Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2017, s. 332-336
Maria Czubak-Wrzosek, Jarosław Czubak, Marcin Tyrakowski
Zakażenie miejsca operowanego po korekcji nerwowo-mięśniowych deformacji kręgosłupa – przegląd literatury
Surgical site infection following neuromuscular spinal deformity surgery – a literature review
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, Otwock
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. nadzw. CMKP
Streszczenie
Głęboka infekcja miejsca operowanego należy do najpoważniejszych powikłań operacyjnej korekcji deformacji kręgosłupa. W grupie chorych ze skoliozą nerwowo-mięśniową ryzyko zakażenia jest kilkukrotnie większe niż w skoliozie idiopatycznej i częstsza jest etiologia Gram-ujemna zakażeń. Do głównych i najlepiej udowodnionych czynników ryzyka infekcji zalicza się: etiologię nerwowo-mięśniową skoliozy, nietrzymanie moczu i stolca, nieprawidłową okołooperacyjną profilaktykę antybiotykową, drażnienie powłok przez implanty oraz rodzaj zastosowanych implantów. Leczenie infekcji miejsca operowanego zależy od głębokości i czasu wystąpienia zakażenia i obejmuje we wczesnych infekcjach chirurgiczne oczyszczenie rany i antybiotykoterapię, natomiast w późnych znacznie częściej konieczne jest usunięcie instrumentarium.
Summary
Deep surgical site infection (SSI) is a severe complication after spine deformity surgery. There is a few fold higher incedence of SSI in patients with neuromuscular scoliosis than in idiopathic scoliosis, and Gram-negative etiology is more common in patients with neuromuscular scoliosis. The main risk factors of SSI are: neuromuscular scoliosis, urinary or bowel incontinence, inappropriate antibiotic prophylaxis, prominent implants and type of instrumentation. The treatment of SSI depends on the depth and time of its onset and consists usually of wound debridement and antibiotics in early SSI, whereas in delayed SSI removal of implants may be necessary.
Wstęp
Operacyjna korekcja nerwowo-mięśniowych deformacji kręgosłupa pozwala na poprawę funkcjonowania, zmniejsza dolegliwości bólowe kręgosłupa oraz poprawia wydolność krążeniowo-oddechową. Jednak jest to grupa pacjentów szczególnie narażona na powikłania infekcyjne, w szczególności w obrębie miejsca operowanego.
Zakażenie miejsca operowanego (ang. surgical site infection – SSI) należy do najpoważniejszych powikłań operacyjnej korekcji skoliozy, znacznie podnosi koszty leczenia oraz może mieć istotne konsekwencje dla chorych w postaci przedłużonej hospitalizacji, dodatkowych zabiegów operacyjnych z usunięciem implantów i utratą korekcji włącznie.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dzieli zakażenie miejsca operowanego na powierzchowne i głębokie. Powierzchowna infekcja miejsca operowanego dotyczy skóry i tkanki podskórnej okolicy nacięcia i objawia się do 30 dni od operacji. Głęboką infekcję definiuje się jako zakażenie penetrujące do tkanek położonych poniżej powięzi przykręgosłupowej, które rozwija się do 90 dni lub według innych autorów nawet do roku od zabiegu operacyjnego (1, 2). Wcześnie objawiające się infekcje są zwykle spowodowane bezpośrednim zanieczyszczeniem pola operacyjnego, natomiast zakażenie o późnej manifestacji – kontaminacją pola operacyjnego lub przeniesieniem drobnoustrojów drogą krwiopochodną (3).
Epidemiologia zakażeń miejsca operowanego po korekcji neurogennej deformacji kręgosłupa
Częstość występowania zakażenia miejsca operowanego po korekcji nerwowo-mięśniowych deformacji kręgosłupa waha się od 2,97 do 20% i jest istotnie wyższa niż w przypadku skolioz idiopatycznych, dla których wynosi od 0,5 do 2,7% (2, 4-13).
Wczesne SSI jest zwykle spowodowane przez drobnoustroje Gram-dodatnie, tj. gronkowce metycylinowrażliwe (ang. methicillin-senstitive Staphylococcus aureus – MSSA) i metycylinooporne (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA) (1, 8, 14). W późnych infekcjach wykrywa się z reguły bakterie fizjologicznie bytujące na skórze, czyli Propionibacterium acnes i Staphylococcus epidermidis (14-16). Poza tym w grupie chorych z deformacjami neurogennymi znacznie częściej stwierdza się infekcje mieszane miejsca operowanego oraz etiologię Gram-ujemną zakażenia (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa czy Enterobacter spp.) (11, 14, 17). Obecność flory przewodu pokarmowego w posiewach z okolicy operowanej jest spowodowana często współistniejącymi w tej grupie pacjentów nietrzymaniem moczu i stolca, gastrostomią, tracheostomią czy przetokami skórnymi. Ramo i wsp. wykazali, że prawie połowa głębokich infekcji była wywołana przez więcej niż jedną bakterię (45%), a etiologia była w 41% Gram-ujemna i w 59% Gram-dodatnia (12), co potwierdziło stwierdzony wcześniej w wieloośrodkowych badaniach porównywalny odsetek bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich w skoliozie nerwowo-mięśniowej (11, 12, 18).
Częstość występowania głębokich infekcji miejsca operowanego po korekcji neurogennej deformacji kręgosłupa różni się w zależności od choroby podstawowej. Według Ramo i wsp. najczęściej zakażenie stwierdzono u pacjentów kolejno z przepukliną oponowo-rdzeniową (21,5%), następnie dystrofią mięśniową (10,6%), mózgowym porażeniem dziecięcym (8,5%) i w rdzeniowym zaniku mięśni (7,9%) (12).
Czynniki ryzyka zakażenia miejsca operowanego po korekcji neurogennej deformacji kręgosłupa
W ostatnich latach ukazało się wiele badań podejmujących tematykę czynników ryzyka zakażeń miejsca operowanego po operacjach deformacji kręgosłupa. Autorzy podkreślają, że dokładna analiza i zdefiniowanie czynników predysponujących do infekcji jest kluczowe do sformułowania wytycznych postępowania przed- i okołooperacyjnego.
Glotzbecker i wsp. (17), którzy przeprowadzili analizę systematyczną czynników ryzyka infekcji miejsca operowanego po operacji deformacji kręgosłupa, pogrupowali te czynniki na trzy grupy: A – dobrze udowodnione, B – dostatecznie udowodnione i C – słabo udowodnione.
Żadnego z czynników nie przyporządkowali do grupy A.
Za dostatecznie udowodnione (grupa B) uznali:
– współwystępowanie choroby nerwowo-mięśniowej,
– nietrzymanie moczu lub stolca,
– nieprawidłową okołooperacyjną profilaktykę antybiotykową (zbyt niska dawka, niewłaściwy czas podania),
– implanty napinające powłoki,
– implanty starszej generacji wykonane ze stali nierdzewnej (w porównaniu z nowocześniejszymi implantami tytanowymi).
Do grupy C – słabo udowodnionych czynników – zaliczono:
– dodatni posiew moczu przed operacją,
– zaburzenia odżywiania (niedożywienie lub otyłość),
– utratę i przetoczenia krwi,
– większą liczbę segmentów usztywnionych podczas operacji,
– zainstrumentowanie miednicy,
– wydłużony czas operacji,
– brak drenu.
W innym badaniu Subramanyam i wsp. (19) dokonując przeglądu czynników ryzyka SSI u chorych z deformacjami kręgosłupa, za istotne uznali:
– nieprawidłową okołooperacyjną profilaktykę antybiotykową (niewłaściwy dobór antybiotyku, nieodpowiednia dawka, nieprawidłowy czas podania pierwszej i kolejnych dawek oraz przedłużone stosowanie antybiotyku – powyżej 24 h od operacji),
– etiologię nerwowo-mięśniową skoliozy,
– użycie implantów,
– przedłużoną hospitalizację,
– resztkowe skrzywienie pooperacyjne.
Ponadto w grupie chorych ze skoliozami neurogennymi za czynniki ryzyka SSI uznano (3, 12, 16):
– zastosowanie przeszczepów kostnych allogennych,
– dawkę cefazoliny w okołooperacyjnej profilaktyce antybiotykowej niższą niż 20 mg/kg masy ciała/dobę,
– zmiany skórne w okolicy rany: odleżyny, pęcherze, powierzchowna reakcja na szwy, drażnienie skóry przez implanty,
– implant typu „unit rod”,
– upośledzenie umysłowe,
– obecność pompy baklofenowej,
– obecność zastawki komorowo-otrzewnowej,
– drgawki,
– wysoką przedoperacyjną leukocytozę i trombocytozę,
– refluks żołądkowo-przełykowy.
Profilaktyka zakażenia miejsca operowanego po korekcji neurogennej deformacji kręgosłupa
Pomimo określenia wielu czynników ryzyka infekcji miejsca operowanego po operacjach deformacji kręgosłupa nie opracowano do tej pory jednolitego schematu profilaktyki zakażeń. Glotzbecker i wsp. wykazali dużą zmienność w postępowaniu okołooperacyjnym wśród amerykańskich chirurgów kręgosłupa, podsumowując, że taka różnorodność może odzwierciedlać suboptymalną opiekę nad chorymi (7).
Krok w kierunku ujednolicenia wytycznych profilaktyki infekcji miejsca operowanego wykonali Vitale i wsp., publikując zalecenia prewencji SSI w operacjach kręgosłupa w grupie pacjentów pediatrycznych podwyższonego ryzyka (20). Autorzy sformułowali 14 wytycznych postępowania profilaktycznego SSI w oparciu o opinie ekspertów w dziedzinie chirurgii kręgosłupa oraz chorób zakaźnych, wybierając te zalecenia, co do których powyżej 80% ekspertów było zgodnych.
Według Vitale i wsp. (20) zaleca się:
Przed operacją:
1. Umycie skóry chorego roztworem chlorheksydyny w dniu poprzedzającym operację.
2. Przedoperacyjny posiew moczu i ewentualne leczenie w przypadku pozytywnego wyniku.
3. Wręczenie choremu broszury informacyjnej o ryzyku infekcji i postępowaniu pooperacyjnym.
4. Ocenę stanu odżywienia chorego.
Okołooperacyjnie:
1. Przycinanie włosów w okolicy operowanej zamiast ich golenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2017-05-10
zaakceptowano do druku: 2017-05-31

Adres do korespondencji:
*Maria Czubak-Wrzosek
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel. +48 (22) 779-40-31
czubakwrzosek@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 6/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych