Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2020, s. 71-75 | DOI: 10.25121/NP.2020.24.4.71
Ewelina Cybulska, *Anna Adamowicz-Salach
Zespół Evansa – praca poglądowa
Evans syndrome – review
Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Summary
Evans syndrome (ES) is an autoimmune disease characterized by concurrent or sequential occurrence of autoimmune hemolytic anemia, immune thrombocytopenia and less frequently autoimmune neutropenia. ES is a rare situation that represents up to 7% of autoimmune haemolytic anaemia (AIHA) and around 2% of immune thrombocytopenia (ITP). The syndrome is characterized by a chronic, relapsing, and potentially fatal course requiring long-term immunosuppressive therapy. Treatment is based on corticosteroids and immunoglobulin injections depending on how the disease begins. Second-line treatment for refractory ES includes rituximab, mofetil mycophenolate, cyclosporine, vincristine, azathioprine, sirolimus and thrombopoietin receptor agonists. This syndrome often occurs with other autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematosus (SLE), common variable immunodeficiency (CVID), and autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS).Wstęp
Zespół Evansa (ang. Evans syndrome – ES) jest rzadką chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się zaburzeniami hematologicznymi. W zespole tym równocześnie występują małopłytkowość immunologiczna (ang. immune thrombocytopenia – ITP), niedokrwistość autoimmunohemolityczna (ang. autoimmune haemolytic anaemia – AIHA) oraz rzadziej neutropenia, związana z obecnością przeciwciał przeciwgranulocytarnych (1, 2).
Zespół Evansa występuje u około 7% pacjentów z AIHA i około 2% pacjentów z ITP. Ma przewlekły i nawracający przebieg, niejednokrotnie wymaga długotrwałego leczenia immunosupresyjnego. Schorzenie to występuje w postaci pierwotnej (idiopatyczne) lub wtórnej, często powiązane jest z innymi chorobami, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy (ang. systemic lupus erythematosus – SLE), autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny (ang. autoimmune lymphoproliferative syndrome – ALPS), pospolity zmienny niedobór odporności (ang. common variable immunodeficiency – CVID) i zespół nabytego niedoboru odporności (tab. 1) (1-6).
Tab. 1. Przyczyny wtórnego zespołu Evansa
InfekcyjneWirus Epsteina-Barr
Wirus cytomegalii
Ludzki wirus niedoboru odporności
Helicobacter pylori
Wirus zapalenia wątroby typu C
Mycoplasma pneumoniae
Parwowirus B19
Niedobory odporności i zaburzenia limfoproliferacyjnePospolity zmienny niedobór odporności (CVID)
Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)
Autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny (ALPS)
Zespół Di George’a
Selektywny niedobór IgA
AutoimmunologiczneToczeń rumieniowaty układowy
Zespół antyfosfolipidowy
Reumatoidalne zapalenie stawów
Olbrzymiokomórkowe zapalenie wątroby
NowotworyChłoniak
Białaczka
Zespół mielodysplastyczny
InneLeki
Szczepienia
Przeszczep komórek macierzystych
Ze względu na rzadkie występowanie choroby, leczenie stosowane w ES jest w większości przypadków takie samo jak w izolowanych cytopeniach (6-9). Podstawą terapii są kortykosteroidy i immunoglobuliny we wlewach dożylnych. Gdy nie ma poprawy, do leczenia dołącza się rytuksymab. W wybranych przypadkach konieczne jest wykonanie splenektomii. Dzięki stosowanym terapiom stopniowo zwiększa się przeżywalność chorych z zespołem Evansa, natomiast śmiertelność pozostaje wyższa niż w przypadku izolowanych cytopenii (1-4).
Przegląd piśmiennictwa
Zespół Evansa po raz pierwszy został opisany w 1949 roku przez Evansa i Duena, którzy powiązali występowanie małopłytkowości autoimmunologicznej i/lub neutropenii u pacjentów z rozpoznaną niedokrwistością autoimmunohemolityczną.
Natomiast pierwsze przypadki pediatryczne zostały opisane w 1980 roku przez zespół lekarzy z Children’s Research Hospital. W grupie 164 dzieci z ITP i 15 z AIHA, w 11 przypadkach rozpoznano ES, w tym w 7 idiopatyczny. Neutropenia wystąpiła u 4 z nich. U dzieci z ES choroba miała przewlekły i nawrotowy charakter, w przeciwieństwie do przebiegu choroby u dzieci z ITP lub AIHA. W leczeniu stosowano kortykosteroidy, leki immunosupresyjne i splenektomię z niezadowalającym efektem (4).
W 1997 roku Mathew i wsp. jako pierwsi opublikowali badanie chorych z ES leczonych w Stanach Zjednoczonych. Analizie poddano 42 dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. U 32 pacjentów jako pierwsza występowała małopłytkowość. Niedokrwistość autoimmunohemolityczną rozpoznano u 28 dzieci, natomiast neutropenię u 10 pacjentów. W 6 przypadkach stwierdzono pancytopenię. W leczeniu stosowano średnio 5 (zakres od 0 do 12) różnych terapii. Prawie u wszystkich pacjentów stosowano kortykosteroidy i immunoglobuliny dożylne (ang. intravenous immunoglobulin – IVIG). U 35,7% chorych konieczne było wykonanie splenektomii. Przebieg kliniczny choroby charakteryzował się nawrotami. Średnia długość obserwacji wynosiła 3 lata. W tym czasie 3 pacjentów zmarło, u 20 chorych nadal konieczne było kontynuowanie leczenia. Pięcioro dzieci z przewlekłą postacią choroby nie wymagało leczenia. Bez żadnych objawów choroby było 14 chorych (4).
Badanie Mannering i wsp. było prowadzone w Danii. Obejmowało 159 dzieci poniżej 13. roku życia leczonych w latach 1981-2015 z rozpoznaniem izolowanej cytopenii autoimmunologicznej. W tej grupie u 21 chorych stwierdzono zespół Evansa, co stanowiło 11,7% izolowanej postaci AIHA i 0,7% izolowanej ITP. Średni wiek dziecka w chwili rozpoznania wynosił 4,7 roku (3-6). Współczynnik ryzyka zgonu był w przypadku tych pacjentów 22-krotnie wyższy w porównaniu z dziećmi z populacji ogólnej, a także podwyższony w porównaniu z chorymi z AIHA i ITP (5).
Kolejną analizę przeprowadzono we Francji. Badaną grupę stanowiło 156 dzieci, które chorowały w latach 1981-2014. Średni wiek dziecka w momencie rozpoznania wynosił 5,4 roku (0,2-17,2). Częstość zachorowań w stosunku do płci wskazywała na przewagę chłopców – 1,5-2:1, w przeciwieństwie do innych chorób z autoagresji, które z reguły częściej występują u dziewcząt. U 46% pacjentów niedokrwistość autoimmunohemolityczna i małopłytkowość immunologiczna wystąpiły jednocześnie. Małopłytkowość była pierwszym objawem u 29% chorych, a niedokrwistość u 25%, ze średnim opóźnieniem 2,4 roku (0,1-16,3) (6). Przeżycie 5-letnie bez nawrotów ITP i AIHA wyniosło odpowiednio 25 i 61%. Ogółem 69% dzieci wymagało zastosowania drugiej linii leczenia. Zmarło 15 pacjentów, co stanowi około 10% (średni wiek 14,3 roku) (6). Częstość występowania wtórnych ES jest u dzieci trudna do oceny. W kohorcie francuskiej tylko 30% przypadków ES uznano za pierwotne. W 10% były one wtórne do innych chorób, m.in. SLE (8,3%) lub ALPS (3,2%). W związku z tym uznano, że u 60% dzieci zespół Evansa mógł mieć bliżej nieokreślone podłoże genetyczne. W przeciwieństwie do chorych dorosłych, u dzieci z zespołem Evansa należy brać również pod uwagę współistnienie pierwotnego niedoboru odporności. W badanej grupie nie obserwowano nowotworów wywodzących się z układu krwiotwórczego. Natomiast w badaniu duńskim stwierdzono występowanie takiej zależności u 19% pacjentów (4/21 przypadków) (5).
Patogeneza

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Matysiak M, Ochocka M: Niedokrwistości hemolityczne. [W:] Matysiak M, Ochocka M: Niedokrwistości wieku dziecięcego. Wyd. 1. PZWL, Warszawa 2000; 6: 162.
2. Adamowicz A: Niedokrwistości autoimmunohemolityczne. [W:] Chybicka A, Sawicz-Birkowska K, Kazanowska B: Onkologia i hematologia dziecięca. Wyd. 2. PZWL, Warszawa 2021 [w druku].
3. Łaguna P, Matysiak M: Skazy małopłytkowe. [W:] Chybicka A, Sawicz-Birkowska K, Kazanowska B: Onkologia i hematologia dziecięca. Wyd. 2. PZWL, Warszawa 2021 [w druku].
4. Mantadakis E, Farmaki E: Natural History, Pathogenesis, and Treatment of Evans Syndrome in Children. J Pediatr Hematol Oncol 2017; 39(6): 413-419.
5. Mannering N, Hansen DL, Frederiksen H, Meyre D: Evans syndrome in children below 13 years of age – A nationwide population-based cohort study. PLoS One 2020; 15(4): e0231284.
6. Audia S, Grienay N, Mounier M et al.: Evans’ Syndrome: From Diagnosis to Treatment. J Clin Med 2020; 9(12): 3851.
7. Dusza A, Matysiak M: Pierwotna małopłytkowość immunologiczna u dzieci. Nowa Pediatr 2018; 22(4): 122-129.
8. Pegels JG, Helmerrhorst FM, Van Leeuwen EF et al.: The Evans Syndrome: characterization of responsible autoantibodies. Br J Haematol 1982; 51: 445-450.
9. Miano M, Ramenghi U, Russo G et al.: Mycophenolate mofetil for the treatment of children with immune trombocytopenia and Evans syndrome. A retrospective data review from the Italian association of pediatric haematology/oncology. Br J Haematol 2016; 175: 490-495.
10. Koch K, Łaguna P, Adamowicz-Salach A et al.: Eltrombopag w leczeniu przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u pacjentów pediatrycznych – doświadczenia ośrodka. Nowa Pediatr 2018; 22(4): 139-144.
11. Adamowicz-Salach A, Matysiak M: Zastosowanie eltrombopagu w leczeniu przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u dziecka – doświadczenia własne. Nowa Pediatr 2018; 22(3): 101-103.
12. Jaime-Pèrez JC, Aguilar-Calderón PE, Salazar-Cavazos L et al.: Evans syndrome: clinical perspectives, biological insights and treatment modalities. J Blood Med 2018; 9: 171-184.
13. Norton A, Roberts I: Management of Evans syndrome. Br J Haematol 2006; 132(2): 125-137.
14. Miano M: How I manage Evans Syndrome and AIHA cases in children. Br J Haematol 2016; 172(4): 524-534.
15. Bader-Meunier B, Aladjidi N, Bellmann F et al.: Rituximab therapy for childhood Evans syndrome. Haematologica 2007; 92: 1691-1694.
16. Adamowicz-Salach A, Borodzińska E, Rokicka-Milewska R: Extremely Severe Evans Syndrome: Diagnostic Problems. Int J Pediatr Hematol Oncol 2001; 7(5-6): 401-406.
otrzymano: 2020-10-06
zaakceptowano do druku: 2020-10-30

Adres do korespondencji:
*Anna Adamowicz-Salach
Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-96-16
e-mail: hematologia.dsk@uck.wum.pl

Nowa Pediatria 4/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria