki leczenia metodą laparoskopową powikłań choroby uchyłkowej.
Summary
Diverticulitis is defined as the presence of diverticula in the intestine. The reason for the formation of diverticula in the colon is not known until the end. It is believed that it is essential to the intestinal motility disorder combined with a reduced amount of fiber in the light of the intestine. Symptoms usually depend on the severity and possible complications of diverticulitis. Diagnostic uses computed tomography (CT), which is the basic diagnostic method. At the moment there is no clear treatment guidelines diverticular disease. Based on the literature, is an overview of controversy related to the treatment of diverticular disease and its complications. Particular attention was paid to the possibility of conservative treatment, even in patients with the air in the abdominal cavity and on the outcome of laparoscopic complications of diverticular disease.Wstęp
Uchyłkowatość definiuje się jako obecność uchyłków w jelicie. Pacjent, który nie ma objawów, zwykle dowiaduje się o tym przypadkiem podczas np. wlewu kontrastowego doodbytniczego lub kolonoskopii wykonywanej z innych powodów. Rozróżniamy uchyłki rzekome, tzn. uwypuklenie błony śluzowej i podśluzowej, oraz uchyłki prawdziwe, czyli pełnościenne.
Część chorych z uchyłkami będzie miała objawy tej choroby związane z obecnością uchyłków (około 10% chorych z uchyłkowatością).
Uchyłkowatość dotyczy głównie populacji krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych oraz Australii. Coraz częściej jest obserwowana u osób w młodszym wieku (1), częściej pojawia się u otyłych mężczyzn, a w starszym wieku z jednakową częstością u kobiet i mężczyzn. U około połowy populacji w wieku około 80 lat stwierdza się uchyłki jelita grubego. Najczęściej pojawiają się one w lewej części okrężnicy; inaczej jest w populacji azjatyckiej, gdzie uchyłki są częściej stwierdzane w prawej połowie okrężnicy. Z opracowań przedstawianych przez autorów z USA wynika, że częstość zapalenia uchyłków wzrosła o 26%, porównując rok 1998 z rokiem 2005 (2).
Etiopatogeneza
Przyczyna powstawania uchyłków w jelicie grubym nie jest do końca znana. Przypuszcza się, że istotne znaczenie ma zaburzenie perystaltyki jelita połączone ze zmniejszoną ilością błonnika w świetle jelita (3). Dowodem na to jest fakt rzadszego występowania uchyłków u czarnoskórych mieszkańców Afryki, którzy stosują dietę bogatoresztkową i bogatobłonnikową. Dieta bogatobłonnikowa powoduje zwiększenie objętości stolca, który dzięki ruchom perystaltycznym jest dość łatwo przemieszczany w jelicie. Crowe i wsp. podają, że dieta wegetariańska oraz bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko przyjęcia do szpitala lub śmierci z powodu powikłań choroby uchyłkowej (4).
Objawy
Uchyłki jelita grubego nie dają objawów i często są rozpoznawane w kolonoskopii wykonywanej z powodu zaparć. Objawy zwykle zależne są od stanu zaawansowania i ewentualnych powikłań zapalenia uchyłków. Dominują bóle brzucha zlokalizowane w lewym dolnym kwadrancie. Dolegliwości zwykle ulegają nasileniu po posiłkach, a zmniejszają się po oddaniu stolca i gazów. Do nasilenia dolegliwości dochodzi podczas pojawienia się powikłań. Obecność silnego bólu z obroną mięśniową i podwyższoną temperaturą nasuwa podejrzenie ropnia lub perforacji jelita. Przy objawach rozlanego zapalenia otrzewnej stan chorego może gwałtownie się pogarszać, aż do wystąpienia objawów wstrząsu septycznego.
W diagnostyce różnicowej powinniśmy wziąć pod uwagę zespół jelita drażliwego, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelita grubego, endometriozę, ciążę ektopową, skręt jajnika, zapalenia w obrębie miednicy, zapalenie jelita z innych przyczyn oraz raka jelita grubego.
Diagnostyka
Do diagnostyki wykorzystuje się tomografię komputerową (CT), która jest podstawową metodą diagnostyczną. Pozwala ona ustalić rozpoznanie, określa lokalizację choroby oraz zaawansowanie stanu zapalnego. Jednocześnie jest bardzo użyteczna w procesie ambulatoryjnej obserwacji chorego po leczeniu zachowawczym (5).
Bardziej dostępna ultrasonografia, będąca standardem w diagnostyce ostrych schorzeń jamy brzusznej, jest badaniem mniej czułym do rozpoznania powikłań zapalenia uchyłków w porównaniu do CT. W pracy van Randena i wsp. CT było badaniem bardziej precyzyjnym od usg w diagnostyce powikłań zapalenia uchyłków, odpowiednio 81 vs 61% (p = 0,048) (6). Ultrasonografia w pracy Nielsena i wsp. w 17% przypadków była myląca w niepowikłanym zapaleniu uchyłków i aż w 79% przypadków nie odpowiadała rzeczywistemu zaawansowaniu choroby powikłanego zapalenia uchyłków (7). Tylko u osób szczupłych wartość diagnostyczna usg może być porównywalna z CT (6, 8). Inaczej sądzi Lembcke – jego zdaniem obie te metody są równoważne, a usg powinno być badaniem, od którego należy zaczynać diagnostykę (9). Podobnie sądzą Mazzei i wsp. (10). Fernandez-Urien i wsp. podają, że EUS (ultrasonografia endoskopowa) jest metodą bardzo skuteczną w leczeniu ropni miednicy małej, a EUS przez ścianę okrężnicy jest metodą bardzo rzadko stosowaną. Metodę tę wykorzystywali do umieszczenia drenu (podwójny pigtail) w jamie ropnia (11). Ramesh i wsp. w 11 przypadkach leczyli ropnie poprzez nakłucie przez ścianę okrężnicy i w 27 przypadkach przezodbytniczo. Średnia wielkość ropnia wahała się między 6 a 7 cm. Wyleczenie udało się uzyskać w 70% przypadków ropni okołokrężniczych i w 96,3% przypadków ropni przyodbytniczych. Nie obserwowano powikłań. Ich uwagę zwróciła mniejsza skuteczność (25 vs 97%) w leczeniu ropni w przebiegu zapalenia uchyłków w porównaniu do skuteczności leczenia ropni, które powstały z innych przyczyn (12).
Costi i wsp. podają istotne statystycznie zmiany w analizie jednowariantowej w klinicznych, laboratoryjnych i radiologicznych parametrach chorych skutecznie leczonych zachowawczo oraz w grupie, gdzie leczenie zachowawcze było nieskuteczne. Istotnymi statystycznie (p < 0,05) badaniami lub objawami były: średni czas od wystąpienia objawów w grupie odpowiednio skutecznie wyleczonych 2,95 vs 6,3 dnia dla leczonych bez sukcesu. Fakt przyjmowania antybiotyku przed hospitalizacją: 14,3 vs 66,7%, stan sepsy: 8,3 vs 66,7%, poziom leukocytozy: 14,841 vs 22,466, leukocytoza >= 20 tys.: 9,1 vs 66,7%, średni poziom CRP: 150 vs 257, obecność otorbionego płynu w jamie otrzewnowej (liczba chorych): 22,2 vs 100%. W badaniu CT jamy brzusznej ani powietrze w okolicy okrężnicy, ani też powietrze w innym miejscu jamy brzusznej nie miało statystycznego znaczenia dla efektu zachowawczego leczenia chorych (13).
Znaczenie i czas wykonywania kolonoskopii
Wykonywanie kolonoskopii w ostrym stanie zapalnym nie jest zalecane (14). Elmi i wsp. zalecają wykonanie kolonoskopii po epizodzie zapalenia uchyłków, jeśli w CT grubość ściany przekracza 6 mm (15). W klinice, w której pracują autorzy, kolonoskopię ma wykonywany każdy chory około 4-6 tygodni po epizodzie zapalenia uchyłków celem wykluczenia ewentualności raka jelita grubego.
Choi i wsp. podają, że na podstawie przebadania 149 chorych z ZUJG, u których wykonano CT, weryfikacja kolonoskopowa była uzasadniona szczególnie u chorych w wieku powyżej 50 r.ż. U 7,4% chorych wykryto raka, a u 3,4% polip. Prawdopodobieństwo wykrycia raka w ich materiale było 8,8 raza wyższe niż w grupie kontrolnej dobranej pod względem wieku i płci (p < 0,001) (16).
Sai i wsp. w podsumowaniu metaanalizy obejmującej 771 chorych operowanych lub u których wykonano kolonoskopię albo wlew doodbytniczy nie potwierdzają konieczności wykonywania kolonoskopii u każdego chorego po przebytym zapaleniu uchyłków (17). Jednoznacznym wskazaniem do kolonoskopii jest krwawienie z uchyłka jelita grubego (14).
Powikłania
Najczęściej opisywanym powikłaniem choroby uchyłkowej jest zapalenie uchyłków, które pojawia się u około 25% chorych z chorobą uchyłkową. W tej grupie u około 25% chorych obserwujemy powikłania w postaci ropni, przetok, krwawienia, perforacji lub zwężenia jelita oraz toksycznego rozdęcia jelita (toxic megacolon) (18). U pozostałych 75% chorych zapalenie uchyłków ma postać niepowikłaną.
Wskazania do operacji obejmują głównie powikłania infekcyjne, stanowiące 90%, oraz rzadkie powikłania w postaci gwałtownego krwotoku lub ewentualne zwężenia pozapalnego – 10% (19). Zarówno powikłania, jak i ich leczenie stają się szczególnie niebezpieczne w grupach chorych leczonych przewlekle sterydami, po przeszczepach narządowych, u chorych z uszkodzeniem nerek, leczonych niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi lub przyjmujących chemioterapię (20-23).
Do oceny stopnia zaawansowania zapalenia uchyłków najczęściej wykorzystuje się skalę Hincheya (24):
stopień I – ograniczony ropień okołookrężniczy mniejszy niż 2 cm,
stopień II – ropień odległy (zazwyczaj w obrębie miednicy małej), w jamie brzusznej lub pozaotrzewnowy. Zwykle powstają one na tle mikroperforacji,
stopień III – uogólnione ropne zapalenie otrzewnej spowodowane pęknięciem ropnia okołookrężniczego lub umiejscowionego w miednicy (bez komunikacji ze światłem jelita),
stopień IV – kałowe zapalenie otrzewnej wywołane otwartym przedziurawieniem uchyłka (komunikujące się ze światłem jelita).
Stopnie klasyfikacji Hincheya korelują ze śmiertelnością. I tak w stopniach I i II poniżej 5%, w stopniu III – 13%, i w stopniu IV – 43%.
Leczenie
W dalszym ciągu leczenie choroby uchyłkowej i jej powikłań jest kontrowersyjne w odniesieniu do sposobu leczenia, czasu oraz strategii. Wśród chorych operowanych planowo ilość powikłań sięga 20%, a śmiertelność do 17% (25). W przypadku chorych operowanych ze wskazań nagłych powikłania zdarzają się nawet u 30% chorych (26).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Etzioni DA, Mack TM, Beart RW Jr, Kaiser AM: Diverticulitis in the United States: 1998-2005: changing patterns of disease and treatment. Ann Surg 2009; 249: 210-217.
2. Etzioni DA, Chiu VY, Cannom RR et al.: Outpatient treatment of acute diverticulitis: rates and predictors of failure. Dis Colon Rectum 2010; 53: 861-865.
3. Stępień B, Piotrowicz G, Rydzewska G: Leczenie choroby uchyłkowej jelita grubego z uwzględnieniem roli mesalazyny. Prz Gastroenterol 2013; 8(4): 211-217.
4. Crowe FL, Appleby PN, Allen NE, Key TJ: Diet and risk of diverticular disease in Oxford cohort of European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): prospective study of British vegetarians and non-vegetarians. BMJ 2011 Jul; 19: 343.
5. Ambrosetti P: Acute Diverticulitis of the Left Colon: Value of the Initial CT and Timing of Elective Colectomy. J Gastrointest Surg 2008; 12: 1318-1320.
6. van Randen A, Lamèris W, van Es HW et al. and OPTIMA Study Group: A comparison of the accuracy of ultrasound and computed tomography in common diagnoses causing acute abdominal pain. Eur Radiol 2011 Jul; 21(7): 1535-1545.
7. Nielsen K, Richir MC, Stolk TT et al.: The Limited Role of Ultrasound in the Diagnostic Process of Colonic Diverticulitis. World J Surg 2013 Dec 24 (Epub ahead of print).
8. Puylaert JB: Ultrasound of colon diverticulitis. Dig Dis 2012; 30(1): 56-59.
9. Lembcke B: Diverticular disease – diagnosis and classification. Chirurg 2014 Apr; 85(4): 289-298.
10. Mazzei MA, Cioffi Squitieri N, Guerrini S et al.: Sigmoid diverticulitis: US findings. Crit Ultrasound J 2013 Jul 15; 5 (suppl. 1): 5.
11. Fernandez-Urien I, Vila JJ, Jimenez FJ: Endoscopic ultrasound-guided drainage of pelvic collections and abscesses. World J Gastrointest Endosc 2010 Jun 16; 2(6): 223-227.
12. Ramesh J, Bang JY, Trevino J, Varadarajulu S: Comparison of outcomes between endoscopic ultrasound-guided transcolonic and transrectal drainage of abdominopelvic abscesses. J Gastroenterol Hepatol 2013 Apr; 28(4): 620-625.
13. Costi R, Cauchy F, Le Bian A et al.: Challenging a classic myth: pneumoperitoneum associated with acute diverticulitis is not an indication for open or laparoscopic emergency surgery in hemodynamically stable patients. A 10-year experience with a nonoperative treatment. Surg Endosc 2012; 26: 2061-2071.
14. Lembcke B: Diverticular disease – diagnosis and classification. Chirurg 2014 Apr; 85(4): 289-298.
15. Elmi A, Hedgire SS, Pargaonkar V et al.: Is early colonoscopy beneficial in patients with CT-diagnosed diverticulitis? AJR Am J Roentgenol 2013 Jun; 200(6): 1269-1274.
16. Choi YH, Koh SJ, Kim JW et al.: Do We Need Colonoscopy Following Acute Diverticulitis Detected on Computed Tomography to Exclude Colorectal Malignancy? Dig Dis Sci 2014 Apr 11.
17. Sai VF, Velayos F, Neuhaus J, Westphalen AC: Colonoscopy after CT diagnosis of diverticulitis to exclude colon cancer: a systematic literature review. Radiology 2012 May; 263(2): 383-390.
18. Antonopoulos P, Almyroudi M, Kolonia V et al.: Toxic Megacolon and Acute Ischemia of the Colon due to Sigmoid Stenosis Related to Diverticulitis. Case Rep Gastroenterol 2013 Sep 11; 7(3): 409-413.
19. Genser L, Karoui M, Vaillant JC, Hannoun L: Surgical treatment of sigmoid diverticulitis. Rev Prat 2013 Jun; 63(6): 827-830.
20. Tabbara M, Velmahos GC, Butt MU et al.: Missed opportunities for primary repair in complicated acute diverticulitis. Surgery 2010; 148: 919-924.
21. Chandra V, Nelson H, Larson DR et al.: Impact of primary resection on the outcome of patients with perforated diverticulitis. Arch Surg 2004; 139: 1221-1224.
22. Chapman J, Davies M, Wolff B et al.: Complicated diverticulitis: is it time to rethink the rules? Ann Surg 2005; 242: 576-581.
23. Vennix S, Morton D, Hahnloser D et al.: Systematic review of evidence and consensus on diverticulitis: an analysis of national and international guidelines. Colorectal Dis 2014 May 7.
24. Hinchey EJ, Schaal PG, Richards GK: Treatment of perforated diverticular disease of the colon. Adv Surg 1978; 12: 85-109.
25. Antolovic D, Reissfelder C, Koch M et al.: Surgical treatment of sigmoid diverticulitis – analysis of predictive risk factors for postoperative infections, surgical complications, and mortality. Int J Colorectal Dis 2009; 24: 577-584.
26. Vermeulen J, Akkersdijk GP, Gosselink MP et al.: Outcome after emergency surgery for acute perforated diverticulitis in 200 cases. Dig Surg 2007; 24: 361-366.
27. Vennix S, Morton D, Hahnloser D et al.: Systematic review of evidence and consensus on diverticulitis: an analysis of national and international guidelines. Colorectal Dis 2014 May 7.
28. Abbass MA, Tsay AT, Abbas MA: Laparoscopic resection of chronic sigmoid diverticulitis with fistula. JSLS 2013 Oct-Dec; 17(4): 636-640.
29. Bertram P, Truong S, Schumpelick V: Sigmoid diverticulitis. Emergency intervention in abscess, hemorrhage and stenosis. Chirurg 2002 Jul; 73(7): 675-680.
30. Edeiken SM, Maxwell RA, Dart BW 4th, Mejia VA: Preliminary experience with laparoscopic peritoneal lavage for complicated diverticulitis: a new algorithm for treatment? Am Surg 2013 Aug; 79(8): 819-825.
31. de Korte N, Klarenbeek BR, Kuyvenhoven JP et al.: Management of diverticulitis: results of a survey among gastroenterologists and surgeons. Colorectal Dis 2011 Dec;13(12): e411-417.
32. Oberkofler CE, Rickenbacher A, Raptis DA et al.: A multicenter randomized clinical trial of primary anastomosis or Hartmann’s procedure for perforated left colonic diverticulitis with purulent or fecal peritonitis. Annals of surgery 2012; 256(5): 819-826; discussion: 826-817.
33. Toro A, Mannino M, Reale G et al.: Primary Anastomosis vs Hartmann Procedure in Acute Complicated Diverticulitis. Evolution over the Last Twenty Years. Chirurgia 2012 Sept-Oct; 5(107): 598-604.
34. Abbas S: Resection and primary anastomosis in acute complicated diverticulitis, a systematic review of the literature. Int J Colorectal Dis 2007 Apr; 22(4): 351-357. Epub 2006 Jan 7. Review.
35. Jacobs M, Verdeja JC, Goldstein HS: Minimally invasive colon resection (laparoscopic colectomy). Surg Laparosc Endosc 1991; 1(3): 144-150.
36. De Magistris L, Arru L, De Blasi V et al.: Management of acute diverticulitis in a tertiary care institution. Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb 2013; 2: 25-32.
37. Levack M, Berger D, Sylla P et al.: Laparoscopy decreases anastomotic leak rate in sigmoid colectomy for diverticulitis. Arch Surg 2011; 146(2): 207-210.
38. Forgione A, Leroy J, Cahill RA et al.: Prospective evaluation of functional outcome after laparoscopic sigmoid colectomy. Ann Surg 2009; 249(2): 218-224.
39. Lam HD, Tinton N, Cambier E et al.: Laparoscopic treatment in acute complicated diverticulitis: a review of 11 cases. Acta Chir Belg 2009 Jan-Feb; 109(1): 56-60.
40. Liang S, Russek K, Morris E et al.: Damage control strategy for the management of perforated diverticulitis with generalized peritonitis: laparoscopic lavage and drainage vs. laparoscopic Hartmann’s procedure. Surg Endosc 2012; 26: 2835-2842.
41. Zdichavsky M, Kratt T, Stüker D et al.: Acute and Elective Laparoscopic Resection for Complicated Sigmoid Diverticulitis: Clinical and Histological Outcome. J Gastrointest Surg 2013; 17: 1966-1971.
42. Rea JD, Herzig DO, Diggs BS et al.: Use and outcomes of emergent laparoscopic resection for acute diverticulitis. The American Journal of Surgery 2012; 203: 639-643.
43. Vestweber B, Alfes A, Paul C et al.: Single-incision laparoscopic surgery: a promising approach to sigmoidectomy for diverticular disease. Surg Endosc 2010 Dec; 24(12): 3225-3228.
44. Mittermair R, Pratschke J, Sucher R: Single incision laparoscopic sigmoidectomy SILS sigmoidectomy. Zentralbl Chir 2012 Dec; 137(6): 517-519.
45. Vestweber B, Galetin T, Lammerting K et al.: Single-incision laparoscopic surgery: outcomes from 224 colonic resections performed at a single center using SILS. Surg Endosc 2013 Feb; 27(2): 434-442.
46. Dharmarajan S, Hunt SR, Birnbaum EH et al.: The efficacy of nonoperative management of acute complicated diverticulitis. Dis Colon Rectum 2011; 54: 663-671.
47. O’Sullivan GC, Murphy D, O’Brien MG et al.: Laparoscopic management of generalized peritonitis due to perforated colonic diverticula. Am J Surg 1996; 171: 432-434.
48. DaRold AR, Guerriero S, Fiamingo P et al.: Laparoscopic colorrhaphy, irrigation and drainage in the treatment of complicated acute diverticulitis: initial experience. Chir Ital 2004; 56: 95-98.
49. Mutter D, Bouras G, Forgione A et al.: Two-stage totally minimally invasive approach for acute complicated diverticulitis. Colorectal Dis 2006; 8: 501-505.
50. Myers E, Hurley M, O’Sullivan GC et al.: Laparoscopic peritoneal lavage for generalized peritonitis due to perforated diverticulitis. Br J Surg 2008; 95: 97-101.
51. Bretagnol F, Pautrat K, Mor C et al.: Emergency laparoscopic management of perforated sigmoid diverticulitis: a promising alternative to more radical procedures. J Am Coll Surg 2008; 206: 654-657.
52. Franklin ME, Portillo G, Trevino JM et al.: Long-term experience with the laparoscopic approach to perforated diverticulitis plus generalized peritonitis. World J Surg 2008; 32: 1507-1511.
53. Lam HD, Tinton N, Cambier E et al.: Laparoscopic treatment in acute complicated diverticulitits: a review of 11 cases. Acta Chir Belg 2009; 109: 56-60.
54. Favuzza J, Friel JC, Kelly JJ et al.: Benefits of laparoscopic peritoneal lavage for complicated sigmoid diverticulitis. Int J Colorec Dis 2009; 24: 797-801.
55. Karoui M, Champault A, Pautrat K et al.: Laparoscopic peritoneal lavage or primary anastomosis with defunctioning stoma for Hinchey 3 complicated diverticulitis: results of a comparative study. Dis Colon Rectum 2009; 52: 609-615.
56. White SI, Frenkiel B, Martin PJ: A ten-year audit of perforated sigmoid diverticulitis: highlighting the outcomes of laparoscopic lavage. Dis Colon Rectum 2010; 53: 1537-1541.
57. Alamili M, Gögenur I, Rosenberg J: Acute complicated diverticulitis managed by laparoscopic lavage. Dis Colon Rectum 2009 Jul; 52(7): 1345-1349.
58. Barry BD, Leroy J, Mutter D et al.: Minimally invasive surgical treatment of sigmoid diverticulitis. Langenbecks Arch Surg 2012; 397: 1035-1041.
59. Franklin ME Jr, Portillo G, Treviño JM et al.: Long-term experience with the laparoscopic approach to perforated diverticulitis plus generalized peritonitis. World J Surg 2008 Jul; 32(7): 1507-1511.
60. van de Wall BJ, Draaisma WA, Consten EC, Dutch Diverticular Disease (3D) Collaborative Study Group et al. DIRECT trial: Diverticulitis recurrences or continuing symptoms: operative versus conservative treatment. A multicenter randomised clinical trial. BMC Surg 2010; 10: 25.
61. Thornell A, Angenete E, Gonzales E, Scandinavian Surgical Outcomes Research Group, SSORG et al.: Treatment of acute diverticulitis laparoscopic lavage vs. resection (DILALA): study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2011; 12: 186.
62. Swank HA, Vermeulen J, Lange JF, Dutch Diverticular Disease (3D) Collaborative Study Group et al.: The ladies trial: laparoscopic peritoneal lavage or resection for purulent peritonitis and Hartmann’s procedure or resection with primary anastomosis for purulent or faecal peritonitis in perforated diverticulitis (NTR2037). BMC Surg 2010; 10: 29.
63. Anaya DA, Flum DR: Risk of emergency colectomy and colostomy in patients with diverticular disease. Arch Surg 2005; 140(7): 681-685.
otrzymano: 2014-05-20
zaakceptowano do druku: 2014-06-30

Adres do korespondencji:
*Mariusz Uryszek
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. +48 (22) 583-11-30
mariusz_ury@mac.com

Postępy Nauk Medycznych 8/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych