Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2020, s. 136-139 | DOI: 10.25121/PF.2020.21.3.136
*Anna Kędzia1, Elżbieta Hołderna-Kędzia2
Działanie olejku ylangowego (Cananga oil) wobec grzybów drożdżopodobnych
The effect of ylang-ylang oil (Cananga oil) against yeast-like fungi
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
Streszczenie
Wstęp. Szereg roślin wytwarza substancje o właściwościach leczniczych. Wykazują one m.in. działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Cananga odorata Hook (rodzina Annonaceae) występuje na Filipinach, Madagaskarze, Sumatrze, w Jemenie i Australii. Jest wiecznie zielonym drzewem, które osiąga wysokość do 20 m. Kwiaty wytwarzają olejek eteryczny. Skład olejku jest następujący: geraniol, linalol, salicylan metylu, α-terpineol, eugenol, α- i β-kariofylen, farnezen, delta i gamma-kadinen, octan geranylu, eter metylowy p-krezolu, p-krezol, neridol, α-pinen, węglowodany, saponiny, garbniki, flawonoidy, aminokwasy i kumaryny. Wykazuje on różne właściwości terapeutyczne.
Cel pracy. Celem badań była ocena działania olejku ylangowego wobec grzybów drożdżopodobnych.
Materiał i metody. Wykorzystane do badań szczepy grzybów zostały wyizolowane z jamy ustnej. Należały do następujących gatunków: Candida albicans (10 szczepów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (2), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (3), C. tropicalis (5) i C. utilis (2). Dodatkowo poddano badaniom 9 szczepów wzorcowych: C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14249, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958. Do doświadczeń wykorzystano olejek ylangowy (Semifarm). Wrażliwość (MIC) grzybów na olejek ylangowy oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Najpierw olejek eteryczny rozpuszczono w 1 ml dimetylosulfotlenku (DMSO, Serva), a następnie w jałowej wodzie destylowanej. Stężenia olejku wynosiły 15,0; 10,0; 7,5; 5,0; 2,5 i 1,2 mg/ml. Inokulum zawierające 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę nanoszono aparatem Steersa na agar z dodatkiem lub bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację płytek agarowych prowadzono w warunkach tlenowych w temp. 37°C przez 24-48 godzin. Za MIC uznano takie najmniejsze rozcieńczenie olejku ylangowego, które całkowicie hamowało wzrost badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że wzrost 97% badanych szczepów grzybów drożdżopodobnych był hamowany w zakresie stężeń 1,2-10,0 mg/ml. Szczepy z gatunków C. albicans i C. glabrata były wrażliwe w zakresie 2,5-5,0 mg/ml. Olejek był aktywny wobec szczepów C. guilliermondii i C. utilis w stężeniu 5,0 mg/ml. Tylko jeden szczep z gatunku C. parapsilosis i jeden szczep z gatunku C. tropicalis były wrażliwe na stężenie 1,2 mg/ml. Najniższą aktywność olejek wykazał wobec szczepów C. krusei. Wartości MIC olejku ylangowego wynosiły od 10,0 do 15,0 mg/ml.
Wnioski. Większość ocenianych szczepów z rodzaju Candida była wrażliwa na niskie stężenia olejku ylangowego. Olejek w niskich stężeniach hamował wzrost szczepów C. albicans. Najmniej wrażliwe na olejek ylangowy okazały się szczepy z gatunku C. krusei.
Summary
Introduction. Several herbs produce substances with medicinal properties. They show antioxidant, antiinflammatory and antimicrobial activity. Cananga odorata Hook (Annonaceae family) is found in the Philippines, Madagascar island, Sumatra, in Jemen and Australia. It is fast growing, evergreen tree, that reaches up to 20 m. Essential oil produced of flowers is used in medicine. The chemical composition of the Cananga oil is as follows: geraniol, linalool, methyl salicylate, α-terpineol, eugenol, α- and β-caryophyllene, farnesen, δ-cadinene, γ-kadinene, geranyl acetate, methyl p-cresyl ether, p-cresol, neridol, α-pinene, carbohydrates, saponins, tanins, flavonoids, amino acids and coumarins. It possess different therapeutic properties.
Aim. The aim of the study was evaluation of antifungal activity of Cananga oil.
Material and methods. The strains of fungi were isolated from oral cavity. They were from the following genera: Candida albicans (10 strains), C. glabrata (4), C. guilliermondii (2), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (3), C. tropicalis (5) and C. utilis (2). Furthermore 9 reference strains C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14249, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 and C. utilis ATCC 9958 were tested. The sensitivity (MIC) of the yeast to Cananga oil (Semifarm) was determined by method of plate dilution technique in Sabouraud’s agar. First the essential oil was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO, Serva) and then in sterile distilled water. The oil concentrations were: 15.0, 10.0, 7.5, 5.0, 2.5 and 1.2 mg/ml. The inoculum containing 105 microorganisms per drop (CFU) was applied with Steers replicator on agar with or without oil (strains growth control). Incubation of the agar plates was carried out under aerobic conditions at 37°C for 12-48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentration of the Cananga oil inhibited the growth of the tested strains of yeast-like fungi.
Results. The results show, that the growth of 97% of the tested strains of yeast-like fungi was inhibited in the concentration range 1.0-10.0 mg/ml. The strains of C. albicans and C. glabrata were susceptible in range 2.5-5.0 mg/ml. The oil shoved activity against C. guilliermondii and C. utilis strains at a concentration of 5.0 mg/ml. Only 1 strain of C. parapsilosis and 1 strain of C. tropicalis were susceptible at 1.2 mg/ml. However, the oil shoved the lowest activity against C. krusei strains. The MIC values of Cananga oil ranged from 10.0 to 15.0 mg/ml.
Conclusions. Most of the estimated strains from Candida genus were susceptible to low concentration of Cananga oil. The oil in low concentrations inhibited the grows of C. albicans strains. The C. krusei strains were the least sensitive to Cananga oil.Wstęp
Szereg roślin wytwarza substancje o właściwościach leczniczych, m.in. przeciwutleniających, przeciwzapalnych i przeciwdrobnoustrojowych, za których aktywność odpowiadają olejki eteryczne o różnym składzie chemicznym.
Drzewo ylangowe (Cananga odorata Hook), z rodziny Annonaceae (Flaszowcowate), występuje na Filipinach, Madagaskarze, Sumatrze, w Jemenie i Australii. Jest to wiecznie zielony krzew lub drzewo, osiągające wysokość do 20 m. Wytwarza błyszczące liście oraz różowe i żółte zwisające kwiaty o intensywnym zapachu. Ze świeżych kwiatów uzyskuje się olejek eteryczny metodą destylacji z parą wodną. Zawiera on szereg związków chemicznych, w tym: geraniol, linalol, salicylan metylu, α-terpineol, eugenol, α- i β-kariofilen, farnezen, δ- i γ-kadinen, octan geranylu, eter metylowy p-krezolu, p-krezol, neridol, α-pinen, węglowodany, saponiny, garbniki, flawonoidy, aminokwasy i kumaryny (1-7). Olejek działa przeciwzapalnie, uspokajająco, antydepresyjnie, przeciwlękowo, przeciwstresowo, obniża poziom glukozy w surowicy krwi i pobudza układ krążenia (3, 8, 9). W szeregu publikacji opisano przeciwbakteryjną aktywność olejku ylangowego (3, 4, 10-19), a nieliczne publikacje wskazują na działanie olejku wobec niektórych grzybów drożdżopodobnych.
Cel pracy
Celem pracy było zbadanie wrażliwości różnych gatunków grzybów drożdżopodobnych na olejek ylangowy.
 
Materiał i metody
Wykorzystane w badaniach szczepy grzybów drożdżopodobnych zostały wyhodowane z jamy ustnej pacjentów ze stwierdzoną drożdżycą (kandydoza). Pobrany materiał posiewano na podłoże Sabourauda i inkubowano w temp. 37°C przez 24-48 godz. w warunkach tlenowych. Wyizolowane szczepy należały do następujących gatunków: Candida albicans (10 szczepów), C. glabrata (4), C. guilliermondii (2), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (2), C. parapsilosis (3), C. tropicalis (5) i C. utilis (2). Badania objęły też 9 szczepów wzorcowych, w tym: C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14249, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958. Do doświadczeń wykorzystano olejek ylangowy (Semifarm). Najpierw został on rozpuszczony w 1 ml DMSO (Serva), a następnie w jałowej wodzie destylowanej w celu uzyskania stężeń 15,0; 10,0; 7,5; 5,0; 2,5 i 1,2 mg/ml. Wrażliwość grzybów na olejek oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Zawiesinę zawierającą 105 drobnoustrojów (CFU) na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię podłoża Sabourauda z dodatkiem lub bez olejku ylangowego (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację posiewów prowadzono w warunkach tlenowych w temp. 37°C przez 24-48 godz. Za MIC uznano najmniejsze rozcieńczenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost ocenianych szczepów grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Arctander S. Perfume and flavour materials of natural origin. Allured Publ. Carol Stream 1994.
2. Schmidt E, Wanner J. Adulteration of essentials oils. [In:] Baser KHC, Buchbauer G (eds.). Handbook of essential oils. Eds. Handbook of essentials oils: science, technology and applications. 2nd ed. CRC Press, Boca Raton 2016; 707-45.
3. Tan LTH, Lee LH, Yin WF i wsp. Traditional uses, phytochemistry, and bioactives of Cananga odorata (Ylang-ylang). Evidence-Based Complement and Alternat Med 2015; 1015:896314.
4. Bueno-Sánchez JG, Martinez-Morales JR, Stashenko EE i wsp. Anti-tubercular activity of eleven aromatic and medicinal plants occurring in Columbia. Biomèd 2009; 29(1):51-60.
5. Chand RR, Jokhan AD, Goplan RD. Bioactivity of selected essential oils from medicinal plants found in Fiji against the spiraling whitefies (Aleurodicus disperses Russel). Adv Hort Sci 2016; 30(3):165-74.
6. Gaydon EM, Randriamiharisoa R, Bianchini JP. Composition of the essential oils of ylang-ylang (Cananga odorata) from Madagaskar. J Agric Food Chem 1986; 34(3):481-7.
7. Giang PM, Son PT. GC and GC-MS analysis of the fresk flaver essential oils of Cananga odorata (Lam.) HOOk. f. et Th. var. fruticosa (Craib) J. Incl Am J Essent Oils Natur Prod 2016; 4(4):9-11.
8. Wang CN. Effect of Melaleuca leucadendron, Cananga odorata and Pogestemon cablin oil odors on human physiological responses. Wood Res 2012; 3(2):100.
9. Matsumoto T, Nakamura S, Fujimoto K i wsp. Structure of constituents isolated from flower buds of Cananga odorata and their inhibiting effects on aldose reductase. J Nat Med 2014; 68(4):709.
10. Lis-Balchin M, Deans SG, Hart S. Bioactivity of geranium oils from different commercial sources. J Ess Oils Res 1996; 8:281-90.
11. Kalemba D, Kunicka A. Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Curr Med Chem 2003; 10:813-29.
12. Inouye S, Yamagouchi H, Takizawa T. Screening of the antibacterial effects of a variety of essential oils on respiratory tract pathogens, using a modified dilution assay method. J Infect Chemother 2001; 7:251-4.
13. Maruzzella JC, Sicurella NA. Antibacterial activity of essentials oil vapors. J Am Pharm Assoc 1960; 49:692-4.
14. Kędzia A. Działanie olejku ylangowego na bakterie beztlenowe wyodrębnione z zakażeń jamy ustnej. Post Fitoter 2008; (1):15-9.
15. Maniyar YA, Janeki Devi CH. Evaluation of anti-inflammatory activity of ethanolic extract of Cananga odorata Lam in experimental animals. Int J Basic Clin Pharmacol 2015; 4(2):1-3.
16. Morris JA, Khettry A, Seitz EW. Antimicrobial activity of aroma chemicals and essential oils. J Am Oil Chem Soc 1979; 56:593-603.
17. Crociani F, Biavati B, Alessandrini A. Growth inhibition of essential oils and other antimicrobial agents towards Bifidobacteria from dental caries. 27th Int Symp Essential Oils. Sept Vienna, 1996; 8-11:40-4.
18. Kurniawansyah IS, Mita SR, Budiman A. The antibacterial activities of aromatherapy essential oils of lavender (Lavandula angustifolia Mill.), rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and ylang-ylang (Cananga odorata Lamk./Hook) against airborne bacteria. Int Res J Pharm 2018; 9(6):71-5.
19. Luangnarumitchai S, Lamletthon S, Tiyaboonchai W. Antimicrobial activity of essential oils against five strains of Propionibacterium acnes. Mahidol Univer J Pharmaceut Sci 2007; 34(1-4):60-4.
20. Donaldson JR, Warner SL, Cate SRG i wsp. Assessment of antimicrobial activity of fourteen essential oils using dilution and diffusion methods. Pharm Biol 2005; 43(8):687-95.
21. Maruzzella JC, Liguori L. The in vitro antifungal activity of essential oils. J Am Pharm Assoc 1956; 47(4):250-4.
22. Morris JA, Khettry A, Seitz EW. Antibacterial activity of aroma chemicals and essential oils. J Am Oil Chem Soc 1979; 56:595-603.
23. Janssen AM, Chin NLJ, Scheffer JJC i wsp. Screening for antimicrobial activity of some essential oils by the agar overlay technique. Pharm Weekblad Sci Ed. 1986; 8:289-92.
24. Kon K, Rai M. Antibacterial activity Thymus vulgaris essential oils alone and in combination with other essential oils. Nusantara Bioscei 2012; 4(2):50-6.
25. Baratta MT, Dorman HJD, Deans SG i wsp. Antimicrobial and antioxidant properties of some commercial essential oils. Flavour Fragr J 1998; 13(4):235-44.
26. Bennouna F, Lekbach Y, Sadiki M i wsp. Antimicrobial efficacy of three essential oils against decaying cedar wood isolates. Res J Microbiol 2018; 13(2):119-26.
27. Lee J-H, Lee J-S. Chemical composition and antifungal activity of plant essential oils against Malassezia furfur. Kor J Microbiol Biotechnol 2010; 38(3):315-21.
28. Tadtong S, Suppawat S, Tintawece A i wsp. Antimicrobial activity of blended essential oils preparation. Nat Prod Commun 2012; 7(10):1401-4.
29. Kusuma IW, Mundiyanto, ET Arung i wsp. Antimicrobial and antioxidant properties of medicinal plants used by the Beutian tribe from Indonesia. Food Sci Hum Wellness 2014; 3(3-4):191-6.
30. Rahman MM, Lopa SS, Sadik G i wsp. Antibacterial and cytotoxic compounds from the bark Cananga odorata. Fitoterapia 2001; 76(7-8):758-61.
31. Inouye S, Uchida K, Abe S. Vapor activity of 72 essential oils against Trichophyton mentagrophytes. J Infect Chemother 2006; 12:210-6.
otrzymano: 2020-04-27
zaakceptowano do druku: 2020-05-18

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5
80-262 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 3/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii