Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2022

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wpływ środowiska, wieku, płci, wysokości i masy ciała oraz asymetrii miednicy w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej na wielkości cech zespołu kręgosłup-miednica wśród 7-15-letnich dzieci i młodzieży
The influence of environment, age, sex, height and body weight, as well as pelvic features among 7-15-year-old children and adolescents
Mirosław Mrozkowiak – s. 3-14
Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku niemowlęcym z zaburzeniem ośrodkowej koordynacji nerwowej – badanie własne
Stimulation of psychomotor development of a child in infancy with impaired central nervous coordination – own research
Magdalena Smoleń-Kowalska – s. 15-24
Opisy przypadków
Case reports
Posocznica o późnym początku o etiologii GBS powikłana ostrym zapaleniem najądrza u 3-tygodniowego noworodka – opis przypadku
Late onset GBS sepsis complicated by acute epididymitis in a 3-week-old newborn – case report
Patrycja Kosowska – s. 25-28