Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2010

Spis treści / Contents

Legioneloza związana z podróżami – nie tylko legionelozowe zapalenie płuc
Travel-associated legionellosis – not only Legionella pneumonia
Katarzyna Pancer – s. 3-7
Dziedziczny nie związany z polipowatością rak jelita grubego – aspekty praktyczne
Hereditary nonpolyposis colorecal cancer – practical aspects
Agnieszka Stembalska, Karolina A. Pesz, Justyna Gil, Maria M. Sąsiadek – s. 8-11
Specyfika leczenia szczelin odbytu u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym
Treatment specifity of anal fissures in pregnant women and peri-labour period
Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk, Aneta Obcowska – s. 12-14
Urazowa amputacja odbytu z uszkodzeniem mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu i mięśni pośladków – opis przypadku
Traumatic amputation of anus with injuries to external anal sphincter and buttock muscles – case study
Szymon Głowacki, Krzysztof Kicki, Małgorzata Kołodziejczak, Walentin Kazakow, Henryk Komoń – s. 15-19
Skuteczne chirurgiczne leczenie 87-letniego chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej – opis przypadku
Successful surgical treatment of ruptured abdominal aortic aneurysm in a 87-year-old man – case report
Konrad Wroński, Roman Bocian, Aleksander Górski – s. 20-23