Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2017, s. 478-484
*Joanna Załęska-Ponganis1, 2, Magdalena Wolska2, Marta Gromek2, Teresa Jackowska1, 2
Czy obecność wrodzonej wady układu moczowego determinuje obraz kliniczny zakażenia układu moczowego u dzieci? Analiza przypadków**
Does the presence of congenital anomalies of the kidney and urinary tract determine the clinical course of urinary tract infection in children? Case analysis
1Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
2Kliniczny Oddział Pediatryczny, Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki, Warszawa
Ordynator Oddziału: dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
Streszczenie
Zakażenia układu moczowego (ZUM) należą do najczęstszych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Z uwagi na zwykle niespecyficzne objawy kliniczne rozpoznanie ZUM może sprawiać trudności. Im młodsze dziecko, tym objawy są mniej swoiste. Gorączka bez widocznego w badaniu przedmiotowym ogniska infekcji zawsze powinna obligować do podejrzewania ZUM. Wczesne rozpoznanie ZUM jest bardzo istotne, bo często jest pierwszą kliniczną manifestacją wrodzonych wad nerek i dróg moczowych (CAKUT). Opóźnienie diagnozy, zwłaszcza w grupie pacjentów najmłodszych, zwiększa prawdopodobieństwo uogólnienia infekcji. Ryzyko to wzrasta dodatkowo u chorych z zastojem moczu w drogach moczowych. Urosepsa oraz ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OOZN) o ciężkim przebiegu mogą być przyczyną ostrego uszkodzenia nerek (AKI) oraz powodować powstanie utrwalonych zmian w miąższu nerek, skutkujących rozwojem przewlekłej choroby nerek (CKD). Prawdopodobieństwo powstania zmian pozapalnych w nerkach jest większe u dzieci z CAKUT. W pracy przestawiono analizę dwóch przypadków klinicznych dzieci z ZUM w odniesieniu do statusu anatomicznego układu moczowego.
Summary
Urinary tract infections (UTIs) are one of the most common infections in children. Due to often nonspecific clinical symptoms, the diagnosis of UTI may be difficult. The younger the child, the less specific the symptoms are. Fever with no visible outbreak of infection should always suggest infectious background in the urinary tract. Early diagnosis of UTI is very important, as it is often the first clinical manifestation of congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT). Diagnosis delays, especially in younger patients, increase the likelihood of generalized infection. This risk is further increased in patients with urinary retention in the urinary tract. Urosepsis and severe acute pyelonephritis (AP) can cause severe kidney damage (acute kidney injury – AKI) and permanent changes in the kidney parenchyma, resulting in chronic kidney disease (CKD). The likelihood of renal scarring is higher in children with CAKUT. The study presents an analysis of two clinical cases of UTI in children with regard to the anatomical status of the urinary tract.WSTĘP
Układ moczowy jest jedną z najczęstszych lokalizacji zakażeń bakteryjnych u dzieci (1-4). Mimo że zachorowania na zakażenia układu moczowego (ZUM) nie stanowią problemu epidemicznego, ich rozpoznanie i niezwłoczne właściwe leczenie jest bardzo ważne. Niezwykle istotna jest bowiem świadomość postrzegania ZUM u dzieci nie tylko jako problemu infekcyjnego, ale jako potencjalnego objawu wrodzonych wad nerek i dróg moczowych – CAKUT (ang. congenital anomalies of the kidney and urinary tract). U 30% dzieci z ZUM zakażenie jest pierwszym objawem CAKUT (5).
Od 1997 roku zagadnieniem wad wrodzonych w polskiej populacji zajmuje się Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR), który od 2007 roku objął cały kraj i obecnie monitoruje niemal wszystkie urodzone w Polsce dzieci. Wrodzone wady rozwojowe występują u 2-4% noworodków, będąc zasadniczą przyczyną zgonów niemowląt (6). Nieprawidłowości anatomiczne dotyczące układu moczowego są stosunkowo łatwo rozpoznawalne i należą do często spotykanych zaburzeń rozwojowych. Stanowią około 50% wszystkich prenatalnie stwierdzanych anomalii i występują u 1% badanych ciężarnych (7). Należy jednak podkreślić, że nie zawsze stwierdzenie odchyleń w układzie moczowym płodu jest jednoznaczne z obecnością wady anatomicznej u dziecka. Przykładem jest niewielkiego stopnia wodonercze bez obecności uropatii zaporowej, w większości przypadków ustępujące już we wczesnym okresie po urodzeniu. Wśród przyczyn takiego stanu wymienia się kilkakrotnie większe przepływy w układzie moczowym płodu, skutkujące przemijającym poszerzeniem dróg moczowych (8, 9).
Wrodzone choroby układu moczowego są znaczącą przyczyną chorobowości i śmiertelności w populacji pediatrycznej. Nieprawidłowości rozwojowe układu moczowego mogą występować jako wady izolowane, współistnieć z anomaliami innych układów lub być składową w wielu zespołach lub sekwencjach uwarunkowanych genetycznie. Różnorodność fenotypowa CAKUT, na którą składają się wady miąższu nerek, dróg odprowadzających mocz, pęcherza i cewki moczowej jest spowodowana zaburzeniami na różnych etapach embriogenezy układu moczowego. Badania mające na celu poznanie podłoża molekularnego wrodzonych wad rozwojowych układu moczowego dają nadzieję na ustalenie genów odpowiedzialnych za poszczególne postaci CAKUT, sposobu dziedziczenia i być może w przyszłości terapii genowej. Diagnostyka prenatalna pozwala na wykrycie większości anomalii układu moczowego. Rozpowszechnienie badań ultrasonograficznych (USG) płodu przyczyniło się do wczesnego rozpoznawania CAKUT, które należą do najważniejszych czynników predysponujących do ZUM, zwłaszcza gdy przebiegają z zastojem moczu. U pacjentów z wadami układu moczowego powikłanymi urosepsą lub ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek (OOZN) o ciężkim przebiegu znacznie wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia zarówno ostrego uszkodzenia nerek – AKI (ang. acute kidney injury), jak i powstania utrwalonych zmian w miąższu nerek, skutkujących rozwojem przewlekłej choroby nerek – CKD (ang. chronic kidney disease) (10, 11).
OPISY PRZYPADKÓW
Pacjent 1 (IK)
Dwudziestoośmiodniowy noworodek płci męskiej został przywieziony do Klinicznego Oddziału Pediatrycznego (KOP) Szpitala Bielańskiego przez zespół Pogotowia Ratunkowego z poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z podejrzeniem zapalenia płuc. W wywiadzie: 2,5 doby przed przyjęciem wzrost ciepłoty ciała do 39,4°C. Gorączka ustąpiła bez podawania leków. Po około 12 godzinach lekarz w POZ zalecił jedynie postępowanie objawowe (paracetamol) i wizytę kontrolną za 2 dni (!). Przez 2 doby chłopiec nadal wysoko gorączkował (39,4°C). Początkowo rodzice obserwowali dobrą reakcję na leki przeciwgorączkowe podawane co 12 godzin, dobre łaknienie w okresach bez gorączki. W kolejnych godzinach następowało postępujące pogarszanie stanu ogólnego, utrata apetytu, postękiwanie. Mimo podawania paracetamolu co 6-8 godzin nie uzyskiwano normalizacji temperatury ciała. Zgodnie z zaleceniami wydanymi na pierwszej wizycie, po upływie 48 godzin rodzice zgłosili się do POZ na badanie kontrolne, skąd w trybie pilnym transportem medycznym dziecko zostało przewiezione do szpitala.
Chłopiec z ciąży pierwszej, powikłanej niedokrwistością u matki, urodzony drogą cięcia cesarskiego w 40. tygodniu ciąży (wskazania okulistyczne u matki), z masą ciała 4160 g, oceniony na 10 punktów w skali Apgar. Badanie ultrasonograficzne (USG) płodu było opisywane jako prawidłowe. Okres noworodkowy powikłany hiperbilirubinemią z maksymalnym stężeniem bilirubiny całkowitej 18,8 mg/dl w 5. dobie życia. Od 5. do 7. doby życia stosowano fototerapię. Z powodu szmeru skurczowego nad sercem wykonano badanie echokardiograficzne. Rozpoznano niedomykalność zastawki trójdzielnej II/III stopnia, wypadanie przedniego płatka zastawki dwudzielnej oraz przetrwały przewód Arancjusza. Wywiad rodzinny pod kątem nefrologicznym był nieobciążony.
Przy przyjęciu do KOP dziecko było w stanie ogólnym średnio ciężkim, zwracały uwagę: postękiwanie, bladość powłok skórnych, obniżenie osiowego napięcia mięśniowego, osłabienie odruchów noworodkowych, tachypnoe 60/min, dyskretne wciąganie międzyżebrzy, tachykardia 170/min, szmer skurczowy nad sercem 2/6 w skali Levine’a, przepuklina pępkowa o średnicy 1 cm. Radiologicznie wykluczono zapalenie płuc. W badaniach laboratoryjnych wybitnie podwyższone wykładniki stanu zapalnego: prokalcytoniny (ang. procalcitonin – PCT), białka ostrej fazy (ang. C-reactive protein – CRP) oraz stwierdzono leukocytozę, małopłytkowość, niedokrwistość normocytarną, zaburzenia w układzie krzepnięcia, podwyższone stężenie mocznika przy prawidłowej wartości kreatyniny, wyrównaną kwasicę metaboliczną, hiperbilirubinemię (tab. 1). Mocz uzyskany do badania w ocenie makroskopowej był mętny, zawierał wtręty, miał ostry nieprzyjemny zapach. W badaniu ogólnym moczu stwierdzono masywny ropomocz i krwinkomocz, białkomocz (150 mg/dl) i obecność azotynów. Ze względu na skrajną małopłytkowość, ciężki stan dziecka, odstąpiono od nakłucia lędźwiowego. Na podstawie całości obrazu klinicznego wysunięto podejrzenie urosepsy. Do leczenia włączono cefalosporynę III generacji i aminoglikozyd oraz stosowano nawodnienie dożylne. W ciągu pierwszych kilku godzin hospitalizacji obserwowano pogarszanie się stanu dziecka. Chłopiec był w stanie ogólnym bardzo ciężkim, prezentował objawy centralizacji krążenia, tachykardię 180-200/min, nieregularny płytki oddech, tachypnoe do 60/min, obniżenie saturacji (82-84%). W badaniach laboratoryjnych po 24 godzinach antybiotykoterapii stwierdzono narastanie stężenia PCT, utrzymywanie się małopłytkowości, postępującą anemizację wymagającą przetoczenia ubogoleukocytarnego napromienianego koncentratu krwinek czerwonych (KKCz), nadal podwyższone było stężenie mocznika, fibrynogenu i D-dimerów (tab. 1). Wykonane w 2. dobie hospitalizacji badanie USG jamy brzusznej ujawniło nieprawidłowy obraz układu moczowego: znacznie powiększone nerki, w osi długiej 68-73 mm, o nieprawidłowym, częściowo zatartym zróżnicowaniu korowo-rdzeniowym, z obustronnym poszerzeniem układów kielichowo-miedniczkowych, z przewagą zmian w nerce prawej (nerka prawa: miedniczka w wymiarze przednio-tylnym (AP) 11 mm, kielichy 5 mm; nerka lewa: miedniczka AP 6 mm, kielichy 3-4 mm). Uwidoczniono nieznacznie poszerzony podmiedniczkowy odcinek prawego moczowodu 4-5 mm. Pęcherz moczowy miał gładkie zarysy i niepogrubiałą ścianę. Mocz znajdujący się w prawej miedniczce i pęcherzu moczowym był niejednorodny i miał podwyższoną echogeniczność. Potwierdzono infekcję uogólnioną, a punktem wyjścia był układ moczowy. Z posiewów krwi dwukrotnie wyhodowano Escherichia coli, w posiewie moczu znamienna bakteriuria Escherichia coli 106 CFU/ml, szczep wrażliwy na zastosowane empirycznie leczenie. Po 48 godzinach od wdrożenia leczenia przyczynowego uzyskano poprawę kliniczną. Pacjent pozostawał w stanie ogólnym średnim stabilnym, miał prawidłową ciepłotę ciała, ciśnienie tętnicze krwi, diurezę. W 7. dobie antybiotykoterapii stwierdzono utrzymywanie się miernie podwyższonego stężenia PCT, normalizację pozostałych wskaźników stanu zapalnego (leukocytozy i CRP), liczby płytek krwi, stężenia mocznika oraz badania ogólnego moczu (tab. 1). W badaniu USG jamy brzusznej nerki nadal były powiększone, w osi długiej 68 mm, ale o prawidłowym zróżnicowaniu korowo-rdzeniowym, utrzymywało się niewielkie poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego nerki prawej: miedniczka AP 7 mm, kielichy do 3 mm oraz podmiedniczkowego odcinka prawego moczowodu 3-4 mm. Nieznaczne poszerzenie miedniczki nerki prawej AP 6 mm opisywano także w dniu wypisu do domu. Antybiotykoterapię cefalosporyną III generacji prowadzono przez 17 dób, aminoglikozydem 7 dób, następnie do czasu diagnostyki obrazowej (cystouretrografia mikcyjna – CUM) chłopiec otrzymywał profilaktykę przeciwbakteryjną (amoksycylina/kwas klawulanowy). Po 3 tygodniach od zakończenia leczenia wykonano CUM, w której stwierdzono lewostronny bierny i czynny odpływ pęcherzowo-moczowodowy I stopnia. W wykonanej po 6 miesiącach od zakończenia leczenia scyntygrafii dynamicznej nerek (99mTc etylenodwucysteina – EC) obraz i funkcja nerek były prawidłowe. W trakcie 4-letniej obserwacji pacjent pozostaje w stanie ogólnym dobrym, ma prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi oraz biochemiczne parametry funkcji nerek. W badaniu USG wielkość, zróżnicowanie korowo-rdzeniowe i echogeniczność nerek są prawidłowe, a układy kielichowo-miedniczkowe i moczowody nieposzerzone. Chłopiec nie miał nawrotów ZUM.
Tab. 1. Pacjenta 1 (IK) – wyniki badania krwi i moczu
Wskaźnik1. doba2. doba7. dobaNorma
Krew
PCT (ng/ml)253,8284,361,39< 0,5
CRP (mg/l)239,65175,47,060,00-5,00
leukocyty (tys./ul)35,738,8105,00-21,00
neutrofile (%)58,857,339,840-80
hemoglobina (g/dl)9,58,310,513-20
hematokryt (%)27233142-66
płytki krwi (tys./ul)1826236150-450
fibrynogen (mg/dl)902,2791,4180-350
D-dimer (ug/ml)1,261,19< 0,5
APTT (s)37,2732,2525,9-36,6
PT (s)14,4913,0212-16
mocznik (mg/dl)55,9648,712,61< 50
kreatynina (mg/dl)< 0,2< 0,20,24-0,85
Mocz
leukocytycałe pole widzeniacałe pole widzenia3-50-5
erytrocytycałe pole widzenia10-200-10-5
białko (mg/dl)15025nieobecnenieobecne
azotynyobecnenieobecnenieobecnenieobecne
APTT – czas kaolinowo-kefalinowy; CRP – białko C-reaktywne; PCT – prokalcytonina; PT – czas protrombinowy
Pacjent 2 (MS)

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Shaikh N, Morone NE, Bost JE, Farrell MH: Prevalence of urinary tract infection in childhood: a meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 302-308.
2. Marild S, Jodal U: Incidence rate of first-time symptomatic urinary tract infection in children under 6 years of age. Acta Paediatr 1998; 87: 549-552.
3. Hoberman A, Chao HP, Keller DM et al.: Prevalence of urinary tract infection in febrile infants. J Pediatr 1993; 123: 17-23.
4. O’Brien K, Stanton N, Edwards A et al.: Prevalence of urinary tract infection (UTI) in sequential acutely unwell children presenting in primary care: exploratory study. Scand J Prim Health Care 2011; 29: 19-22.
5. Sastre JB, Aparicio AR, Cotallo GD et al.: Urinary tract infection in the newborn: clinical and radio imaging studies. Pediatr Nephrol 2007; 22: 1735-1741.
6. Latos-Bieleńska A, Materna-Kiryluk A, Badura-Stronka M, Wiśniewska K: Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wydanie II poprawione. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010: 11-15.
7. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej 2009: Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego; http://ptnfd.org/zalecenia/postepowanie-z-noworodkiem-i-niemowleciem-z-prenatalnym-podejrzeniem-wady-wrodzonej-ukladu-moczowego/.
8. Shokeir AA, Nijman RJM: Antenatal hydronephrosis: changing concepts in diagnosis and subsequent management. BJU Int 2000; 85: 987-994.
9. Scott JES, Renwick M: Antenatal renal pelvic measurement: what do they mean? BJU Int 2000; 87: 376-381.
10. Duzova A, Bakkaloglu A, Kalyoncu M et al.: Etiology and outcome of acute kidney injury in children. Pediatr Nephrol 2010; 25(8): 1453-1461.
11. Salo J, Ikaheimo R, Tapiainen T et al.: Childhood urinary tract infections as a cause of chronic kidney disease. Pediatrics 2011; 128: 840-847.
12. Zorc JJ, Levine DA, Platt SL et al.: Clinical and demographic factors associated with urinary tract infection in young febrile infants. Pediatrics 2005; 116: 644-648.
13. Kanellopoulos TA, Salakos C, Spiliopoulou I et al.: First urinary tract infection in neonates, infants and young children: a comparative study. Pediatr Nephrol 2006; 21: 1131-1137.
14. Royal College of Physicians: Guidelines for the management of acute urinary tract infection in childhood: report of a working group of the Research Unit. J R Coll Physicians Lond 1991; 25: 36-42.
15. Craig JC, Williams G: Denominators do matter: it’s a myth – urinary tract infection does not cause chronic kidney disease. Pediatrics 2011; 128: 984-985.
16. AAP Subcommittee on Urinary Tract Infection, Steering Committee on Quality Improvement and Management: Urinary Tract Infection: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of the Initial UTI in Febrile Infants and Children 2 to 24 Months. Pediatrics 2011; 128(3): 595-610.
17. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego 2015; http://ptnfd.org/zalecenia/.
18. Litwin M, Niemirska A, Obrycki Ł et al.: Standardy postępowania w zakażeniach układu moczowego u dzieci i młodzieży – rekomendacje IP-CZD. Stand Med, Pediatr 2015; 1: 9-24.
19. Załęska-Ponganis J, Jackowska T: Diagnostyka i postępowanie w zakażeniach układu moczowego u dzieci na podstawie różnych zaleceń. Dev Period Med 2014; XVIII: 464-469.
20. Załęska-Ponganis J, Wolska M, Jackowska T: Zakażenia układu moczowego u dzieci – wybrane aspekty postępowania na podstawie aktualnych zaleceń. Post N Med 2016; 6: 429-435.
21. Mallik M, Watson AR: Antenatally detected urinary tract abnormalities: more detection but less action. Pediatr Nephrol 2008; 23(6): 897-904.
22. Pietryga M, Borowski D, Brązert J et al.: Polish Gynecological Society – Ultrasound Section Guidelines on ultrasound screening in uncomplicated pregnancy 2015. Ginekol Pol 2015; 86(7): 551-559.
23. Stein R, Dogan HS, Hoebeke P et al.: Urinary tract infections in children: EAU/ESPU guidelines. Eur Urol 2015; 67(3): 546-558.
24. Ammenti A, Cataldi L, Chimenz R et al.: Febrile urinary tract infections in young children: recommendations for the diagnosis, treatment and follow-up. Acta Paediatr 2012; 101(5): 451-457.
25. Leroy S, Adamsbaum C, Marc E et al.: Procalcitonin as a new predictor for vesico-ureteral after 1st urinary tract infection in children. Pediatrics 2005; 115: 706-709.
26. Jakobsson B, Svensson L: Transient pyelonephritic changes on 99mTechnetium-dimercaptosuccinic acid scan for at least five months after infection. Acta Paediatr 1997; 86: 803-807.
27. Benador D, Benador N, Slosman D et al.: Are younger children at highest risk of renal sequelae after pyelonephritis? Lancet 1997; 349: 17-19.
28. Hewitt IK, Zucchetta P, Rigon L et al.: Early treatment of acute pyelonephritis in children fails to reduce renal scarring: data from the Italian Renal Infection Study Trials. Pediatrics 2008; 122: 486-490.
29. Jacobson SH, Eklof O, Eriksson CG et al.: Development of hypertension and uraemia after pyelonephritis in childhood: 27 year follow up. BMJ 1989; 299: 703-706.
30. Smellie JM, Prescod NP, Shaw PJ et al.: Childhood reflux and urinary infection: a follow-up of 10-41 years in 226 adults. Pediatr Nephrol 1998; 12: 727-736.
31. Round J, Fitzgerald AC, Hulme C et al.: Urinary tract infections in children and the risk of ESRF. Acta Paediatr 2012; 101: 278-282.
32. Benador N, Siegrist CA, Gendrel D et al.: Procalcitonin is a marker of severity of renal lesions in pyelonephritis. Pediatrics 1998; 102(6): 1422-1445.
33. Prat C, Domínguez J, Rodrigo C et al.: Elevated serum procalcitonin values correlate with renal scarring in children with urinary tract infection. Pediatr Infect Dis J 2003; 22(5): 438-442.
34. Pecile P, Miorin E, Romanello C: Procalcitonin: a marker of severity of acute pyelonephritis among children. Pediatrics 2004; 114(2): 249-254.
35. Hryckiewicz K, Juszczyk J, Samet A et al.: Prokalcytonina jako marker diagnostyczny zespołu uogólnionej reakcji zapalnej i posocznicy. Przegl Epidemiol 2006; 60: 7-15.
otrzymano: 2017-08-07
zaakceptowano do druku: 2017-08-30

Adres do korespondencji:
*Joanna Załęska-Ponganis
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. +48 (22) 864-11-67
joanna.zaleska-ponganis@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych