Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 11/2000 - Dermatologia III

Spis treści / Contents

Dzieje dermatologii lubelskiej
History of Lublin dermatology
Danuta Tyszlukiewicz-Rybczyk
Dermatozy swoiste dla okresu ciąży
Specific dermatoses of pregnancy
Dorota Roguś-Skorupska
Wybrane zagadnienia genodermatoz wieku rozwojowego – rybia łuska wrodzona i dziedziczna*
Selected problems of developmental age genodermatoses – ichthyosis congenital and hereditary
Janusz Urban
Liszaj płaski
Lichen planus
Dorota Krasowska
Świąd skóry
Itch of the skin
Ewa Szpringer
Bielactwo nabyte – współczesne poglądy na etiopatogenezę i możliwości leczenia
Vitiligo: contemporary views on etiopathology and possibilities of treatment
Wiesława Pawluczuk
Bielactwo nabyte – współczesne poglądy na etiopatogenezę i możliwości leczenia
Vitiligo: contemporary views on etiopathology and possibilities of treatment
Wiesława Pawluczuk
Zawodowe choroby skóry u rolników – problem ważny i niedoceniany
Occupational dermatoses in farmers – an important and underestimated problem
Radosław Śpiewak
Miejscowa sterydoterapia w chorobach skóry
Topical steroid treatment in skin diseases
Maria Juszkiewicz-Borowiec
Zastosowanie lasera CO2 w praktyce dermatologicznej
The use of CO2 laser in dermatological practice
Adam Borzęcki, Wojciech Cielica
Działalność Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę
Activities of the Association of Patients with Psoriasis