Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2004

Spis treści / Contents

Mechanizmy i znaczenie sodowrażliwości ciśnienia tętniczego*
Mechanisms and importance of sodium sensitivity of blood pressure
Stanisław Czekalski, Andrzej Ciechanowicz – s. 4-11
Rola adiponektyny i czynnika martwicy nowotworów (TNF-alfa) w patogenezie nadciśnienia tętniczego związanego z otyłością
Adiopenectin and tumor necrosis factor alpha in pathogenesis of obesity related hypertension
Danuta Pupek-Musialik, Paweł Bogdański – s. 12-19
Hiperfosfatemia &ndash nowy czynnik w patogenezie powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z niewydolnością nerek
Hyperphosphataemia &ndash a new factor in the pathogenesis of cardio-vascular complications in uraemic patients
Miłosz Zarzecki, Jerzy Chudek, Andrzej Więcek – s. 20-27
Rola chemoreceptorów w etiopatogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego
Role of chemoreceptors in pathogenesis of cardiovascular disease
Dagmara Hering, Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz – s. 28-31
Nefropatia nadciśnieniowa &ndash niektóre poglądy i kontrowersje
Hypertensive nephropathy &ndash some views and controversies
Jacek Manitius – s. 32-34
Postępowanie w zaburzeniach lipidowych u chorych na nadciśnienie tętnicze
Management of lipid disorders in hypertensive patients
Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek – s. 35-42
Kliniczne implikacje blokady aldosteronu
Clinical implications of aldosterone blockade
Jerzy Głuszek – s. 43-48