Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2003

Spis treści / Contents

Ocena porównawcza dwóch metod śródoperacyjnego pomiaru rzutu minutowego serca (termodilucja i echokardiografia przezprzełykowa) u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego
Comparative assessment of two methods of intraoperative cardiac output measurement (thermodilution and transoesophageal echocardiography) performed intraoperatively in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Grzegorz Juszczyk, Ryszard Jackowski, Grzegorz Szapiel, Jacek Bartosiewicz, Andrzej Siemiątkowski - s. 3-7
Wykorzystanie metod biologii molekularnej w ocenie związku pomiędzy endogenną florą bakteryjną, a rozwojem wentylacyjnego zapalenia płuc u pacjentów oddziału intensywnej terapii
Molecular biology for the assessment of the association between endogenous bacterial flora and the development of ventilation pneumonia in intensive therapy unit patients
Alicja Pawińska, Marek Migdał, Wanda Kamińska, Jan Patzer, Rafał Błasiak, Elżbieta Lech, Tadeusz Szreter, Danuta Dzierżanowska - s. 8-16
Wpływ pozycji ciała na wielkość wewnętrznego PEEP (PEEPi) u chorych wentylowanych mechanicznie
Effect of body position on internal PEEP (PEEPi) in mechanically ventilated patients
Zbigniew Szkulmowski, Małgorzata Bała, Krzysztof Romatowski - s. 17-21
Kliniczne objawy hipertermii złośliwej w czasie znieczulenia do chirurgicznego zaopatrzenia ran oparzeniowych kończyn dolnych
Clinical signs of malignant hyperthermia during anaesthesia for surgical treatment of burn wounds of the lower limbs
Małgorzata Nawrocka, Maria Szłyk-Augustyn, Jacek Kot, Maria Wujtewicz, Elżbieta Miron-Klein - s. 22-24
Przydatność echokardiografii przezprzełykowej (TEE) w rozpoznawaniu przyczyn stanów zagrożenia życia - opis przypadku
Transesophageal echocardiography (TEE) for diagnosis of the causes of life-threatening conditions - case report
Ewa Kucewicz, Bronisław Czech, Ryszard Jackowski, Grzegorz Juszczyk, Tomasz Łapiński, Wanda Zimnoch, Sławomir Czaban, Andrzej Siemiątkowski - s. 25-28
Trudności w lokalizacji położenia końcówki cewnika u chorego z przetrwałą lewą żyłą główną górną - opis przypadku
Difficulties in localisation of catheter tip position in a patient with persistent left superior vena cava. Case report
Sławomir Dobrak, Małgorzata Bała, Beata Kościałkowska - s. 29-31
Zator powietrzny - powikłanie cewnikowania żyły podobojczykowej. Opis przypadku
Air embolism - a complication of subclavian vein cannulation. Case report
Waldemar Iwańczuk - s. 32-34
Rodzinne okresowe porażenie hipokaliemiczne. Opis przypadku
Familial periodic hypokalaemic paralysis. Case report
Ewa Podwińska, Anna Cichoń-Mikołajczyk - s. 35-37
Blokada splotu szyjnego do operacji udrożnienia tętnicy szyjnej
Cervical plexus block for carotid endarterectomy
Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Remigiusz Gelo, Mieczysław Szostek, Jacek Świerczewski, Małgorzata Szostek - s. 38-43
Nadciśnienie śródbrzuszne - czy tylko problem chirurgiczny?
Intra-abdominal hypertension - is it only a surgical problem?
Krzysztof Bieda, Paweł Sobczyński, Roman Szulc - s. 44-47
Wybór znieczulenia i leków stosowanych w okresie pooperacyjnym u pacjentek operowanych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu metodą TVT
Anaesthesia and postoperative treatment in the female urinary incontinence TVT surgery
Elżbieta Nowacka, Romana Krawczyńska-Wichrzycka - s. 48-50