Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2023

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Opieka pielęgniarska w ginekologii wieku rozwojowego – konteksty etyczne
Nursing care in gynecology of developmental age – ethical contexts
Justyna Jaskulska, Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka – s. 3-5
Wybrane zagadnienia związane z możliwymi współwystępującymi przyczynami bólu głowy u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego
Selected issues related to possible co-occurring causes of headaches in women with PMS
Dawid Luwański, Katarzyna Plagens-Rotman, Ada Kaczmarek, Emilia Warchoł, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Marek Bielecki, Justyna Opydo-Szymaczek, Grażyna Jarząbek-Bielecka – s. 6-7
Znaczenie opieki lekarza rodzinnego wobec problemów zdrowia seksualnego i psychicznego na przykładzie zagadnienia związanego z diagnostyką i terapią pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową – aspekty wybrane
The importance of family physician care in relation to sexual and mental health problems on the example of the issue related to the diagnosis and therapy of patients with bipolar disorder – selected aspects
Krzysztof Kowalski, Aleksandra Persona Śliwińska, Grażyna Jarząbek-Bielecka – s. 8-12
Praca oryginalna
Original paper
Obserwacje kliniczne związane z opieką nad kobietą w czasie pandemii COVID-19
Clinical observations related to woman care during the COVID-19 pandemic
Dawid Luwański, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Justyna Opydo-Szymaczek, Magdalena Pisarska-Krawczyk , Małgorzata Mizgier – s. 13-18