Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2015

Spis treści / Contents

CHIRURGIA PRZEWODU POKARMOWEGO
GASTROINTESTINAL SURGERY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe – doświadczenia własne
One-anastomosis gastric bypass – own experience
Artur Binda, Adam Ciesielski, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – s. 632-637
Wpływ wybranych czynników na śródoperacyjną utratę krwi i czas trwania laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka
The impact of selected factors on intraoperative blood loss and operative time of laparoscopic sleeve gastrectomy
Artur Binda, Adam Ciesielski, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – s. 638-641
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Nieszczelność po rękawowej resekcji żołądka. Leczenie endoskopowe z zastosowaniem kleju tkankowego – opis przypadku
Leak after sleeve gastrectomy. Endoscopic treatment with the use of fibrin sealant – case report
Artur Binda, Paweł Jaworski, Emilia Kudlicka, Wiesław Tarnowski – s. 642-646
Zwężenie po laparoskopowej, rękawowej resekcji żołądka – opis przypadku
Stricture after laparoscopic sleeve gastrectomy – case report
Artur Binda, Paweł Jaworski, Adam Ciesielski, Wiesław Tarnowski – s. 647-650
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Elektrostymulacja w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej**
Electrostimulation in bariatric and metabolic surgery
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 651-655
Metodologia prezentacji wyników chirurgicznego leczenia otyłości
Methodology for the presentation of the results of surgical treatment for obesity
Artur Binda, Paweł Jaworski, Adam Ciesielski, Wiesław Tarnowski – s. 656-661
Pętlowe wyłączenie żołądkowo-jelitowe jako metoda leczenia otyłości chorobliwej i cukrzycy typu 2
One-anastomosis gastric bypass as a treatment for morbid obesity and type 2 diabetes
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 662-666
Rola dietetyka w opiece nad chorymi poddawanymi operacjom bariatrycznym
The role of dietitian’s in the care of patients undergoing bariatric surgery
Monika Anna Krotki – s. 667-672
Wpływ otyłości na rozwój choroby nowotworowej
Obesity and the risk of developing cancer
Paweł Jaworski, Artur Binda, Wiesław Tarnowski – s. 673-676
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Wiesław Tarnowski – s. 677
Comment
Wiesław Tarnowski – s. 678
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER
Analiza obciążenia pracą chirurgów ortopedów podczas wykonywania zabiegów operacyjnych na podstawie wskaźnika wykorzystania rezerwy tętna**
Analysis of surgeon workload during orthopaedic procedures based on the heart rate reserve index
Marcin Błoński, Andrzej Boszczyk, Stanisław Pomianowski – s. 679-682