Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2017, s. 296-298
Michał Lenkiewicz, Karolina Lisiecka, Jarosław Czubak
Leczenie złamania Tillaux u dzieci
Tillaux fracture treatment in children
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, Otwock
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. nadzw. CMKP
Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wyników leczenia złamania Tillaux u dorastających.
Materiał i metody. 8 chorych – 5 chłopców i 3 dziewczynki leczonych w latach 2008-2014, wiek od 12 do 16 lat. W 7 przypadkach do złamania doszło podczas uprawiania sportu, w 1 przypadku wskutek poślizgnięcia. Diagnostyka oparta była o klasyczne zdjęcia RTG i tomografię komputerową. 2 chorych leczonych było zachowawczo, 6 leczonych operacyjnie metodą otwartej repozycji i zespoleniem śrubami AO. Ocenie końcowej poddano 6 chorych.
Wyniki. Ocena kliniczna wyników końcowych oparta była o skalę Hindfoot Score wg AOFAS. Uzyskano wynik od 87 do 98 punktów.
Podsumowanie. Precyzyjne określenie morfologii złamania jest kluczowe dla wyboru właściwej metody leczenia i przewidywania odległego wyniku leczenia. Badaniem najlepiej obrazującym zakres uszkodzenia i położenie odłamów jest tomografia komputerowa. Leczenie operacyjne pozwala na anatomiczne nastawienie odłamów, co pozwala zachować prawidłową kongruencję powierzchni stawowej.
Summary
Aim. The aim of the study is assesment of treatment results of Tillaux fracture in children.
Material and methods. 8 patients – 5 boys and 3 girls, treated between 2008 and 2014, age from 12 to 16. In 7 cases the fracture was a consequence of sport injury, one fracture was caused by slip. X-ray and CT scan was done in every case. We decide conservative treatmnet in 2 patients, 6 patients was treated by open reduction and internal fixation with AO screws. Final assesment was done for 6 patients.
Results. Clinical assesment was done using Hindfoot Score according to AOFAS. The value was between 87 and 98 points.
Conclusions. Precise definition of fracture morfology is crucial for best method of treatment choice and to foresee long term results. The best imaging examination which reveal full morfology of the fracture is computed tomografy. Operative treatment with open reduction and internal fixation allows to save the joint congruity.
Słowa kluczowe: złamanie Tillaux, leczenie, dzieci.
Wstęp
Złamanie Tillaux jest urazem przednio-bocznej części nasady dalszej kości piszczelowej u dzieci. Polega na złamaniu fragmentu nasady dalszej kości piszczelowej wskutek gwałtownego napięcia więzadła piszczelowo-strzałkowego przedniego dolnego wskutek zewnętrznej rotacji stopy. Paul Jules Tillaux opisał to złamanie już w 1892 roku na podstawie badań kadawerowych (1).
Złamanie to jest typowo dziecięce z uwagi na bardzo mocną strukturę więzadeł, które nie zrywają się tak łatwo jak u dorosłych, natomiast dochodzi do złamania kości w miejscu przyczepu. Rozpoznanie i odpowiednie leczenie tego złamania jest niezwykle istotne ze względu na możliwe następstwa niewłaściwego leczenia – dolegliwości bólowe, brak kongruencji w stawie prowadzący do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawu, deformacja koślawa stawu skokowego, brak zrostu (2).
Złamanie Tillaux stanowi 11% złamań nasadowych piszczeli, najczęściej występuje w przedziale wiekowym 11-15 lat, średnie występowanie to 14 lat u chłopców, 12 lat u dziewcząt (3).
Cel pracy
Celem pracy jest ocena wyników leczenia złamania Tillaux u dorastających.
Materiał i metody
Nasz materiał stanowi 8 chorych – 5 chłopców i 3 dziewczynki – leczonych w latach 2008-2014. Wiek chorych wynosił od 12 do 16 lat, średnia 13,5 roku. Przyczyną złamania w 7 przypadkach był uraz związany z uprawianiem sportu, w 1 przypadku do złamania doszło wskutek poślizgnięcia. Czas od urazu do podjęcia leczenia operacyjnego wynosił od 2 do 13 dni, średnia 6 dni. Diagnostyka u wszystkich dzieci oparta była na klasycznych zdjęciach RTG wykonywanych w projekcji przednio-tylnej i bocznej oraz na tomografii komputerowej.
Ocenie końcowej poddano 6 chorych, 1 chora zmarła, w 1 przypadku chory nie wyraził zgody na badanie.
Leczenie
Na podstawie wyników badań obrazowych 2 chorych zostało zakwalifikowanych do leczenia zachowawczego. Sześcioro dzieci leczono operacyjnie. Wykonano otwartą repozycję złamania i zespolenie śrubami AO wprowadzanymi w zależności od przebiegu szczeliny złamania. We wszystkich przypadkach wykorzystywano dostęp operacyjny przednio-boczny. Kończynę dolną unieruchamiano w opatrunku gipsowym podudziowym.
Wyniki
Okres obserwacji wynosił od 2 do 7 lat, średnia 4,5 roku. Analiza badań tomografii komputerowej pozwala stwierdzić, że szczelina złamania może mieć różny przebieg (ryc. 1). Oceny klinicznej wyników końcowych leczenia dokonano w oparciu o skalę Hindfoot według AOFAS. Chorzy uzyskali od 87 do 98 punktów (tab. 1).
Ryc. 1. Różny przebieg szczeliny złamania Tillaux
Tab. 1. Wniki leczenia w skali Hindfoot AOFAS dla 6 chorych
Pacjent 1 2 3 4 5 6
Wynik96 93 98 96 87 96

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Koury SI, Stone CK, Harrell G, La Charitè DD: Recognition and management of Tillaux fractures in adolescents. Pediatr Emerg Care 1999 Feb; 15(1): 37-39.
2. Landin LA, Danielsson LG: Children’s ankle fractures. Classification and epidemiology. Acta Orthop Scand 1983 Aug; 54(4): 634-640.
3. Schnetzler KA, Hoernschemeyer D: The pediatric triplane ankle fracture. J Am Acad Orthop Surg 2007 Dec; 15(12): 738-747.
4. Caterini R, Fursetti P, Ippolito E: Long-term follow-up of physeal injury to the ankle. Foot Ankle 1991; 11: 372-383.
5. Beaty JH, Kasser JR (eds.): Rockwood and Wilkins’ Fractures in Children. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins Publishers, Philadelphia 2001.
6. Rosenbaum AJ, Czajka CM, Di Preta JA, Uhl RL: Simultaneous, Bilateral Triplane and Juvenile Tillaux Fractures in a 13-year-old Boy: A Case Report and Discussion. Clin Res Foot Ankle 2013; 1: 118.
7. Barmada A, Gaynor T, Mubarak SJ: Premature physeal closure following distal tibia physeal fractures: a new radiographic predictor. J Pediatr Orthop 2003; 23: 733-739.
otrzymano: 2017-05-10
zaakceptowano do druku: 2017-05-31

Adres do korespondencji:
*Michał Lenkiewicz
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel. +48 (22) 779-40-31
kootd@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych