Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2002

Spis treści / Contents

Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych z tętniakiem brzusznego odcinka aorty leczonych wszyciem protezy naczyniowej
Early complications after abdominal aortic aneurysm repair
Anna Grabowska-Gaweł - s. 157-161
Wpływ wybranych parametrów przed- i śródoperacyjnych na występowanie migotania przedsionków w zerowej i pierwszej dobie po operacji rewaskularyzacji bezpośredniej serca
Effects of preoperative and intraoperative variables on frequency of atrial fibrillation in the immediate postoperative period after coronary grafting surgery
Maciej Walczak, Wojciech Sarnowski, Ewa Woźniak, Marlena Filipiak, Katarzyna Krakowska, Jadwiga Tomczyk - s. 162-165
Zastosowanie siarczanu magnezu w leczeniu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków
Magnesium sulphate for persistent pulmonary hypertension of the newborn
Iwona Dąbrowska-Wójciak, Paweł Krajewski, Andrzej Piotrowski - s. 166-171
Hipomagnezemia u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych żołądka oraz jelita grubego
Hypomagnesemia after stomach and bowel cancer surgery
Barbara Machowska, Krzysztof Duda - s. 172-177
Sposoby utrzymywania stałej ciepłoty ciała podczas znieczulenia ogólnego do przeszczepu wątroby - doświadczenia własne
How do we maintain normothermia during anaesthesia for liver transplantation? A retrospective study
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Piotr Kowalczyk, Cezary Pakulski - s. 178-181
Porównanie profilaktycznego działania przeciw-wymiotnego dehydrobenzperidolu, ondansetronu i metoklopramidu u pacjentek poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym
Ondasetron, dehydrobenzperidol and metoclopramide for prevention of postoperative nausea and vomiting after minor gynecological laparoscopic surgery
Jan Świątkowski, Marek Psujek, Marta Ząbek, Krzysztof Przesmycki - s. 182-186
Zmiany w hemodynamice mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego podczas dożylnego wlewu propofolu
Alteration in peripheral microcirculatory haemodynamics of muscle flaps during propofol infusion anaesthesia
Krzysztof Kusza, Maciej Błaszyk, Maria Siemionow, K.C. Wong - s. 187-193
Przełom miasteniczny - opis przypadku
Myasthenic crisis. Case report
Dariusz Węgrzyn, Janusz Andres, Dariusz Tomasik, Agnieszka Kutwin-Chojnacka - s. 194-196
Intensywna terapia oddechowa chorych z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi
Intensive therapy in the severe head injury
Jerzy Ferber - s. 197-202
Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej - przydatność metody
The use of transoesophageal echocardiography for cardiovascular monitoring
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Bogumił Galar, Grzegorz Juszczyk, Sławomir Czaban, Andrzej Siemiątkowski - s. 203-206
Przydatność roztworów hydroksyetyloskrobi w leczeniu chorych poddawanych operacjom serca z użyciem krążenia pozaustrojowego
The use of hydroxyethyl starch in open-heart surgery
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Sebastian Pawlak - s. 207-210
Zastosowanie streptokinazy do rekanalizacji niedrożnego cewnika portu naczyniowego
Streptokinase for implanted port recanalisation
Rafał Młynarski - s. 220-220