Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2014

Spis treści / Contents

KOLOPROKTOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers
Ryzyko transformacji zatoki włosowej w proces nowotworowy
Risk of transformation in pilonidal sinus disease in malignancy
Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Leszek Frąckowiak, Bartłomiej Kocbach – s. 87-89
Opis przypadku
Case report
Skręt esicy z następową martwicą esicy – opis przypadku
Sigmoidal torsion resulting in necrosis – case report
Anna Kosim, Małgorzata Kołodziejczak – s. 90-92
Leczenie chirurgiczne raka odbytnicy u chorego po przebytym 2 miesiące wcześniej zawale mięśnia sercowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment rectal carcinoma patient after 2 months earlier history of myocardial infarction – case report and review of literature
Konrad Wroński, Maciej Żechowicz, Tadeusz Żechowicz – s. 94-97
Prace poglądowe
Review papers
Popromienne zapalenie błony śluzowej odbytnicy (PZBSO)
Chronic radiation proctitis (CRP)
Krzysztof Bielecki – s. 99-106
DZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY
Prace oryginalne
Original papers
Ocena jakości życia związana ze zdrowiem dziewcząt w wieku 15-16 lat w grupach z zaburzeniami miesiączkowania i bez zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju w świetle kwestionariusza KIDSCREEN-52
Assessment of quality of life related to health of girls aged 15-16 in groups with menstrual disorders and without health and developmental disorders in the light of the questionnaire KIDSCREEN-52
Ewa Zięba, Paulina Zięba, Paweł Musiał, Kamil Makowski, Jadwiga Krawczyńska, Grażyna Nowak-Starz – s. 107-112
Ocena parametrów wolumetrycznych wewnątrzczaszkowych stosunków objętościowych w zaniku mózgu
The assessment of intracranial volumetric relations in the brain atrophy
Ewa Szczepek, Leszek Czerwosz, Krzysztof Nowiński, Zbigniew Czernicki, – s. 113-117
Prace poglądowe
Review papers
Udział metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej (MMPs) w progresji czerniaka
Matrix metalloproteinases (MMPs) in melanoma progression
Aleksandra Zielińska, Małgorzata Latocha, Dariusz Kuśmierz, Elektra Sliupkas-Dyrda – s. 118-124
Czerniak skóry – nowe zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
Cutaneus melamona – new diagnostic and therapeutic guidelines
Ewa Telka, Krzysztof Szczepanik – s. 125-129